An-molamola An-mujama Christ Jesus An-nika
21Wurra nginyipa, a-lay, Walkur, derta negiya gu-gata ngacha minypa nipa Wangarr a-gunggajinga nggula, minypa nginyipa rrapa Christ Jesus gu-ngardapa nyirri-negiyana. 2Rrapa gun-nga gun-jaranga ngaypa ngu-wena nggula gatiya minypa aburr-jaranga aburr-galiyana aburr-ni, gu-gurda ngacha janguny nginyipa barra murna burr-wu aburr-werranga aburr-gata aburr-molamola minypa gala aburr-yinmiya aburr-jeka, wurra minypa birripa marn'gi burrbi-nega barra aburr-workiya aburr-werranga.
3Ny-jinyjapa barra ny-yorkiya, rrapa nawanawa nyi-ni gun-nga gun-derta ny-barripun, minypa nginyipa wugupa arrburrwa ngayburrpa nyiburr-gurdiya jawina nguburr-molamola nguburr-nirra nula Christ Jesus. 4Minypa gun-maywapa ranginy an-dakal a-nirra a-workiya: Minypa an-dakal a-boya, gala a-yinmiya a-boy, borijipa a-rrigirrga gun-nigipa wupa jal gun-guni. Ngika. Wurra jarra gu-borrwuja a-workiya nipa a-yinmiya barra jama a-ji rrapa minypa an-nigipa bunggawa a-japurramaya barra nula. Rrapa nginyipa ny-yinagatiya, jama ny-ji barra ny-yorkiya an-nginyipa Bunggawa Christ Jesus gun-nigipa jal gun-guni, rrapa ngika minypa gu-gurdiya gu-yika gu-rrawa.
5Rrapa minypa barrwa gun-maywapa ranginy aburr-werranga aburr-yurtchinga aburr-workiya minyja rraka ana-nga burr-beyban. Minypa gala ana-nga a-yinmiya gu-ma gun-nga gun-gata gun-nigipa minypa nipa a-yurtchinga, wurra minyja nipa gu-borrwa joborr gun-gata minypa gu-yurra burrwa. Rrapa nginyipa ny-yinagatiya, ny-jarlapiya barra ny-yorkiya, nginyipa ny-yinmiya jama ny-jirra.
6Rrapa minypa jurdach gun-maywapa ranginy balaja mbi-garraja aburr-workiya. Minypa an-mujama an-gata burr-guya jama a-jirra a-workiya, nuwurra waypa balaja mun-mola mu-ni, nipa mu-ngoyurra barra mu-ma mun-nigipa minypa nipa jama a-ji wana. Rrapa nginyipa ny-yinagatiya, burr-guya jama ny-ji barra ny-yorkiya minypa gun-narda jama ny-jirra. 7Gun-narda ngu-wena nggula borrwa ni, rrapa nipa Bunggawa Christ Jesus biy-gurdagurdarra barra meyali.
8Rrapa borrwa bamba Jesus Christ an-gata minypa Wangarr ana-nyala a-jarrkarrana, mu-ngoyurra a-juwuna, an-gatiya Daybit (David) an-bapurr. Gun-nardiya janguny gun-molamola ngaypa ngu-weya ngu-workiya, 9rrapa gun-narda nula janguny ngaypa ngu-mangga mari, burr-gubandawiya jirn (chain) ngu-bichiya ngu-nirra, ngarla, minypa ngu-bachirra jimarna. Wurra wuriya ngaypa ngu-bichiya ngu-nirra, wurra jarra Wangarr gun-nika janguny gala aburr-yinmiya gubu-bicha, wurra gu-barrjeknga rrapa wana gu-nirra gu-bamburda. 10Rrapa gun-narda nula ngaypa gala ngu-jeka ngu-workiya, wurra ngu-jinyjarrapa, wuriya gun-nga gun-nerra gu-ni apula mari. Ngu-yinagata ngu-jinyjarrapa ngu-workiya, janguny ngu-rrimanga, ngardawa birripa burrwa aburr-gata minypa Wangarr burr-borrwurra aburr-yigipa, aburr-gatiya minypa jurdach aburr-guyinda birripa burr-guta barra wanngu gun-guni gubu-ma, rrapa minypa aburr-jayanayapa barra aburr-bampa aburr-workiya minypa birripa rrapa Christ Jesus gu-ngardapa aburr-negiyana.
11Rrapa gun-guna ngu-wengga barra banda gu-jirra marr gun-gubalcha:
Minyja ngarripa arr-burral arr-wuyana nula Wangarr,
gun-maywapa minypa arr-juwuna wugupa nula Christ Jesus,
gun-narda minypa nipa wugupa wanngu nguburr-nipa barra nguburr-workiya.
12Rrapa minyja gala arr-jeka,
wurra minypa arr-jinyjapa arr-workiya,
gun-narda minypa nipa wugupa bunggawa nguburr-ni barra.
Wurra jarra minyja gala jal arr-ni nula,
nipa rrapa gala barra jal a-ni arrkula.
13Minyja ngarripa arr-jeka,
nipa jarra Christ Jesus a-jinyjarrapa a-workiya;
gala a-yinmiya a-jeka niya nipa wupa an-murna.
An-molamola An-gugaliya An-mujama An-gata Minypa Wangarr Ana-nyala Jal A-nirra Nula
14Gun-narda ngu-wena nggula joborr, nginyipa burr-gelamajortka barra aburr-nginyipa jawina nginyipa burr-ma barra, aburr-gata minypa janguny marn'gi burrbi-nega barra aburr-workiya gu-galiya yerrcha. Minypa nipa Wangarr biy-nacha a-nirra, burr-guya wengga burrwa, minypa janguny nula gala barra ngardarrk ngarndarrk aburr-negiya. Ngardawa gu-gurda ngacha ngarndarrk ngarndarrk gun-gunegiya, nipa gun-gugunggaja ngika; wurra jarra gun-guwarga, rrapa minypa werra burr-nenga, laka burr-ganyja aburr-gata minypa aburr-galiyarra aburr-workiya. 15Ny-borrwa barra ny-yorkiya ny-yinmiya barra ny-molamola nyi-ni barra nula Wangarr, ny-jata minypa nyi-mujama nula gala gun-nga rraka gona nyi-ni nula, wurra minypa gun-nigipa gun-burral janguny gun-jechinuwa ny-nyurrjinga ny-yorkiya. 16Burr-bawa aburr-gata minypa borijipa aburr-wengganachichiya aburr-workiya Wangarr nyanma ngika. Ngardawa aburr-gata minypa aburr-yinagata aburr-workiya, birripa minypa mu-nguy aburr-lijiwarriya aburr-bamburdapa aburr-workiya, 17rrapa gun-birripa janguny gun-gata nipa minypa gun-nerra gubi-rrimangapa gu-gakiya gu-jarl. Rrapa aburr-gata minypa aburr-yinagata aburr-weya aburr-workiya gun-nerra, bitipa Ayman'eyach (Hymenaeus) rrapa Bayl'itach (Philetus) burr-guta. 18Minypa bitipa gun-burral janguny gubirri-ngukurdanyjinga abirri-workiya. Minypa abirri-weya abirri-workiya, jimarna gun-gata minypa nguburr-mawunga nguburr-ngurrnga wanngu nguburr-ni gugu gun-narda wupa ganapiya, gala barrwa gun-nga gochila gochila gun-gurra rraka jurdach arr-burral arr-jarrkarra nipa Wangarr. Abirri-yinagata abirri-weya abirri-workiya, minypa bambulabulawa burrbi-nenga gu-galiya yerrcha, aburr-werranga gipa aburr-jekarra. 19Wuriya gun-gata minypa gubirri-ngukurdanyjinga, wurra Wangarr gun-nika gun-burral janguny guy-jinyjarrapa guy-workiya, minypa gun-gata barra gu-jirra arrburrwa. Minypa gun-guna burr-guta gu-yurra janguny, minypa gu-yinaga, “Bunggawa an-gata, nipa marn'gi burrwa aburr-nga aburr-gata gun-burral aburr-yigipa.” Rrapa minypa barrwa gu-yurra, gu-yinaga janguny, “Ana-nga minypa a-ngurrjiya, jimarna Bunggawa an-nika, wurra nipa an-gata barra gun-nerra gu-bawa.”
20Minyja borrwa gun-maywapa ranginy bala wana gun-bapala: Minypa wupa gu-gata gu-bala japalana an-jaranga. Minypa an-nerranga an-gata goldan a-maya, wurra waygaji jilpa (silver) a-maya; rrapa an-nerranga minypa gun-jong a-maya, wurra waygaji rrakal a-maya. Minypa an-nerranga japalana an-guyinda abu-mangga aburr-workiya, gun-molamola jama aburr-jirra aburr-workiya; an-nerranga jarra abu-mangga, jama aburr-jirra aburr-workiya gona gun-guni. 21Wurra gun-narda ngu-wena japalana ngika; jarra ngarripa arr-gugaliya. Minypa ana-nga an-gata minyja nipa gun-nerra gu-bawuna, nipa an-gata gugu Bunggawa an-nika an-molamola an-mujama. Minypa nawanawa a-nirra nula a-workiya, a-yinmiya barra jama a-ji gun-molamola.
22Bawa gun-nerra gun-guyinda gun-gata minypa an-yawarriny jal a-nirra a-workiya. Wurra jarra gun-molamola ny-bitima barra ny-yorkiya wugupa burrwa aburr-gata minypa Wangarr abu-wengganacha aburr-workiya, aburr-gatiya minypa gala gun-nga gun-nerra gubi-rrima. Minypa jechinuwa nyi-ni barra nula Wangarr, rrapa minypa gurrurta n-dima barra burrwa gu-galiya yerrcha, rrapa minypa magaya nyi-ni barra, gu-gurda ngacha. 23Bawa gun-gata minypa aburr-werranga aburr-wengganachichiya aburr-workiya borijipa gun-nerra. Bawapa gun-gata. Ngardawa nginyipa marn'gi minypa birripa aburr-yinagata aburr-workiya aburr-wengganachichiya borijipa gun-nerra, gu-gatiya wenga rrapa aburr-bachirramiya burrwa aburr-workiya gu-gapa gu-guta. 24Wurra Christ Jesus an-nika an-mujama nipa gala a-yinmiya wugupa burrwa aburr-gata ngardarrk ngarndarrk aburr-negiya aburr-workiya. Jarra nipiya an-mujama an-mola a-ni barra burrwa aburr-jaranga, rrapa minypa an-molamola marn'gi an-gunega a-ni barra, rrapa marr gu-ga barra burrwa a-workiya. 25Rrapa minypa gala jal aburr-ni gun-burral janguny gun-gata nipa gu-rrimanga gun-molamola, nipa jarra an-mujama an-dor a-ni barra burrwa, rrapa minypa marn'gi burr-nega barra janguny, minyja rraka Wangarr a-gunggaja burrwa rrapa birripa aburr-ngukurdanyjiya, rrapa minypa gu-gatiya wenga gun-burral janguny gubi-na meyali, rrapa gubu-borrwa aburr-bamba. 26Ngardawa gu-gurda ngacha minypa bama jechinuwa gubu-borrwa barra, rrapa aburr-lijiwarriya barra nula walkwalk an-gata mu-ngoyurra burr-yolkaja, burr-menga, aburr-yigipa aburr-mujama burr-negarra.