Gal'eychiya Aburr-guyinda
Paul A-wukurrjinga Burrwa
1. (1:1 - 1:5)
2. Gun-ngardapa Gun-nardiya Christ Gun-nika Janguny (1:6 - 1:10)
3. Paul A-wena A-workiyana Gun-gata Minypa Jesus Christ A-gurdagurdarrana (1:11 - 1:24)
4. Paul Rrapa Aburr-gata Jir'uchalam Aburr-nirra Mu-murna Yerrcha (2:1 - 2:10)
5. Paul Gelama Gelama A-barra Birta (2:11 - 2:14)
6. Wangarr Arr-ngurrjinga Ngayburrpa Nguburr-molamola Minypa Marr Nguburr-balcharra Nula Christ (2:15 - 2:21)
7. Joborr Ngubi-rrimanga -- Gurda Ngardapa Rrapa Marr Nguburr-balcharra -- Gurda Ngardapa (3:1 - 3:14)
8. Gochila Gun-gurra (3:15 - 3:18)
9. An-nga Nula Wangarr Arr-wuna Joborr (3:19 - 4:7)
10. Paul Wargugu A-nirra Burrwa Gal'eychiya Aburr-guyinda (4:8 - 4:20)
11. Gun-maywapa Ranginy Minypa Abirriny-jata Mu-gama Yerrcha Aygar (Hagar) Rrapa Jera (Sarah) (4:21 - 4:31)
12. Gun-molamola Gu-nirra Arrburrwa (5:1 - 5:12)
13. Mern An-mawunga Ngardapa Rrapa An-gugaliya Gun-nika Jal Gun-guni Ngardapa (5:13 - 5:26)
14. Buburr-gunggachichiya Gu-gapa Gu-guta (6:1 - 6:10)
15. Majija Gun-guni Gun-gata Borijipa Wurra Nguburr-geka Nguburr-nirra Gu-gata Ngacha Mu-dayan (6:11 - 6:18)