Minypa An-mujama An-guyinda
61An-mujama an-guyinda an-gata minypa ana-werranga ana-gugaliya a-menga, gala a-yinmiya a-boy, wurra jarra minypa jama a-jirra nula an-nigipa bunggawa nipa ana-gata a-mengapa, nipa an-gata an-mujama barra bama a-balcha nula an-nigipa bunggawa an-gugaliya an-gata; gala yapa aburr-werranga abi-na an-mujama nipa an-bachirra, wuriya nipa marr a-balcharra nula Christ Jesus. Gala yapa Wangarr an-nelangga an-nerra abu-ngurrja rrapa gun-nigipa janguny gubu-yopa, jimarna gun-nerra.
2Rrapa ana-gata ngacha an-mujama minypa an-nigipa bunggawa an-gugaliya an-gata nipa burr-guta marr a-balcharra nula Christ Jesus, nipa jarra an-mujama barra mu-nguy gu-borrwa barra nipiya an-mujama an-delipa rrapa nipa an-nigipa bunggawa wana, wuriya gun-gata minypa gu-ngardapa abirri-negiyana Christ bijirri-yika jawina. Mola burr-guya jama a-ji barra nula, ngardawa nipa an-nigipa bunggawa Christ an-nika jawina, rrapa minypa nipa an-mujama ana-nyala gurrurta gu-rrimanga nula, gu-gurda ngacha. Ganapiya, wurra gun-narda ngu-wena nggula marn'gi burr-nega rrapa minypa gelama gelama burr-bay.
Aburr-gata Minypa Rrupiya Aburr-mipila
3Ana-nga an-gata minypa gun-nerranga janguny a-weya a-workiya, rrapa minypa gala gu-yagurrma nula an-ngayburrpa Bunggawa Jesus Christ gun-nigipa gun-burral janguny gun-gata ngayburrpa ngubi-rrimanga, 4nipa an-gata an-gugaliya an-nerra. Minypa nipa a-borrwiya, jimarna gun-jaranga marn'gi a-ni; jarra gala gun-nga nipa marn'gi a-nirrarna. Nipa minypa gun-nerra gu-bitimanga a-workiya gu-gata ngacha minypa aburr-wengganachichiya aburr-workiya borijipa, rrapa minypa ngardarrk ngarndarrk aburr-negiya, barrwa mu-werrmbarra aburr-nachichiya, rrapa aburr-ngorrkorndiya, rrapa aburr-yopachichiya aburr-workiya gu-gapa gu-guta, rrapa minypa aburr-borrwiya gu-gapa gu-guta, jimarna gun-nga burr-guta gun-nerra gubi-rrimanga, 5rrapa minypa gochila aburr-rrongga burrwa aburr-workiya gu-gapa gu-guta; gu-gurda ngacha. Minypa aburr-lijiwarriyanapa, ganapiya, gun-nerra wupa gubi-rrimanga. Minypa gubu-morrarna gun-burral janguny, wurra rrupiya wupa mbi-borrwuja aburr-workiya, jimarna Wangarr gun-nika birripa aburr-yinmiya barra jama aburr-ji rrapa minypa rrupiya wana mbi-ma.
6Wurra nguburr-werranga nguburr-gata minypa Wangarr gun-nika ngubu-bitimanga rrapa gala barrwa gun-nga jal nguburr-ni, gun-narda jarra minypa ngayburrpa ngubu-barripuna wana gun-molamola. 7Minyja borrwa gun-guna: Yokuyoka a-bambunggiya a-workiya gala gun-nga guna-ga; rrapa an-gugaliya a-juwiya a-workiya gala gun-nga gu-ga a-boy. 8Ganapiya, wurra ngayburrpa minyja balaja mu-yu arrburrwa rrapa mirikal barra nguburr-barrnguma, gun-narda minypa gala barrwa gun-nga jal nguburr-ni; wurra jarra nguburr-molamola nguburr-nirra warrpam.
9Wurra aburr-gata minypa jal aburr-nirra barra mun-jaranga rrupiya mbi-ma, birripa jarra gubu-barripurda aburr-workiya gun-guwarga rrapa gun-gubichiya. Minypa gun-nerra gun-guyinda gun-jaranga gubu-bitimanga aburr-workiya, gun-gata minypa barrwa gu-ngukurdanyjiya rrapa burr-burnda, laka burr-ganyja, gala aburr-yinmiya aburr-molamiya. 10Ngardawa minypa an-gugaliya jal a-nirra mun-jaranga rrupiya, gu-gatiya wenga, ngarla, gun-bulapalawa gun-nerra gun-guyinda minypa an-gugaliya jama a-jirra a-workiya. Aburr-werranga minypa birripa rrupiya jal aburr-ni, Wangarr gun-nika gubu-bawuna, aburr-lijiwarriyana, rrapa minypa mari gubu-menga gun-jaranga rrapa aburr-werra aburr-ni.
Gun-molamola Bitima
11Wurra nginyipa ny-jurda Wangarr biy-yika nyi-gugaliya, bawa gu-gata ngacha gun-nerra. Wurra jarra gun-molamola bitima, rrapa minypa jechinuwa ni nula Wangarr. Janguny rrimapa mungba, rrapa gurrurta rrima burrwa gu-galiya yerrcha. Jinyjapa workiya, rrapa minypa gala barra marr nula ny-ma an-nga rrapa ny-yorija, wurra ny-molamola nipa workiya. 12Derta negiya rrapa n-derta jinyjapa workiya, nginyipa minypa gun-molamola janguny n-dimanga rrapa jaga ny-janaja nula. Borrwa ni minypa nginyipa wanngu nyi-nirrapa ny-yorkiya, minypa nipa Wangarr biy-menga, gu-gatiya wenga. Minypa gatiya aburr-jaranga aburr-galiyana nggula aburr-ji rrapa nginyipa ny-nyurrjiyana marr ny-balcha, gu-gurda ngacha. 13Wangarr an-gata minypa burr-minyjak burr-gugaliya nguburr-nga burr-guta nguburr-mola nguburr-nirra nguburr-workiya nipiya nyanma, rrapa Christ Jesus an-gata minypa gala a-gurkujarna, wurra jechinuwa a-ngurrjiyana, minypa Bontiyach Baylat (Pontius Pilate) an-mari a-galiyana nula, abirri-gata wupa Wangarr rrapa nipiya Christ Jesus, bitipa minypa arrbi-nacha gurda abirri-nirra, ngaypa burr-guya ngu-wengga barra nggula minypa gun-guna: 14Janguny ngubi-rrimanga, nginyipa jaga ny-jana barra nula; gala yapa minypa aburr-yolkiyan aburr-wenggin, gu-garlmurdapa, gera gu-mayan. Gala yapa aburr-werranga gubu-yopun, jimarna gun-nerra. Wurra jaga ny-jana barra nula janguny, nuwurra ngubi-na an-ngayburrpa Bunggawa Jesus Christ ana-jeka barra. 15Ngardawa nipa Wangarr gipa gu-borrwurra gun-gata gu-yinpa barra gun-balma gu-ji rrapa minypa nipiya nyanma Wangarr gun-burral gu-nega barra. Ngardawa an-gatiya an-molamola an-ngardapiya arrburrwa Bunggawa. Minypa aburr-werranga bunggawa yerrcha, wurra nipa jarra wana an-babalapa, rrapa minypa gun-nerranga janguny gun-jaranga, wurra gun-nigipa jarra gun-ngardapiya gun-burral. 16Nipa an-gatiya wupa an-ngardapiya wanngu gun-guni gu-rrimanga rrapa gala a-yinmiya a-juwa, rrapa minypa gu-gujayanaya wana gu-bapala a-ninyarrapa gala ana-nga a-yinmiya yi-gurrepa a-boy nula, rrapa minypa gala ana-nga a-yinmiya a-na a-workiya. Nipa an-gatiya wana an-babalapa a-nipa barra a-workiya, rrapa ngayburrpa barra marr nguburr-balchapa barra nula nguburr-workiya. Gun-nardiya gugu, gun-nardiya gugu, ganapiya.
17Wengga burrwa aburr-gata minypa gorlk wana burrwa gu-gunaga gu-rrawa; gala barra aburr-borrwiya, jimarna birripa wupa aburr-molamola rrapa aburr-werranga marr aburr-yinaga. Wurra gu-gata ngacha gorlk minypa gu-boya gu-workiya, birripa gala barra marrnguwa aburr-ni nula, jimarna gu-gata wupa barra wanngu burr-nega. Wurra jarra Wangarr marrnguwa aburr-ni barra nula, an-gata minypa arr-wucha a-workiya gun-nga burr-guta gun-molamola minypa nguburr-worlworlchinga nguburr-workiya. 18Wengga burrwa aburr-gatiya gorlk wana gubi-rrimanga, birripa barra gun-molamola jama aburr-ji aburr-workiya gun-gugunggaja. Minypa aburr-wuchichiya barra aburr-gata minypa aburr-nyagara, minypa birripa aburr-gunaga aburr-molamola burrwa aburr-gata rrapa nawanawa aburr-nirra burrwa. 19Gu-gurda ngacha minypa rrapa nawanawa aburr-ni barra aburr-bamba waykin nula rrawa, rrapa minypa gala aburr-yinmiya aburr-ngukiya, wurra jarra gubi-rrima barra wanngu gun-guni gun-gata gun-burral wanngu gun-guni.
20-21Dimati, a-lay, jaga gana nula gun-gata Wangarr murna biy-wuna janguny. Bawa gun-gata minypa aburr-werranga borijipa aburr-wengganachichiya aburr-workiya Wangarr nyanma ngika, rrapa minypa gala gubi-yagurrma nula gun-nigipa janguny. Birripa ngardawa gun-nerranga gubu-borrwuja aburr-workiya, jimarna bama aburr-yinaga marn'gi gun-guni gubi-rrimanga, wurra gun-guyolkiya jarra. Gu-gurdiya ngacha aburr-werranga aburr-lijiwarriyana, gun-gata gun-burral janguny gubu-morrarna -- gun-burral janguny gun-gunaga, ngarla, minypa ngayburrpa ngubi-rrimanga.
Ganapiya nggula janguny, a-lay. Bobo. Ngun-anya wugupa ana-gorrburrwa.