Ay-bay O Ay-bawa
81Ganapiya gun-gata janguny ngaypa ngu-wena ana-gorrburrwa. Wurra gun-guna ngu-wengga barra mun-gata nula balaja minypa mbi-barnjinga aburr-workiya nula an-mawunga an-guyinda abi-jarlapuna an-guripa wangarr, minyja ngayburrpa barra ngubu-bay, wurra waygaji ngubu-bawa. Gun-gata ana-goyburrpa nyiburr-wena, nyiburr-yinagata, “Ngayburrpa nyibi-rrimanga marn'gi gun-guni,” gun-narda gun-burral. Wurpa lika buburr-jarlapiya, ngardawa gun-gata minypa an-gugaliya gu-rrimanga marn'gi gun-guni, gu-gatiya wenga nipa minypa wana a-negiya a-workiya. Wurra gurrurta ngubi-rrimanga, gu-gurda ngacha minypa derta nguburr-negachichiya nguburr-workiya gu-gapa gu-guta. 2Minyja ana-nga an-gata a-borrwiya, jimarna gun-nga nipa marn'gi, wurra burdak nipa gala marn'gi minypa Wangarr gu-borrwurra nula barra marn'gi a-ni. 3Wurra ana-nga minypa gurrurta gun-burral gu-rrimanga nula Wangarr, an-gata an-gugaliya Wangarr nipa marn'gi nula.
4Wurra balaja mbi-barnjinga aburr-workiya nula an-guripa an-guyinda wangarr, mun-gata nula ngayburrpa marn'gi. Minypa ana-goyburrpa nyiburr-wena, “an-guripa an-guyinda gala an-burral,” rrapa “gala ana-nga an-nerranga wangarr a-ni, wurra an-ngardapiya wupa.” 5Wurra jimarna wangarr an-guyinda a-yurra, minypa waykin rrapa wupa -- minyja gun-burral wangarr an-jaranga rrapa bunggawa an-jaranga -- 6wurra ngayburrpa jarra an-ngardapiya arrburrwa Wangarr, an-gatiya Nyanyapa arrku gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya nipa nyanma gu-jarlapuna, an-gatiya ngayburrpa nguburr-ninyarra nuluwa nipa. Rrapa an-ngardapiya arrburrwa Bunggawa, nipa an-gatiya Jesus Christ, an-gata nipa ana-nyala gu-jarlapuna gun-nardiya rrawa rrapa nipiya nyanma ngayburrpa wanngu nguburr-nirra nguburr-workiya.
7Wurra aburr-werranga worlapa arrburrwa yerrcha, gun-narda janguny birripa gala burdak gun-burral gubi-rrima aburr-ni. Wurra birripa ngardawa mu-ngoyurra aburr-marrngoypiyana nula aburr-workiyana an-guripa an-guyinda wangarr, gun-guniya gugu birripa gala jal aburr-ni, jimarna mbi-bay balaja mun-gata minypa gu-galiya yerrcha mbi-barnjinga nula aburr-workiya an-guripa an-guyinda wangarr rrapa barrwa mbi-banga aburr-workiya minypa jawina aburr-nirra nula an-gata an-guripa wangarr. Wurra aburr-gata worlapa arrburrwa yerrcha minypa gun-jaranga burdak gubu-borrwuja aburr-nirra, birripa gala aburr-yinmiya mun-gata mbi-bay; gala yapa wuparnana aburr-ngurrnga aburr-galiya werra aburr-negiyana nula Christ. 8Jarra ngayburrpa marn'gi gun-gata minypa nipa Wangarr an-mola arrburrwa, gun-narda ngika minypa m-balaja mun-nga ngubu-banga nguburr-workiya. Minypa balaja mbi-gurrmunga nula aburr-workiya an-guripa an-guyinda, mun-gata wuriya ngayburrpa ngubu-bay o ngubu-bawa, wurra gun-narda ngika minypa Wangarr gu-borrwuja arrburrwa, jimarna ngayburrpa nguburr-molamola o nguburr-werra. Ngika.
9Wurra buburr-jarlapiya nula gun-gata marn'gi gun-guni minypa ana-goyburrpa gun-mola gu-nirra ana-gorrburrwa gu-workiya; gala yapa gu-gata ngacha marn'gi gun-guni an-geka an-guyinda an-gugaliya an-gata a-lijiwarriyan. 10Ngardawa ana-goyburrpa nyiburr-weya nyiburr-workiya, nyiburr-yinaga, “Ngayburrpa marn'gi.” Wurra yama nyibu-borrwa worlapa ana-gorrburrwa an-gata minypa gun-jaranga burdak gu-borrwuja a-nirra? Wurra minyja nipa biy-na nginyipa nyi-ninya gata an-guripa wangarr gun-nika rrawa, rrapa minypa balaja ny-bay nyi-ni, nipa a-malchin nggula. Wurra minyja nipa m-bay, gun-narda minypa a-marrngoypiyan nula an-gata an-guripa wangarr. 11Gu-gurda ngacha gun-nerra; gala yapa an-gugaliya an-ngurrnga a-juwun, minypa gu-gata ngacha nginyipa marn'gi. Wurra yama ny-borrwa an-ngayburrpa worlapa arrburrwa an-gata minypa gun-jaranga burdak gu-borrwuja a-workiya? Ngardawa nipa burr-guta Christ a-juwuna nula. 12Gala barra werra nyi-nega an-ngayburrpa worlapa arrburrwa an-gata burdak gun-jaranga gu-borrwuja a-workiya; gala yapa minypa Christ werra nyi-negarda. 13Gu-gurda nula lika minyja an-ngayburrpa worlapa arrburrwa gu-borrwa, jimarna jin-garla ngaypa ngu-bay an-guripa an-guyinda wangarr jin-nika, wurra ngaypa gala barra barrwa ngu-bay ngu-workiya jin-garla; gala yapa nipa an-gata a-lijiwarriyan.