31Wurra gun-gata gun-molamola arrburrwa ngayburrpa nguburr-gata minypa nguburr-bambungguna Ju (Jew), ya? Minyja gun-molamola arrburrwa majija ngubi-nenga, ya? 2Ngaw, ngarla, gun-molamola arrburrwa. Minypa nipa Wangarr murna arr-wuna ngayburrpa Ju yerrcha gun-nigipa janguny.
3Wurra minyja aburr-werranga Ju yerrcha aburr-lijiwarriyana, gun-narda minypa Wangarr gala a-yinmiya arr-wu ngayburrpa gun-gata nipa gochila an-dana, ya? 4Ngika, a-la! Wurra jarra arr-wu barra! Minypa ngayburrpa marn'gi Wangarr a-weya a-workiya gun-narda gun-burral, marrban an-gata ana-nga an-jaranga a-yolkiya a-workiya. Minypa janguny gu-yurra, gu-yinaga,
“Barra yarlanga gu-yu minypa nginyipa gun-jechinuwa ny-yeya ny-yorkiya,
rrapa minypa gun-gata birripa jonama bubu-ngurrja,
wurra nginyipa ny-molamiya barra,
birripa aburr-nyagara.”
Gu-yinagata gu-yurra janguny.
5Wurra gun-gata wolawola ngayburrpa gun-nerra jama nguburr-jirra nguburr-workiya, minyja gun-narda yarlanga gu-nenga nipa Wangarr an-jechinuwa, lika nguburr-yinmiya barra ngayburrpa ngubu-borrwa? Wurra Wangarr gala waygaji gun-jechinuwa a-wengga, nipa arr-burnda a-workiya, ngayburrpa gun-nerra jama nguburr-jirra, ya? ||(Gun-narda ngaypa ngu-wena minypa an-gugaliya gun-nika nipa wupa gu-borrwuja a-workiya.) 6Wurra nipa jarra Wangarr jawurrga a-jirra an-molamola. Wurra minyja gun-nyagara, gun-narda minypa ngayburrpa nguburr-gurdiya gorlk gun-nerra ngubi-rrimanga nipa gala a-yinmiya arr-bu jimarna. Wurra ana-goyburrpa marn'gi nipa jarra wolawola arr-burnda a-workiya.
7Wurra minyja ngaypa wolawola ngu-yolkiya ngu-wengga, rrapa gu-gata wenga minypa yarlanga gu-yurra nipa jarra Wangarr gun-jechinuwa a-weya a-workiya, minypa nipa an-molamola, lika an-nga nula nipa burr-mari a-weya apula, jimarna ngaypa werra ngu-negiyana nula? 8Wurra jimarna barra ngaypa gun-nerra jama ngu-ji ngu-workiya, barra gu-ngukurdanyjiya rrapa gun-molamola gu-ni barra, ya? Wurra ngika, a-la! Gun-narda ngayburrpa nyiburr-guna gala nyiburr-weyarna, wurra aburr-werranga jonama nyirrbu-ngurrjinga jarra, gun-gata barra jurdach birripa mari gubu-ma minypa birripa aburr-werra.
Arr-gurdiya Gorlk Gala Ana-nga An-molamola
9Wurra ngayburrpa nguburr-gata Ju yerrcha, ngayburrpa gun-molamola gu-nirra arrburrwa, ya? Rrapa Jentayl (Gentile) yerrcha, birripa wupa gun-nerra gu-nirra burrwa, ya? Wurra ngika, a-la! Wurra jarra gipa ngu-wena arr-gurdiya gorlk werra arr-negiyana, Jentayl yerrcha rrapa Ju yerrcha burr-guta. 10Minypa janguny gu-yurra, gu-yinaga,
“Wangarr arr-nacha arr-gurdiya gorlk gala ana-nga an-jechinuwa.
Gun-nyagara.
11Gala ana-nga marn'gi a-ni,
rrapa gala ana-nga a-wechawecha nula Wangarr.
12Wurra gu-ngardapa aburr-negiyana,
gu-werranga gubu-menga aburr-jekarra.
Gala ana-nga gun-mola jama a-ji,
wurra gun-nyagara.
13Wurra gun-nerra aburr-weya aburr-workiya
rrapa aburr-yolkachichiya aburr-workiya gu-gapa gu-guta.
Gun-birripa wengga minypa an-maywapa nguymbula an-bachirra,
14minypa gun-bachirra aburr-weya aburr-workiya.
15Aburr-yurtchinga aburr-workiya,
an-nerranga abu-burnda aburr-workiya,
16minypa gun-nerra gu-nirra gu-workiya rrapa aburr-jaranga wargugu aburr-nirra aburr-workiya.
17Birripa gala aburr-yinmiya bamawa aburr-ni;
gun-gata birripa gala marn'gi aburr-yinmiya.
18Gala gubu-borrwa birripa aburr-yinmiya marr aburr-balcha nula Wangarr rrapa aburr-gurkuja nula,
wurra gun-nyagara.”
19Gu-yinagata gu-yurra arrburrwa janguny, rrapa gun-narda minypa ngayburrpa Ju yerrcha, ngardawa gun-gata gun-ngayburrpa janguny. Gu-gurda ngacha. Barra minypa nuwurra waypa Wangarr burr-mari a-wengga arrkula arr-gurdiya gorlk, gala barra ana-nga a-yinmiya a-wengga, wurra minypa arr-jurnjun. 20Minyja gala barra ana-nga nipa Wangarr ana-nyala a-ngurrja, jimarn jarra nipa an-gata an-gugaliya an-jechinuwa minypa joborr gu-rrimarra. Ngika. Wurra gun-gata joborr yarlanga gu-nenga minypa ngarripa werra arr-negiyana jarra.
Wangarr Arr-jechinuwa Arr-nenga
21Wurra gun-guniya gugu gu-bena jechinuwa gun-guni Wangarr nyanma, gun-gata ngika minypa joborr an-gugaliya gu-borrwuja a-workiya. Wurpa lika gun-gata Mojich (Moses) a-wukurrjinga arrburrwa rrapa aburr-werranga burr-guta aburr-wukurrjinga, Wangarr gun-nika janguny gubu-ngurrjinga aburr-workiyana, gu-gurda ngacha mu-ngoyurra gu-ngurrjinga gun-guna Wangarr nyanma jechinuwa gun-guni, wurra minypa gun-maywapa ranginy wupa jarra. 22Minypa ngarripa arr-yinmiyapa marr arr-balcharra nula Jesus Christ, gu-gurdiya ngacha wupa minypa Wangarr arr-nacha jechinuwa arr-nirra. Minypa gu-ngardapiya arrburrwa, wuriya Ju, waygaji Jentayl.
23Ngardawa warlaman arr-gurdiya gorlk werra arr-negiyana; gala ana-nga an-molamola rraka Wangarr ana-nyala a-ngurrja an-gata an-gugaliya an-molamola. Gun-nyagara. 24Wurra Wangarr nipa arr-nacha minypa jechinuwa arr-nirra, ngardawa nipa wupa jarra ngardapa an-molamola. Minypa nipa arr-wuna Christ Jesus, nipiya nyanma wanngu arr-nirra. 25Minypa Wangarr ana-jerrmarra, nipa ana-maningan barra arr-wepa ngarripa arr-yinmiyapa minypa marr arr-balcharra nula, gun-gata barra yarlanga gu-nega nipa Wangarr bama jechinuwa ay-nirrapa ay-workiya. Ngardawa a-yinmiyana nipa baywarra gu-negarra burrwa a-workiyana, mu-ngoyurra gun-guwarr werra aburr-negiyana, gun-narda borijipa ngika nipa baywarra gu-negarra burrwa, wurra ngardawa Jesus an-maningan gu-gurdiya nula. 26Gu-gurda ngacha barra gun-guniya gugu rrapa yarlanga gu-yu nipa bama jechinuwa ay-nirrapa ay-workiya, rrapa minypa an-jechinuwa a-nenga a-workiya an-gugaliya, minyja an-gata ana-nga marr a-balcharra nula Jesus.
27Lika gala ana-nga a-yinmiya barrwa a-ngurrjiya, jimarn jarra nipa wupa nyanma an-molamola. Gun-nyagara. Ngardawa ngika minypa ngarripa jama arr-jirra, wurra jarra minypa marr arr-balcharra. 28Ngardawa janguny ngayburrpa nyiburr-guna nyibi-rrimanga gun-guna: Wangarr an-jechinuwa a-nenga an-gugaliya, minypa nipa an-gugaliya marr a-balcharra nula Jesus, rrapa ngika minypa joborr gu-borrwuja, wuriya Mojich gun-nika burr-guta. 29Minyjiya. Wurra ana-goyburrpa jimarn jarra Wangarr an-ngayburrpa wupa ngardapa Ju yerrcha, ya? Rrapa jimarn jarra Jentayl yerrcha Wangarr an-nyagara burrwa, ya? Wurra gurda ngika, a-la! Wurra jarra minypa ngayburrpa Ju yerrcha rrapa Jentayl yerrcha burr-guta nipa Wangarr an-ngarripa. 30Minypa Wangarr an-ngardapiya arrkula arr-gurdiya gorlk, rrapa nipa aburr-jechinuwa burr-nega barra Ju aburr-guyinda, minyja birripa marr aburr-balcha nula; rrapa Jentayl aburr-guyinda aburr-yinagatiya, nipa aburr-jechinuwa burr-nega barra, minyja birripa marr aburr-balcha nula. 31Wurra minypa ngayburrpa marr nguburr-balcharra nula Jesus, gun-narda minypa Mojich gun-nika joborr ngayburrpa ngubu-rrumurra, ya? Ngika, a-la! Wurra jarra minypa gun-burral ngubi-nenga.