Ny-yinmiya Barra Burrwa Ny-yorkiya Wangarr Burr-yika Nginyipa Burr-ganyja Ny-yorkiya
51An-gugaliya marr bama an-gungarlcha, minyja nipa werra a-negiya, gala barra gun-bachirra ny-yengga nula; wurra jarra gelama gelama ny-bay barra nipa gu-borrwa. Ny-yirda barra ny-yengga nula ny-yorkiya minypa nipa nyanyapa nggu. Rrapa an-nerranga marr bama an-gungunyja wengga nula minypa nipa worlapa nggu. 2Rrapa gama marr bama jin-gungarlcha wengga achila minypa nipa mampa nggu. Rrapa jin-nerranga marr bama jin-gungunyja wengga achila minypa nipa jelapa nggu; gala barra ny-borrwa achila gun-nerra.
Minypa Jin-miliyak Jin-guyinda
3Rrapa gama an-gumarrbipa a-juwuna, ngardapa jinyu-nirra, ji-gurda ngacha marr ny-balcha barra achila rrapa ny-junggaja barra achila, ji-gata ngacha minypa gun-burral ngardapa jinyu-nirra. 4Wurra jin-nerranga jin-miliyak mu-lopa ngacha mununapa ngacha jerdapa ngacha aburr-nirra, birripa bawa burrwa, barra gubu-borrwa aburr-yinmiya barra, minypa Wangarr nyanma aburr-gunggaja barra achila balaja o mun-nga, minypa birripa aburr-yawyawga aburr-marmanyja aburr-barra. Ngardawa nipa Wangarr jal a-nirra ngayburrpa barra jaga nguburr-gana burrwa aburr-ngayburrpa gapula gapula yerrcha. Ngardawa gu-gurda ngacha minypa ngubu-gurdanyjinga burrwa nguburr-workiya gun-molamola, mu-ngoyurra jaga aburr-ganana arrburrwa. 5Wurra jin-miliyak jin-guyinda jin-gata minypa gun-burral ngardapa jinyu-nirra, nipa jarra jiny-nyiljinga minypa marrnguwa jinyu-nirra nula Wangarr rrapa a-wengganacha jiny-yorkiya ana-munya rrapa rrengarrenga, minypa nipa barra a-gunggajinga achila. 6Wurra jin-nerranga jin-gata ngardapa ngacha jiny-borrwiya jiny-yorkiya, minypa jiny-yinmiya barra jin-digirrga, jiny-yorlworlcha burr-guta, ji-gurda ngacha wuriya jinyu-nirra, wurra wuparnana jin-ngurrnga jiny-juwuna. 7Gun-narda burr-guta jurdach janguny ngu-wena, marn'gi burr-nega aburr-gata minypa Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha nginyipa burr-ganyja ny-yorkiya. Gala yapa gun-nga gubi-rrima gun-nerra, rrapa minypa ana-werranga bima burr-ngurrjin. 8Ngardawa an-nerranga an-gata jimarna bama a-yinanga marr a-balcharra nula Wangarr, wurra minypa aburr-borrmunga gala a-gunggaja burrwa a-workiya nyanyapa niya rrapa mampa niya rrapa gu-yigipa gu-rrawa aburr-yurra, an-gata an-gugaliya ngardawa gu-bawuna Wangarr gun-nika rum. Nipa an-nerra warrpam. Wurra an-nerranga an-gata minypa aburr-borrmunga a-gunggajinga burrwa a-workiya, wurpiya gala marr a-balcha nula Wangarr, nipa an-gata marr a-yinanga an-nerra jarra.
9Jin-miliyak jin-guyinda jin-gata minypa gun-burral ngardapa jinyu-nirra, nipa gun-mola achila, minyja jal jinyu-ni, jin-nelangga jiny-jurrmiya barra, minypa Wangarr jama jiny-ji barra nula, rrapa minypa aburr-yigipa gu-galiya yerrcha Wangarr burr-yika aburr-gunggaja barra achila ngardawa minypa jin-miliyak. Wurpa lika minypa nipa jin-gata jin-miliyak bama jin-gungarlcha, minypa jemberr gun-jaranga gu-ni achila, minypa 60 rrapa mola gu-yinmiyapa. Rrapa minypa an-gumarrbipa an-ngardapa abirrinyu-ni abirriny-yorkiyana mu-ngoyurra; an-jaranga ngika. 10Rrapa minypa wurra gama gorlk jibi-nana gun-molamola jama jiny-ji jiny-yorkiyana. Ji-gurda ngacha. Minypa gu-ngarda yerrcha jaga jiny-janana burrwa rrapa marn'gi burr-negarra; rrapa minypa aburr-werranga gu-werranga gu-rrawa wenga balaja burr-wuna jiny-yorkiyana, gu-yigipa gu-rrawa aburr-yu; rrapa minypa delipa jinyu-negiyana jiny-yorkiyana, Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha rrepara aburr-jirra burr-wepana rrapa mola jiny-yinmiyana jiny-yorkiyana jama jiny-ji burrwa; rrapa minypa jiny-junggajinga burrwa jiny-yorkiyana gun-derta gubu-barripuna. Minypa nipa nawanawa jinyu-ni gun-molamola jama jiny-ji jiny-yorkiyana gun-jaranga, ji-gurda ngacha gun-mola achila jin-nelangga jiny-jurrmiya barra.
11Wurra jin-nerranga jin-miliyak marr bama jin-gungunyja, nipa jarra gala barra jin-nelangga jiny-jurrmiya. Wurra ny-yengga barra achila, “Ngika, a-ja. Jarra burraya waygaji jal nyi-ni barra an-nerranga an-gumarrbipa ny-ma.” Ny-yirda barra ny-yengga achila, ngardawa nipa marr bama jin-gungunyja gu-morraja jiny-yorkiya gun-gata minypa gochila jin-dayana nula Christ. Jimarn jarra gun-nigipa jama jiny-ji nula gun-nardiya wupa gun-ngardapiya achila, wurra barrwa jal jinyu-nirra jiny-yorkiya an-gumarrbipa a-ma barra. Gun-narda nula nginyipa barra ny-yengga achila gala barra jin-nelangga jiny-jurrmiya; 12gala yapa minypa gochila jin-daya nula Christ Jesus, rrapa barrwa a-yolkajin, gun-nyagara. Gala yapa jiny-jaliyan minypa nipa jin-nerra. 13Ngardawa jin-gata marr bama jin-gungunyja jin-miliyak minypa jin-nelangga jiny-jurrmiyana, nipa jarra jin-jonamawa jinyu-nirra jiny-bamburda jiny-yorkiya, rrapa minypa gu-werranga gu-werranga gu-rrawa jiny-boya jiny-yorkiya borijipa. Rrapa barrwa nipa minypa janguny gun-jaranga jiny-jaliyarra jiny-yorkiya, rrapa gun-jaranga jiny-yeya jiny-yorkiya gu-gata ngacha minypa gala gun-mola achila. 14Wurra jarra ngaypa jal ngu-nirra jin-gata miliyak jinyu-nirra marr bama jin-gungunyja, nipa barra an-nerranga an-gumarrbipa a-ma, rrapa delipa a-ma, rrapa rrawa jama jiny-ji. Gala yapa an-gugolja jinyu-nan Wangarr jin-nika jin-mujama jiny-yolkiyan, rrapa gu-gata wenga minypa nipa an-gata a-garlmurda, arr-yopun ngayburrpa Wangarr nguburr-yika gu-galiya yerrcha. 15Ngardawa jin-miliyak jin-guyinda jin-nerranga jin-jaranga gipa jiny-jekarra, walkwalk an-bachirra gun-nika gu-borrwuja jinyu-nirra, an-gata Jeytan (Satan) gun-nigipiya. 16Ganapiya, wurra jin-nga jin-guna marr jiny-balcharra nula Wangarr, minyja jin-nigipa jin-borrmunga miliyak, nipa jin-gata ji-gunaga jiny-junggaja barra achila yi-gata. Gala jiny-yinmiya jiny-bawa, jimarna Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha barra aburr-gunggaja achila. Gun-narda ngika. Wurra jin-nigipiya jin-borrmunga jarra. Wurra jin-miliyak jin-guyinda gun-burral ngardapa jinyu-nirra, jin-narda nipa jarra Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha aburr-gunggaja barra achila.
Minypa An-mumurna An-guyinda
17Rrapa mu-murna yerrcha aburr-gata minypa burrbu-ganyja aburr-workiya Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha, birripa aburr-gatiya aburr-molamola Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha barra marr aburr-balcha burrwa gun-delipa ngika, rrapa minypa burrbu-wu barra mun-nga birripa jal aburr-ni -- aburr-gatiya ngacha mu-murna yerrcha minypa gelama gelama burrbu-banga Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha, rrapa janguny yarlanga gubi-nenga burrwa, jama aburr-jirra burrwa aburr-workiya. 18Minyja borrwa gun-maywapa ranginy gun-guwarr joborr gun-gata minypa gu-yinaga gu-yurra, “Nginyipa ny-jurda minypa borichel mun-guyinda ny-mangga ny-yorkiya, ny-barnjinga, rrapa jin-nginyipa bulugi mu-rrenyjinga nggula, barra minypa nipa mu-rruma, rrapa barrwa minypa nginyipa n-daltalja, mipila mu-jirra mun-guyinda m-bungga barra, lika mun-gata balaja ny-ma barra; wurra jin-nginyipa bulugi gala barra ngana jiny-jirra ny-bicha, nipa mu-rrenyjinga nggula mun-gata. Wurra jarra gun-mola achila nipa m-bay mu-yinmiyapa nipa jal jinyu-nirra; ngardawa nipa jama jiny-jirra.” Gu-gurda ngacha joborr. Wurra meyali gu-yurra. Minypa Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha aburr-yinmiya barra burrbu-wu aburr-workiya aburr-birripa mu-murna yerrcha, minypa birripa mu-murna yerrcha aburr-nyala jama aburr-jirra burrwa. Minypa gun-nerranga gu-yurra joborr, gu-yinaga, “An-mujama an-guyinda nipa barra mu-ma a-workiya mun-nigipa minypa nipa jama a-ji,” gu-gurda ngacha.
19An-mumurna an-guyinda minyja ana-werranga ana-garlmun, a-ngurrjin, jimarna a-yinmiyana gun-nerra jama a-ji, wurra nginyipa gala barra ny-jaliya nula an-gata, wurra minyja abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha, wurra waygaji abirri-jirrapa an-ngardapa abu-ngurrja, minypa gun-gata gun-ganawa burrwa janguny, minypa abi-nana gun-nerra jama a-ji, gu-gurda ngacha. 20Wurra ana-nga an-gata minypa gun-nerra jama a-jirra, nginyipa gelama gelama ny-bay barra gatiya minypa Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha aburr-galiyarra aburr-nirra, barra minypa birripa burr-guta aburr-gurkuja.
21Minypa nipa Wangarr, rrapa minypa nipa Christ Jesus, rrapa minypa birripa aburr-gata burr-guta Wangarr burr-yika waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk arrbi-nacha gurda aburr-nirra, ngaypa burr-guya ngu-weya nggula ngu-nirra minypa gun-guna: Gun-gata ngu-wena nggula joborr gun-guyinda, nginyipa ny-yirda barra jama ny-ji ny-yorkiya; wurpa lika minypa bama ny-jirra ny-mola gala ny-yinmiya gu-galiya yerrcha burr-ngorrkornda, rrapa minypa an-nerranga ny-molamola nyi-ni nula rrapa an-nerranga gun-nyagara. 22An-nerranga an-gugaliya gala barra ny-ma ny-yurtcha, minypa bama a-jirra n-dima Wangarr gun-nika jama barra a-ji. Ngika. Wurra burdak marn'gi nyi-ni barra nula minyja rraka an-molamola. Gala yapa gun-gata minypa nipa gun-nerra gu-rrimarda nginyipa burr-guta nyirri-dimarda; wurra nginyipa jarra jarlapiya.
23Wurra ganapa gun-narda bugula wupa bay workiya, a-lay, Dimati (Timothy). Wurra wayin (wine) mun-delipa ny-birrirrija barra, ngardawa minypa gochila ny-jirra ny-yorrpurda ny-yorkiya.
24Wurra gama gorlk aburr-werranga aburr-gata, nipa yarlanga gu-yurra arrburrwa minypa birripa gun-nerra jama aburr-jirra aburr-workiya, burraya mari gubu-ma; aburr-werranga jarra nuwurra jurdach waypa marn'gi nguburr-ni barra burrwa gun-gata minypa birripa gun-nerra jama aburr-ji aburr-workiyana. 25Rrapa aburr-gata minypa gun-molamola jama aburr-jirra aburr-workiya, birripa aburr-yinagatiya: Aburr-werranga aburr-gatiya, nipa yarlanga gu-yurra arrburrwa gun-gata minypa birripa jama aburr-jirra aburr-workiya gun-molamola; wurra aburr-werranga, wuriya gu-yilkakiya arrburrwa burdak gun-gata minypa birripa gun-molamola jama aburr-jirra aburr-workiya, wurra burraya guna-bengga, yarlanga gu-yu. Ngardawa gun-nga gun-molamola, nipa gun-gata gala gu-yinmiya mu-nguy gu-yilkakiyapa gu-yu.