Mern An-mawunga A-barrngumurra Burrwa
21Nuwurra waypa janara gu-ji gun-gata birripa gubu-ngurrjinga aburr-workiya Bentikoch (Pentecost), an-gatiya wupa marr abirriny-balcha nula Jesus aburr-gakakiyana gurda, gu-ngardapa aburr-negiyana. 2Warrika aburr-galiyana minypa barlmarrk waykin wenga burr-guya guna-bupiyana, gu-barrngumurra gu-bala birripa aburr-ninya. 3Lika gubi-nana minypa ngarl gu-jirra bol gu-werrwerrjingapa gu-rakaja aburr-bama aburr-guyinda ngardapa ngardapa, 4nipa Mern An-mawunga a-barrngumurra burrwa aburr-gata aburr-bulapalawa. Lika aburr-garlmunapa wengga gun-nerranga aburr-wena aburr-ni gun-jaranga minypa Mern An-mawunga burr-wuna.
5Rrapa Ju (Jew) yerrcha aburr-werranga aburr-gata Jir'uchalam (Jerusalem) aburr-ni, birripa minypa gipa mu-ngoyurra gu-jaranga gu-rrawa wenga aburr-gakakiyana gurda, minypa Wangarr marr aburr-balcha nula. 6Rrapa gun-gata waypa aburr-galiyana minypa barlmarrk gu-wuljinga gu-bona rrapa Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha aburr-wena aburr-ni, lika aburr-gata aburr-werranga aburr-garlmuna, aburr-bona gurda, aburr-bena. Lika gochila aburr-barrjinga, ngardapa ngardapa aburr-galiyana gun-birripa wengga aburr-wena aburr-ni. 7Burr-guya gochila aburr-barrjinga. Minypa aburr-yinanga, “A-lay, aburr-guna Galali aburr-guyinda, ngarla! 8Wurra nipa ana-nga a-wena burrwa, gun-ngayburrpa wengga aburr-weya aburr-nirra? 9Minypa nguburr-guna nguburr-galiyarra burrwa, ngayburrpa nguburr-guna nguburr-werranga Bartiya (Parthia) nguburr-guyinda, nguburr-werranga Mirriya (Media) nguburr-guyinda, rrapa nguburr-werranga Yilam (Elam) nguburr-guyinda. Rrapa nguburr-werranga rrapa Mechapat'eymiya (Mesopotamia) nguburr-guyinda, Jud'iya (Judea) nguburr-guyinda, rrapa Gepad'ochiya (Cappadocia) nguburr-guyinda. Rrapa nguburr-werranga Bontach (Pontus) nguburr-guyinda rrapa Aycha (Asia) nguburr-guyinda. 10Rrapa nguburr-werranga rrapa Brijiya (Phrygia) nguburr-guyinda rrapa Bemp'iliya (Pamphylia) nguburr-guyinda. Rrapa nguburr-werranga Yijipt (Egypt) nguburr-guyinda rrapa Libiya (Libya) nguburr-guyinda gun-gata yi-gurrepa gu-murnangana rrawa Jayr'iny (Cyrene). Rrapa nguburr-werranga Rowm (Rome) wenga nguburr-boya gurda, 11minypa Ju yerrcha rrapa gu-gata burr-yika gu-rrawa burr-guta nguburr-mulpiyana, Wangarr marr nguburr-balcharra nula. Rrapa nguburr-guna nguburr-werranga Gur'it (Crete) nguburr-guyinda, rrapa nguburr-werranga Ar'eybiya (Arabia) nguburr-guyinda. Gu-gaba gu-gaba gu-jaranga gu-rrawa wenga nguburr-boya gurda, ngarla. Wurra wuriya gun-gata ngayburrpa gu-werranga gu-rrawa wenga, wurra aburr-guna ngayburrpa ngardapa ngardapa nguburr-galiyarra burrwa, minypa gun-ngayburrpa wengga aburr-weya aburr-nirra rrapa gubu-ngurrjinga arrburrwa nipa Wangarr a-yinmiyana burr-barlmarrk jama a-ji.” 12Aburr-yinagata aburr-wena. Lika ngardawa gochila aburr-barrjinga rrapa aburr-jurnjinga, birripa lika aburr-wengganachichiyana aburr-ni. Minypa aburr-yinanga, “A-lay, gun-guna gun-nga, a-lay?”
13Wurra aburr-werranga aburr-gurdachinga burrwa Jesus burr-yika marr aburr-balcharra nula. Minypa aburr-yinanga, “A-lay, aburr-guna nganicha mbi-barra, ngarla.”
Birta (Peter) A-wena Burrwa Aburr-jaranga
14Aburr-yinagata aburr-wena aburr-ni aburr-gata gu-werranga gu-werranga gu-rrawa wenga. Lika Birta (Peter) a-garlmuna, wurra gama gorlk ngana waykin a-wena burrwa, rrapa aburr-gata Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha murna arr-jirra arr-jirrapa rrapa an-ngardapa, birripa gatiya wugupa nula aburr-ji. Minypa Birta a-yinanga burrwa aburr-jaranga aburr-gata, “A-lay, aburr-borrmunga, ana-goyburrpa Ju yerrcha rrapa barrwa gu-werranga gu-rrawa wenga gun-guna Jir'uchalam nyiburr-nirra, buburr-galiya apula, ngu-wengga barra ana-gorrburrwa, barra marn'gi nyiburr-ni gun-gunaga gu-yinmiya gu-nirra. 15Ana-goyburrpa bama nyiburr-yinanga, jimarna aburr-guna nganicha mbi-barra. Wurra gun-nyagara. Wurra jin-guna marnnga jina-warrchinga _9 o'clock_ wupa, wurra gala arr-yinmiya ngulamgaba arr-babapabaja. 16Wurra jarra gun-guna minypa nipa Jowul (Joel) an-gata Wangarr an-nika an-mujaruk mu-ngoyurra gu-ngurrjinga, gu-yinaga janguny:
17‘Jurdach guna-bamburda ngaypa ngu-yinda barra jama ngu-ji -- nipa Wangarr a-yinagata,
ngaypa Ngu-mawunga ngu-jerrmiya barra burrwa warlaman aburr-gurdiya gorlk.
An-walkurpa jin-walkurpa gun-ngaypa janguny gubirriny-nyurrja barra abirriny-boy.
An-yawarriny a-gana barra a-ni,
gu-na barra minypa borrich.
Rrapa an-mumurna an-guyinda rrapa a-borrcheka barra.
18Minyjiya. Aburr-ngaypa aburr-mujama wurra rrapa gama ngaypa Ngu-mawunga ngu-jerrmiya barra burrwa,
rrapa gun-ngaypa janguny gubu-ngurrja barra aburr-boy.
19Rrapa ngaypa burr-barlmarrk jama ngu-ji barra waykin mu-dach,
rrapa wupa gu-jel ng-gurdagurdarriya barra burrwa minypa ganyjarr ngu-rrimanga.
Gun-gatiya gubi-na barra minypa maningan mu-yu barra m-boy,
rrapa bol gu-rro barra gu-ji,
rrapa jolnga wana.
20Rrapa marnnga jiny-nyukurndanyjiya barra an-munya jiny-maya barra jiny-ji,
rrapa ran'gu minypa maningan a-maya barra,
nuwurra gun-gata waypa jurdach gun-balmapa gu-ji barra,
wurra gama gorlk gubi-na barra wana gun-bapala gun-gumungba gun-molamola Wangarr gun-nika,
21Wurra aburr-nga aburr-gata birripa aburr-gonyja nula nipa Wangarr,
nipiya wanngu burr-nega barra aburr-bulapalawa aburr-gata.’
Gu-yinagatiya gu-yurra gun-guwarr janguny nipa Wangarr a-wuna arrburrwa Jowul.
22“A-lay, aburr-borrmunga, Yichrayal (Israel) aburr-bapurr, buburr-galiya apula janguny gun-guna: Jesus an-gata Nejarach (Nazareth) an-guyinda, nipa jarra Wangarr nyanma. Rrapa gun-narda nipa Wangarr yarlanga gu-negarra ana-gorrburrwa, minypa gu-guna gu-rrawa nipa an-gata burr-barlmarrk jama a-ji a-workiyana nipa nyanma Wangarr. Minypa ana-goyburrpa gipa nyibi-nana rrapa marn'gi gun-narda gun-burral. 23Wurra gipa mu-ngoyurra Wangarr gu-borrwurra nula an-gata, lika a-bawuna ana-gorrburrwa, nyibi-rrimarra. Rrapa aburr-werranga aburr-gata gun-nerra gubi-rrimanga ana-goyburrpa murna nyirrbu-wuna, burr-jong abi-negarra abi-rrana, lika a-balcha a-yu. 24Wurra nipa jarra a-juwuna, wurra Wangarr a-jarrkarrana rrapa wanngu a-negarra. Minypa gun-gujuwa gu-beybana, gala gu-yinmiyarna a-rrimangarna nipa Jesus. 25Minypa nipa Daybit (David) ana-nyala wola gu-ngurrjinga Jesus gun-nika, minypa a-yinanga:
‘Bunggawa nipa Wangarr ngu-nana ngu-workiyana nipa wugupa apula.
Rrapa ngardawa nipa an-guna ngaypa ng-gera ngu-munganaguwa,
gala gun-nga rraka nguna-ngorrka,
wurra gun-nyagara.
26Minypa gu-gurda nula ngu-marrkapchinga nula ngu-workiya,
rrapa minypa gun-ngaypa wengga gun-gumarrkapcha.
Marrban gun-gata ngaypa ngu-gugaliya,
wurra ngu-borrwuja ngu-workiya rrapa ngu-nyiljinga minypa gun-gunaga:
27Nginyipa gala ny-yinmiya gata nguna-bawa burrwa aburr-gata aburr-nyagara aburr-nirrapa;
ngaypa ngu-molamola ngu-mujama nggula gala ny-yinmiya nguna-bawa,
gata ng-gulolmiya ngu-yu;
gun-nyagara.
28Wurra gipa nguna-guybukaja jarlakarr,
wanngu ngu-nipa barra ngu-workiya,
rrapa nginyipa ny-murna ngu-marrkapcha barra ngu-ni warrpam.’
A-yinagata Daybit a-wena wola.
29“A-lay aburr-borrmunga, buburr-galiya apula. Yarlanga ngu-nega barra ana-gorrburrwa Daybit nula an-ngayburrpa mu-ngoyurra an-guyinda an-guwelamagepa. Nipa a-juwuna rrapa abu-jurnumbuna; ngunyuna yi-gurrepa a-yunyarra, ngarla. 30Wurra Daybit nipa Wangarr an-nika an-mujaruk, rrapa nipa marn'gi gun-gata Wangarr gochila a-rrana, minypa gun-burral gochila a-rrana, minypa an-ngardapa Daybit an-nika barrwa ana-boy barra, nipa Wangarr ana-nyala a-gurrma barra wana a-ni barra minypa Daybit. 31Nipa Daybit mu-ngoyurra gu-nana Wangarr a-yinmiya barra jama a-ji, lika nipa Daybit a-wena, a-ngurrjinga Christ,*An-nelangga Christ, gun-narda jarra minypa Yichrayal yerrcha abu-ngurrjinga aburr-workiya. Mach'aya (Messiah), wurra meyali gu-rrimanga gun-ngardapiya, minypa ngayburrpa nguburr-yinaga nguburr-workiya “An-gata Wangarr a-jerrjerrjiyana nula an-ngayburrpa Wanngu An-gunega.”* minypa nipa Christ barra a-juwa, wurra nuwurra a-molamiya barra. Gu-gurda ngacha minypa nipa Daybit a-yinagata a-wena
‘Wangarr gala gata a-bawujarna burrwa aburr-gata aburr-nyagara aburr-nirrapa;
nipa gala a-gulolmiyarna a-yurrarna.
Ngika.’
32Nipa Daybit a-yinagata a-wena wola, minypa gun-guniya gu-bena arrburrwa Wangarr ana-nyala a-jarrkarrana rrapa wanngu a-negarra an-gatiya Jesus. An-nardiya wola Daybit a-ngurrjinga. Minyjiya. Rrapa ngayburrpa nyiburr-guna nyiburr-jaranga nyibi-nana nipa gun-burral a-molamiyana. 33Rrapa lika Wangarr a-ganyja waykin, nipiya ana-murna ana-munganaguwa a-ninyarra wana an-babalapa. Rrapa Mern An-mawunga nipiya Jesus a-menga arrburrwa, Nyanyapa arrku mu-ngoyurra gochila a-rrana, lika gun-nardiya geka nyibi-nana rrapa nyiburr-galiyana nipa nyirr-wuna. 34Minyja bubu-borrwa: Daybit gala a-warrchingarna waykin, jarra nipa a-wena, a-yinanga,
‘Wangarr an-gata Ay-nirrapa Ay-workiya nipiya ana-nyala a-wena nula an-ngaypa Bunggawa,
a-yinanga nula,
“Raka ngunyuna ngaypa ngu-munganaguwa,
35nuwurra aburr-gata aburr-bachirra nggula ngaypa ay-gaba nguburr-nega barra nginyipa mu-ngoyurra ny-ji barra burrwa.’”
36“Gu-yinagatiya gu-yurra janguny. Lika gu-gata wenga ngayburrpa Yichrayal nguburr-bapurr marn'gi nguburr-ni barra nula Jesus, minypa an-narda ana-goyburrpa burr-jong nyibi-negarra nyibi-rrana, an-nardiya nipa Wangarr a-gurrmurra arrburrwa Bunggawa. An-nardiya, ngaja, ngarla, nipa Wangarr a-menga arrburrwa an-ngayburrpa Wanngu An-gunega.”
37Birta a-yinagata gu-ngurrjinga. Rrapa gun-narda waypa birripa wurra gama gorlk aburr-galiyana, lika burr-guya wargugu aburr-ni. Lika aburr-wena burrwa Birta birripa, wurra gama gorlk aburr-yinanga, “A-lay, aburr-borrmunga, ngayburrpa nyiburr-guna nyiburr-yinmiya barra?”
38Lika Birta a-wena burrwa, “Minyja ana-goyburrpa nyiburr-gurda ngardapa ngardapa nyiburr-ngukurdanyjiya rrapa gun-nerra nyibu-bawa barra, rrapa minypa ngayburrpa bama nyirrbu-gurraga barra nipa an-nelangga Jesus Christ, gu-gata wenga nipa Wangarr baywarra gu-nega barra ana-gorrburrwa rrapa nyirr-wu barra Mern An-mawunga. 39Ngardawa an-narda Wangarr gochila nyin-dana ana-goyburrpa rrapa aburr-goyburrpa gu-ngarda yerrcha rrapa aburr-werranga gu-werranga gu-werranga gu-rrawa aburr-nirra -- minypa warlaman nguburr-gurdiya gorlk nguburr-yinmiyapa minypa an-ngayburrpa an-ngardapiya arrburrwa Wangarr a-gonyja arrburrwa.”
40Birta a-yinagata a-wena burrwa, rrapa mola gun-baykarda a-wena burrwa, burr-gelamajortkarra. Minypa a-yinagata burrwa, “Buburr-jarlapiya! Wurra Wangarr burr-bu barra aburr-gurdiya gorlk gun-nerra gubi-rrimanga.” 41Gun-nardiya Birta a-wena a-ni, gatiya marr aburr-balchapa nula janguny, rrapa Birta birripa bama burrbu-gurragaja. Minypa birripa gipa mu-ngoyurra marr aburr-balcha nula Jesus, rrapa mola jurdach aburr-jaranga aburr-ni. Minypa 3000 gu-galiya yerrcha ji-ngardapa ji-marnnga aburr-ngukurdanyjiyana, rrapa marr aburr-balcha nula Jesus. 42Lika gu-gata wenga aburr-galiyana burrwa aburr-ni aburr-workiyana, Jesus burr-yika aburr-mujama marn'gi marn'gi burrbi-negarra aburr-ni janguny. Rrapa minypa aburr-gunggachichiyana burrwa aburr-workiyana gu-gapa gu-guta; rrapa minypa gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-workiyana, Christ an-munyjurr mbi-barra aburr-workiyana; rrapa minypa Nyanyapa arrku abu-wengganana aburr-workiyana gu-ngardapiya.
Minypa Gu-ngardapa Aburr-negiyana
43Rrapa gun-gatiya gugu birripa wurra gama gorlk gochila aburr-barrjinga, minypa Jesus burr-yika aburr-mujama burr-barlmarrk jama aburr-ji aburr-workiyana gu-gata ngacha minypa gala an-gugaliya gu-nacharna a-workiyarna. 44Rrapa Jesus burr-yika marr aburr-balcharra nula mu-nguy gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-ni, rrapa minypa aburr-wuchichiyana aburr-workiyana. 45Minypa gun-birripa gun-nga gubi-rrimarra jalim aburr-ni aburr-workiyana, rrapa rrupiya mbi-menga, mbi-ganyja gurda aburr-workiyana, aburr-gata aburr-nyagara burrbu-wuna aburr-workiyana, minypa mu-yinmiyapa birripa jal aburr-ni. 46Rrapa gun-nerranga gu-ni gu-workiyana, Wangarr gun-nika gu-japurra gu-rrawa aburr-mulpiyana nula aburr-workiyana. Rrapa mola balapala aburr-rrenyjichiyana aburr-workiyana, minypa Jesus an-munyjurr mbi-barra aburr-workiyana rrapa balaja aburr-wuchichiyana. Minypa aburr-marrkapchinga rrapa gala aburr-gurkurkujarna burrwa, 47wurra minypa Wangarr aburr-marrjerrmiyana nula aburr-ni, rrapa minypa wurra gama gorlk burrbi-nana gurda aburr-molamola. Rrapa nipa Christ aburr-jaranga burr-negarra a-bamuna aburr-yigipa jawina yerrcha, minypa aburr-nga aburr-gata nipa wanngu burr-negarra a-workiyana.

*2:31: An-nelangga Christ, gun-narda jarra minypa Yichrayal yerrcha abu-ngurrjinga aburr-workiya. Mach'aya (Messiah), wurra meyali gu-rrimanga gun-ngardapiya, minypa ngayburrpa nguburr-yinaga nguburr-workiya “An-gata Wangarr a-jerrjerrjiyana nula an-ngayburrpa Wanngu An-gunega.”* minypa nipa Christ barra a-juwa, wurra nuwurra a-molamiya barra. Gu-gurda ngacha minypa nipa Daybit a-yinagata a-wena