Gun-guyolkiya Janguny Nula
41Ganapiya, wurra jarra nipa Mern An-mawunga yarlanga a-weya rrapa gu-ngurrjinga minypa gun-guna: Nuwurra waypa barra yi-gurrepa gu-ji gu-bamba nipa Christ Jesus ana-jeka barra, aburr-werranga aburr-lijiwarriya barra rrapa gubu-morra barra nula janguny, wurra minypa walkwalk an-guyinda an-guyolkiya abu-jurrjurrma barra, rrapa gubu-borrwa barra nula gun-nigipiya wupa janguny jarra. 2Gun-gata janguny gun-guyinda walkwalk gun-nika guna-boya guna-workiya, minypa ana-gugaliya ana-nyala ana-gata ngacha minypa waykin an-molamola rrapa wupa an-nerra nipa a-yolkiya a-weya a-workiya, ana-gatiya ngacha ana-gugaliya minypa gala a-borrwiya a-workiya a-yinmiya a-galiyarra nula nipa wupa an-murna wuparnana, jarra minypa an-gerna a-ni a-bamuna, ganapiya. 3Gu-gurda ngacha minypa birripa aburr-weya aburr-workiya, jimarna wurra an-guyinda an-gugaliya gala barra gama jiny-ma, rrapa minypa balaja mun-nerranga gala barra ngubu-bay. Wurra jarra gun-burral balaja mun-bulapalawa nipa Wangarr mu-jarlapuna arrburrwa, jin-garla, an-garla burr-guta, barra ngubu-bay nguburr-workiya rrapa nipa nguburr-japurramaya nula ngayburrpa nguburr-gata minypa marn'gi nguburr-nirra rrapa marr nguburr-balcharra gun-burral janguny. 4Ngardawa gun-nga burr-guta Wangarr gu-jarlapuna, gun-narda gun-molamola. Gala gun-nga gun-japurra rraka ngubu-bawa. Wurra jarra minypa ngubu-ma rrapa minypa nguburr-japurramaya nula Wangarr. 5Ngardawa nipa gun-molamola gu-nenga arrburrwa a-workiya gun-nga burr-guta, minypa nipa gipa mu-ngoyurra a-wena rrapa mola minypa ngayburrpa ngubu-wengganacha nguburr-workiya, gu-gurda ngacha.
Jawina An-molamola Nula Christ Jesus
6A-lay, gun-narda janguny minyja nginyipa burr-gelamajortka Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha aburr-garda worlapa arrburrwa yerrcha, gun-narda minypa nginyipa jawina ny-molamola nyi-nirra nula Christ Jesus -- nginyipa ny-jurdiya minypa derta nyi-negiyana ny-bamuna gu-janguny gu-burral ngayburrpa ngubi-rrimanga, rrapa minypa banda gu-jirra gun-guyinda ny-borrwuja ny-bamburda. 7Wurra bawa janguny gu-gata ngacha minypa ana-gugaliya nyanma aburr-weya aburr-workiya borijipa gun-guyolkiya. Nginyipa jarra Wangarr gun-nika rum derta nyi-negiya barra ny-yorkiya. 8Ngardawa gun-gata minypa an-gugaliya merdamirda derta mu-nenga nula a-workiya, gun-narda marr gu-yinaga gun-molamola nula an-gata, minypa gu-gurdiya gu-rrawa. Wurra gun-gata minypa an-gugaliya derta a-negiya a-workiya Wangarr gun-nika rum, gun-narda jarra gun-molamola. Ngardawa Wangarr gochila an-dana wanngu gun-guni, minypa gun-guna rrawa rrapa mola waykin.
9Gun-guna ngu-wengga barra banda gu-jirra marr gun-gubalcha ngardawa gun-burral: 10Ngayburrpa marr nguburr-balcharra nula Wangarr, rrapa nguburr-nyiljinga nipiya nula an-gata a-nirrapa a-workiya rrapa arr-jarlapurda arr-ganyja warlaman nguburr-gurdiya gorlk, an-gatiya minypa wanngu arr-nenga nguburr-yigipa nguburr-gata minypa marr nguburr-balcharra nula. ||(Minyja gu-gurda ngacha janguny ngayburrpa nguburr-jinyjarrapa nguburr-workiya rrapa jama nguburr-jirra, marrban nipa walkwalk mirrka derta arr-nenga.)
11Ganapiya, wurra gun-narda gun-jaranga ngu-wukurrjinga nggula nginyipa marn'gi burr-nega Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha aburr-garda; wengga burrwa burr-guya. 12Rrapa nginyipa, wuriya gala jemberr gun-jaranga gu-ni nggula, wurra birripa gala barra bubu-borrwa, jimarna gala marn'gi Wangarr gun-nika rum. Wurra jarra nginyipa barra burr-gurdagurdarra minypa Wangarr an-nika jawina a-yinmiya barra a-wengga a-workiya rrapa jama a-ji. Minypa nginyipa ny-jatiya gurrurta n-dimanga burrwa wurra gama gorlk, rrapa Wangarr marr ny-balcharra nula, rrapa gala gun-nga gun-nerra n-dima nyi-ni. 13Burraya ngu-bengga nggula, wurra Wangarr gun-nika janguny mu-jurra gu-yurra nginyipa nyi-na barra ny-yorkiya rrapa ny-yengga burrwa, barrwa yarlanga nyi-nega barra burrwa ny-yorkiya rrapa gelama gelama burr-bay. 14Gala barra ny-bamapa ganyjarr nginyipa n-dimanga, gun-gata minypa mu-murna yerrcha bama ny-jirra bubi-rrimarra rrapa Wangarr burr-wuna janguny, birripa aburr-wena ganyjarr n-dimarra. 15Gu-gurda ngacha jama rrapa ganyjarr gala barra ny-bamapa. Wurra ny-yirda barra ny-bamba ny-yorkiya, aburr-werranga barra bubi-na ny-molamola nyi-nirra ny-bamburda. 16Ny-jarlapiya barra nginyipa ny-yinmiya ny-bamburda rrapa Wangarr gun-nika ny-nyurrjinga ny-yorkiya. Geka ngu-wena nggula ny-yirdapa barra ny-bamba ny-yorkiya. Ngardawa gu-gurda ngacha minypa ana-goyburrpa wanngu nyiburr-nipa barra nyiburr-workiya -- nginyipa rrapa aburr-gata minypa aburr-galiyarra nggula aburr-workiya.