Paul Gu-nana A-workiyana Nipa Christ A-gurdagurdarrana
121Ngaypa barra mu-nguy ngu-ngurrjiya ngu-molamola, wurra wuriya gun-gata borijipa. Wurra ngaypa mu-nguy ngu-ngurrjiya barra ngu-molamola, minypa ngaypa ngu-nana ngu-workiyana borrich Bunggawa Christ nguna-gurdagurdarrana. 2Minypa ngaypa marn'gi an-guna an-ngardapa an-gugaliya gu-yinmiyana gu-ni nula gun-gapa mu-ngoyurra jemberr, minypa arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa, minypa 14: Minypa nipa rrapa Christ gu-ngardapa abirri-negiyana, nipa minypa Mern An-mawunga burr-guya a-menga, a-ganyja a-warrchinga yi-gapa waykin gun-gapa gun-nelangga minypa abirri-jirrapa gun-ngardapa. Ngaypa gala marn'gi. Waygaji burr-burral a-warrchinga, o waygaji an-mawunga a-warrchinga, wurra gala marn'gi; jarra Wangarr nipa marn'gi. 3Wurra ngaypa marn'gi nula an-guna an-gugaliya nipa minypa Mern An-mawunga burr-guya a-menga, a-ganyja a-warrchinga yi-gapa waykin gu-molamola. Waygaji burr-burral a-warrchinga, o waygaji an-mawunga a-warrchinga, wurra gala marn'gi; jarra Wangarr nipa marn'gi. 4Wurra nipa an-guna an-gugaliya gu-nana rrapa a-galiyana burr-guya gun-japurra minypa an-gugaliya gala a-yinmiya a-wengga, gala yapa a-jurnjun, rrapa minypa gala gun-mola nula rraka a-wengga, wurra gun-japurra. 5An-guna ngu-ngurrja barra, wurra gala barra ngu-molamola ngu-ngurrjiya, marrban an-gata an-gugaliya ngaypa. Wurra minypa ngaypa ngu-nyarlkuch, gu-gurda ngacha minypa ngu-ngurrjiya barra. 6Wurra jimarna ngaypa ngu-molamola ngu-ngurrjiya, gun-narda ngika minypa jimarn jarra ngaypa ngu-bamapama. Wurra jarra minyja ngaypa ngu-ngurrjiya ngu-molamola, gun-narda gun-burral. Wurra ngaypa jarra ngu-bawuna; gala yapa gun-gata wupa nyanma ny-yinga ny-jata ny-borrwa apula minypa ngaypa ngu-molamola. Wurra ngaypa jal ngu-nirra ana-goyburrpa barra nyibu-borrwa apula minypa ana-goyburrpa ngunabi-nacha nyiburr-workiya ngaypa jama ngu-jirra, rrapa minypa nyiburr-galiyarra apula nyiburr-workiya Christ gun-nika janguny ngu-ngurrjinga, gu-gata ngacha wupa.
7Rrapa ngaypa burr-guta gala barra ngu-borrwiya, jimarna ngaypa ngu-molamola minypa gun-gata Wangarr nguna-gurdagurdarrana a-workiyana. Wurra jarra minypa Wangarr gu-borrwurra apula, ngaypa ngu-menga minypa gun-maywapa an-gata walkwalk an-nelangga Jeytan (Satan) an-nigipa an-mujaruk, minypa ngu-burral nguna-jerndanga gu-nirra, gala yapa ngaypa ngu-borrwiyan minypa ngaypa ngu-molamola rrapa wana ngu-negiyan burrwa wurra gama gorlk. 8Gipa ngu-jirrapa ngu-ngardapa ng-goma ngu-negarra ngaypa ngu-ngiwija nula an-ngayburrpa Bunggawa Christ gun-gata barra nguna-bawa. 9Wurra nipa a-yinanga a-wena apula, “Ngaypa ng-guna ng-gunggajinga nggula ngu-workiya, gun-narda wupa nggula ganapiya. Gala barrwa gun-nga jal nyi-ni. Ngardawa an-gugaliya minypa an-nyarlkuch a-nirra a-workiya, gu-gatiya wenga ngaypa minypa warrpam burr-ganyjarr jama ngu-jirra.” Nipa a-yinagata a-wena, apula. Lika ngaypa mu-nguy ngu-marrkapcha barra ngu-ni, minypa ngu-borrwiya ngaypa ngu-nyarlkuch, barra minypa Christ gun-nika ganyjarr wugupa apula. 10Ngardawa minypa Christ nguna-rrimanga, ngaypa minypa ngu-mola, marrban gun-nga ngu-nyarlkuch nguna-nenga gu-nirra. Ngaypa minypa ngu-mola, marrban werra ngunabi-nenga aburr-workiya rrapa ngunabu-burnda burr-guta. Marrban gun-gata gun-nerra gu-nirra apula gu-workiya, wurra jarra ngaypa ngu-mola. Ngardawa gun-gatiya minypa ngaypa ngu-nyarlkuch, gu-gurdiya ngacha minypa ngaypa jarra ngu-derta, ngardawa nipa nyanma Christ.
11Ganapiya, wurra gun-gata minypa ngaypa ngu-molamola ngu-ngurrjiyana ngu-ni ana-gorrburrwa, gun-narda minypa ngaypa ngu-bamapama, ngaja, ngarla! Wurra jarra ana-goyburrpa ngunabu-jurnajuchuwunga, jimarn jarra ngunabu-ngurrja minypa ngaypa ngu-molamola. Ngardawa marrban aburr-werranga gubu-borrwuja, jimarn jarra bama aburr-yinaga ngaypa borijipa ngu-nirra, wurra ngaypa ngika ngu-delipa, wurra jarra aburr-gata wana aburr-negiya aburr-workiya jimarn jarra bama aburr-yinaga Christ burr-jerrmarra. 12Minypa yarlanga gu-yurra ngaypa gun-burral ngu-mujama nula Christ nipa nguna-jerrmarra, minypa gun-gata ngaypa ngu-yinmiyana jama ngu-ji ngu-workiyana gatiya ana-goyburrpa nyiburr-murna, marrban gun-nga gun-gata gu-nerra gu-ni apula. Minypa ana-goyburrpa Christ nyirr-gurdagurdarrana minypa nipa wugupa apula, nipa minypa burr-guya gatiya burr-barlmarrk jama a-ji. 13Minypa gala gun-nga ana-goyburrpa nyiburr-ngukiyarna gun-molamola gun-guyinda gun-gata minypa gu-werranga gu-rrawa Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha gubu-menga. Wurpa lika gun-ngardapa nyiburr-ngukiyana: Minypa ngaypa gala ngu-ngiwijingarna ana-gorrburrwa mun-nga rraka ana-goyburrpa nyiburr-gunggajingarna apula. Wurra gun-narda baywarra bubi-nega apula, japurra ngapa nyiburr-jirra.
14Ngaypa ng-guna gipa nawanawa ngu-ni, ngu-jirrapa ngu-ngardapa ng-goma ngu-nega barra ngu-bengga ana-gorrburrwa, rrapa ngaypa gala barra mun-nga wurley ngu-nega ana-gorrburrwa. Ngardawa ngaypa jal ngu-nirra ana-gorrburrwa minypa ana-goyburrpa nyiburr-burral nyiburr-wuya barra nula Wangarr, rrapa ngika minypa mun-nga ana-goyburrpa nyibi-rrimanga, jimarn jarraka ngunabu-wu. Minypa gun-maywapa ranginy gu-ngarda yerrcha gala mbi-barnja burrwa aburr-workiya aburr-birripa mampa burra yerrcha rrapa nyanyapa burra yerrcha, wurra birripa aburr-gata jarra mbi-barnjinga aburr-workiya burrwa gu-ngarda yerrcha, rrapa ngaypa minypa ngu-nyanyapa ana-gorrburrwa jama ngu-jirra. 15Gu-gurdiya ngacha minypa ngaypa ngu-worlworlcha barra, minypa ngaypa ngu-yinmiya barra arr-wu ana-goyburrpa rrapa minypa ngaypa ngu-wuya barra ana-gorrburrwa, minypa ngaypa jaga ng-ganaja ana-gorrburrwa ana-goyburrpa nyiburr-ngurrnga, gala yapa nyiburr-lijiwarriya. Wurra minypa ngaypa burr-guya jal ngu-nirra ana-gorrburrwa, wurra jarra ana-goyburrpa warlwarl jal nyiburr-ni barra apula, ya?
16Gun-gata ngaypa ngu-wena minypa ngaypa gala mun-nga wurley ngu-nengarna ana-gorrburrwa, gun-narda ana-goyburrpa marn'gi gun-burral. Wurra wuriya gun-gata. Wurra nyiburr-werranga nyiburr-gatiya ngunabu-yopurda, jimarn jarra ngaypa arr-yolkaja rrapa arr-gaypuna. 17Wurra aburr-gata nguburr-jerrmarra ana-gorrburrwa ngu-workiyana, gurda ana-goyburrpa bama nyiburr-yinanga, jimarn jarrapa arr-gaypuna, ya? 18Minypa ngaypa burr-guya ngu-wena nula Daytach (Titus), rrapa an-guna an-nerranga burr-guta an-ngayburrpa worlapa arrburrwa ngubujirri-jerrmarra ana-gorrburrwa, gun-narda ana-goyburrpa nyibu-borrwuja, jimarn jarra nipa Daytach nyirr-gaypuna, ya? Wurra jarra ana-goyburrpa marn'gi nula Daytach, minypa ngatipa jama nyirri-jirra ana-gorrburrwa nyirri-workiya ngardawa Mern An-mawunga an-ngardapiya atila nyirri-dimanga, rrapa minypa an-ngardapiya nyirri-jurrjurrmunga nyirri-workiya -- an-gata Jesus Christ.
19Wurra minypa ana-goyburrpa gun-baykarda nyibu-borrwuja, ya, jimarn jarra bama nyiburr-yinaga ngayburrpa nyiburr-molamola nyiburr-negiya ana-gorrburrwa nyiburr-nirra? Wurra ngika, japurra ngapa nyiburr-jirra. Wurra jarra Wangarr nipa marn'gi arrburrwa, minypa ngayburrpa nyiburr-weya nyiburr-workiya, ngardawa ngayburrpa rrapa Christ gu-ngardapa nyiburr-negiyana, gu-gurda ngacha; rrapa minypa derta barra nyirrbi-nega ana-goyburrpa. 20Ngardawa ngaypa ngu-worijinga ana-gorrburrwa, minypa ngaypa ngu-benggin ana-gorrburrwa, gala yapa arr-nan nyiburr-werra rrapa ana-goyburrpa ngunabi-nan ngaypa ngu-werra, minypa burr-mari nguna-boga. Minyjiya. Ngaypa gala jal ngu-ni arr-na minypa ana-goyburrpa ngarndarrk ngarndarrk nyiburr-negiya nyiburr-workiya, rrapa minypa mu-werrmbarra nyiburr-nachichiya gu-gapa gu-guta, rrapa nyiburr-bachirramiya ana-gorrburrwa, rrapa nyiburr-ngorrkorndiya nyiburr-nirra, rrapa nyiburr-yopachichiya, rrapa wana nyiburr-negiya nyiburr-nirra gu-gapa gu-guta, rrapa minypa gala marr nyiburr-balcha ana-gorrburrwa gu-gapa gu-guta. 21Gu-gata ngacha minypa ngaypa ngu-worijinga ana-gorrburrwa; gala yapa minypa Wangarr ngu-delipa nguna-negarda gatiya minypa ana-goyburrpa wugupa nguburr-ni. Minyja gala yapa ngaypa wargugu ngu-ningin ana-gorrburrwa nyiburr-gata mu-ngoyurra werra nyiburr-negiyana, minypa gun-gata gala nyibu-bawujarna wurra mu-nguy gun-nerra jama nyiburr-jirra, minypa marrambay nyiburr-jirra nyiburr-workiya rrapa burr-guya nyiburr-gerna.