An-nyarlkuch A-molamiyana
31Gun-gata gun-nerranga gu-ni ngorrngurra, gun-gatiya roy jiny-ji marnnga minypa birripa aburr-gata Yichrayal (Israel) aburr-bapurr abu-wengganacha aburr-workiya Wangarr, gun-nardiya minypa abirri-gata Birta (Peter) rrapa Jon gu-japurra abirri-bona bala Wangarr gun-nika, barra minypa abu-wenggana. 2Rrapa jandarra gun-gata gu-jirra gu-gomarriya rrapa ngana gu-jirra gun-gata gubu-ngurrjinga aburr-workiya Gun-molamola Ngana Gu-jirra, an-ngardapa an-gata a-bambunggunapa an-nyarlkuch nipa aburr-yigipa aburr-borrmunga abu-ganyja gurda aburr-bamuna. Minypa Wangarr gun-nika gu-ngana abu-barnjinga aburr-workiyana, wurra gama gorlk aburr-bona gurda aburr-workiyana a-ngiwija a-ni burrwa a-workiyana rrupiya. 3Nipa bijirri-nana Birta rrapa Jon abirri-barrnguma barra, lika a-ngiwija butula rrupiya abirri-wu barra. 4Wurra bitipa jechinuwa abirri-nana, rrapa minypa nipa Birta ana-nyala a-wena nula, “A-lay, nyjirri-na.” 5Lika bijirri-nana, jimarna mun-nga barra abirri-wu.
6Wurra nipa Birta a-yinagata nula, “Ngaypa gala rrupiya ngu-rrima, a-la. Jarra ngu-rrimanga ngiy-wu barra. Minyja an-gata Nejarach (Nazareth) an-guyinda ngardawa an-nelangga Jesus Christ, nginyipa garlma, rrigirrga!” 7Lika murna a-jirra an-munganaguwa a-rrimarra, a-jarrkarrana, rrapa nipa gugu an-nyarlkuch rrepara a-jirra a-derichinga, 8burr-guya a-garlmuna, a-jinyja rrapa a-rrigirrgarra. Lika aburr-barrngumurra wupa gun-gata jandarra gu-jirra gu-gomarriya Wangarr gun-nika gu-japurra rrawa nipa an-nyarlkuch burr-guta, minypa a-worlworlchinga rrapa a-gortkurrchinga rrapa a-burrmaymbuna Wangarr. 9Rrapa wurra gama gorlk waypa abi-nana a-worlworlchinga rrapa a-marrngoypiyana nula a-bamuna Wangarr, 10birripa abu-malawurra an-gata Wangarr gun-nika rrawa gu-ngana a-ngiwija a-ni a-workiyana nipiya. Lika gochila aburr-barrjinga, rrapa bama aburr-jirra aburr-wechawecha aburr-ni a-yinmiyana a-molamiyana.
Birta A-wena Burrwa Gata Gu-birlapirla Wangarr Gun-nika Rrawa
11Rrapa gatiya nipa an-gata mu-ngoyurra a-molamiyana an-nyarlkuch bijirri-dimarra a-ji Birta rrapa Jon, birripa wurra gama gorlk aburr-yurtchinga gurda, gu-birlapirla aburr-bena burrwa gun-gata gubu-ngurrjinga aburr-workiya Jolaman (Solomon) gun-nika. Aburr-bena burrwa, gochila aburr-barrjinga aburr-ni. 12Rrapa Birta burr-nana, lika a-wena burrwa wurra gama gorlk, “A-lay aburr-borrmunga, Yichrayal aburr-bapurr, an-nga nula gochila nyiburr-barrjinga? An-nga nula nyirrbi-nacha nyiburr-jirra? Wurra ana-goyburrpa bama nyiburr-yinanga, jimarn gu-ngatipa wupa gu-barlmarrk nyirri-jarlapuna, ya, an-guna a-rrigirrgnga? Jimarna ngatipa ngardawa joborr burr-guya nyirri-borrwuja, ya? 13Wurra gun-narda ngika, a-la! Jarra Wangarr an-gata minypa Aybriyam (Abraham) rrapa Ayjek (Isaac) rrapa Jeykap (Jacob) aburr-marrngoypiyana nula aburr-workiyana, an-gatiya aburr-ngayburrpa nyanyapa arrburra yerrcha an-burriya, nipa geka nyirr-guybukaja ana-goyburrpa minypa an-nigipa An-mujama an-gata Jesus an-molamola. Ana-goyburrpa murna nyirrbu-wuna nipa an-gata barra a-juwa, rrapa wuriya nipa Baylat (Pilate) gu-borrwurra, jimarna a-jerrmangarna, a-beyarna, wurra ana-goyburrpa nyiburr-yinanga nula, ‘An-narda an-ngayburrpa ngika; gala jal nyiburr-ni nula.’ 14Nyiburr-yinagata nyiburr-wena nula nipa Baylat, minypa Wangarr An-nika An-gata Jechinuwa Ay-nirrapa Ay-workiya ana-goyburrpa gala jal nyiburr-nirrarna nula; jarra an-bachirra an-gubu nyiburr-ngiwija nula Baylat, barra ana-jerrma ana-gorrburrwa. 15Minypa an-gata wanngu an-gunega ana-goyburrpa nyibu-buna, nipa a-juwuna, wurra jarra nipa Wangarr ana-nyala a-jarrkarrana rrapa wanngu a-negarra. Gun-narda gun-burral. Ngardawa ngatipa nyirri-mipila nyirri-buna rrapa marn'gi. 16Rrapa an-guna ngardawa marr a-balcha nula Jesus an-nelangga, nipa Jesus derta a-negarra an-guna. Minyja ana-goyburrpa marn'gi nula an-guna, minypa mu-ngoyurra an-nyarlkuch a-ni a-workiyana. Wurra Jesus nipa nyanma marr gun-gubalcha wanngu a-negarra warrpam an-guna an-gugaliya geka gun-guniya gugu ana-goyburrpa nyibi-nacha nyiburr-nirra.
17“A-lay, aburr-borrmunga, ngaypa marn'gi ana-gorrburrwa nyiburr-gurda rrapa aburr-goyburrpa bunggawa yerrcha burr-guta, minypa Jesus nyibu-buna ngardawa gala marn'gi nula burdak. 18Gu-gurda ngacha minypa Wangarr gun-burral gu-negarra gun-gata gun-guwarr janguny aburr-yigipa aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda gubu-ngurrjinga aburr-workiyana -- minypa nipa a-menga arrburrwa Wanngu An-gunega, gu-galiya yerrcha abu-bu barra. 19Ganapiya, wurra buburr-ngukurdanyjiya, rrapa minypa buburr-jeka gurda nula Wangarr, barra minypa nipa gu-werrwerrma gun-gata minypa ana-goyburrpa werra nyiburr-negiyana nyiburr-workiyana, rrapa minypa nyirr-jalkaka barra a-workiya, 20rrapa ana-jerrma barra ana-gorrburrwa an-gata nipa a-menga ana-gorrburrwa Wanngu An-gunega -- Jesus an-nardiya, ngaja, ngarla. 21Wurra burdak nipa an-gata waykin a-ni barra, nuwurra waypa gun-balmapa gu-ni gurdiya rrawa gun-geka gu-ni barra, minypa aburr-yigipa aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda Wangarr burr-wuna arrburrwa janguny wola gun-guwarr. 22Minypa an-gata Mojich (Moses) a-wena, a-yinanga, ‘Barrwa an-goyburrpa an-ngardapiya ana-gorrburrwa Wangarr ana-jerrma barra ana-gorrburrwa an-nerranga an-mujaruk minypa ngaypa, an-gata an-goyburrpa an-borrmunga. Ana-goyburrpa barra nyiburr-galiya barra nula gun-nga burr-guta nipa a-wengga ana-gorrburrwa a-workiya. 23Wurra an-gata ana-nga minypa gala a-galiya nula minypa Wangarr ana-jerrma barra, burraya nipa Wangarr ana-nyala a-bu barra an-gata an-gugaliya; gala a-yinmiya nipa burr-guta Wangarr an-nika jawina a-ni, wurra a-boypa. Ngardawa gala a-galiyarna nula an-gata.’ 24Mojich a-yinagata mu-ngoyurra a-wena, a-ngurrjinga Jesus. Rrapa minypa gu-gatiya wenga Wangarr a-menga Jemyul (Samuel) rrapa barrwa aburr-werranga aburr-jaranga burr-menga aburr-yigipa aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda, birripa aburr-yinagatiya, gubu-ngurrjinga aburr-workiyana minypa gun-guniya gu-yinmiya gu-bamburda, gu-gurda ngacha. 25Minyjiya. Rrapa ana-goyburrpa nyiburr-walkurpa burrwa aburr-gata aburr-muwelamagepa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk, rrapa minypa murna aburr-wuchichiyana gurda aburr-jarl gurda aburr-bamuna, lika nyanyapa ana-gorrburra yerrcha gubu-menga janguny gun-narda gugu gun-goyburrpa gun-gata Wangarr gochila nyin-dana. Minypa a-yinanga nula Aybriyam, ‘A-lay, an-nginyipa burraya nginyipa ny-ma barra, nipiya nyanma aburr-molamola aburr-ni barra warlaman aburr-bapurr.’ Nipa Wangarr a-yinagata a-wena nula Aybriyam. 26Rrapa gun-narda minypa nipa waypa a-menga an-nigipa An-mujama, ana-goyburrpa nyiburr-bapurr mu-ngoyurra ana-jerrmarra ana-gorrburrwa. Barra minypa nyiburr-molamola nyirr-nega, minypa nyirr-ngukurdanyja, rrapa minypa ana-goyburrpa nyibu-bawa gun-nerra nyibi-rrimanga, gu-gurda ngacha.”