Rowm Aburr-guyinda
Paul A-wukurrjinga Burrwa
1. (1:1 - 1:7)
2. Paul Jal A-ni A-boy Barra Rrawa Rowm (Rome) (1:8 - 1:15)
3. Gun-molamola Janguny (1:16 - 1:17)
4. An-gugaliya Gun-burral Janguny Gu-yilkakaja (1:18 - 1:32)
5. Wangarr A-bu Barra Gun-nerra Jama A-jirra A-workiya (2:1 - 2:16)
6. Ju Yerrcha Rrapa Gun-gata Joborr (2:17 - 3:8)
7. Arr-gurdiya Gorlk Gala Ana-nga An-molamola (3:9 - 3:20)
8. Wangarr Arr-jechinuwa Arr-nenga (3:21 - 3:31)
9. Aybriyam (Abraham) Marr A-balcha (4:1 - 4:25)
10. Magaya Gu-nirra Arrburrwa (5:1 - 5:11)
11. Arram (Adam) Rrapa Christ (5:12 - 5:21)
12. Minypa Nguburr-juwuna Rrapa Wanngu Nguburr-ni (6:1 - 6:14)
13. Jama Nguburr-ji Barra Nguburr-workiya Gun-molamola (6:15 - 6:23)
14. Minypa Gun-maywapa Ranginy An-gumarrbipa Jin-gumarrbipa (7:1 - 7:6)
15. Joborr Rrapa Mola Gun-nerra (7:7 - 7:13)
16. Minypa An-gugaliya A-barparpurda A-workiya (7:14 - 7:25)
17. Mern An-mawunga Wanngu Arr-nenga (8:1 - 8:17)
18. Jurdach Guna-bamburda Gun-molamola (8:18 - 8:30)
19. Ngayburrpa Nguburr-molamiyanapa Warrpam (8:31 - 8:39)
20. Wangarr Burr-yika Gu-galiya Yerrcha Mu-ngoyurra Nipa Burr-menga (9:1 - 9:29)
21. Yichrayal Yerrcha Aburr-barparpuna (9:30 - 10:4)
22. Wanngu Gun-guni Arrkula Arr-gurdiya Gorlk (10:5 - 10:21)
23. Yichrayal (Israel) Yerrcha (11:1 - 11:12)
24. Jentayl (Gentile) Yerrcha (11:13 - 11:24)
25. Wangarr A-gunggajinga Arrkula Ju Yerrcha Rrapa Jentayl Yerrcha Burr-guta (11:25 - 11:32)
26. Wangarr Ngayburrpa Barra An-molamola Ngubi-nega (11:33 - 11:36)
27. Ana-goyburrpa Nyiburr-burral Buburr-wuya Nula Nipa Wangarr (12:1 - 12:21)
28. Bubi-yagurrma Burrwa Aburr-goyburrpa Bunggawa Yerrcha (13:1 - 13:7)
29. Gun-guniya Gun-balmapa Gu-jirra (13:8 - 13:14)
30. Gala Barra Ny-borrwa Jimarna Worlapa Nggu An-nerra (14:1 - 14:12)
31. Buburr-jarlapiya -- Gala Yapa An-goyburrpa An-borrmunga A-lijiwarriyan (14:13 - 14:23)
32. Arrbu-borrwa Barra Aburr-werranga -- Ngika Ngayburrpa Wupa Ngardapa (15:1 - 15:6)
33. Marr Buburr-balcha Ana-gorrburrwa Gu-gapa Gu-guta (15:7 - 15:13)
34. Ganyjarr Gu-rrimarra Paul (15:14 - 15:21)
35. Paul Gu-borrwurra A-boy Barra Rowm (15:22 - 15:33)
36. Gun-guburrmaymba Rrapa Joborr (16:1 - 16:24)
37. Gun-gumungba Gun-gumarrngoypiya (16:25 - 16:27)