An-gata Gala Joborr Gu-borrwa A-workiya
21Jela, worla, ana-goyburrpa marn'gi an-ngayburrpa Bunggawa Jesus Christ nipa barra ana-jeka, arr-bamagutuwa barra, rrapa gu-ngardapa arr-nega barra nula. Gun-narda nula ngayburrpa nyiburr-ngiwijarra ana-gorrburrwa, 2gala barra ana-goyurra gugu bambulabulawa nyiburr-negiya. Rrapa gala barra wargugu nyiburr-ni, jimarna bama nyiburr-yinda nipa Jesus mu-ngoyurra ana-jekarra rrapa gala barrwa gun-nga. Gu-gurda ngacha janguny gala barra ana-goyburrpa nyibu-borrwa, marrban jimarn jarra ana-goyburrpa bama nyiburr-yinaga ngayburrpa nyiburr-yinagata nyiburr-wena Wangarr gun-nika nipa nyirr-wuna, o minypa janguny nyibu-ngurrjinga, o mu-jurra nyiburr-wukurrjinga. 3Wurra buburr-jarlapiya; gala yapa ana-nga nyirr-yolkajin.
Ngardawa Bunggawa Christ Jesus, ni gugu gala barra ana-jeka burdak, wurra birri gugu wurra gama gorlk wana aburr-negiya barra aburr-ni nuluwa Wangarr; rrapa an-gata nipa gun-nerra wupa gu-borrwuja a-workiya, ni gugu a-bengga barra, an-gatiya barra jurdach nipa Jesus ana-nyala a-bu barra. 4Nipa an-gata gun-nerra wupa gu-borrwuja a-workiya, nipa an-bachirra nula ana-nga an-jaranga an-birripa jimarn jarrapa bama aburr-yinaga wangarr, gu-werranga gu-werranga gu-rrawa minypa abi-rrimanga rrapa aburr-marrngoypiya nula aburr-boya. Minyja nipa an-gata wana a-negiya a-nirra a-workiya nula an-guyinmiya wangarr an-an'gaya marr aburr-balcharra nula aburr-workiya. Rrapa nipa a-boy barra, gu-bala a-barrnguma Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa, rrapa gatiya barra a-ngurrjiya a-ni, nipa jimarna an-burral Wangarr.
5Wurra gun-gata ana-goyburrpa marn'gi janguny, minypa mu-ngoyurra ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa, gardiya ana-goyburrpa nyiburr-murna ngaypa ngu-ninyarra. 6Rrapa an-gata gun-nerra wupa gu-borrwuja a-workiya, ana-goyburrpa marn'gi ana-nga an-gata burdak a-gorlkakaja nula a-nirra, nuwurra gun-balma gu-ji nipa barra a-bengga. 7Nipa an-gata gun-nerra wupa gu-borrwuja a-workiya, gun-nigipa ganyjarr gun-gata mu-ngoyurra jarra gu-yurra, nyanma an-gugaliya a-lijiwarriya a-workiya, wurpa lika gu-yilkakiya gu-yurra burdak. Rrapa an-gata a-gorlkakaja nula a-nirra, nipa mu-nguy a-gorlkakapa barra nula a-ni a-workiya, nuwurra waypa barra a-gakiya. 8Lika nipa an-gata gun-nerra wupa gu-borrwuja a-workiya, nipa barra a-bengga, wurra jarra Bunggawa Jesus nipa a-bu barra an-gata. Minypa gun-gungeka nipa Jesus a-bipija barra nula, rrapa minypa gu-gujayanaya gun-gata nipa minypa burr-gujayanaya ana-jeka barra, gu-gurdiya ngacha minypa a-bu barra an-gata.
9Ngardawa an-gata gun-nerra wupa gu-borrwuja a-workiya, ni gugu burdak wana gu-bapala burr-barlmarrk a-bengga barra, wurpa lika nipa nyanma walkwalk an-gata Jeytan an-nelangga. Nipa an-gata gun-nerra wupa gu-borrwuja a-workiya, nipa burr-barlmarrk jama a-ji barra a-workiya, rrapa wurra gama gorlk gochila aburr-barrja barra nula, jimarna bama aburr-yinda Wangarr ana-jerrmarra. 10Nipa a-yirdiya barra burr-yolka a-ni aburr-gata birripa aburr-juwupa barra aburr-mungbiyapa. Minyja birripa aburr-yirdiyapa barra aburr-mungbiyapa, ngardawa gala jal aburr-nirrarna nula gun-burral janguny rraka wanngu aburr-nirrarna. 11Gun-narda nula Wangarr gu-jerrma barra burrwa wana gun-guyolkiya burr-ganyjarr gu-rrimanga, birripa barra marr aburr-balcha nula aburr-ni gun-gata, 12barra nyanma nipa Wangarr burr-bu barra. Ngardawa birripa gala marr aburr-balcharrarna nula gun-burral janguny, wurra jarra jal aburr-ni gun-nerra jama aburr-ji aburr-workiyana.
Wangarr A-jerrjerrjiyana Ana-gorrburrwa
13Jela, worla, ana-goyburrpa nyiburr-garda minypa Bunggawa Jesus burr-guya jal a-nirra ana-gorrburrwa, ngayburrpa nyiburr-guna barra Wangarr nyiburr-japurramaya barra nula nyiburr-workiya, ngardawa mu-ngoyurra baman gu-ni nipa a-jerrjerrjiyana ana-gorrburrwa, ana-goyburrpa barra wanngu nyiburr-ni, minypa Mern An-mawunga nipa nyanma nyiburr-molamola nyirr-negarra Wangarr nyiburr-yika, minypa ana-goyburrpa marr nyiburr-balcha nula gun-burral janguny. 14Gu-gata nula Wangarr a-gonyjinga ana-gorrburrwa, gun-gata minypa ana-goyburrpa nyiburr-galiyana gun-molamola janguny ngayburrpa nyibu-ngurrjinga ana-gorrburrwa -- minypa barra ana-goyburrpa burr-gujayanaya nyiburr-ni gun-nigipa an-ngayburrpa Bunggawa Jesus Christ gun-nika.
15Ganapiya, jela worla, lika buburr-jinyjapa, rrapa minypa janguny bubi-rrimapa bubu-mungba, gun-gata ngayburrpa minypa nyibu-ngurrjinga ana-gorrburrwa ngana nyiburr-jirra nyiburr-guyinda, rrapa barrwa minypa mu-jurra nyiburr-wukurrjinga ana-gorrburrwa.
16An-ngayburrpa Bunggawa Jesus Christ, nipiya rrapa Wangarr an-gata an-ngayburrpa Nyanyapa arrburra, an-gatiya minypa jal a-ninya arrburrwa nipa a-gunggajinga arrburrwa rrapa arr-jalkakaja, gu-gatiya ngacha minypa gu-ji barra gu-workiya gun-gunyilja ngayburrpa ngubi-rrimanga gun-molamola gun-burral -- 17bitipa abirri-gatiya barra mu-nguy nyirrbi-jalkaka ana-goyburrpa rrapa derta nyirrbi-nega abirri-ni, ana-goyburrpa nyiburr-yinmiya nyiburr-workiya gun-molamola jama nyiburr-jirra rrapa janguny nyiburr-weya.