1 Gorint Aburr-guyinda
Janguny Paul Mu-ngoyurra A-wukurrjinga Burrwa
1. (1:1 - 1:3)
2. Minypa Ana-goyburrpa Rrapa Christ Gu-ngardapa Nyiburr-negiyana (1:4 - 1:9)
3. Wangarr Nyiburr-yika Bubi-yagurrma Ana-gorrburrwa Gu-gapa Gu-guta (1:10 - 1:17)
4. Christ Gun-nika Janguny Gun-narda Arrburrwa Minypa Wangarr Gun-nika Ganyjarr (1:18 - 1:31)
5. Janguny Ngika Minypa An-gugaliya An-molamola A-negiya A-workiya (2:1 - 2:5)
6. Wangarr Gun-nika Marn'gi (2:6 - 2:16)
7. Gala Barra Ngardapa Ngardapa Nyiburr-negiya Wangarr Nyiburr-yika (3:1 - 3:23)
8. Christ Burr-yika Aburr-mujama Nipa Burr-jerrmarra (4:1 - 4:21)
9. Gala Barra Nyiburr-balagarrgurrjiya Nula Gun-nerra Jama A-jirra A-workiya (5:1 - 5:13)
10. Mari (6:1 - 6:11)
11. Ngarripa Arr-burral (6:12 - 6:20)
12. Jin-gumarrbipa An-gumarrbipa (7:1 - 7:16)
13. Buburr-ni Minypa Wangarr Gu-borrwurra Ana-gorrburrwa Ngardapa Ngardapa (7:17 - 7:24)
14. An-borala Jin-borala (7:25 - 7:38)
15. Jin-miliyak (7:39 - 7:40)
16. Ay-bay O Ay-bawa (8:1 - 8:13)
17. Christ An-nika An-mujama (9:1 - 9:27)
18. Buburr-jarlapiya (10:1 - 11:1)
19. Joborr Gun-gubamagonyinyjiya (11:2 - 11:16)
20. Minypa Wugupa Ngubu-banga Nguburr-workiya Bunggawa Mun-nika (11:17 - 11:34)
21. Ngardapa Ngardapa Ganyjarr Mern An-mawunga Arr-wucha A-workiya (12:1 - 12:31)
22. Gurrurta Gun-gurrima (13:1 - 13:13)
23. Abirri-jirrapa Ganyjarr Gun-gata Minypa Wangarr Gun-nika Ay-ngurrjinga Rrapa Minypa Wengga Gun-nerranga Arr-weya (14:1 - 14:40)
24. Minypa Wangarr A-jarrkarrana Christ Mu-ngoyurra A-juwuna (15:1 - 15:11)
25. Ngarripa Wangarr Arr-jarrkarra Barra (15:12 - 15:34)
26. Wangarr Barra Arr-jarrkarra Arr-burral Arr-gatiya Arr-guyinmiya Ngacha (15:35 - 15:58)
27. Rrupiya Mbi-ma Barra Wangarr Burr-yika Aburr-gata Aburr-nyagara Aburr-nirra (16:1 - 16:4)
28. Joborr (16:5 - 16:12)
29. Gun-gumungba Rrapa Gun-guburrmaymba (16:13 - 16:24)