Minypa Gun-maywapa Japalana Gala Gun-baykarda Abu-ga
41Ganapiya, lika ngatipa gala nyirri-dawurdawuja nyirri-workiya. Wurra jarra minypa Wangarr nipa an-mola atila rrapa nyjirri-wuna ganyjarr, ngatipa minypa nyirri-ngurrjinga nyirri-workiya gun-guna Christ gun-nika janguny. 2Ngardawa ngatipa gipa mu-ngoyurra nyirri-bawuna gun-gata gun-nga burr-guta gun-gugurkuja gun-guyinda minypa yongun jama aburr-jirra aburr-workiya. Ngatipa gala nyirrbu-yolka nyirri-workiya gu-galiya yerrcha; gala nyirri-ngukurdanyja Wangarr gun-nika janguny. Ngika. Wurra jarra Wangarr nipa marn'gi atila minypa ngatipa jechinuwa nyirri-ngurrjinga nyirri-workiya gun-nigipa gun-burral janguny. Rrapa gu-gurda ngacha minypa gu-galiya yerrcha nyirrbi-nacha aburr-workiya ngatipa nyirri-mola. 3Rrapa gun-molamola janguny ngatipa nyirri-ngurrjinga, minyja gun-gata gala yarlanga gu-yu nula an-gugaliya, gun-narda ngardawa nipa an-gata a-lijiwarriya a-bamburda a-workiya. 4Minypa walkwalk an-gata Jeytan (Satan) an-nelangga, an-gatiya gu-guna a-yika gu-rrawa minypa wangarr, nipa minypa burr-balagonyinyjinga a-workiya aburr-gata gala marr aburr-balcha nula Christ, rrapa birripa gala aburr-yinmiya gubi-na gun-gujayanaya gun-gata minypa gun-molamola janguny gu-bena arrburrwa, gun-gujayanaya minypa Christ gun-nika, minypa Christ an-gata nipa wupa minypa Wangarr. 5Ngardawa ngatipa gala nyirri-ngurrjiya nyirri-workiya ngatipa wupa. Ngika. Wurra jarra ngatipa nyirri-ngurrjinga nyirri-workiya minypa Jesus Christ nipa Bunggawa, rrapa minypa ngatipa jama nyirri-jirra ana-gorrburrwa ngardawa Jesus ana-marr. 6Ngardawa Wangarr an-gatiya a-yinanga a-wena, “An-munya a-jirra, wurra gun-gujayanaya gu-bengga barra,” nipa minypa a-jayanayana atila ngatipa nyirri-ngurrnga, gu-gata wenga barra ana-goyburrpa burr-guta nipa a-jayanaya ana-gorrburrwa, minypa nyibi-na Christ bukula a-jirra rrapa marn'gi nyiburr-ni barra nula Wangarr nipa an-molamola warrpam.
7Wurpa lika ngatipa nyirri-guna gu-gata ngacha gun-molamola janguny nyirri-dimanga ana-gorrburrwa, ngatipa minypa gun-maywapa japalana abi-jarlapurda aburr-workiya jel gu-guyinda rrapa gun-molamola gun-guyinda gubu-jolartchinga aburr-workiya, wurra gala gun-baykarda a-ga gu-workiya, wurra jarra a-rrumiya a-workiya, ngardawa an-nyarlkuch. Ana-gata ngacha minypa ngatipa, barra minypa yarlanga gu-yu minypa gun-gata ganyjarr ngatipa nyirri-dimanga nipa ngardawa ngatipa nyanma ngika, wurra jarra Wangarr nyanma, minypa Wangarr nipa wana gu-babalapa burr-ganyjarr jama a-jirra. 8Ngatipa minypa wolawola gun-nerra gu-nirra atila gu-workiya, minypa burr-guya gun-nerra, wurpa lika gala gu-yinmiya nyjirri-duma. Ngatipa minypa wolawola gun-jaranga nyirri-borrwuja nyirri-workiya, wurra jarra gala nyirri-yinmiya marr nula nyirri-ma gun-gata. 9Aburr-werranga mari gubu-garraja atila aburr-workiya, wurra Wangarr gala nyjirri-bawa. Birripa nyirrbu-burnda aburr-workiya, wurra jarra gala aburr-yinmiya laka nyirrbu-ga. 10Minypa Jesus mu-ngoyurra mari gubi-jarlapuna nula rrapa minypa abu-buna, a-juwuna, ngatipa nyirri-yinagatiya. Minypa yina gaya nyirri-boya, birripa minypa mari gubi-jarlapurda atila aburr-workiya. Wurra jarra gun-narda minypa barra wurra gama gorlk nyirrbi-na, minypa Jesus gun-nika wanngu gun-guni ngatipa nyirri-dimanga wupa nyirri-guna nyirri-burral. 11Minypa ngatipa burdak nyirri-nirra, birripa minypa gun-gujuwa gubu-borrwuja atila aburr-workiya. Wurra jarra gu-gata wenga wurra gama gorlk nyirrbi-nacha aburr-workiya ngatipa marrban nyirri-burral minypa an-gugaliya a-juwiya a-workiya, wurra Christ gun-nika wanngu gun-guni nyirri-dimanga. 12Gu-gurda ngacha minypa gun-gujuwa guna-jirra atila guna-workiya, wurra ana-goyburrpa jarra minypa nyirrbi-nacha ngatipa marr nyirri-balcharra nula Christ rrapa nyirri-yinmiya nyirri-bamburda, rrapa gu-gata wenga gugu ana-goyburrpa wanngu nyiburr-nirra nyiburr-bamburda.
13Minypa janguny gu-yurra, minypa mu-ngoyurra an-guyinda a-wukurrjinga, minypa a-wena, “Ngaypa marr ngu-balcha, rrapa gu-gata wenga ngu-wena,” gu-gurda ngacha minypa ngatipa marr nyirri-balcharra rrapa nyirri-weya nyirri-workiya. 14Ngardawa ngatipa marn'gi minypa an-gata a-jarrkarrana an-ngayburrpa Bunggawa Jesus, ngatipa burr-guta nipa nyjirri-jarrkarra barra, minypa ngatipa rrapa Christ gu-ngardapa nyiburr-negiyana. Rrapa minypa ana-goyburrpa burr-guta nipa arr-ma barra, arr-ga barra gatiya nipa a-nirrapa a-workiya. 15Minypa gu-yinmiya gu-nirra atila gu-workiya, gun-narda ngardawa ana-goyburrpa nyiburr-marr, ana-goyburrpa nyiburr-gurda rrapa gu-galiya yerrcha mu-nguy aburr-yinmiyapa nipa Wangarr a-gunggajinga burrwa a-workiya. Barra minypa mu-nguy nguburr-jaranga nguburr-japurramaya barra nula rrapa nipa an-nelangga an-molamola ngubi-nega barra.
16Gun-narda ngardawa gun-burral, ngatipa gala nyirri-yinmiya nyirri-dawurdawuja nyirri-ni. Minypa wuriya ngatipa nyirri-burral nyirri-juwiya nyirri-bamburda, wurra ngatipa nyirri-ngurrnga minypa barrwa nyirri-nyiljinga nyirri-workiya. 17Ngardawa gun-gata minypa wolawola gun-nerra gu-nirra atila gu-workiya wurpa yarta, gun-narda gun-delipa. Wurra burraya guna-jeka barra atila, gun-molamola warrpam gu-nipa barra atila gu-workiya, gu-gata ngacha minypa an-gugaliya gala gu-borrwujarna a-workiyarna. 18Ngardawa ngatipa gala nyirri-borrwa nyirri-workiya gun-nga gun-gata minypa an-gugaliya gu-nacha a-workiya, wurra jarra nyirri-borrwuja nyirri-workiya gun-gata minypa an-gugaliya gala a-yinmiya gu-na. Ngardawa gun-gata minypa an-gugaliya gu-nacha a-workiya, gun-narda gu-werrpiya gu-bamburda rrapa gu-mungbiyapa barra. Wurra gun-gata minypa an-gugaliya gala a-yinmiya gu-na, gun-narda jarra gu-jinyjapa barra gu-workiya.