An-gugaliya Wangarr Burr-yika Gu-galiya Yerrcha Burr-ganyja A-workiya
31Rrapa gun-guna ngu-wengga barra banda gu-jirra marr gun-gubalcha: Ana-nga an-gata jal a-nirra Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha burr-ga barra a-workiya, an-gata an-gugaliya jal a-nirra jama gun-molamola, ngarla. 2An-gugaliya Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha burr-ganyja a-workiya, nipa jarra an-molamola an-gugaliya; gala yapa ana-werranga ana-garlmun, a-ngurrjin, minypa nipa gun-nerra jama a-ji. Wurra an-molamola a-ni barra. Minypa gama jin-ngardapa nula, rrapa minypa a-jarlapiya a-bamburda, rrapa jechinuwa a-nirra, rrapa an-dor. Rrapa minypa gu-galiya yerrcha nipa a-gonyjinga burrwa a-workiya gu-yigipa gu-rrawa, rrapa minypa nipa an-molamola marn'gi an-gunega burr-gurdagurdarraja a-workiya. 3Ana-gurda ngacha an-gugaliya. Rrapa nipa minypa gala nganicha m-borrwa a-bamba, rrapa minypa an-bachirra ngika, wurra an-barla. Minypa nipa gala gun-nga ngardarrk gu-rrima, rrapa minypa rrupiya ana-mipila rrapa rrupiya ana-bama ngika. 4Rrapa gu-yigipa gu-rrawa aburr-nirra nipa bama a-jirra an-molamola burr-ganyja a-workiya, minypa aburr-yigipa delipa yerrcha gubi-yagurrmunga nula aburr-workiya, minypa aburr-galiyarra nula nipa. 5Wurra an-nerranga an-gugaliya an-gata gala marn'gi gu-yigipa gu-rrawa jama a-ji burrwa bama a-jirra an-molamola, nipa gala a-yinmiya Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha burr-ga; gala yapa a-barparpun. 6Rrapa an-nerranga an-gugaliya an-guna waya marr a-balcharra nula Christ Jesus, nipa rrapa gala a-yinmiya Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha burr-ga. Wurra jarra nipa an-gata an-geka, gala yapa a-borrwiyan, jimarna nipa wana. Gala yapa Wangarr mari gu-garran nula wana gun-gujuwa gun-maywapa minypa mari gu-garrana nula walkwalk, nipa walkwalk jal a-ni a-ninya, jimarn jarra wana a-nirrarna nula Wangarr. 7Rrapa an-nerranga an-gugaliya, minyja aburr-werranga aburr-gata Wangarr burr-yika ngika birripa minypa gubu-borrwa nula, jimarn jarrapa an-nerra, an-gata an-gugaliya nipa rrapa gala a-yinmiya Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha burr-ga a-workiya. Gala yapa a-galiyan ana-werranga bima a-ngurrjin, gala yapa nipa gona a-ningin, rrapa minypa gu-gata wenga Wangarr gun-nika gu-morran, a-lijiwarriyan. Ngardawa gu-gurda ngacha minypa walkwalk nyanma a-yolkaja a-workiya an-gugaliya.
Ganapiya janguny nuluwa an-gata minypa jal a-nirra Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha burr-ga barra a-workiya.
An-gugaliya Wangarr Burr-yika Gu-galiya Yerrcha A-gunggajinga Burrwa A-workiya
8Rrapa an-nerranga an-gugaliya ana-nga an-gata jal a-nirra jama a-ji barra nula Wangarr, minypa a-gunggaja burrwa a-workiya Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha, nipa a-yirda barra an-molamola an-gugaliya a-ni barra a-workiya, gun-maywapa minypa an-gata burr-ganyja a-workiya. Minypa nipiya an-guna an-gugaliya marr an-gubalcha. Minypa gala gu-jirrapa a-wengga a-workiya janguny, rrapa gala nganicha m-borrwa a-bamba, rrapa gala mun-jaranga jal a-ni rrupiya rrapa gorlk, gun-narda ngika. 9Wurra jarra minypa gu-rrimanga gun-burral janguny ngayburrpa marr nguburr-balcharra, rrapa minypa wuparnana a-galiyarra nula gala gun-nerra gu-rrima. 10Ana-gurda ngacha an-gugaliya ana-goyburrpa nyibu-ma barra an-gugunggaja, wurra minypa mu-ngoyurra nyiburr-ngamngamja barra nula nyiburr-workiya minyja rraka an-molamola. Minypa an-molamola, ganapiya, lika nyibu-ma barra, jama a-ji barra nula Wangarr, minypa a-gunggaja barra burrwa a-workiya Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha.
11Rrapa an-gatiya an-gugunggaja, jin-nigipa jin-gumarrbipa niya jiny-yirdiyapa barra jinyu-ni jin-molamola, ji-gata ngacha minypa aburr-werranga nipa gala burr-yopa jiny-yorkiya, wurra jarra minypa jiny-jarlapiya jiny-bamburda, ngardawa marr jin-gubalcha.
12An-gata an-gugunggaja an-guyinda, nipa barra an-molamola an-gugaliya a-ni. Minypa jin-gumarrbipa jin-ngardapa nula, rrapa minypa gu-yigipa gu-rrawa aburr-nirra nipa bama a-jirra an-molamola burr-ganyja a-workiya. 13Ngardawa ana-nga an-gata Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha a-gunggajinga burrwa a-workiya, minyja nipa jama a-ji gun-molamola, birripa wurra gama gorlk marr aburr-balcha barra nula, rrapa nipa mu-nguy gun-mola gu-ni barra nula, minypa Christ Jesus gun-nika janguny nipa gu-ngurrja barra burrwa a-workiya rrapa gala gun-nga gun-gugurkuja gu-rrima.
Janguny Ngayburrpa Ngubi-rrimanga
14Dimati, a-lay, ngaypa jal ngu-nirra barra yibirrich ngu-bengga nggula. Wurra gun-narda joborr gun-guyinda ngu-wukurrjinga nggula, 15ngardawa gala marn'gi, waygaji gun-baykarda gu-ni barra burdak. Wurra wuriya gun-baykarda gu-ni, wurra gun-nardiya gugu marn'gi nyi-ni birripa Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha aburr-yinmiya barra aburr-bamba aburr-workiya, minypa Wangarr an-gata a-nirrapa a-workiya nipa wugupa burrwa, rrapa minypa aburr-jinyjarrapa gun-burral janguny gubi-rrimanga aburr-nirra. 16Minypa gun-gata nula janguny meyali wana gun-bapala; wana an-bapala jarra -- nipiya Christ Jesus.
Minypa nipa ngubi-nana an-gugaliya a-ni,
rrapa minypa Mern An-mawunga arr-gurdagurdarrana,
marn'gi nguburr-ni nula ngardawa Wangarr an-nika An-walkurpa.
Minypa waykin wenga an-mujaruk an-guyinda ana-nana ana-ni,
rrapa minypa gun-guna rrawa janguny gu-barrjekarra,
gu-werranga gu-werranga gu-rrawa aburr-galiyana nula.
Minypa gu-rrawa marr aburr-balcha nula,
rrapa minypa Wangarr a-menga, a-ganyja waykin.