Anan'ayach (Ananias) Rrapa Jap'ayra (Sapphira)
51Rrapa an-nerranga an-gata an-nelangga Anan'ayach (Ananias), rrapa jin-nigipa jin-gumarrbipa niya jin-gata jin-nelangga Jap'ayra (Sapphira), gun-birrinyjipa rrawa rrapa jalim abirrinyu-ni. 2Wurra rrupiya mun-gata mbirriny-menga, nipa Anan'ayach gu-borrwurra mun-nerranga mu-yinmiyapa burr-wu barra Jesus burr-yika aburr-mujama, wurra mun-nerranga mu-yinmiyapa mu-yilkaka barra burrwa, mun-nigipa mu-nega barra. Rrapa gun-narda nipa jin-gata jin-nigipa jin-gumarrbipa niya gu-yagurrmurra nula. Ganapiya, lika mun-nerranga nipa Anan'ayach muna-ganyja, burr-wuna Jesus burr-yika aburr-mujama.
3Wurra nipa Birta (Peter) a-yinanga nula, “A-lay, Anan'ayach, wurriya an-gata walkwalk ny-jaliyana nula? An-nga nula Mern An-mawunga ny-yolkaja? Wurra gun-nginyipa jalim nyi-ni, rrupiya mun-gata ny-menga mun-nerranga nyirr-wuna, rrapa mun-nerranga ny-yilkakaja arrburrwa. 4Minyja jalim nyi-ni gun-narda jarra mu-ngoyurra gun-nginyipa, rrapa barrwa rrupiya ny-menga mun-nginyipa. Wurriya gun-nerra ny-borrwurra? Wurra gun-narda ngika minypa gu-galiya yerrcha burr-yolkaja; jarra nipa an-gata Wangarr ny-yolkaja, ngarla.”
5Gun-narda a-galiyana Anan'ayach, warrika a-bunggunapa gun-nyagara gu-ni. Rrapa minypa gun-narda aburr-werranga aburr-galiyana janguny, lika burr-guya aburr-gurkuja. 6Rrapa yawarriny yerrcha aburr-gata aburr-garlmuna, abu-menga rrapa mu-garrung abu-bichinga, lika abu-ganyja, abu-jurnumbuna.
7Gu-gata wenga gun-baykarda ngika, wurra minypa marnnga abirriny-jirrapa jin-ngardapa jinyu-ni, nipa jin-gumarrbipa jina-bona. Wurra nipa gala marn'gi gu-yinmiyana gu-ni rrapa minypa an-gumarrbipa ngacha gun-nyagara gu-ni; wurra jin-bomang. 8Lika nipa Birta jiny-yengganana, “A-jay, wengga apula. Gun-gata gun-gotipa rrawa jalim nyirri-ni, rrupiya nyirri-menga, mun-guna burr-gurla nyirrbu-wuna, ya?”
Nipa jiny-yinanga, “Ngaw. Mun-narda burr-gurla nyirrbu-wuna.”
9Jiny-yinagata jiny-yena, lika Birta a-yinagata achila, “A-jay, an-nga nula nyirri-borrwurra Mern An-mawunga nyirri-ngunyangunyjiyana nula? Wurra aburr-gata ngana gu-jirra gubu-malapurda aburr-jirra, geka an-nginyipa an-gumarrbipa abu-ganyja, abu-jurnumbuna, rrapa nginyipa ny-yinardiya barra.” 10Gun-narda a-wena nipa jiny-jaliyana, warrika jiny-bunggunapa gun-nyagara gu-ni. Lika yawarriny yerrcha aburr-barrngumurra, jibi-nana gun-nyagara gu-ni, lika jibu-menga, jibu-ganyja, lika an-nigipa an-gumarrbipa ana-gera jibu-jurnumbuna. 11Rrapa gun-narda aburr-galiyana janguny, wurra gama gorlk burr-guya aburr-gurkuja, minypa aburr-gata marr aburr-balcharra nula Jesus rrapa aburr-werranga burr-guta.
Burr-barlmarrk Jama Aburr-ji
12Rrapa Jesus burr-yika aburr-mujama, birripa burr-barlmarrk jama aburr-ji aburr-workiyana, minypa wurra gama gorlk aburr-nyala burrbi-nana janguny gubi-rrimarra gun-burral. Rrapa aburr-gata minypa marr aburr-balcha nula Jesus, birripa wolawola gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-workiyana gu-japurra rrawa Wangarr gun-nika, gu-birlapirla gun-gata gubu-ngurrjinga aburr-workiya Jolaman (Solomon) gun-nika. 13Rrapa aburr-gata aburr-werranga wurra gama gorlk, birripa gala aburr-yinmiyarna borijipa aburr-balagarrgurrjiyarna burrwa Jesus burr-yika; jarra aburr-gurkuja. Wurpa lika burrbu-borrwurra burr-guya aburr-molamola. 14Rrapa minypa mola aburr-jaranga aburr-ngukurdanyjiyana aburr-workiyana rrapa marr aburr-balcha nula Jesus, mola jurdach aburr-jaranga aburr-ni, wurra rrapa gama Jesus burr-yika jawina. 15Rrapa gu-gata wenga lika burrbu-ganyja gurda gu-derda aburr-yorrpuna, lika garrung mun-guyinda mbi-yarlanggaja burrwa, rrapa gu-jarlakarr burrbu-barnjinga, barra minypa nipa Birta ana-boy, burr-beyba, an-mawunga bin-dima, aburr-molamiya. 16Rrapa gu-galiya yerrcha aburr-werranga aburr-garlmuna, gu-jaranga gu-rrawa wenga burrbu-ganyja gurda Jir'uchalam (Jerusalem) aburr-birripa minypa gu-derda aburr-yorrpuna rrapa walkwalk burr-buna, lika aburr-molamiyana aburr-bulapalawa.
Burrbi-rrimarra Rrapa Burrbu-barrbuna Jesus Burr-yika Aburr-mujama
17Lika gu-gatiya wenga an-gata junggay an-murnangana rrapa aburr-yigipa jawina aburr-gata Jejuchi (Sadducee) yerrcha, birripa aburr-garlmuna, mu-werrmbarra burrbu-nana aburr-workiyana aburr-guna Jesus burr-yika aburr-mujama. 18Lika burrbi-rrimarra, wupa burrbu-barnjinga gapman (government) gun-nika gun-gata wana gu-bapala, rraka gala aburr-yinmiyarna aburr-beyarna. 19Wurra nuwurra gun-gata ana-munya gu-ni, an-ngardapa Wangarr an-nika waykin an-guyinda an-mujaruk a-bena burrwa, gu-lapkujamurra burrwa, rrapa minypa burr-ganyja gurda yarlanga. 20Lika a-yinanga burrwa, “Buburr-boy, gata buburr-ji Wangarr gun-nika gu-japurra rrawa, rrapa warrpam gun-narda wanngu gun-guni janguny bubu-ngurrja burrwa wurra gama gorlk.”
21Lika aburr-bona, gun-gatiya guna-gepana, ana-munyagaba aburr-barrngumurra Wangarr gun-nika gu-japurra rrawa. Lika gatiya marn'gi burrbi-negarra aburr-ni wurra gama gorlk janguny.
Wurra nuwurra waypa junggay wana an-babalapa an-gata rrapa aburr-yigipa jawina yerrcha wugupa nula aburr-bena rrapa aburr-barrngumurra wupa gu-ngarnama gawnchila (councillor) yerrcha aburr-bamagutuwiya aburr-workiya, birripa gala burrbi-nacharna aburr-gata Jesus burr-yika aburr-mujama, rrapa gala marn'gi gun-gata gu-yinmiyana gu-ni, wurra bama aburr-yinanga, jimarna Jesus burr-yika aburr-mujama burdak wupa aburr-ni birripa burrbu-barrbuna. Lika aburr-garlmuna, aburr-gonyjinga burrwa aburr-werranga Ju yerrcha mu-murna yerrcha, lika aburr-bona gurda, gu-ngardapa aburr-negiyana, minypa gawnchila yerrcha aburr-jaranga. Lika aburr-birripa aburr-mujama burrbi-jerrmarra, aburr-bona, jimarn jarra burrbu-manggarna Jesus burr-yika aburr-mujama, 22wurra aburr-bena, gun-nyagara gubi-nana. Lika aburr-jekarra, gawnchila yerrcha aburr-wena burrwa, aburr-yinanga, 23“A-lay, gata nyiburr-bena, nyibi-nana ngana gu-jirra gun-derta gu-ji rrapa an-bachirra gu-bamanana a-ji, wurra nyibi-lapkujamurra, wupa nyibi-nana gun-nyagara.”
24Aburr-yinagata gubu-ngurrjinga aburr-gata aburr-mujama. Rrapa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa an-gata minypa gun-japurra jaga a-ganana a-ni a-workiyana bala, gun-gata waypa birripa aburr-galiyana, lika aburr-jurnjinga, rrapa minypa aburr-wengganachichiyana aburr-ni gun-gata gu-yinmiya barra gu-ni.
25Lika an-ngardapa an-gugaliya ana-bona, a-bena burrwa, a-yinanga burrwa, “A-lay, burrbi-na. Yi-rrawa nyirrbu-barnjinga wupa, birripa aburr-gata gu-japurra aburr-jirra, rrapa minypa aburr-weya burrwa aburr-nirra wurra gama gorlk,” a-yinagata a-wena burrwa.
26Lika an-gata junggay wana an-babalapa an-nika an-mujama an-gatiya minypa jaga a-ganana a-workiyana gun-japurra bala, nipa a-garlmuna, aburr-yigipa jawina burr-ganyja a-bona, Jesus burr-yika aburr-mujama gata gu-japurra burrbu-menga. Wurra gala burrbu-burndarna, ngardawa aburr-gurkuja burrwa aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-gata, jimarna aburr-garlmurda, gu-jandarra burrbu-bun aburr-guna junggay an-murnangana burr-yika aburr-mujama. 27Wurra jarra minypa burrbu-menga Jesus burr-yika aburr-mujama, lika burrbu-ganyja gurda, burrbu-wuna gawnchila yerrcha. Lika gatiya birripa aburr-jinyja, nipa junggay wana an-babalapa burr-wengganana a-ni. 28A-yinanga burrwa, “Ya? Gipa yi-rrawa ngayburrpa wengga nyibu-barnjinga, ana-goyburrpa gala barra an-gata an-nelangga nyibu-ngurrja rrapa wurra gama gorlk marn'gi nyirrbi-nega. Wurra yama nyiburr-galiya arrburrwa? Wurra gu-gurdiya gu-rrawa Jir'uchalam warrpam aburr-galiyarra ana-gorrburrwa aburr-nirra gun-goyburrpa janguny. Wurra ana-goyburrpa jal nyiburr-nirra, bima nyirrbu-ngurrjinga ngayburrpa, ngarla, jimarn jarra nipa a-juwuna ngayburrpa nyiburr-werra.” A-yinagata a-wena burrwa.
29Lika Birta rrapa aburr-werranga Jesus burr-yika aburr-mujama, birripa aburr-yinanga nula, “Ngayburrpa barra nyibi-yagurrma nula Wangarr; an-gugaliya ngika, wurra nipa Wangarr. 30Nipiya an-ngayburrpa Wangarr an-gata aburr-ngayburrpa nyanyapa arrburra yerrcha marr aburr-balcha nula, nipiya ana-nyala a-jarrkarrana rrapa wanngu a-negarra Jesus an-gata mu-ngoyurra a-juwuna, ana-goyburrpa burr-jong nyibi-negarra nyibi-rrana. 31Nipa Wangarr ana-nyala a-jarrkarrana rrapa a-ganyja waykin, nipiya ana-gera ana-munganaguwa a-ninyarra wana an-babalapa. Minypa nipa Jesus mu-ngoyurra a-jirra arrburrwa an-ngayburrpa Wanngu An-gunega. Barra minypa a-gunggaja arrburrwa, gun-nerra ngubu-bawa rrapa nguburr-ngukurdanyjiya nula, rrapa minypa gun-nerra gu-yerrnyja barra arrburrwa ngayburrpa nguburr-gurdiya Yichrayal (Israel) nguburr-bapurr. 32Gun-narda janguny ngayburrpa marn'gi, ngardawa nyiburr-mipila nyibu-buna. Lika nyiburr-weya nyiburr-workiya -- ngayburrpa nyiburr-guna ana-goyburrpa nyirrbi-nacha nyiburr-nirra rrapa nipa Mern An-mawunga burr-guta. Minypa ana-nga an-jaranga gubi-yagurrmunga nula Wangarr, nipa burr-wucha a-workiya Mern An-mawunga.”
33Gun-narda aburr-gata gawnchila yerrcha aburr-galiyana burrwa Jesus burr-yika aburr-mujama aburr-wena, lika aburr-bachirramiyana burrwa burr-guya, jal aburr-ni burrbu-bu barra. 34Wurra an-ngardapa a-garlmuna, nipa Berachi (Pharisee) an-guyinda an-gata an-nelangga Gam'eliyal (Gamaliel). Nipiya an-gata marn'gi an-gunega gun-birripa mu-dayan, rrapa wurra gama gorlk marr aburr-balcha nula. Rrapa gatiya birripa gawnchila yerrcha aburr-wena aburr-ni, nipa Gum'eliyal a-garlmuna, a-wena Jesus burr-yika aburr-mujama yarlanga barra burrbu-ga. 35Lika gawnchila yerrcha wupa a-wena burrwa, a-yinanga, “A-lay, aburr-borrmunga, Yichrayal aburr-bapurr, buburr-jarlapiya nyiburr-yinmiya barra burrwa aburr-guna gu-galiya yerrcha. 36Minyja bubu-borrwa: Gipa mu-ngoyurra an-gata Diy'urrach (Theudas) ana-bona, nipa wana a-negiyana a-ni, rrapa aburr-jaranga aburr-yigipa aburr-ni, minypa 400 gu-galiya yerrcha. Wurra barrwa aburr-werranga abu-buna, a-juwuna, lika aburr-yigipa jawina aburr-jekarra, rrapa gun-nigipa janguny gun-nyagara gu-ni. 37Rrapa gu-gata wenga, nuwurra waypa wurra gama gorlk aburr-welangga aburr-barnjiyana aburr-bona, minypa gapman burr-ngurrjinga a-ni, an-nerranga ana-bona Galali (Galilee) an-guyinda an-gata an-nelangga Jurrach (Judas). Nipa rrapa a-yinagatiya, aburr-jaranga burr-ganyja, barrwa aburr-werranga abu-buna, a-juwuna, rrapa aburr-yigipa aburr-jekarra rrawa. 38Lika ngaypa ngu-borrwuja minypa gun-guna: Gala barra gun-nga ngubu-borrwa burrwa aburr-guna aburr-garlmuna. Wurra arrbu-bawa. Wurra gun-gata birripa gubu-borrwuja nula an-gata an-gugaliya, minyja gun-narda ana-gugaliya gun-nika wupa, nuwurra gu-boy, gun-nyagara gu-ni barra. 39Wurra minyja Wangarr nyanma, ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya aburr-gata nyirrbu-jobujoba; gala yapa nyiburr-bachirramiyan nuluwa Wangarr, ngarla.”
A-yinagata a-wena Gam'eliyal, rrapa birripa gawnchila yerrcha gubi-yagurrmurra nula. 40Lika aburr-birripa aburr-mujama burrbi-jerrmarra, Jesus burr-yika aburr-mujama burrbu-menga, burrbu-ganyja gurda. Lika barrwa aburr-wena, burrbu-jurrburaykujamurra. Lika burr-guya aburr-wena burrwa Jesus burr-yika aburr-mujama, gala barra mola nipa Jesus an-nelangga abu-ngurrja burrwa wurra gama gorlk. Birripa gawnchila yerrcha aburr-yinagata burrwa Jesus burr-yika aburr-mujama, ganapiya, lika gubu-lapkujamurra burrwa, 41aburr-bena yarlanga.
Lika birripa Jesus burr-yika aburr-mujama aburr-marrkapchinga nuluwa Wangarr. Ngardawa nipa Wangarr burr-borrwurra aburr-molamola, rrapa minypa burr-gurrmurra, aburr-werranga aburr-nyala burrbu-buna ngardawa Jesus ana-marr. 42Lika mu-nguy aburr-bona aburr-workiyana gu-japurra rrawa gun-gata Wangarr gun-nika, rrapa barrwa rrawa gu-jirra gu-boya, minypa wurra gama gorlk marn'gi burrbi-negarra aburr-bona gun-molamola janguny. Minypa Jesus abu-ngurrjinga burrwa nipiya Christ an-gata Wangarr a-menga burrwa wurra gama gorlk Wanngu An-gunega.