2 Dimati
Janguny An-gata Paul Barrwa A-wukurrjinga Nula
1. (1:1 - 1:2)
2. Gun-gujapurramaya Rrapa Gelama Gelama Gun-gubay (1:3 - 1:18)
3. An-molamola An-mujama Christ Jesus An-nika (2:1 - 2:13)
4. An-molamola An-gugaliya An-mujama An-gata Minypa Wangarr Ana-nyala Jal A-nirra Nula (2:14 - 2:26)
5. Gun-nerra Gu-ni Barra Gu-bamba (3:1 - 3:9)
6. Minypa Paul Gelama Gelama A-barra Dimati (3:10 - 4:8)
7. Paul Jal A-ni Dimati Barra Ana-boy (4:9 - 4:18)
8. Gun-gumungba (4:19 - 4:22)