Ju Yerrcha Bima Abu-ngurrjinga Paul
241Gun-gatiya lika ngorrngurra abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa gu-ni, lika Jir'uchalam (Jerusalem) wenga Anan'ayach (Ananias) nipa junggay an-murnangana rrapa mu-murna yerrcha Ju yerrcha aburr-burriya, birripa aburr-bona gurda Jechar'iya (Caesarea). Minypa an-nerranga burr-guta wugupa burrwa aburr-bona gurda joborr an-gugunggaja an-gata an-nelangga Dert'alach (Tertullus). Aburr-gurdiya wupa aburr-bona gurda, lika aburr-bena nula Biylik (Felix). Lika aburr-wena nula mari gubi-rrimarra nula Paul. 2Lika nipa Biylik a-wena, lika aburr-yigipa an-dakal Paul abu-ganyja gurda. Lika nipa an-gata Dert'alach a-garlmuna, bima a-ngurrjinga Paul. Minypa a-yinanga a-wena Dert'alach, “A-lay, Biylik, nginyipa bunggawa arrburrwa bama ny-jirra ny-molamola, minypa gipa gun-baykarda magaya gu-ji arrburrwa gun-guna rrawa. Minypa gun-nga gun-nerra gu-nirra arrburrwa gu-workiya, nginyipa joborr ny-jarlapurda ny-yorkiya, lika gun-molamola gu-nirra arrburrwa. 3Rrapa gun-narda ngayburrpa nyiburr-jaranga bubi-nacha nyiburr-workiya, jama ny-jirra gun-jaranga rrawa gu-jirra gu-boya, lika nyiburr-marrkapchinga nggula nyiburr-nirra. 4Wurra gala barra gun-baykarda ngu-wengga nggula. Wurra gun-guna galiya arrburrwa, japurra ngapa ny-jirra, gun-balmbarra nyiburr-wengga barra nggula.
5“Wurra an-guna an-gugaliya mari gu-jarlapurda a-workiya, minypa gun-geka janguny a-weya a-workiya, rrapa minypa Ju yerrcha burr-nganagarrgurraja a-workiya gun-jaranga rrawa. Minypa aburr-gata marr aburr-balcharra nula an-gata Nejarach (Nazareth) an-guyinda, nipa an-guna an-birripa mu-ngoyurra a-jirra burrwa. 6-7Rrapa mola nipa minypa yi-rrawa a-garlmiya, jimarna Wangarr gun-nika bala gun-japurra gun-nerra gu-nega arrburrwa, wurra jarra ngayburrpa nyibi-rrimanga. 8Minyja an-guna ny-yenggana barra marn'gi nyi-ni nula gun-narda nyibu-ngurrjinga gun-burral.” A-yinagata a-wena nipa an-gata Dert'alach,
9Lika Ju yerrcha aburr-gata gu-ngardapa aburr-negiyana, aburr-yinanga, “Gun-narda gun-burral, ngarla.”
Paul A-gurdagurdarriyana Nula Biylik (Felix) Nipa Paul An-mola
10Lika an-gata bunggawa Biylik murna a-jirra ana-guyinda a-gonyjinga nula Paul, nipa a-wengga barra. Lika Paul a-yinanga nula, “A-lay, ngaypa marn'gi nggula gipa jemberr gun-jaranga bunggawa nyi-ni gun-guna rrawa, lika ngu-marrkapchinga nggula, ngardawa ny-jaliya barra apula ng-gurdagurdarriya barra nggula minypa ngaypa ngu-mola.
11“Minypa gun-guna ngu-wengga barra nggula gun-burral. Minyja aburr-werranga aburr-wengga barra nggula gun-maywapa. Ngaypa gala gun-baykarda ngu-nirrarna Jir'uchalam. Ngika. Jarra yi-rrawa ngu-boya Jandi (Sunday) abirri-jirrapa, Wangarr gatiya ngu-marrngoypiya barra nula. 12Rrapa Ju yerrcha gala ngunabi-na gun-narda geka ngunabu-ngurrjinga aburr-ni, jimarna ngaypa ngarndarrk ngarndarrk nyiburr-negiya nyiburr-nirra gu-bala gu-japurra Wangarr gun-nika. Rrapa gala aburr-galiya apula, jimarna gun-nerra ngu-weya, wurra gun-nyagara. Gala mari ngu-jarlapa, minypa gata gu-bala gu-guyinda Ju yerrcha gun-burriya marn'gi aburr-negiya aburr-workiya rrapa barrwa yina gun-gaya gu-gata gu-murnangana gu-rrawa. 13Wurra aburr-guna geka aburr-wena nggula, gun-narda gala aburr-yinmiya bubu-gurdagurdarra gun-burral. Ngardawa gun-burral ngika; wurra jarrma gubu-mangga apula.
14“Wurra gun-guna gun-ngardapa ngunabu-ngurrjinga gun-burral: Jarlakarr ngu-ninyarra gun-nigipa an-gata Nejarach an-guyinda gun-nika, wurra birripa gubu-borrwuja, jimarna nipa an-gata an-guripa. Wurra gu-gurdiya gu-jarlakarr, ngarla, ngaypa minypa ngu-marrngoypiya nula ngu-workiya Wangarr aburr-ngayburrpa nyanyapa arrburra yerrcha an-burriya, rrapa minypa ngu-rrimanga ngu-nirra joborr gun-guyinda Mojich (Moses) nyirr-wuna ngayburrpa Yichrayal (Israel) nyiburr-bapurr, rrapa minypa ngu-borrwuja ngu-bamburda janguny gun-gata Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda aburr-wukurrjinga aburr-workiyana wola. 15Minypa aburr-guna marr aburr-balcharra nula Wangarr, ngaypa ngu-yinagatiya; ngaypa marn'gi minypa an-gugaliya a-juwiya a-workiya, nuwurra barrwa Wangarr a-jarrkarra barra. Minypa arr-werranga arr-gata jechinuwa arr-ni nula, rrapa arr-werranga arr-gata gala jal arr-nirrarna nula, nipa arr-jarrkarra barra, [wurra minypa nipa a-yinmiya barra a-wengga arrkula]. 16Rrapa gun-narda nula ngaypa ngu-jarlapiya ngu-workiya, barra minypa wuparnana ng-galiya apula ngu-workiya minypa ngaypa ngu-molamola nula Wangarr rrapa ngu-molamola nula an-gugaliya.
17“Gun-gatiya gu-werranga ngu-rrigirrgarra gu-yinmiyapa jemberr, ngaypa lika Jir'uchalam ngu-jeknga, minypa rrupiya ng-ganyja burrwa aburr-ngayburrpa aburr-borrmunga aburr-werranga aburr-gata aburr-nyagara, rrapa mola nawanawa ngu-nirra, jimarna Ngun-anya Waykin A-nirra ngu-wu minyjak an-guyinda. 18Wurra gun-gatiya ng-garlmiya, jimarna ngu-yirda, minypa gipa mu-ngoyurra ngu-wepiya minypa gun-ngayburrpa joborr gun-guwarr, lika gatiya Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa ngunabu-barripurda. Wurra gala aburr-jaranga nyiburr-bamagutuwiya nyiburr-ni, gala ana-nga ngarndarrk ngarndarrk nyirri-negiya nyirri-boy, wurra gun-nyagara. 19Wurra aburr-gata aburr-werranga Ju yerrcha Aycha (Asia) aburr-guyinda gata nyiburr-nirra, minyja jimarna birripa mari gubi-rrimanga apula, jimarn jarra aburr-boyarna gurda, ngunabu-ngurrjingarna nggula. 20Wurra aburr-guna yama ngunabu-ngurrja nggula, minypa ngaypa gata aburr-gochila gawnchila yerrcha ngu-jirra, birripa aburr-guna ngunabi-nacha an-ngiya waygaji, jimarna werra ngu-negiya. 21Wurra gun-guna gun-ngardapa: Gun-gatiya aburr-mari aburr-nirra apula, ngaypa minypa waykin ngu-weya, ngu-yinaga, ‘A-lay, nyiburr-gunardiya nyiburr-mari nyiburr-nirra apula gun-guna: Minypa ngaypa ngu-borrwurra an-gugaliya a-juwiya a-workiya nuwurra barrwa Wangarr a-jarrkarra barra.’” Paul a-yinagata a-wena nula Biylik, minypa junggay wana an-babalapa an-gata rrapa barrwa mu-murna yerrcha Ju yerrcha aburr-burriya aburr-galiyana nula aburr-ni.
22Lika nipa Biylik an-gata gapman bunggawa, nipa ngardawa gipa mu-ngoyurra marn'gi nula jarlakarr gun-gata Paul gu-ngurrjinga, lika junggay wana an-babalapa rrapa barrwa aburr-gata mu-murna yerrcha nipa a-wena burrwa, a-yinanga burrwa, “Ganapiya. Nuwurra Lichiyach (Lysias) ana-boy barra, an-gata bunggawa burrwa Rowm an-guyinda an-dakal, lika mola ng-galiya barra rrapa ngu-yinmiya barra ngu-wengga.”
23A-yinagata nipa Biylik a-wena burrwa, rrapa lika a-wena nula an-dakal a-ganyja a-workiya, a-yinanga nula, “A-lay, an-guna jaga gana nula, gala yapa a-lijiwarriyan. Wurra ny-mola nyi-ni barra nula. Gala barra ny-bicha, wurra bawa, wupa barra a-rrigirrga. Rrapa aburr-yigipa aburr-borrmunga gun-molamola burrwa aburr-bengga nula, balaja burr-guta abu-wu barra.”
Paul A-wena Burrinyjula Biylik (Felix) Rrapa Druch'ila (Drusilla)
24Gun-gatiya lika gu-yinmiyapa ngorrngurra, lika Biylik a-garlmuna, jin-nigipa jin-gumarrbipa niya jina-ganyja Druch'ila (Drusilla) jin-nelangga, nipa jin-gata Ju jin-bapurr. Abirriny-bona gurda, lika Biylik a-wena, ana-werranga a-rraykaja Paul. Lika abirriny-jaliyana nula, a-wena burrinyjula Jesus Christ gun-nika janguny rrapa minypa ngarripa barra marr arr-balcha nula. 25Wurra gun-gatiya Paul a-wena burrinyjula a-ni gun-gata nula jechinuwa gun-guni rrapa gun-gujarlapiya, rrapa minypa Wangarr burr-mari a-wengga barra arrkula arr-gurdiya gorlk, lika Biylik a-gurkuja. Lika a-yinanga nula Paul, “Ganapiya. Wurra jeka wupa nyi-nirra. Nuwurra marnnga jiny-ji apula, mola ng-gonyja nggula.” 26Nipa Biylik a-yinagata a-wena nula Paul. Wurpa lika minypa gu-borrwurra, jimarna Paul ana-nyala rrupiya ana-wu barra a-bengga, lika mu-gata mu-many nipa Biylik a-gonyjinga nula a-workiyana Paul, rrapa minypa abirri-wena abirri-ni.
27Gun-gatiya jemberr abirri-jirrapa gu-ni, lika gun-gata rrawa nipa Biylik murna a-wuna an-nerranga an-gata an-nelangga Bortiyach Bechach (Porcius Festus). Wurra minypa nipa Biylik jal a-ni a-gurdagurdarriya barra burrwa Ju yerrcha minypa nipa an-mola burrwa, lika Paul a-bawuna, wupa a-ni.