Bilipay Aburr-guyinda
Paul A-wukurrjinga Burrwa
1. (1:1 - 1:2)
2. Paul A-marrkapchinga Burrwa (1:3 - 1:8)
3. Paul A-wengganacha Burrwa (1:9 - 1:11)
4. Gun-molamola Janguny Gu-barrjekarra Gu-bona (1:12 - 1:18)
5. Paul A-ni Gun-narda Minypa Nipa Nyanma Christ (1:19 - 1:26)
6. Gun-goyburrpa Ganyjarr Christ Nyirr-wuna (1:27 - 1:30)
7. Christ Gun-nika Ganyjarr (2:1 - 2:11)
8. Ana-goyburrpa Nyibi-yagurrma Barra Nula Nyiburr-workiya Wangarr (2:12 - 2:18)
9. An-guna Dimati (Timothy) (2:19 - 2:24)
10. An-guna Yipeprad'aytach (Epaphroditus) (2:25 - 2:30)
11. Jechinuwa Gun-guni Gun-burral (3:1 - 3:12)
12. Mu-nguy Barra Ngubu-bitima Nguburr-bamba Gun-gata Jurdach Guna-bamburda (3:13 - 3:21)
13. Joborr (4:1 - 4:9)
14. Paul A-japurramayana Burrwa Birripa Aburr-gunggajinga Nula (4:10 - 4:20)
15. Gun-gumungba (4:21 - 4:23)