Gun-nerra Gu-ni Burrwa Jesus Burr-yika Jir'uchalam (Jerusalem) Aburr-ni
81Rrapa nipa Jol (Saul) gata burr-nana a-ji Dipan abu-buna aburr-ni, ngardawa nipa Jol gu-yagurrmurra burrwa Dipan abu-buna.
Gun-narda gu-ngardapiya ngorrngurra gu-garlmunapa gun-nerra gugu gu-ni burrwa Jesus burr-yika jawina aburr-gata Jir'uchalam (Jerusalem) aburr-ni. Minypa aburr-werranga aburr-garlmuna, bampa burrbi-negarra burrbu-buna aburr-workiyana. Lika gu-gata wenga aburr-jaranga Jesus burr-yika jawina yerrcha aburr-garlmuna, aburr-bona Jud'iya (Judea) rrapa Jim'eriya (Samaria) gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya. Wurra Jesus burr-yika aburr-mujama burdak gata aburr-ni Jir'uchalam. 2Wurra nipa Dipan gata a-yu, aburr-werranga aburr-gata minypa Wangarr gun-nika burr-guya gubu-borrwurra nula aburr-workiyana, birripa aburr-garlmuna, aburr-bona, abu-menga, abu-ganyja, abu-jurnumbuna. Rrapa minypa burr-guya aburr-rruwuja nula.
3Wurra nipa jarra Jol (Saul) a-garlmuna, gu-werranga gu-werranga bala a-gomarriyana a-yu, rrapa Jesus burr-yika marr aburr-balcharra nula nipa bin-dimarra, wupa burr-barnjinga a-ji, wurra yerrcha, gama yerrcha, jimarna barra Jesus burr-yika nipa Jol burr-wuleba.
Jim'eriya (Samaria) Aburr-ni Janguny Aburr-galiyana Jesus Nula
4Wurra Jesus burr-yika aburr-werranga aburr-gata minypa mun-ganday mbi-buna, birripa ay-yinda aburr-bona ngardapa ngardapa, Jesus nula janguny gubu-ngurrjinga aburr-workiyana. 5Rrapa Bilip (Philip), nipa Jir'uchalam wenga ana-garlmuna, a-bena Jim'eriya wana gun-bapala rrawa, wurra gun-ngardapa gun-gata gu-murnangana rrawa. Lika gata a-wena burrwa a-ni, a-ngurrjinga burrwa Wangarr a-menga arrburrwa Wanngu An-gunega nipiya Jesus Christ. 6Rrapa wurra gama gorlk birripa minypa gu-ngardapa aburr-negiyana, bama aburr-balcha nula Bilip gun-nigipa janguny, ngardawa minypa aburr-galiyana nula gun-molamola a-wena, rrapa minypa abi-nana burr-barlmarrk jama a-ji, 7Minypa walkwalk an-jaranga nipa Bilip a-yerrnyjinga burrwa, walkwalk ana-gonyjingapa ana-bena, burr-bawuna a-bona, rrapa gu-galiya yerrcha aburr-jaranga aburr-molamiyana, minypa an-nyarlkuch, jin-nyarlkuch, jin-burda, an-burda. 8Lika gun-gata rrawa wurra gama gorlk burr-guya aburr-marrkapchinga aburr-ni.
Jayman (Simon) An-gata An-buburda
9Wurra an-nerranga an-gugaliya gata a-ni Jim'eriya (Samaria) rrawa, nipa an-nelangga Jayman (Simon). Gipa mu-ngoyurra nipa an-buburda a-ni, rrapa minypa wurra gama gorlk gochila aburr-barrjinga nula aburr-workiyana nipa jama a-ji. Nipa minypa a-ngurrjiyana a-workiyana, jimarna wana an-bapala, 10rrapa aburr-jaranga bama aburr-balcha nula aburr-ni -- aburr-gata minypa aburr-welangga aburr-delipa aburr-ni, rrapa aburr-gata minypa aburr-welangga wana aburr-ni burr-guta. Minypa aburr-yinanga, “Nipa barlmarrk an-gurrimapa Wangarr nyanma, minypa gun-ngayburrpa gun-guwarr a-ngurrjinga ‘Wana An-babalapa.’” 11Aburr-yinagata bama aburr-balcha nula Jayman, ngardawa gipa gun-baykarda gochila aburr-barrjinga nula an-buburda a-ni. 12Wurra jurdach birripa marr aburr-balcha nula Bilip, minypa gun-molamola janguny nipa a-wena burrwa a-workiyana, janguny gun-gata minypa nipa Wangarr burr-barlmarrk jama a-jirra burrwa a-nirra aburr-yigipa gu-galiya yerrcha, rrapa minypa Jesus Christ nipa an-ngayburrpa an-ngardapiya arrburrwa Wanngu An-gunega. Lika gu-gata wenga birripa jal aburr-ni nipa Bilip bama burr-gurragaja wurra rrapa gama. 13Rrapa nipa Jayman burr-guta marr a-balcha nula Jesus, rrapa minypa Bilip ana-nyala bama a-gurragaja. Lika Jayman a-jurrjurrmurra a-workiyana Bilip ay-yinda a-bona a-workiyana, minypa gochila a-barrjinga nula nipa Bilip burr-barlmarrk jama a-ji a-workiyana.
14Rrapa Jesus burr-yika aburr-mujama aburr-gata Jir'uchalam aburr-ni, birripa waypa aburr-galiyana gun-gata minypa Jim'eriya aburr-guyinda gubi-rrimarra Wangarr gun-nika janguny, lika Jir'uchalam wenga burrbi-jerrmarra gurda abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha Birta (Peter) rrapa Jon. 15Rrapa bitipa waypa abirri-bena, abirri-wengganana burrwa Mern An-mawunga abu-ma barra. 16Ngardawa Mern An-mawunga gala a-beyarna burrwa, wurra Jesus an-gata Bunggawa nipa an-nelangga bama aburr-gurragiyana, gun-nardiya wupa ganapiya. 17Lika Birta rrapa Jon murna abirri-jirra abirri-guyinda burrbi-rrimarra bama aburr-jirra, lika Mern An-mawunga abu-menga.
18Rrapa gun-narda waypa Jayman an-gata mu-ngoyurra an-buburda a-ni nipiya gu-nana barlmarrk, minypa Jesus bijirri-yika abirri-mujama murna abirri-jirra abirri-guyinda burrbi-rrimarra, rrapa Mern An-mawunga abu-menga, lika nipa Jayman a-garlmuna, a-wena butula Birta rrapa Jon, jimarna rrupiya barra bijirri-wu rrapa bitipa abirri-wu barra gu-gata ngacha ganyjarr. 19Minypa a-yinanga butula, “A-lay, gun-narda ganyjarr ngunabirri-wu, barra rrapa ngaypa ngubin-dima rrapa Mern An-mawunga abu-ma barra.”
20Wurra nipa Birta a-wena nula, “A-lay, nginyipa rrapa mun-nginyipa rrupiya nyirri-boy barra gu-bol, ngardawa gun-gata ny-borrwurra, jimarna burr-rrupiya ny-ma barra ganyjarr nipa wupa an-murna Wangarr arr-wucha. 21Wurra gun-guna janguny nginyipa ny-nyagara wupa ganapiya. Ngardawa Wangarr biy-nacha gun-nerra n-dimanga. 22Wurra ngukurdanyjiya, rrapa gun-narda n-dimarra gun-nerra bawa. Wenggana Bunggawa an-gatiya Jesus; nipa waygaji baywarra gu-nega barra nggula gun-gata nginyipa ny-borrwurra. 23Wurra ngaypa ngu-nana nggula an-gugaliya mu-werrmbarra nyi-nacha ny-yorkiya, minypa gun-narda gun-nerra gala ny-yinmiya ny-bawa, wurra burr-guya biy-balkaja, ngarla.”
24Birta a-yinagata a-wena nula Jayman. Wurra nipa Jayman a-yinagata butula Birta rrapa Jon, “A-lay, an-gata Bunggawa birri-wenggana apula. Gala barra gu-yirda gun-nerra gu-ni apula minypa ana-gotipa nyirri-wena.”
25Ganapiya gun-narda. Wurra Birta rrapa Jon abirri-ngurrjinga burrwa Jesus Christ minypa bitipa abirri-nana rrapa marn'gi abirri-ni nula gun-nigipa janguny, gu-gurda ngacha. Lika abirri-garlmuna Jir'uchalam abirri-ngoyurra. Wurra gojilapa abirri-bamuna, gun-molamola janguny gubirri-ngurrjinga burrwa abirri-bona gun-jaranga rrawa gun-gata Jim'eriya, lika abirri-jekarra Jir'uchalam.
Bilip Rrapa An-gata Yitiy'opiya (Ethiopia) An-guyinda
26Gu-gata wenga Wangarr an-nika waykin an-guyinda an-mujaruk a-wena nula Bilip, “Garlma, a-lay. Boy jalachang ny-nyoyurra. Minypa jarlakarr ny-ja barra gu-werrpa gu-yurra gu-boya, Jir'uchalam wenga aburr-boya aburr-workiya rrawa Gaja (Gaza).” 27Gun-narda nipa an-mujaruk a-wena, lika nipa Bilip a-garlmuna, a-bona yi-gata. Rrapa an-nerranga an-gugaliya rrapa a-bamuna gun-ngardapiya jarlakarr, nipa an-gata Yitiy'opiya (Ethiopia) an-guyinda an-yawarriny a-rrigirrgarra a-workiyana. Nipa jawina a-ni achila jin-gata bunggawa jinyu-ni gun-gata rrawa Yitiy'opiya, nipa jin-gata jin-nelangga Gand'achi (Candace). Minypa nipa an-gata an-gugaliya rrupiya jaga a-ganana achila a-workiyana, wurra ana-bona Jir'uchalam, gata minypa a-marrngoypiyana nula Wangarr, 28lika a-garlmuna, ay-bamuna rrawa. Nipa a-ni a-bona ana-gata minypa jin-nigipa yarraman a-rurrgakaja. A-ni a-jarl, jurra mu-nana a-ni janguny Aych'aya (Isaiah) nipa Wangarr an-nika an-mujaruk a-wukurrjinga gun-guwarr. 29Rrapa Mern An-mawunga a-wena nula Bilip, “A-lay, yi-gata boy, an-gugaliya an-gata minypa ji-yarraman a-rurrgakaja jiny-bamburda nginyipa yi-gurrepa negiya nula.” 30Lika Bilip a-yurtchingapa yi-gurrepa a-bena, lika a-galiyana nula, an-gugaliya a-wena a-ni wupa, minypa mu-jurra gu-nana a-ni janguny gun-gata Aych'aya a-wukurrjinga wola. Lika Bilip ana-nyala a-wengganana, “A-lay, gun-narda nyi-nacha nyi-nirra janguny, meyali nyi-nana, ya?”
31Lika nipa an-gugaliya a-yinanga, “Ngika. Gala ngu-yinmiya, wurra minyja an-nerranga ana-nga a-gunggaja apula.” Lika mola a-wena nula, lika Bilip a-warrchinga rrapa a-rakaja nula.
32Gun-gata janguny gu-nana a-ni Yitiy'opiya an-guyinda gun-guna:
“An-gata an-gugaliya nipa minypa an-maywapa ranginy an-delipa jip:
minypa wolawola abu-ganyja aburr-workiya,
rrapa abu-burnda aburr-workiya,
wurra gala a-wengga a-workiya.
Minypa an-delipa jip gala a-wengga a-workiya,
mula a-jirra abu-gorndanga aburr-workiya;
rrapa an-gata an-gugaliya nipa a-yinagatiya,
gala a-weyarna.
33Minypa nipa an-mola, birripa wupa aburr-werra,
rrapa gala ana-nga a-gunggajingarna nula.
Gala aburr-nga aburr-yigipa walkurpa yerrcha nipa burr-bokamungarna,
wurra gun-nyagara.
Ngardawa gun-balmbarra gubi-negarra nula nipa a-ni gun-nardiya rrawa.”
34Gun-narda janguny nipa an-gata Yitiy'opiya an-guyinda gu-nana a-ni. Lika a-wengganana Bilip, “A-lay, an-guna an-mujaruk a-ngurrjiyana nipiya wurra waygaji an-nerranga, ya?”
35Lika nipa Bilip ana-nyala a-wena nula a-ni, minypa gu-gatiya gu-janguny yarlanga gu-negarra nula a-ni gun-molamola janguny an-gata Jesus nula.
36-37Abirri-bamuna, bugula guburri-barripuna. Lika an-gata Yitiy'opiya an-guyinda a-wena nula Bilip, “A-lay, gun-guna bugula ay-barripuna. Yama bama nguna-gurraga, ya?” 38Lika gu-gata wenga a-wena nula an-nigipa an-mujama jin-gata yarraman barra jinyu-dericha. Lika Bilip rrapa an-gata Yitiy'opiya an-guyinda abirri-bupiyana gu-bugula. Lika nipa Bilip ana-nyala bama a-gurragaja an-gata an-gugaliya.
39Gun-gatiya waypa gu-bugula wenga abirri-warrchinga, nipa Mern An-mawunga a-menga Bilip, lika a-ganyja gu-werranga, rrapa an-gata Yitiy'opiya an-guyinda gala mola a-nacharna. Wurra nipa Yitiy'opiya an-guyinda gun-maywapa jarlakarr gu-ganyja ay-bona, burr-guya a-marrkapchinga, a-nyiljinga warrpam. 40Wurra Bilip nipa jarra a-bena rrawa gun-gata Aychot (Ashdod). Lika ay-bamuna, gun-jaranga rrawa gu-ngurrjinga burrwa a-bona Jesus gun-nika gun-molamola janguny, nuwurra gata a-bena Jechar'iya (Caesarea).