Gun-gata Rrawa Gorint (Corinth)
181Gu-gata wenga lika Paul gu-bawuna Atan (Athens), lika a-bona Gorint (Corinth). 2Gata an-ngardapa Ju galamurrpa gubirri-garrana an-nelangga Ak'ila (Aquila), nipa an-gata Bontach (Pontus) an-guyinda, rrapa jin-nigipa jin-gumarrbipa niya jin-nelangga Brich'ila (Priscilla). Minypa birrinyjipa gu-yinmiyapa ngorrngurra mu-ngoyurra, rrawa Yitali (Italy) wenga abirriny-bona gurda Gorint. Ngardawa an-gata Gul'orriyach (Claudius) bunggawa gun-gata rrawa burr-yerrnyjinga mipila Ju yerrcha; gala mola aburr-yinmiyarna aburr-nirrarna gu-murnangana gu-rrawa gun-gata Rowm (Rome). Gu-gurda ngacha. Lika nipa Paul ana-bona, gun-birrinyjipa rrawa a-bena burrinyjula gata Gorint. 3Rrapa minypa birrinyjipa rrapa nipa Paul gun-ngardapiya burrwa jama, minypa wirnin mbi-rrana aburr-workiyana, lika Paul gata a-ni birrinyjipa abirriny-murna, rrapa minypa jama aburr-ji wugupa. 4Rrapa wolawola Jarradi (Saturday) gu-ni gu-workiyana, Paul a-bona a-workiyana, gu-bala gun-gata Ju yerrcha gun-burriya marn'gi aburr-negiya aburr-workiya a-wena burrwa a-workiyana, rrapa minypa nipa wugupa aburr-wengganachichiyana aburr-ni janguny. Minypa nipa Paul ana-nyala burr-guya a-wena burrwa Ju yerrcha rrapa gu-gata burr-yika gu-rrawa Grik (Greek) yerrcha burr-guta. Minypa nipa jal a-ni birripa barra gubi-na.
5Nuwurra gun-gatiya waypa Jaylach (Silas) rrapa Dimati (Timothy) Mechad'oniya (Macedonia) wenga abirri-bona gurda, abirri-bena, lika Paul jama a-ji wirnin gu-bawuna, wurra gun-ngardapa gu-negarra, minypa Wangarr gun-nika janguny a-wena a-workiyana. Minypa Ju yerrcha gu-ngurrjinga burrwa Wangarr a-menga arrburrwa Jesus, nipiya Wanngu An-gunega. 6Gu-gurda ngacha janguny, wurra birripa minypa ngoyurra aburr-yerryerrmiyana nula rrapa abu-yopuna. Lika Paul mun-nigipa mirikal a-daltaljinga gun-maywapa minypa jimarna gun-nerra gu-bungguna, minypa burr-gurdagurdarrana nipa a-murnamepiyana burrwa. Minypa a-yinanga burrwa, “Minyja ana-goyburrpa nyiburr-juwun, ngardawa ana-goyburrpa werra nyiburr-negiyana; ngaypa ngu-nyagara. Wurra gun-guniya ngu-boy barra burrwa Jentayl (Gentile) yerrcha.”
7A-yinagata Paul a-wena burrwa. Lika gu-bawuna bala gun-gata Ju yerrcha gun-burriya marn'gi aburr-negiya aburr-workiya, wurra a-bona gu-gera gu-jinyja bala gun-gata Ditiyach Jatach (Titius Justus) gun-nika. Minypa nipa Ditiyach Jatach a-marrngoypiyana nula a-workiyana Wangarr. 8Wurra Gripach (Crispus) an-gata Ju yerrcha gun-birripa bala jaga a-ganana a-workiyana, nipa rrapa aburr-yigipa aburr-borrmunga aburr-ngukurdanyjiyana rrapa marr aburr-balcha nula Jesus, ngardawa Wangarr a-menga arrburrwa. Rrapa aburr-werranga aburr-jaranga aburr-gata Gorint aburr-guyinda aburr-galiyana janguny, lika birripa marr aburr-balcha, rrapa minypa ngayburrpa nyiburr-nyala bama nyirrbu-gurragaja.
9Gun-gatiya gun-ngardapa ngorrngurra Paul gu-nana borrich, minypa Bunggawa an-gata Jesus a-wena nula, a-yinanga nula, “Gala barra ny-jurkuja. Wurra mu-nguy wengga burrwa ni; gala barra ny-bawa. 10Wurra minypa ngaypa wugupa nggula ng-gunaga, gala ana-nga biy-bu. Ngardawa gu-galiya yerrcha aburr-jaranga aburr-gunaga aburr-ngaypa nginyipa burr-ma barra apula.” 11Lika Paul gata a-ni jemberr gun-ngardapa, rrapa mola a-yinmiyapa ran'gu a-ni. Minypa wurra gama gorlk marn'gi marn'gi burr-negarra a-ni Wangarr gun-nika janguny.
12Gun-gatiya waypa nipa Geliyow (Gallio) bunggawa a-ni gu-gatiya wana gu-bapala gu-rrawa Ak'eya (Achaia), lika Ju yerrcha aburr-gata gu-ngardapa aburr-negiyana, lika Paul abi-rrimarra, abu-ganyja nula yi-gata, barra nipa Geliyow ana-nyala a-galiya nula, rrapa a-yinmiya barra a-wengga an-mari. 13Minypa birripa Ju yerrcha aburr-yinanga aburr-wena nula Geliyow, “A-lay, an-guna a-weya burrwa a-workiya aburr-gunaga wurra gama gorlk, minypa burr-warganyja a-workiya, jimarna rum gun-geka aburr-ni barra rrapa minypa aburr-marrngoypiya nula Wangarr, wurra ngika minypa gun-ngayburrpa gun-guwarr.”
14Aburr-yinagata Ju yerrcha aburr-wena nula Geliyow, lika Paul jimarna a-weyarna, wurra jarra nipa Geliyow a-wena burrwa, a-yinanga, “Minyja an-guna jimarn jarra werra a-negiyarna waygaji an-gugaliya a-burndarna, ngaypa ng-galiyarrarna ana-gorrburrwa nyiburr-gurda Ju nyiburr-bapurr. 15Wurra jarra ana-goyburrpa ngarndarrk ngarndarrk nyiburr-negiyana minypa gu-wengga wupa, rrapa minypa aburr-goyburrpa gu-galiya yerrcha aburr-welangga, rrapa minypa gu-goyburrpa gu-joborr. Wurra gu-gurda ngacha gun-goyburrpa; ngaypa gala ngu-yinmiya ng-galiya ana-gorrburrwa. Ngika. Wurra ana-goyburrpa bubu-borrwa nyiburr-yinmiya barra nula an-guna.” 16A-yinagata nipa Geliyow a-wena burrwa aburr-gata Ju yerrcha, lika burr-yerrnyjinga yarlanga. 17Lika gatiya lika birripa aburr-jaranga aburr-ngukurdanyjiyana rrapa Jochanich (Sosthenes) gugu aburr-bachirramiyana nula, an-gata an-geka jaga an-gugana gun-gata bala Ju yerrcha gun-burriya marn'gi aburr-negiya aburr-workiya. Rrapa minypa gata yi-gurrepa abu-buna aburr-ni, gun-narda nipa Geliyow marn'gi, wurra gala a-worijingarna burrwa.
Paul A-jekarra A-bona Yi-gapa Antiyak (Antioch)
18Lika Paul ngorrngurra gun-jaranga a-ni gata Gorint, lika a-garlmuna, burr-bawuna worlapa arrburrwa yerrcha aburr-gata, lika nipa rrapa Brich'ila rrapa Ak'ila aburr-garlmuna, aburr-bona yi-gata Jiriya (Syria) aburr-ngoyurra. Minypa gu-rrepara aburr-bona Jenkriya (Cenchrea), gatiya minypa Paul a-wena nula, ana-werranga mula a-jirra a-jagulmurra rrapa bama an-gorla a-negarra, minypa gun-birripa gun-guwarr, ngardawa gun-ngiya gun-gata nipa Paul ana-nyala gochila a-rrana Wangarr. 19Lika aburr-jurrwurra gu-gapa gu-rrarnba Apachach (Ephesus), gatiya minypa Paul bijirriny-jerrjinga Brich'ila rrapa Ak'ila. Wurra nipa Paul gu-bala a-barrngumurra burrwa Ju yerrcha gun-burriya marn'gi aburr-negiya aburr-workiya, lika a-wena burrwa janguny, rrapa minypa nipa wugupa aburr-wengganachichiyana aburr-ni. 20Lika abu-wengganana gun-baykarda a-ni barra, wurra nipa gala gu-yagurrmungarna burrwa. 21Wurra minypa burr-bawuna, a-yinanga burrwa, “Burraya nguna-jeka ana-gorrburrwa, minyja gun-narda nipa Wangarr gu-borrwurra apula.” Ganapiya, lika gatiya Apachach nipa mu-menga michiyang, lika ay-bona. 22Lika nuwurra a-bena Jechar'iya (Caesarea), lika gu-mugochilawa wenga a-warrchinga, Jir'uchalam (Jerusalem) a-bena, Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha burr-nana. Ganapiya, lika a-bupiyana, a-bena Antiyak (Antioch).
Paul Mola A-garlmuna
23Gata Antiyak nipa Paul gu-yinmiyapa ngorrngurra a-ni, lika a-garlmuna, a-bona gun-gata gun-maywapa rrawa Gal'eychiya (Galatia) rrapa Brijiya (Phrygia), gun-gatiya wupa rrawa gu-jirra gu-boya, rrapa minypa derta burr-negarra a-bona Jesus burr-yika jawina yerrcha aburr-gata.
An-gata Ap'oloch (Apollos)
24Wurra gun-gata Apachach (Ephesus) an-ngardapa Ju an-bapurr ana-bona an-nelangga Ap'oloch (Apollos), nipa Alikch'endriya (Alexandria) an-guyinda. Nipa burr-guya marn'gi a-ni Wangarr gun-nika gun-guwarr janguny mu-jurra gu-yurra, rrapa nipa ngana an-molamola a-wena a-workiyana. 25Minypa ana-werranga mu-ngoyurra marn'gi a-negarra Jesus gun-nika jarlakarr, lika burr-guya a-wena burrwa a-workiyana, wurra gama gorlk marn'gi burr-negarra nipa Jesus nula. Minypa jechinuwa a-wena a-workiyana, wurpa lika gun-ngardapiya bama gun-gurraga nipa marn'gi -- gun-gata Jon gun-nika. 26Lika gatiya Apachach nipa a-garlmuna, a-barrngumurra a-workiyana bala gun-gata Ju yerrcha gun-burriya marn'gi aburr-negiya aburr-workiya, rrapa wupa aburr-ni nipa burr-guya a-wena burrwa a-ni. Rrapa gun-gatiya waypa Brich'ila (Priscilla) rrapa Ak'ila (Aquila) abirriny-jaliyana nula, lika abirriny-menga, abirriny-janyja gu-birrinyjipa gu-rrawa, lika Wangarr gun-nika jarlakarr mu-nguy yarlanga gubirrinyu-negarra nula. Ngardawa abirriny-jaliyana nula nipa a-wena marr gu-yinanga gun-mola.
27Rrapa nuwurra waypa Ap'oloch gu-borrwurra minypa nipa a-jurrwa barra gu-gapa gu-rrarnba Ak'eya (Achaia), birripa worlapa arrburrwa yerrcha Apachach aburr-nirra aburr-gunggajinga nula, rrapa minypa mu-jurra aburr-wukurrjinga burrwa Jesus burr-yika jawina yerrcha aburr-gata Ak'eya aburr-nirra, birripa barra aburr-gonyja gurda nula Ap'oloch. Ganapiya, lika nuwurra waypa Ap'oloch a-bena burrwa Ak'eya aburr-nirra, nipa a-gunggajinga burrwa wana aburr-gatiya minypa gipa mu-ngoyurra Wangarr a-gunggajinga burrwa rrapa marr aburr-balcha nula Jesus. 28Minypa wolawola Ju yerrcha ngarndarrk ngarndarrk abi-negarra aburr-workiyana Ap'oloch, nipa burr-guya a-wena burrwa a-workiyana, minypa aburr-werranga burr-guta aburr-jaranga aburr-galiyana nula aburr-workiyana, rrapa minypa meyali burr-gurdagurdarrana gun-guwarr janguny mu-jurra gu-yurra, minypa Wangarr a-menga arrburrwa Wanngu An-gunega nipiya an-gata Jesus.