Gun-guburrmaymba Rrapa Joborr
161Jin-guna nipa jin-nelangga Bibi (Phoebe) ana-goyburrpa bubu-borrwa jin-molamola. Ngardawa Christ burr-yika gu-galiya yerrcha aburr-gata Jenkriya (Cenchrea) aburr-nirra, nipa jin-guna jin-mujama jiny-junggajinga burrwa jiny-yorkiya. 2Buburr-gonyja achila, ngardawa nipa jin-guna rrapa ana-goyburrpa burr-guta Christ Jesus nyiburr-yika. Buburr-gunggaja achila. Minypa gun-nga nipa jal jinyu-nirra bubu-wu, ngardawa nipa gipa mu-ngoyurra jiny-junggajinga burrwa aburr-jaranga wurra gama gorlk, rrapa ngaypa burr-guta jiny-junggajinga apula.
3Ngunabu-ngurrja burrinyjula abirriny-jata Brich'ila (Priscilla) jin-gumarrbipa rrapa Ak'ila (Aquila) an-gumarrbipa birrinyjipa abirriny-nyaypa jawina wugupa jama nyiburr-jirra nula Christ Jesus. 4Birrinyjipa gala abirriny-jopiyarna, wurra gun-gatiya ngaypa jimarna ngu-juwiyarna, wurra birrinyjipa ngunabirriny-jarlapuna ngunabirriny-menga, wuriya birrinyjipa burr-guta ngayburrpa jimarna nyiburr-juwiyarna. Gu-gurda nula ngaypa ngu-marrkapchinga burrinyjula, wurra ngaypa wupa ngardapa ngika, wurra Jentayl (Gentile) yerrcha Christ burr-yika gu-werranga gu-werranga gu-rrawa aburr-nirra, birripa burr-guta aburr-marrkapchinga burrinyjula abirriny-jata.
5Rrapa ngunabu-ngurrja burrwa Christ burr-yika aburr-gata gun-birrinyjipa rrawa gu-ngardapa aburr-negiya aburr-workiya.
Rrapa ngunabu-ngurrja nula an-gata Apan'itach (Epaenetus), japurra ngapa a-jirra, yanngiya an-guyinda, Aycha (Asia) an-guyinda ni gugu a-ngukurdanyjiyana rrapa marr a-balcha nula Christ.
6Rrapa ngunabu-ngurrja achila Meri jin-gata burr-guya jama jiny-ji ana-gorrburrwa jiny-yorkiyana.
7Rrapa ngunabu-ngurrja butula Andr'onakach (Andronicus) rrapa Juniyach (Junias) abirri-ngaypa abirri-borrmunga mu-ngoyurra ngayburrpa brichina nyiburr-ni gu-ngardapa. Minypa aburr-werranga aburr-gata Jesus burr-yika aburr-mujama, bitipa abirri-guna burr-guta abirri-molamola. Biti gugu marr abirri-balcha nula Christ, ngaypa nuwurra jurdach marr ngu-balcha nula.
8Rrapa ngunabu-ngurrja nula Ambl'iyatach (Ampliatus) an-gata ngaypa jal ngu-nirra nula minypa ngatipa wugupa Christ nyirri-yika.
9Rrapa ngunabu-ngurrja nula Yubr'enach (Urbanus) an-gata an-ngayburrpa jawina gu-ngardapa jama nguburr-jirra nula Christ, minypa ana-goyburrpa nyiburr-garda rrapa ngayburrpa nyiburr-guna. Rrapa Jekich (Stachys) burr-guta, japurra ngapa a-jirra, ngunabu-ngurrja nula.
10Rrapa ngunabu-ngurrja nula Ap'elich (Apelles) an-gata nipa gun-burral gu-negarra nipa Christ an-nika, minypa nipa a-jinyjapa a-workiyana, wurpa niya gun-nga gun-derta nipa gu-barripuna.
Rrapa ngunabu-ngurrja burrwa Arit'abalich (Aristobulus) ana-murna aburr-nirra.
11Rrapa ngunabu-ngurrja nula an-gata Yir'orriyan (Herodian) an-ngaypa an-borrmunga.
Rrapa ngunabu-ngurrja burrwa Christ burr-yika gu-galiya yerrcha aburr-gata Narj'ijich (Narcissus) gun-nika rrawa aburr-nirra.
12Rrapa ngunabu-ngurrja burrinyjula abirriny-jata mu-gama yerrcha Drip'ena (Tryphena) rrapa Drip'ocha (Tryphosa) birrinyjipa burr-guya jama abirriny-jirra abirriny-yorkiya Christ bijirriny-yika abirriny-mujama.
Rrapa ngunabu-ngurrja achila jin-gata Berjich (Persis), japurra ngapa jiny-jirra, nipa burr-guta burr-guya jama jiny-jirra jiny-yorkiya Christ jin-nika jin-mujama.
13Rrapa ngunabu-ngurrja nula Rupach (Rufus) an-gata nipa an-molamola an-gugaliya an-burral Christ an-nika. Mampa niya burr-guta ngunabu-ngurrja achila nipa jin-gatiya nguna-jarlapuna nguna-ganyja ngaypa, gun-maywapa minypa ngaypa burr-guta jin-ngaypa mampa apa.
14Rrapa ngunabu-ngurrja burrwa aburr-gata Ach'ingkrachach (Asyncritus), rrapa Bul'enggin (Phlegon), rrapa Ayarmich (Hermes), rrapa Batrabach (Patrobas), rrapa Ayarmach (Hermas), rrapa aburr-werranga aburr-gata burr-guta wugupa burrwa aburr-nirra worlapa arrburrwa yerrcha.
15Rrapa ngunabu-ngurrja burrwa aburr-gata Bil'olagach (Philologus), rrapa Juliya (Julia), rrapa Neriyach (Nereus) rrapa jin-nigipa worlapa niya, rrapa Al'impach (Olympas), rrapa aburr-werranga burr-guta aburr-gata wugupa burrwa aburr-nirra Nyanyapa arrku burr-yika gu-galiya yerrcha.
16Buburr-barlamachichiya buburr-workiya gu-gapa gu-guta, minypa ana-goyburrpa worlapa ana-gorrburrwa yerrcha. Christ burr-yika gu-galiya yerrcha gu-werranga gu-werranga gu-rrawa aburr-nirra aburr-boya, birripa jal aburr-nirra ana-gorrburrwa.
17Jela, worla, buburr-jarlapiya burrwa aburr-werranga aburr-gata minypa nyirrbu-ngorrkorndanga aburr-workiya ana-goyburrpa, rrapa minypa gubu-garnagurrmunga ana-gorrburrwa gun-gata ngika minypa janguny ana-goyburrpa nyibi-rrimanga. Burrbu-bawa aburr-gata. 18Ngardawa birripa gala jama aburr-ji nula an-ngayburrpa Bunggawa Christ. Ngika. Wurra jarra jama aburr-jirra aburr-workiya gun-nga gun-gata birripa wupa jal aburr-nirra. Birripa minypa ngana aburr-jirra aburr-molamola aburr-negiya aburr-workiya rrapa burrbu-yolkaja aburr-workiya, minypa aburr-werranga aburr-bomang gala marn'gi, jimarn jarra bama aburr-yinaga gun-burral janguny. 19Wurra jarra ana-goyburrpa janguny gu-barrjeknga ana-gorrburrwa, rrawa gu-jirra gu-boya aburr-galiyarra minypa ana-goyburrpa nyiburr-yinmiya Christ gun-nika janguny nyibi-rrimanga. Gu-gurda nula ngaypa burr-guya ngu-marrkapchinga ana-gorrburrwa. Ngaypa jal ngu-nirra ana-goyburrpa barra marn'gi warrpam nyiburr-ni nula gun-gata gun-nga gun-molamola, rrapa minypa gala gun-nga marn'gi nyiburr-ni gun-nerra. 20Wangarr an-gata magaya gun-guni an-gurrimapa, nipiya yibirrich gugu a-bu barra walkwalk an-bachirra an-gata Jeytan (Satan), minypa barra ana-goyburrpa nyiburr-molamiya, wurra nipa Jeytan an-nyagara.
Jela, worla, an-ngayburrpa Bunggawa Jesus, nipa wugupa ana-gorrburrwa.
21Dimati (Timothy) nipa an-guna ngatipa wugupa jama nyirri-jirra nyirri-workiya, nipa jal a-nirra ana-gorrburrwa, rrapa aburr-ngaypa aburr-borrmunga aburr-guna Luchiyach (Lucius), Jeychin (Jason), rrapa Jochipata (Sosipater), birripa rrapa aburr-yinagatiya, jal aburr-nirra ana-gorrburrwa.
22Ngaypa Dertchiyach (Tertius), ngaypa ngu-wukurrjinga mun-guna jurra nipa Paul a-wena, ngaypa rrapa jal ngu-nirra ana-gorrburrwa, minypa ngaypa burr-guta wugupa ana-gorrburrwa ngayburrpa nguburr-yigipa Christ nguburr-yika.
23-24Rrapa Geyach (Gaius) an-guna nipiya ana-murna ngaypa ngu-nirra, nipa jal a-nirra ana-gorrburrwa, nipiya an-gunaga gu-yigipa gu-rrawa ngayburrpa gu-ngardapa nyiburr-negiya nyiburr-workiya aburr-guna Christ burr-yika marr aburr-balcharra nula.
Rrapa Ar'etach (Erastus) nipa rrupiya jaga a-ganaja a-workiya gapman (government) yerrcha mun-burriya gun-guna rrawa, rrapa an-ngayburrpa worlapa arrburrwa Guw'artach (Quartus), bitipa burr-guta jal abirri-nirra ana-gorrburrwa.
Gun-gumungba Gun-gumarrngoypiya
25Gun-nardiya gugu ngayburrpa barra an-nelangga an-molamola ngubi-nega barra an-gata nipiya wupa ngardapa ganyjarr gu-rrimanga barra derta nyirr-nega ana-goyburrpa, minypa gu-janguny gu-molamola ngaypa ngu-ngurrjinga ana-gorrburrwa Jesus Christ gun-nika. Janguny gun-gata mu-ngoyurra gu-yilkakiyana gu-yu gipa gun-guwarr, 26wurra minypa gun-guniya gugu yarlanga gu-yurra arrburrwa minypa gu-yinmiya meyali gun-gata gun-guwarr Wangarr gun-nika aburr-wukurrjinga aburr-workiyana. Ngardawa Wangarr an-gata ay-nirrapa ay-workiya, nipa a-wena gu-werranga gu-werranga gu-rrawa barra marr aburr-balcha nula rrapa gubi-yagurrma nula aburr-ni gun-nigipa janguny. 27Nipiya an-gata Wangarr nipa wupa an-ngardapiya marn'gi rrapa gun-molamola gu-jarlapurda a-workiya, nipiya an-nelangga ngayburrpa barra an-molamola ngubi-negapa barra nguburr-workiya, ngardawa nipa nyanma Jesus Christ. Gun-nardiya rrapa ganapiya.