Bubi-yagurrma Burrwa Aburr-goyburrpa Bunggawa Yerrcha
131Arr-gurdiya wupa arr-galiya barra burrwa aburr-ngayburrpa bunggawa yerrcha, ngardawa bunggawa an-guyinda gala ana-nga mu-ngoyurra a-ji, wurra minypa nipa wupa Wangarr a-gurrmurra. Minypa bunggawa an-guyinda mu-ngoyurra a-jirra ngardawa nipa Wangarr a-wuna jama, 2rrapa ana-nga minyja a-bachirramiya nula an-nigipa bunggawa, gun-narda minypa nipa an-bachirra nula Wangarr gun-gata nipa minypa gu-gurrmurra. Minyjiya. Rrapa aburr-gata minypa aburr-yinagata aburr-workiya aburr-bachirra aburr-nirra burrwa aburr-birripa bunggawa yerrcha, birripa aburr-bachirra mari gubu-ma barra minypa birripa wupa aburr-barrbiyana. 3Ngardawa bunggawa yerrcha gala mari gubi-rrima burrwa gu-galiya yerrcha aburr-gata gun-molamola jama aburr-jirra aburr-workiya, wurra birripa mari gubi-rrimanga burrwa aburr-gata minypa gun-nerra jama aburr-jirra aburr-workiya jarra. Gun-burral. Lika nginyipa minyja jal nyi-ni barra ny-molamola nyi-ni nula ana-nga an-gata bunggawa, wurra nginyipa barra gun-molamola jama ny-ji, lika nipa biy-ngurrja barra ny-molamola. 4Ngardawa bunggawa an-guyinda, nipa jarra Wangarr an-nika an-mujama barra a-gunggaja nggula. Wurra minyja nginyipa gun-nerra jama ny-ji, lika nginyipa barra ny-jurkuja nula. Ngardawa nipa garlpi mu-rrimanga borijipa ngika, wurra jarra nipa Wangarr an-nika an-mujama, rrapa nipa a-bu barra ana-nga an-gata gun-nerra jama a-jirra. 5Gun-narda nula ngarripa arr-galiya barra burrwa aburr-ngarripa bunggawa yerrcha, wurpa lika ngika minypa mari nula arr-gurkujarra gun-narda wupa ngardapa, wurra jarra minypa wuparnana arr-ngurrnga ngarripa arr-galiyarra ngarripa barra arr-yirda rrapa ay-yagurrma burrwa.
6Gu-gurda nula rrapa minypa ana-goyburrpa nyirrbu-wucha nyiburr-workiya aburr-goyburrpa bunggawa yerrcha rrupiya mun-birripa, minypa dek (tax) mu-jeknga burrwa mu-workiya. Ngardawa birripa aburr-mujama nula Wangarr, birripa jaga aburr-ganaja ana-gorrburrwa aburr-workiya. 7Ganapiya, lika ana-goyburrpa barra nyirrbu-wu nyiburr-workiya aburr-goyburrpa bunggawa yerrcha mun-birripa rrupiya minypa dek (tax), ngardawa ana-goyburrpa gu-gatiya nyiburr-yika gu-rrawa, rrapa minypa gu-gatiya rrawa ana-goyburrpa nyibu-mangga nyiburr-workiya gun-nga, minypa bayim nyiburr-nirra nyiburr-workiya rrapa jalim nyiburr-nirra nyiburr-workiya. Marr buburr-balcha burrwa aburr-gata aburr-goyburrpa bunggawa yerrcha, rrapa aburr-molamola burrbu-ngurrja, ngardawa birripa aburr-mujama nula Wangarr.
Gun-guniya Gun-balmapa Gu-jirra
8Gala barra gun-nga gun-goyburrpa nyibu-jordaja ana-gorrburrwa gu-gapa gu-guta, wurra jarra gurrurta gun-burral jal gun-guni bubi-rrima ana-gorrburrwa. Ngardawa ana-nga jal a-nirra nula an-nigipa an-borrmunga, an-gata an-gugaliya nipa minypa gun-burral gu-rrimarra nula Wangarr gun-nigipa joborr. 9Minypa joborr gun-gata nipa Wangarr a-wuna arrburrwa Mojich (Moses), minypa “Gala barra marrambay ny-ji,” rrapa minypa “Gala barra an-gugaliya ny-bu rrapa nipa a-juwa,” rrapa minypa “Gala barra mun-ngumurda ny-ma an-nerranga mun-nika,” rrapa minypa “Gala barra mu-werrmbarra nyi-na,” rrapa barrwa gun-nerranga gun-jaranga gu-yinmiya gu-yurra joborr, wurra meyali gun-guna:
“Jal ni nula an-nginyipa an-borrmunga,
gun-maywapa minypa nginyipa ngardapa jal nyi-nirra nggula.”
10Ngardawa an-gugaliya minyja nipa jal a-ni nula an-nigipa an-borrmunga, nipa gala a-yinmiya werra a-nega, rrapa gu-gurda ngacha minypa nipa an-gugaliya gu-rrimanga nula Wangarr gun-nigipa joborr.
11Buburr-yirdapa ana-goyburrpa jal buburr-ni ana-gorrburrwa buburr-workiya gu-gapa gu-guta, ngardawa ana-goyburrpa marn'gi gun-guniya gun-balmapa gu-jirra. Mu-ngoyurra ana-goyburrpa gala nyibu-borrwujarna nyiburr-workiyarna gun-balmapa gu-ji, wurra gun-guniya gugu barra nyibu-borrwa. Ngardawa gun-gatiya mu-ngoyurra ngayburrpa marr nguburr-balcha nula Jesus, wurra gun-guniya gugu nipa barra gu-mungba barra nipa wanngu arr-nenga ngayburrpa. 12Minypa gun-guniya gugu ana-munya gu-wulebiya gu-yurtchinga, rrapa warrika rrengarrenga barra gu-ni. Gun-narda nula ngayburrpa barra ngubu-bawa gun-gata gun-nerra mu-ngoyurra ana-munya gu-yika nguburr-ni, wurra jarra minypa derta nguburr-negiya barra gu-gujayanaya gu-guyinda. 13Ngayburrpa barra gu-molamola nguburr-ni, minypa gipa gugu rrengarrenga gu-ni arrburrwa. Gala barra gu-gurdiya gu-yika gu-rrawa nguburr-worlworlcha nguburr-workiya, minypa mu-nganicha nguburr-babapabaja rrapa marrambay nguburr-ji, rrapa minypa gun-nerra nguburr-wengga. Ngika. Rrapa gala barra nguburr-bachirramiya arrburrwa rrapa mu-werrmbarra nguburr-nachichiya. Gun-nyagara. 14Wurra jarra ana-goyburrpa barra nyibu-borrwa minypa Bunggawa Jesus Christ, rrapa gala barra nawanawa nyiburr-ni ana-gorrburrwa ana-goyburrpa nyiburr-ngurrnga nyiburr-gata minypa gun-nerra nyibi-rrimanga.