41Minypa gun-maywapa ranginy nyanyapa niya murna a-wuna rrawa an-nigipa delipa, lika nipa a-juwuna. Marrban minypa an-gata delipa nipa gugu rrawa walang a-ni, wurra an-gata delipa nipa minypa aburr-gata aburr-mujama jama aburr-ji nula aburr-workiyana an-nigipa nyanyapa niya, ngardawa nipa burdak an-delipa. 2Minypa aburr-werranga aburr-mumurna burdak jaga aburr-ganaja nula, rrapa gun-nigipa rrawa burr-guta birripa jaga aburr-ganaja, nuwurra waypa barra nipa wana a-ni, minypa an-nigipa nyanyapa niya mu-ngoyurra gu-barnjinga wengga. 3Gun-gata ngu-wena delipa nula ngika, wurra gun-burral ngayburrpa. Minypa gun-gata ngayburrpa gala burdak gun-burral marn'gi nguburr-nirrarna nula Wangarr, ngayburrpa minypa nguburr-mujama nguburr-ni nula gu-gurdiya gu-yika gu-rrawa. 4Wurra gun-balmapa gu-ji, Wangarr ana-jerrmarra an-nigipa Walkur ay-ngunyunaga. Minypa jin-nigipa mampa niya a-menga, rrapa nipa a-bambungguna an-gugaliya, rrapa gun-gata joborr gu-yu nula nipa, minypa an-gugaliya joborr gu-yurra nula gu-workiya. 5Gu-gatiya ngacha minypa nipiya an-gata Wangarr an-nika An-walkurpa ana-bona, gun-ngayburrpa mari nipa a-barrbiyana, ngayburrpa barra nipa arr-jarlapa arr-ma gu-gatiya gu-joborr arr-bichinga gu-ni, minypa barra ngayburrpa nguburr-walkurpa nguburr-ni nula Wangarr.
6Rrapa ana-goyburrpa ngardawa nyiburr-yigipa walkurpa yerrcha Wangarr nyiburr-yika, nipa ana-jerrmarra ana-gorrburrwa An-mawunga an-nigipa An-walkurpa, nipa a-ninyarra ana-gorrburrwa wuparnana rrapa a-burrmaymburda a-nirra Wangarr. A-yinaga a-workiya, “Anya! Anya!” 7Ganapiya, lika nginyipa ngika barrwa nyi-mujama wupa nyi-ni nula Wangarr, wurra nginyipa ny-yalkurpa nyi-ni nula gugu, ngardawa nipa nyanma. Rrapa ngardawa nginyipa ny-yigipa ny-yalkurpa, nginyipa ny-ma barra minypa nipa gu-rrimanga arrburrwa ngayburrpa nguburr-gurdiya nguburr-yigipa walkurpa yerrcha.
Paul Wargugu A-nirra Burrwa Gal'eychiya Aburr-guyinda
8Gun-gata mu-ngoyurra ana-goyburrpa gala marn'gi nyiburr-nirrarna nula Wangarr, ana-goyburrpa minypa nyiburr-mujama nyiburr-ni burrwa aburr-werranga, jimarna birripa wangarr an-guyinda, wurra gun-nyagara. 9Wurra gun-guniya gugu ana-goyburrpa marn'gi nyiburr-ni nula Wangarr, jarra gun-burral nipa marn'gi a-ni ana-gorrburrwa ana-goyburrpa, minypa nyiburr-yigipa nyirr-negarra. Wurra an-nga nula ana-goyburrpa nyiburr-barrjeknga nyiburr-nirra, jimarn ana-goyburrpa barrwa nyiburr-mujama nyiburr-ni barra nula gun-nyarlkuch gun-guyinda gu-gurdiya gu-yika gu-rrawa? 10Minyjiya! Ana-goyburrpa gipa nyiburr-jekarra, nyibu-borrwuja nyiburr-workiya, jimarna jarra gu-yinpa ngorrngurra gun-japurra, gun-nerranga gun-nyagara; rrapa a-yinpa ran'gu an-japurra, an-nerranga gun-nyagara; rrapa gu-yinpa jemberr gun-japurra, gun-nerranga gun-nyagara. 11Ngaypa wargugu ngu-nirra ana-gorrburrwa! Jimarn jarra ngaypa borijipa jama ngu-ji ana-gorrburrwa!
12Jela, worla, burr-guya ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa: Buburr-ninya minypa ngaypa ngu-nirra, gala barrwa gu-joborr nguna-bicha gu-ni gu-workiya. Buburr-yirda buburr-ni gun-maywapa minypa ngaypa gipa gugu ngu-ninyarra minypa ana-goyburrpa Jentayl yerrcha mu-ngoyurra nyiburr-ni, gala gu-joborr nyirr-bichingarna gu-nirrarna gu-workiyarna. Minyja ana-goyburrpa gala mu-ngoyurra werra ngunabi-nengarna rraka gun-guniya nyibi-yerrnyja gun-ngaypa janguny.
13Minypa ana-goyburrpa marn'gi gun-gata gu-yinmiyana gu-ni apula gu-gegapa ngaypa nguna-ganyja ana-gorrburrwa gun-molamola janguny. Minypa ngaypa ngardawa ngu-yorrpuna ngu-ni, gatiya lika ana-goyburrpa nyiburr-murna ngaypa ngu-ni rrapa janguny ngu-ngurrjinga ana-gorrburrwa. 14Rrapa marrban ngaypa ngu-nyarlkuch, jimarna ana-goyburrpa ngaypa ngunabi-yerrnyjingarna mipila, wurra ana-goyburrpa nyiburr-gonyjinga apula gun-maywapa minypa jimarn jarra Wangarr an-nika waykin an-guyinda an-mujaruk nyiburr-gonyjinga nula rrapa nipa Christ Jesus nyiburr-gonyjinga nula.
15Wurra gun-gatiya ana-goyburrpa burr-guya nyiburr-marrkapchinga apula, an-nga nula ana-goyburrpa gala mu-nguy nyiburr-yirdapa nyiburr-ni? Minypa ngaypa marn'gi ana-gorrburrwa mu-ngoyurra ana-goyburrpa burr-guya nyiburr-mola apula, jimarna gun-mola, ana-goyburrpa nyibu-warrkngarna mun-goyburrpa mun-barra, lika ngunabu-wucharna ngaypa, gun-gata ngaypa ngu-nacharna gun-mola. 16Wurra lika ngaypa gun-jechinuwa ngu-wena ana-gorrburrwa, gu-gata wenga ana-goyburrpa nyibu-borrwurra, jimarn jarra ngayburrpa mun-bachirra arrburrwa gu-gapa gu-guta ana-goyburrpa rrapa ngaypa, ya?
17Wurra aburr-gata aburr-werranga borijipa aburr-marrngoypiya ana-gorrburrwa aburr-workiya, birripa jal aburr-nirra arrbu-ngorrkornda barra ana-goyburrpa rrapa ngayburrpa, gun-gata minypa ana-goyburrpa barra nyiburr-marrngoypiya barra burrwa birripa. 18Wurra jarra gun-mola nguburr-marrngoypiya nguburr-nirra arrburrwa nguburr-workiya gu-gapa gu-guta, minyja gun-burral gun-molamola ngubu-borrwuja arrburrwa. Gu-gurda ngacha minypa ngaypa ngu-marrngoypiya ngu-nirra ana-gorrburrwa ngu-workiya, minypa wolawola ana-goyburrpa nyiburr-murna ngaypa ngu-nirra, rrapa minypa balay ngu-nirra burr-guta.
19Japurra ngapa nyiburr-jirra, ana-goyburrpa minypa nyiburr-ngaypa delipa yerrcha, rrapa ngaypa minypa jin-maywapa jin-babalapa jiny-yurkurichinga jiny-yorkiya, delipa a-mangga jiny-yorkiya. Gu-gatiya ngacha minypa ngaypa burr-guya jama ngu-jirra ana-gorrburrwa ngu-workiya, barra minypa ana-goyburrpa nyiburr-ngurrnga nyiburr-ni barra minypa Christ. 20Ngaypa jal ngu-nirra, jimarn jarra ngaypa ng-gatiya wugupa ana-gorrburrwa ngayburrpa nguburr-nachichiya nguburr-ni rrapa nguburr-wengga nguburr-ni, minypa ngu-yinmiya ngaypa marn'gi ngu-ni ana-gorrburrwa rrapa gun-ngaypa janguny gu-ngukurdanyjiya rrapa magaya gu-ji, ngika minypa gun-guna ngaypa gelama gelama arr-banga ngu-nirra. Wurra gun-guniya burdak ngaypa wargugu ngu-nirra ana-gorrburrwa.
Gun-maywapa Ranginy Minypa Abirriny-jata Mu-gama Yerrcha Aygar (Hagar) Rrapa Jera (Sarah)
21Ya? Ana-goyburrpa nyiburr-gata jal nyiburr-nirra nyiburr-mujama nyiburr-ni barra nula joborr gun-guyinda, wurra ana-goyburrpa gala nyibu-borrwa nyiburr-ni, ya, gun-gata gun-guwarr janguny? 22Wurra janguny mu-jurra gu-yurra minypa Aybriyam (Abraham) bijirri-bokamurra abirri-jirrapa walkurpa yerrjipa, an-ngardapa jin-nigipa mampa niya jin-gata jin-mujama, rrapa an-nerranga jin-nigipa mampa niya jin-gata magaya gu-ji achila. Gu-gurda ngacha. 23Minypa abirri-gata abirri-jirrapa walkurpa yerrcha an-ngardapiya nyanyapa buta, an-gata Aybriyam, wurra an-ngardapa a-bambungguna minypa delipa a-bambunggiya a-workiya, wurra an-nerranga a-bambungguna minypa an-gata gochila an-gurra. 24Gun-gata gun-burral janguny minypa gun-gata barra ngubi-na gun-maywapa ranginy meyali gun-guna: Abirriny-jata abirriny-jirrapa mu-gama yerrcha minypa gun-burral abirri-jirrapa rum ngardapa ngardapa. Minypa jin-ngardapa mu-mirk wenga mun-nelangga mun-gata Jaynay (Sinai), minypa nipa jin-gata burr-mangga jiny-yorkiya birripa barra aburr-mujama aburr-ni, nipa jin-gata jin-nelangga Aygar (Hagar). 25Jin-gatiya nipa minypa mun-maywapa mun-gata mun-mirk Jaynay mu-jinyjarra gun-gatiya rrawa Ar'eybiya (Arabia). Rrapa rrawa Jir'uchalam (Jerusalem) gu-guniya gu-yika gu-rrawa, nipa gu-yinagatiya minypa mun-gata mun-mirk, ngardawa nipa gun-gata rrawa gu-joborr gu-bichinga gu-nirra, rrapa gu-gata burr-yika gu-rrawa birripa niya gu-joborr burr-bichinga gu-nirra. 26Wurra jarra gun-nerranga Jir'uchalam gun-gata waykin wenga, gu-gatiya burr-yika gu-rrawa gun-molamola gu-nirra burrwa, rrapa nipa gun-gatiya rrawa minypa gun-ngayburrpa gu-mampa arrburra, ngaja, ngarla. 27Minypa janguny mu-jurra gu-yurra, gu-yinaga,
“Worlworlcha ny-jata gama gala delipa n-dima.
Nginyipa ny-jata gala delipa ny-manggarna rraka ny-yurkurichingarna,
ny-jurda gonyja minypa ny-yorlworlchinga.
Ngardawa jin-gata gama jiny-mormiyana jinyu-ni,
barrwa aburr-yigipa gu-ngarda yerrcha aburr-jaranga aburr-ni barra,
wurra jin-gata gama an-nigipa an-gumarrbipa gala jiny-bawujarna,
jarra aburr-yigipa gu-ngarda yerrcha marr aburr-jaranga aburr-ni barra.”
28Ganapiya, jela, worla. Ngayburrpa minypa an-gata Ayjek (Isaac), nipa gochila an-gurra. 29Wurra gun-gata gun-guwarr janguny an-gata a-bambungguna minypa delipa a-bambunggiya a-workiya, nipa a-buna a-workiyana an-gata nipa a-bambungguna minypa nipa Mern An-mawunga jama a-ji. Rrapa gun-guniya gugu gu-yinagata gu-nirra arrburrwa ngayburrpa nguburr-guna minypa Mern An-mawunga nguburr-geka arr-negarra. 30Wurra janguny mu-jurra gu-yurra, gun-gata gu-yinmiya gu-weya? Wurra nipa gu-yinaga, “Yerrnyja mipila jin-gata jin-mujama rrapa an-nigipa delipa. Gala yapa jin-mujama an-nika delipa wugupa nula ji-molamola nyanma gubirri-ngorrkornda gun-gata an-bitipa nyanyapa buta gu-rrimanga a-nirra. Wurra gun-gata gun-nigipiya ji-molamola nyanma gun-nika wupa.” 31Ganapiya, jela, worla. Jin-gata jin-mujama ngayburrpa ngika nguburr-yigipa delipa yerrcha, wurra jin-gata gama gun-molamola achila, nipa jarra jin-ngayburrpa mampa arrburra.