Jesus Burr-yika Aburr-mujama Jama Aburr-ji
1. (1:1 - 1:5)
2. Jesus Waykin A-warrchinga (1:6 - 1:11)
3. An-nerranga Abu-menga Ngardawa Jurrach (Judas) Gu-bawuna (1:12 - 1:26)
4. Mern An-mawunga A-barrngumurra Burrwa (2:1 - 2:13)
5. Birta (Peter) A-wena Burrwa Aburr-jaranga (2:14 - 2:42)
6. Minypa Gu-ngardapa Aburr-negiyana (2:43 - 2:47)
7. An-nyarlkuch A-molamiyana (3:1 - 3:10)
8. Birta A-wena Burrwa Gata Gu-birlapirla Wangarr Gun-nika Rrawa (3:11 - 3:26)
9. Burrbi-rrimarra Birta (Peter) Rrapa Jon (4:1 - 4:4)
10. Birta Rrapa Jon Abirri-wena Burrwa Ju Yerrcha Mu-ngoyurra Aburr-jirra Burrwa (4:5 - 4:22)
11. Jesus Burr-yika Jawina Wangarr Abu-wengganana (4:23 - 4:31)
12. Aburr-wuchichiyana Aburr-workiyana (4:32 - 4:37)
13. Anan'ayach (Ananias) Rrapa Jap'ayra (Sapphira) (5:1 - 5:11)
14. Burr-barlmarrk Jama Aburr-ji (5:12 - 5:16)
15. Burrbi-rrimarra Rrapa Burrbu-barrbuna Jesus Burr-yika Aburr-mujama (5:17 - 5:42)
16. Burrbu-menga Burrwa Aburr-gugunggaja (6:1 - 6:7)
17. Dipan (Stephen) Abi-rrimarra (6:8 - 6:15)
18. Dipan (Stephen) A-wena Burrwa Gawnchila (Councillor) Yerrcha. Minypa Aybriyam (Abraham) Nula (7:1 - 7:8)
19. Minypa Jochap (Joseph) Nula (7:9 - 7:16)
20. Minypa Mojich (Moses) Nula (7:17 - 7:43)
21. Minypa Bala Nula Wangarr Gun-nika (7:44 - 7:50)
22. Minypa Gelama Gelama Burr-barra (7:51 - 7:53)
23. Dipan Gu-jandarra Abu-buna (7:54 - 7:60)
24. Gun-nerra Gu-ni Burrwa Jesus Burr-yika Jir'uchalam (Jerusalem) Aburr-ni (8:1 - 8:3)
25. Jim'eriya (Samaria) Aburr-ni Janguny Aburr-galiyana Jesus Nula (8:4 - 8:8)
26. Jayman (Simon) An-gata An-buburda (8:9 - 8:25)
27. Bilip Rrapa An-gata Yitiy'opiya (Ethiopia) An-guyinda (8:26 - 8:40)
28. Jol (Saul) A-ngukurdanyjiyana Rrapa Marr A-balcha Nula Jesus (9:1 - 9:19)
29. Jol Gu-ngurrjinga Jesus Gun-nika Janguny Gata Dam'echkach (Damascus) (9:20 - 9:25)
30. Jol A-bona Jir'uchalam A-ni (9:26 - 9:31)
31. Birta (Peter) A-bona Rrawa Lida (Lydda) Rrapa Jopa (Joppa) (9:32 - 9:43)
32. Birta (Peter) Rrapa An-gata Gorn'iliyach (Cornelius) (10:1 - 10:8)
33. Wangarr A-gurdagurdarrana Birta Minypa Borrich (10:9 - 10:33)
34. Birta A-wena Burrwa Gorn'iliyach Birripa (10:34 - 10:43)
35. Jentayl Yerrcha Abu-menga Mern An-mawunga (10:44 - 10:48)
36. Birta (Peter) A-wena Burrwa Jesus Burr-yika Jir'uchalam (Jerusalem) Aburr-nirra (11:1 - 11:18)
37. Jesus Burr-yika Antiyak (Antioch) Aburr-nirra (11:19 - 11:30)
38. Ayrat (Herod) A-bachirramiyana (12:1 - 12:5)
39. Waykin An-guyinda An-mujaruk Gu-lapkujamurra Nula Birta (12:6 - 12:19)
40. Ayrat (Herod) A-juwuna (12:20 - 12:25)
41. Burrbu-menga Lika Burrbi-jerrmarra Jol (Saul) Rrapa Barnabach (Barnabas) (13:1 - 13:3)
42. Gun-gata Rrawa Jayprach (Cyprus) (13:4 - 13:12)
43. Rrawa Antiyak (Antioch) Gun-gata Yi-gurrepa Rrawa Bich'irriya (Pisidia) (13:13 - 13:52)
44. Gun-gata Rrawa Ayk'oniyam (Iconium) (14:1 - 14:7)
45. Gun-gata Rrawa Litra (Lystra) Rrapa Derbi (Derbe) (14:8 - 14:20)
46. Derbi (Derbe) Wenga Abirri-jekarra Antiyak Gun-gata Wana Gu-bapala Gu-rrawa Jiriya (Syria) (14:21 - 14:28)
47. Gata Jir'uchalam (Jerusalem) Joborr Gubi-jarlapuna (15:1 - 15:21)
48. Jurra Aburr-wukurrjinga Burrwa Jentayl Yerrcha Aburr-gata Marr Aburr-balcharra (15:22 - 15:35)
49. Paul Rrapa Barnabach Bama Abirri-demiyana (15:36 - 15:41)
50. Paul A-menga Dimati (Timothy) (16:1 - 16:5)
51. Gun-gata Dur'owech (Troas) Paul Borrich Gu-nana (16:6 - 16:10)
52. Gun-gata Bilipay (Philippi) Jin-gata Lirriya (Lydia) Marr Jiny-balcha (16:11 - 16:15)
53. Walkwalk Jiny-bawuna A-bena Jin-nerranga Jin-gata (16:16 - 16:22)
54. Paul Rrapa Jaylach (Silas) Wuparnana Abirri-ni (16:23 - 16:40)
55. Gun-gata Rrawa Jechal'onika (Thessalonica) (17:1 - 17:10)
56. Gun-gata Rrawa Bur'iya (Berea) (17:11 - 17:15)
57. Gun-gata Rrawa Atan (Athens) (17:16 - 17:34)
58. Gun-gata Rrawa Gorint (Corinth) (18:1 - 18:17)
59. Paul A-jekarra A-bona Yi-gapa Antiyak (Antioch) (18:18 - 18:22)
60. Paul Mola A-garlmuna (18:23 - 18:23)
61. An-gata Ap'oloch (Apollos) (18:24 - 18:28)
62. Paul A-ni Apachach (Ephesus) (19:1 - 19:10)
63. Jig'iba (Sceva) Burr-yika Walkurpa Yerrcha (19:11 - 19:20)
64. Gun-gata Apachach (Ephesus) Aburr-yurtchinga Gurda Aburr-yurtchinga (19:21 - 19:41)
65. Paul A-bona Mechad'oniya (Macedonia) Rrapa Ak'eya (Achaia) (20:1 - 20:6)
66. Paul Gun-gumungba A-wena Burrwa Dur'owech (Troas) Aburr-guyinda (20:7 - 20:16)
67. Paul Gun-gumungba A-wena Burrwa Apachach (Ephesus) Aburr-guyinda Mu-murna Yerrcha (20:17 - 20:38)
68. Paul Birripa Aburr-bona Jir'uchalam (Jerusalem) (21:1 - 21:16)
69. Paul A-bena Burrwa Jesus Burr-yika Jir'uchalam Aburr-ni (21:17 - 21:26)
70. Paul Abi-rrimarra (21:27 - 21:34)
71. Paul Burr-gurdagurdarrana Nipa An-mola (21:35 - 22:5)
72. Paul Mu-nguy A-wena Rrapa A-ngurrjiyana Gun-gata Minypa Nipa A-ngukurdanyjiyana (22:6 - 22:21)
73. An-dakal Jimarna Paul Abu-jurrburaykujamungarna (22:22 - 22:29)
74. Paul A-wena Burrwa Ju Yerrcha Gawnchila (Councillor) (22:30 - 23:11)
75. Wengga Gubu-buna Paul Abu-bu Barra (23:12 - 23:22)
76. Paul Yongun Abu-ganyja Nula Biylik (Felix) (23:23 - 23:35)
77. Ju Yerrcha Bima Abu-ngurrjinga Paul (24:1 - 24:9)
78. Paul A-gurdagurdarriyana Nula Biylik (Felix) Nipa Paul An-mola (24:10 - 24:23)
79. Paul A-wena Burrinyjula Biylik (Felix) Rrapa Druch'ila (Drusilla) (24:24 - 24:27)
80. Paul A-wena Birripa Abi-jerrma Barra Nula Bunggawa An-gata Rowm (Rome) A-nirra (25:1 - 25:12)
81. Agr'ipa (Agrippa) Rrapa Birn'ich (Bernice) Abirriny-jaliya Barra Nula Paul (25:13 - 25:27)
82. Paul A-gurdagurdarriyana Nula Agr'ipa (Agrippa) Minypa Nipa Paul An-mola (26:1 - 26:11)
83. Paul A-ngurrjiyana Nipa Minypa Marr A-balcha Nula Jesus (26:12 - 26:18)
84. Paul A-ngurrjiyana Nipa A-yinmiyana Jama A-ji (26:19 - 26:32)
85. Paul Mu-michiyang A-bona Rowm (Rome) (27:1 - 27:12)
86. Mu-michiyang Aburr-bamuna Lika Barlmarrk Wana Gu-bena Burrwa (27:13 - 27:38)
87. Michiyang Mu-rrumiyana (27:39 - 27:44)
88. Gun-gata Rrawa Malta (28:1 - 28:10)
89. Malta Wenga Paul A-bona Rowm (Rome) (28:11 - 28:16)
90. Gun-gata Rrawa Rowm (28:17 - 28:31)