Buburr-jarlapiya
101Jela, worla, jal ngu-nirra ana-goyburrpa barra nyibu-borrwa, minypa gu-yinmiyana gu-ni burrwa aburr-ngayburrpa Yichrayal (Israel) nyiburr-bapurr nyanyapa arrburra yerrcha aburr-gata Mojich (Moses) burr-ganyja a-bamuna. Minypa birripa aburr-bulapalawa gun-gata nguparr burr-ganyja gu-bamuna, rrapa aburr-jurrwurra aburr-bamuna, gu-gapa gu-rrarnba aburr-bena warrpam aburr-mola. 2Gu-gurda ngacha minypa warrpam aburr-gata Wangarr bama burr-gurragaja, minypa gu-nguparr gu-guyinda rrapa gu-bugula gu-guyinda, ngardawa minypa aburr-yigipa Mojich burr-yika gu-galiya yerrcha. 3Birripa aburr-gatiya warrpam mbi-barra balaja Wangarr burr-wuna, 4rrapa bugula burr-guta gun-gata nipa burr-wuna. Ngardawa gun-gata gun-gurrema Wangarr gu-gurrmurra burrwa, gu-gatiya wenga gu-gurrema bugula guna-werrwerrjinga guna-yu birripa gubu-barra. Minypa gun-gata gun-gurrema nipa gun-maywapa minypa gun-burral nipa Christ wugupa burrwa aburr-bamuna. 5Wurra wuriya gun-gata, wurra aburr-gata aburr-jaranga Wangarr nipa gala a-marrkapchingarna burrwa. Wurra gatiya aburr-juwuna, gawatiya aburr-yu gu-werrpa.
6Gu-yinagata gu-ni burrwa, barra gun-gata ngayburrpa ngubu-borrwa rrapa nguburr-jarlapiya nguburr-bamba. Minypa birripa gun-nerra gubu-borrwurra aburr-workiyana, wurra ngayburrpa gala barra nguburr-yirda. 7Ana-goyburrpa gala barra an-guripa an-guyinda wangarr nyiburr-marrngoypiya nula, minypa aburr-werranga aburr-gata aburr-yinagata aburr-workiyana. Minypa janguny gu-yurra, “Birripa gu-galiya yerrcha minypa aburr-walagiyana rrapa balaja mbi-barra, rrapa aburr-garlmuna, gun-nerra jama aburr-ji.” 8Wurra ngayburrpa gala barra gun-nerra jama nguburr-ji, minypa gu-gata ngacha marrambay gun-guji. Wurra jarra ngayburrpa nguburr-jarlapiya barra. Minypa gun-guwarr aburr-werranga gun-nerra jama aburr-ji, rrapa gu-gata wenga aburr-jaranga aburr-juwuna aburr-ni ji-ngardapa ji-marnnga, minypa 23,000 gu-galiya yerrcha, ngaja, ngarla! 9Ngayburrpa gala barra nguburr-yirda gun-nerra jama nguburr-ji nguburr-workiya; gala yapa an-ngayburrpa Bunggawa Christ gochila a-rro arrburrwa. Minypa aburr-gata aburr-werranga birripa aburr-yinagata gochila abu-wurrgakaja aburr-ji, lika gu-gata wenga nguymbula burr-barra a-bona rrapa aburr-juwuna. 10Ngayburrpa gala barra ngubu-yopa an-ngayburrpa Bunggawa o an-nigipa jawina an-guyinda, minypa aburr-werranga aburr-gata burrbu-yopuna Mojich rrapa Aran (Aaron), jimarna bitipa jama abirri-ji gala gun-mola. Wurra jarra gu-gata wenga waykin an-guyinda an-mujaruk an-gata gun-gujuwa gu-rrimanga, nipa burr-buna a-bona.
11Gu-yinagata gu-ni burrwa gu-workiyana mu-ngoyurra, rrapa gu-gata ngacha janguny mu-jurra gu-yurra arrburrwa, ngayburrpa nguburr-gurda jurdach nguburr-guyinda barra ngubu-borrwa rrapa nguburr-jarlapiya nguburr-bamba, gu-gurda ngacha. 12Rrapa ny-yinga ny-jata ny-borrwiya ny-jinyjarrapa ny-yorkiya Jesus biy-yika, ny-junarda nyi-gugaliya barra ny-jarlapiya; gala yapa nyi-lijiwarriyan. 13Wurra gun-gata gala gun-nga minypa gun-derta ny-barripa, wurra gun-gata minypa an-gugaliya gun-derta gu-barripurda a-workiya. Rrapa Wangarr an-gata gala a-yinmiya biy-bawa, wurra jarra minypa jaga a-ganaja nggula a-workiya, nipa marn'gi nggula minyja nginyipa n-derta o ny-nyarlkuch, rrapa nipa a-gorlkaka barra gun-gata minypa burr-guya gun-derta nggula; gala yapa ny-barripa ny-jurda burdak ny-nyarlkuch.
14Ganapiya, japurra ngapa nyiburr-jirra, lika bubu-bawa an-gata an-guripa an-guyinda wangarr aburr-marrngoypiya nula aburr-workiya. 15Ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa ngu-nirra ana-goyburrpa nyiburr-gata minypa bama jechinuwa nyibu-borrwuja nyiburr-workiya. Lika bubu-borrwa minyja gun-guna gun-burral. 16Mun-gata mernda a-jirra ana-guyinda ngubu-banga nguburr-workiya an-munyjurr, rrapa minypa nguburr-marrkapchinga gun-gata nula minypa ngubu-borrwuja Christ a-juwuna arrburrwa, gun-narda minypa ngayburrpa gu-ngardapa nguburr-negiyana, nipa an-maningan arr-wepana. Rrapa minypa mun-gata damba ngubu-rrumunga rrapa ngubu-banga nguburr-workiya, gun-narda minypa ngayburrpa gu-ngardapa nguburr-negiyana, nipa Christ an-burral minypa wanngu arr-negarra. 17Minypa mun-gata burr-gurla damba mun-ngardapiya, rrapa ngayburrpa nguburr-yinagatiya. Marrban ngayburrpa minypa nguburr-jaranga, wurra ngayburrpa minypa gu-ngardapa nguburr-negiyana, minypa mun-ngardapiya wupa damba ngubu-banga nguburr-workiya.
18Minyja bubu-borrwa gun-guwarr Yichrayal yerrcha gun-burriya. Aburr-gata minypa mbi-barra aburr-workiyana mun-gata minypa Wangarr abu-wuna aburr-workiyana gatiya gu-yigipa gu-belabila, gun-narda minypa birripa aburr-mulpiyana nula Wangarr, ngardawa gun-gata gun-nigipiya belabila. 19Gun-narda ngu-wena, wurra mun-nerranga balaja mun-gata aburr-werranga mbi-gurrmunga nula aburr-workiya an-guripa an-guyinda wangarr, ana-goyburrpa bama nyiburr-yinaga, jimarna mun-gata minyja ngayburrpa ngubu-bay, gu-gata wenga an-gata an-guripa an-guyinda wangarr an-dimanga a-nirra, ya? Jimarna nipa an-gata burda mu-rrimanga, ya? 20Wurra gun-narda ngika. Gun-nyagara. Wurra gun-gata minypa an-guripa an-guyinda wangarr mbi-barnjinga nula aburr-workiya, wurra jarra walkwalk abu-wucha aburr-workiya, wurra Wangarr ngika. Rrapa ngaypa gala jal ngu-ni ana-goyburrpa barra nyiburr-jeka nula walkwalk. Ngika. 21Ganapiya, wurra mun-gata ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya abirri-jirrapa mernda a-jirra ana-guyinda nyibu-bay, an-ngayburrpa Bunggawa an-nika rrapa walkwalk an-nika. Rrapa gala nyiburr-yinmiya gu-jirrapa gu-belabila nyibu-bay, Bunggawa gun-nika rrapa walkwalk gun-nika. Jarra Bunggawa gun-nika ngardapa, rrapa walkwalk gun-nika ngardapa. 22Wurra nginyipa bama ny-yinaga, jimarna ngarripa jal arr-nirra barra nipa gochila ay-wurrgaka an-ngarripa Bunggawa, ya? Wurra jimarna ngarripa arr-derta arr-gorla, wurra minypa nipa Bunggawa marr a-yinaga, ya? Wurra yama ny-borrwa? Wurra nipa Wangarr gala gu-ngardapa abirri-negiya abirri-workiya walkwalk. Ngika.
23Ana-goyburrpa nyiburr-weya nyiburr-workiya, nyiburr-yinaga, “Gun-gata gala gun-nga gun-japurra apula rraka ngaypa ngu-bawa.” Minyjiya. Wurra wurpa lika ana-goyburrpa gun-nerranga gun-gata werra nyirr-negarda. Minypa ngaypa burr-guta “gala gun-nga gun-japurra apula rraka ngu-bawa.” Wurra ngaypa jal ngu-nirra minypa an-ngaypa worlapa apa ng-gunggaja barra nula ngu-workiya rrapa derta ngu-nega, minypa ngaypa ngu-yinmiya ngu-bamburda ngu-workiya. 24Gala barra ny-yinga ny-jata ny-borrwa gun-gata gun-nginyipa wupa ngardapa gun-molamola nggula. Wurra jarra ngayburrpa barra ngubu-borrwa nguburr-workiya minypa gun-nga gun-molamola nula an-gata an-borrmunga arrburrwa.
25Gun-mola nggula nginyipa ny-bay jin-garla jalim jibi-nenga aburr-workiya. Gala barra ny-borrwa minyja waygaji mu-ngoyurra birripa jibu-barnjinga nula an-guripa an-guyinda wangarr. 26Ngardawa nginyipa marn'gi gun-gata janguny gu-yurra, minypa gu-yinaga, “Gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya burr-gugaliya gun-nigipiya wupa an-ngayburrpa an-ngardapiya arrburrwa Wangarr gun-nika.”
27An-nerranga an-gata gala marr a-balcha nula Christ, minyja nipa a-gonyja nggula gu-yigipa gu-rrawa barra wugupa nyirri-bay balaja, rrapa minyja jal nyi-ni, ny-boy, ny-bay mun-nga birripa mbi-barnjinga, rrapa gala barra ny-borrwa minyja waygaji mu-ngoyurra mbi-barnjinga nula an-guripa an-guyinda wangarr. 28Wurpa lika minyja ana-nga an-gata a-yinda nggula, “A-lay, jin-guna jin-garla mu-ngoyurra jibu-barnjinga nula an-guripa an-guyinda wangarr,” minyja nipa a-yirda a-wengga nggula, ny-borrwa an-gata a-wena, rrapa gala barra ny-bay. Ngardawa nipa an-gata burdak an-ngurrnga gun-jaranga gu-borrwuja a-nirra, rrapa minyja nginyipa ny-barda, nipa a-lijiwarriyan. 29Gun-narda ngu-wena, ngardawa minypa an-gata gun-jaranga gu-borrwuja a-nirra; ngika nginyipa. Wurra ngarripa jarra gun-mola arrkula warrpam, rrapa ana-werranga an-gugaliya nipa an-ngurrnga gun-jaranga gu-borrwuja, gu-gata ngacha gala gu-yinmiya arr-bicha gu-ni. 30Wurra minyja ngaypa ngu-marrkapchinga nula Wangarr mun-gata nula balaja ngu-banga, gala ana-nga a-yinmiya nguna-yopa, jarra Wangarr ngu-japurramayana nula.
31Ganapiya, lika nginyipa ny-yinmiya nyi-nirra, minypa ny-banga o ny-yinmiya, wurra Wangarr an-molamola nyi-nega barra. 32Gala barra ny-yinda minypa aburr-werranga aburr-lijiwarriyan, minyja Ju (Jew) yerrcha, o Jentayl (Gentile) yerrcha, o Wangarr burr-yika marr aburr-balcharra nula. 33Ny-yinda ny-yorkiya minypa ngaypa ngu-yinagata ngu-bamburda ngu-workiya. Minypa ngaypa ngu-borrwuja ngu-workiya ngaypa ngu-yinmiya barra rrapa gun-molamola gu-ni barra burrwa warlaman wurra gama gorlk. Ngaypa gala ngu-borrwiya ngu-workiya, minypa ngaypa ngu-yinmiya barra ngu-molamola ngu-ni. Wurra aburr-jaranga jarra ngaypa nguburr-borrwuja, minyja rraka birripa wanngu aburr-ningin.