2 Gorint Aburr-guyinda
Janguny Barrwa Paul A-wukurrjinga Burrwa
1. (1:1 - 1:2)
2. Wangarr An-gata An-gugunggaja (1:3 - 1:11)
3. Paul Gu-borrwurra Minypa Nipa Gala Jal A-nirrarna An-mari A-beyarna Burrwa (1:12 - 2:4)
4. Baywarra Bubi-nega Nula An-gata (2:5 - 2:11)
5. Paul A-wechawecharra Nula Daytach (Titus) (2:12 - 2:13)
6. Wangarr Nyjirri-ganyja A-bamuna Rrapa Minypa Christ Nyirri-jurrjurrmurra (2:14 - 2:17)
7. Ana-goyburrpa Minypa Janguny Christ Guna-jerrmarra (3:1 - 3:3)
8. Ganyjarr Ngardawa Wangarr Nipiya Nyanma (3:4 - 3:6)
9. Gun-guna Gun-geka Rum Wana Gu-bapala Burr-gujayanaya Gu-jirra (3:7 - 3:18)
10. Minypa Gun-maywapa Japalana Gala Gun-baykarda Abu-ga (4:1 - 4:18)
11. Minypa Gun-maywapa Ranginy Bala Wangarr Nyanma (5:1 - 5:10)
12. Janguny Minypa Wangarr Nguburr-molamola Arr-negarra Nula Nipa (5:11 - 6:2)
13. Paul A-ngurrjiyana Gun-nerra Gu-ni Nula Gu-workiyana (6:3 - 6:13)
14. Buburr-ngorrkorndiya (6:14 - 7:1)
15. Paul A-worlworlchinga (7:2 - 7:16)
16. Buburr-gunggaja Burrwa Aburr-gata Aburr-nyagara Aburr-nirra (8:1 - 8:15)
17. Paul Burr-jerrmarra Aburr-mujaruk Daytach (Titus) Birripa (8:16 - 9:5)
18. Wangarr Jal A-nirra Nula An-guworlworlcha Burr-wucha A-workiya (9:6 - 9:15)
19. Paul Marr A-ngurrjiyana (10:1 - 10:18)
20. Aburr-gata Minypa Aburr-ngunyangunyjiya Aburr-workiya Jimarn Jarra Christ Burr-yika Aburr-mujama (11:1 - 11:15)
21. Paul Wolawola Gun-nerra Gu-ni Nula Gu-workiyana (11:16 - 11:33)
22. Paul Gu-nana A-workiyana Nipa Christ A-gurdagurdarrana (12:1 - 12:21)
23. Paul Gu-mungbuna Gelama Gelama Burr-barra (13:1 - 13:10)
24. Gun-gumungba (13:11 - 13:14)