Daytach
Janguny An-gata Paul A-wukurrjinga Nula
1. (1:1 - 1:4)
2. Daytach Gu-menga Jama Gun-gata Rrawa Gur'it (Crete) (1:5 - 1:16)
3. Joborr Burrwa Wangarr Burr-yika Gu-galiya Yerrcha (2:1 - 2:15)
4. Wangarr Burr-yika Gu-galiya Yerrcha Jama Aburr-ji Barra Gun-molamola (3:1 - 3:11)
5. Gun-gumungba (3:12 - 3:15)