Paul A-wena Birripa Abi-jerrma Barra Nula Bunggawa An-gata Rowm (Rome) A-nirra
251Gun-gatiya Bechach (Festus) a-bena an-geka bunggawa gun-gata rrawa, lika ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa gu-ni, lika a-garlmuna, Jechar'iya (Caesarea) wenga yarta a-bona Jir'uchalam (Jerusalem). 2Lika gatiya a-ni, aburr-gata Ju yerrcha mu-ngoyurra aburr-jirra burrwa, wana junggay yerrcha burr-guta, birripa aburr-garlmuna, Bechach aburr-wena nula mari gubi-rrimarra nula Paul. Aburr-ngiwija nula 3an-mola a-ni barra burrwa rrapa Paul ana-jerrma barra burrwa Jir'uchalam. Aburr-yinagata nula, ngardawa gipa mu-ngoyurra gubu-borrwurra Paul gojilapa abu-bu barra a-juwa. 4Wurra Bechach a-yinanga, “A-lay, gata Jechar'iya jaga aburr-ganaja nula Paul. Wurra burraya gun-baykarda ngika, lika yi-gatiya ngu-jeka barra, 5rrapa ana-goyburrpa Ju yerrcha nyiburr-werranga mu-ngoyurra nyiburr-jirra ana-gorrburrwa wugupa nguburr-boy barra. Lika minyja gun-nga werra a-negiya an-gata, lika gatiya nyibu-ngurrja apula.” Bechach a-yinagata a-wena burrwa.
6Lika mu-nguy Jir'uchalam a-ni gun-baykarda ngika, wurra ngorrngurra waygaji 8 gu-ni, wurra waygaji 10 gu-ni, lika a-garlmuna, a-jekarra Jechar'iya. Lika guna-gepana gun-nerranga, lika a-rakaja gu-bala gun-gata minypa bunggawa a-nirra a-workiya rrapa a-weya. Lika a-wena burrwa aburr-yigipa aburr-mujama, lika aburr-bona, Paul abu-menga, abu-ganyja gurda nula. 7Lika Ju yerrcha aburr-gata Jir'uchalam wenga aburr-bona gurda Jechar'iya, birripa aburr-garlmuna, Paul gojilapa abi-negarra, rrapa bima abu-ngurrjinga aburr-ni gun-jaranga. Wurra gun-narda gun-jaranga aburr-wena gala aburr-yinmiyarna Bechach abu-gurdagurdarrajarna, jimarna gun-burral, wurra gun-nyagara. 8Wurra Paul ana-nyala Bechach a-gurdagurdarrana nipa Paul an-mola. Minypa a-yinanga nula Bechach, “A-lay, gala gun-nga ngaypa werra ngu-nengarna. Minypa Ju yerrcha gala gun-birripa joborr ngu-rrumungarna burrwa, rrapa Wangarr gun-nika bala gun-japurra gala gun-nerra ngu-nengarna nula, rrapa mola rrapa gala an-nerra ngu-nengarna bunggawa an-gata Rowm a-nirra. Wurra gun-nyagara.” Paul a-yinagata a-wena nula Bechach.
9Wurra nipa Bechach jal a-ni burr-gurdagurdarra barra Ju yerrcha minypa nipa an-mola burrwa, lika a-wengganana Paul, “A-lay, gun-mola nggula Jir'uchalam ny-boy barra, ya? Minyja aburr-gurda bubu-ngurrjinga, gun-narda gatiya ng-galiya barra nggula, ya?”
10Wurra Paul a-yinagata nula, “Ngika, a-la. Wurra gun-molamola ngunyuna nguburr-nirra, minypa ny-junarda nginyipa jawina nyi-nirra nula Jija (Caesar) an-ngayburrpa bunggawa an-gata Rowm (Rome) a-nirra. Wurra nginyipa marn'gi apula gala gun-nga gun-nerra ngu-nengarna burrwa Ju yerrcha aburr-gata, rraka birripa ngunabu-wenggana mari nula. Gun-nyagara. 11Minyja ngaypa joborr ngu-rrumungarna rrapa werra ngu-negiyarna, manymak, ngu-juwa rrapa gun-narda gala ng-gengama. Wurra jarrma gubu-mangga apula, ngarla. Wurra gala ny-yinmiya nguna-jerrma burrwa. Ngika. Wurra gun-guniya gugu nipa an-nelangga ngu-mangga ngu-nirra, Jija an-gata Rowm a-nirra bunggawa arrburrwa gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya. Nguna-jerrma barra nula nipa barra mari nula nguna-wenggana.”
12Gun-narda Bechach a-galiyana nula Paul, lika nipa rrapa aburr-yigipa jawina ngardapa aburr-wena aburr-ni. Lika Bechach a-wena nula Paul, “A-lay, nginyipa gipa ny-yena, lika ny-boy barra, nyi-na barra Jija.”
Agr'ipa (Agrippa) Rrapa Birn'ich (Bernice) Abirriny-jaliya Barra Nula Paul
13Gun-gatiya lika gu-yinmiyapa ngorrngurra, lika an-nerranga bunggawa, Agr'ipa (Agrippa) an-nelangga, rrapa jin-nigipa jelapa niya burr-guta Birn'ich (Bernice) abirriny-bona gurda, balapala abirrin-denyjinga Bechach (Festus), ngardawa Bechach an-geka bunggawa gun-gata rrawa. 14Gun-gatiya gu-yinmiyapa ngorrngurra aburr-ni, lika Bechach ana-nyala Paul a-ngurrjinga nula Agr'ipa. A-yinanga nula, “A-lay, an-guna an-ngardapa a-nirra, gun-gata Biylik bunggawa a-ni abi-rrimarra rrapa wupa abu-barnjinga, wurra burdak an-guna a-nirra, jimarn jarra Biylik mari nula a-wengganacharna, minyja an-mola a-jerrmangarna. 15Rrapa gun-gata ngu-boya Jir'uchalam, Ju yerrcha aburr-gata aburr-weya apula, aburr-gatiya wana junggay yerrcha rrapa aburr-werranga burr-guta mu-murna yerrcha. Minypa an-guna abu-ngurrjinga apula, minyja jimarn jarra gun-gatiya gugu ngaypa ngu-wengga nipa minypa a-juwa. 16Wurra ngaypa ngu-yinaga burrwa, ‘Ngika a-la. Ngayburrpa Rowm nyiburr-guyinda gala nyiburr-yirda nyiburr-workiya. Wurra burdak gu-ngardapa nguburr-negiya barra, lika mari nula arr-wenggana barra nipa burr-guta. Minypa ng-galiya barra ana-gorrburrwa gun-nga mari nyibi-rrimanga nula, rrapa ng-galiya barra nula a-ngurrjiya.’ Ngaypa ngu-yinagata ngu-weya burrwa aburr-gata Ju yerrcha, a-la, Agr'ipa. 17Lika nuwurra waypa aburr-boya gurda apula, lika gala gun-baykarda ngu-ni. Wurra guna-gepiya, lika ng-garlmiya, ngu-boya, gata ngu-nirra ngayburrpa bunggawa yerrcha mari nula arrbu-wengganacha nguburr-workiya. Lika ngu-weya burrwa aburr-ngaypa an-dakal, lika abu-ganyja gurda nipa Paul. 18Lika aburr-gata mari gubi-rrimanga nula aburr-garlmiya, abu-ngurrjinga. Ngaypa bama ngu-yinaga, jimarna jarra abu-ngurrja a-yinmiya nipa gun-nerra jama a-ji, wurra gun-nyagara. 19Wurra mari gubi-rrimanga nula minypa birripa wupa Ju yerrcha ngarndarrk ngarndarrk aburr-negiya aburr-workiya, minypa gun-birripa gun-guwarr, rrapa minypa an-ngardapa an-gugaliya Jesus an-nelangga nipa nula. Minypa an-gata nipa jarra a-juwuna, wurra an-guna Paul a-ngurrjinga, jimarna a-molamiyana. 20Wurra gun-narda janguny ngaypa gala marn'gi, wurra Ju yerrcha gun-burriya. Lika Paul ngu-wengganacha minyja rraka gun-mola nula, jimarna Jir'uchalam ng-ga, gatiya ng-galiya nula rrapa burr-mari ngu-wenggana. 21Wurra Paul a-weya burdak barra wupa a-ni an-dakal ana-murna, rrapa nuwurra waypa barra nipa Jija (Caesar) a-ngunyangunyjiya barra nula rrapa a-wengga barra minyja rraka a-jerrmarda, a-benggin. Ganapiya, lika gun-narda ngu-yagurrmunga nula. Lika ngu-weya burrwa aburr-ngaypa an-dakal, lika jaga aburr-ganaja nula aburr-nirra, nuwurra ngu-jerrma barra nula nipa Jija.” A-yinagata nipa Bechach a-wena rrapa Paul a-ngurrjinga nula Agr'ipa.
22Lika Agr'ipa a-yinanga nula Bechach, “A-lay, an-narda ngaypa jal ngu-nirra ng-galiya barra nula.”
“Ganapa, a-la. Nuwurra ngulam ny-jaliya nula.”
23Aburr-yu, guna-gepana, lika gu-ngardapa aburr-negiyana gata bunggawa yerrcha aburr-galiya nula aburr-workiya ana-nga an-jaranga a-weya burrwa a-workiya. Lika nipa Agr'ipa rrapa Birn'ich mun-birrinyjipa mirikal mun-molamola abirriny-barrngumurra, lika abirriny-bamuna gurda warlwarl, barra aburr-werranga burrbi-na birrinyjipa abirriny-molamola. Minypa aburr-werranga wugupa aburr-bamuna gurda, aburr-gata bunggawa burrwa Rowm an-guyinda an-dakal rrapa aburr-gata aburr-werranga gu-galiya yerrcha wana aburr-nirra gun-gata rrawa. Lika wugupa aburr-barrngumurra. Lika Bechach a-wena burrwa aburr-yigipa an-dakal, Paul abu-ganyja gurda wupa. 24Lika Bechach a-garlmuna, a-wena. “A-lay, Bunggawa, Agr'ipa, rrapa ana-goyburrpa nyiburr-werranga nyiburr-gunardiya nguburr-ninyarra, an-guna nyibi-nacha nyiburr-nirra Ju yerrcha aburr-jaranga abu-ngurrjinga apula aburr-workiya mari gubi-rrimanga nula. Minypa ngunyuna Jechar'iya rrapa gun-gata Jir'uchalam ngana waykin aburr-weya apula an-guna gala barra mola a-rrigirrga, wurra a-juwa barra. 25Wurra gala gun-ngiya ng-galiya nula an-guna werra a-negiyana rraka a-juwa. Wurra ngika. Wurra nawanawa ngu-nirra, jimarn jarra ngu-jerrma. Wurra nipa ngardawa a-weya apula rrapa jal a-nirra Jija ana-nyala a-galiya barra nula rrapa a-wengga barra minyja rraka a-benggin, gun-narda ngu-yagurrmunga nula, rrapa ngu-jerrma barra nula an-gata. 26Wurpa lika gala gun-nga gun-nerra jama a-jirrarna rraka mu-jurra ngu-wukurrja rrapa ngu-ngurrja nula arr-gurdiya gorlk an-ngarripa bunggawa Jija, wurra gun-nyagara. Lika gun-guniya nguna-ganyja ana-gorrburrwa, barra minypa nginyipa Agr'ipa ny-yenggana rrapa ngayburrpa nguburr-galiya nula, minypa rrapa ngaypa marn'gi ngu-ni ngu-yinmiya barra ngu-wukurrja rrapa mari ngu-ngurrja. 27Ngardawa an-guna gala ngu-yinmiya borijipa ngu-bicha rrapa ngu-jerrma. Wurra burdak ngu-wukurrja, jechinuwa ngu-ngurrja nipa a-yinmiyana waygaji gun-nerra jama a-ji.”