Ana-goyburrpa Minypa Janguny Christ Guna-jerrmarra
31Gun-gata ngaypa ngu-wena, gun-narda ngika minypa jimarna ngatipa barrwa nyirri-ngurrjiya ana-gorrburrwa minypa nyirri-molamola, minypa ana-goyburrpa barra marr nyiburr-balcha atila. Wurra ngatipa ngika minypa aburr-gata gala ana-nga marn'gi burrwa. Minyja birripa burr-jurra wupa aburr-boya gurda aburr-workiya, mu-gata ngacha minypa an-gugaliya a-wukurrjinga rrapa burr-ngurrjinga a-workiya, jimarna aburr-molamola, minypa barra wurra gama gorlk marr aburr-balcha burrwa. Wurra ngatipa jarra wurra gama gorlk gipa marn'gi atila nyirri-guyinmiya ngacha nyirri-gugaliya. 2Ngardawa minypa ana-goyburrpa nyiburr-gata minypa meyali gun-maywapa ranginy jurra nyjirri-ngurrjinga mu-nirra ngatipa. Minypa wurra gama gorlk nyirrbi-nacha 3ana-goyburrpa minypa janguny Christ guna-jerrmarra burrwa, ngatipa nyirri-guna minypa nyirri-mujaruk. Minypa gun-burral birripa nyirrbi-nacha ana-goyburrpa nyibu-jurrjurrmunga Christ, ngardawa minypa ngatipa jama nyirri-ji. Wurra ana-goyburrpa ngika minypa janguny an-gugaliya a-wukurrjinga a-workiya gu-nyimaga gu-guyinda, rrapa ngika minypa Mojich (Moses) a-wukurrjinga gu-jandarra. Wurra ana-goyburrpa jarra minypa gu-galiya yerrcha Wangarr An-mawunga wanngu nyirr-negarra, an-gatiya ay-nirrapa ay-workiya.
Ganyjarr Ngardawa Wangarr Nipiya Nyanma
4Gun-narda ngaypa ngu-wena, ngardawa ngatipa nyirri-guna nyirri-molamola nuluwa Wangarr, ngardawa Christ nyanma; 5ngika minypa jimarna ganyjarr gun-nga nyirri-dimanga ngardawa ngatipa wupa nyanma. Gun-narda ngika. Wurra jarra ngatipa ganyjarr nyirri-dimanga, ngardawa Wangarr nyanma. 6Nipiya an-gatiya ganyjarr nyjirri-wuna, ngatipa minypa nyirri-ngurrjinga nyirri-workiya gun-guna gun-geka rum nipa gu-barnjinga arrkula arr-gurdiya gorlk. Minypa ngatipa jama nyirri-jirra nyirri-workiya joborr nyanma ngika, wurra jarra nipa wupa nyanma Mern An-mawunga. Ngardawa gu-joborr gu-guyinda gala gu-yinmiya wanngu arr-nega; wurra minypa an-gugaliya a-yolkiya a-workiya, gu-joborr wenga a-burnda, lika ay-bamburdapa ay-juwiya. Wurra Mern An-mawunga nipiya jarra wanngu arr-nenga.
Gun-guna Gun-geka Rum Wana Gu-bapala Burr-gujayanaya Gu-jirra
7Gun-gata minypa Wangarr a-wuna arrburrwa Mojich rrapa gu-jandarra a-wukurrjinga arrburrwa joborr, gu-gata ngacha joborr jurdach gu-yu arrburrwa minypa gun-gujuwa. Wurra wuriya. Wurra gun-gata joborr burr-gujayanaya gu-bena arrburrwa. Minypa Yichrayal (Israel) yerrcha aburr-gata gubu-borrwurra gala aburr-yinmiyarna mu-nguy Mojich bukula a-jirra abi-nacharna; gala yapa gapula aburr-nirrarna. Wurra burr-guya a-jayanayana a-ji, marrban gun-gata gu-werrpiyana gu-bamuna. 8Joborr gu-yinagata gu-bena arrburrwa, wurpa lika gun-gata minypa marr gu-yinanga burr-gujayanaya. Wurra gun-guna guna-bamburda minypa Mern An-mawunga wanngu arr-nenga a-nirra, gun-narda jarra minypa barra wana gu-babalapa burr-gujayanaya nguburr-ni. 9Minypa joborr gun-gata minypa mari gu-garrana arrburrwa, nipa burr-gujayanaya gu-bena; wurra jarra gun-guna janguny minypa jechinuwa arr-nenga, nipa jarra wana gu-babalapa burr-gujayanaya gu-nirra. Minypa gu-guna gu-janguny ngayburrpa barra wanngu nguburr-nipa barra nguburr-workiya. 10Minyjiya. Joborr gun-gata minypa mu-ngoyurra gu-bena burr-gujayanaya, nipa barrwa gugu gala gu-jayanaya gu-workiya. Wurra gun-guna jurdach gu-bena wanngu gun-guni, nipa jarra wana gu-babalapa burr-gujayanaya gu-jayanayarra gu-jirra. 11Minypa joborr gun-gata yarta gu-ni arrburrwa, nipa burr-gujayanaya gu-bena; wurra gun-guna gun-molamola janguny gu-jirrapa gu-workiya, nipa jarra wana gu-babalapa burr-gujayanaya gu-jirra.
12Gun-narda ngardawa ngatipa nyirri-borrwuja, ngatipa yarlanga nyirri-weya nyirri-workiya janguny, rrapa gala gun-nga nyirri-yilkaka nyirri-workiya ana-gorrburrwa wurra gama gorlk, 13minypa Mojich a-yilkakiyana burrwa bukula a-jirra a-jayanayana a-ji. Nipa minypa mu-mirikal a-gonyinyjiyana bukula a-jirra burrwa, ngardawa minypa Yichrayal yerrcha aburr-gurkuja; gala yapa abi-nacharna gun-gata minypa bukula a-jirra a-jayanayana a-ji, wurra wuriya gu-werrpiyana gu-bamuna. 14Ngardawa Yichrayal yerrcha aburr-gata birripa minypa aburr-gerna, rrapa gun-nardiya gugu minypa aburr-yinagatiya. Minypa wolawola gubi-nacha aburr-workiya mu-jurra gun-gata janguny mu-ngoyurra gu-ji Mojich gun-nika, wurra birripa gala marn'gi aburr-ni. Minypa mun-gata mirikal Mojich a-gonyinyjiyana bukula a-jirra rrapa birripa gala abi-nacharna nipa a-jayanayana a-ji, gun-narda gun-maywapa minypa gun-burral gun-nardiya gugu aburr-yinagatiya, meyali gu-yilkakiya gu-yurra burrwa gu-workiya, gu-gurda ngacha. Minypa birripa gala gubu-malawa aburr-ni meyali gun-gata gun-guwarr janguny, ngardawa Christ nipa wupa an-murna barra mu-yerrnyja burrwa mun-gata mirikal, minyja birripa rrapa nipa gu-ngardapa aburr-negiya. 15Wurra jarra birripa burdak meyali gu-yilkakiya burrwa gu-workiya, wolawola aburr-galiyarra aburr-workiya an-nerranga gu-ngurrjinga burrwa Mojich gun-nika janguny mu-jurra gu-yurra. Ngardawa minypa gun-maywapa jimarna mun-gata mirikal mu-gorlkakaja burrwa, rraka gala aburr-yinmiya gubi-na meyali gun-gata janguny. 16Wurra minyja ana-nga a-ngukurdanyjiya nula Bunggawa Christ, an-gata an-gugaliya nipa Bunggawa minypa mu-yerrnyja barra nula mun-gata mirikal. 17Ngardawa Bunggawa nipiya an-gata Mern An-mawunga, rrapa ana-nga a-rrimanga Christ An-mawunga, an-gata an-gugaliya nipa gugu gun-molamola gu-nirra nula. 18Rrapa ngayburrpa nguburr-yinmiyapa minypa mirikal mun-gata gala mu-gorlkaka arrburrwa mu-ji nguburr-bukula, ngayburrpa minypa ngubi-nacha nguburr-workiya Bunggawa a-jayanayarra a-jirra, rrapa nipa minypa arr-ngukurdanyjinga a-nirra, ngayburrpa gugu minypa nguburr-jayanayarra nguburr-jirra nguburr-workiya mola rrapa mola, ngardawa Bunggawa an-gata Mern An-mawunga nipiya nyanma.