Gun-gata Rrawa Ayk'oniyam (Iconium)
141Rrapa rrawa Ayk'oniyam (Iconium) Paul rrapa Barnabach (Barnabas) abirri-bona, gun-gata gu-yinagatiya gugu minypa Antiyak (Antioch). Minypa bala gun-gata Ju yerrcha gun-burriya marn'gi aburr-negiya aburr-workiya, bitipa abirri-barrngumurra, gu-galiya yerrcha abirri-wena burrwa minypa burr-ganyjarr, lika aburr-jaranga aburr-gata marr aburr-balcha nula Jesus, minypa Ju yerrcha, rrapa minypa Jentayl (Gentile) yerrcha. 2Wurra Ju yerrcha aburr-werranga aburr-gata gala jal aburr-nirrarna marr aburr-balcharrarna nula Jesus, birripa aburr-garlmuna, mari gubu-garrana burrwa worlapa arrburrwa yerrcha. Minypa birripa Ju yerrcha aburr-nyala burrbu-ngurrjinga burrwa gu-gata burr-yika gu-rrawa Jentayl yerrcha, jimarna birripa worlapa arrburrwa yerrcha aburr-werra. Gu-gurda ngacha. 3Wurra bitipa Paul rrapa Barnabach gata abirri-ni gun-baykarda, rrapa minypa Wangarr gun-nika janguny jechinuwa abirri-wena burrwa abirri-workiyana. Rrapa nipa Wangarr burr-gurdagurdarrana wurra gama gorlk, minypa gun-narda janguny gun-burral, nipa gun-burral an-molamola burrwa. Minypa ganyjarr bijirri-wuna, bitipa Paul rrapa Barnabach burr-barlmarrk jama abirri-ji burrwa abirri-workiyana gun-gugunggaja gu-gata ngacha minypa gala an-gugaliya gu-nacharna a-workiyarna. 4Wurra birripa gu-gata burr-yika gu-rrawa aburr-ngorrkorndiyana. Aburr-werranga aburr-malchinga burrwa Ju yerrcha, aburr-werranga aburr-malchinga butula bitipa Jesus bijirri-yika abirri-mujama.
5Lika birripa Jentayl yerrcha rrapa Ju yerrcha gu-ngardapa aburr-negiyana, aburr-birripa mu-ngoyurra aburr-jirra burrwa burr-guta, lika wengga gubu-buna aburr-ni, gu-jandarra burrbu-bu barra Paul rrapa Barnabach. 6Wurra gun-narda Paul rrapa Barnabach gubirri-borrwurra burrwa, lika abirri-lijiwarriyana burrwa, gun-gata Layk'oniya (Lycaonia) gun-ngardapiya gugu jonama gu-jirra abirri-bona gun-nerranga gun-jaranga rrawa, minypa gun-murna gun-guyinda Litra (Lystra) rrapa Derbi (Derbe), rrapa mola rrawa gu-jirra gu-boya, 7gatiya minypa gun-molamola janguny mu-nguy gubirri-ngurrjinga abirri-bona.
Gun-gata Rrawa Litra (Lystra) Rrapa Derbi (Derbe)
8An-nerranga an-gata Litra (Lystra) a-ni a-workiyana a-burdawachiyana rrepara a-jirra. Minypa a-bambunggunapa an-burda a-ni rrapa gala a-rrigirrgngarna a-workiyarna. 9Nipa Paul a-gorkorijinga, an-gata an-burda a-galiyana nula a-ni. Lika Paul ana-nyala jechinuwa a-nana an-burda, lika gu-borrwurra nula nipa marr a-balcharra barra a-molamiya. 10Lika yi-gata ngana waykin ay-wena nula, “A-lay, garlma, jinyja jechinuwa!” Lika an-gata an-gugaliya burr-guya a-garlmuna, a-jinyja, gugu a-rrigirrgarra.
11Rrapa gun-narda waypa wurra gama gorlk gubi-nana Paul a-yinmiyana jama a-ji, lika waykin aburr-gonyjinga gu-birripa gu-wengga Layk'oniya gu-guyinda. Minypa aburr-yinanga, “A-lay, abirri-guna abirri-jirrapa waykin wenga abirri-bupiyana gurda arrburrwa! Minyja wangarr yerrjipa, wurra minypa abirri-gugaliya abirri-negiyana!” aburr-yinagata aburr-wena. 12Lika nipa Barnabach a-jinyja, wurra birripa an-nerranga an-nelangga abu-garrana Jiyuch (Zeus); rrapa nipa Paul a-jinyja, wurra an-nerranga an-nelangga abu-garrana Ayarmich (Hermes). Paul abu-ngurrjinga Ayarmich, ngardawa nipiya Paul a-wena a-workiyana. Minyja abirri-gata Ayarmich rrapa Jiyuch minypa abirri-birripa wangarr. 13Minypa gipa mu-ngoyurra bala gubu-gupuna nula Jiyuch, gata gu-ji rrawa gu-gera. Rrapa an-gata junggay gun-gata nula bala, nipa ana-garlmuna, bulugi jina-ganyja butula Paul rrapa Barnabach, minypa mun-jawanyja ji-jawa. Minypa nipa an-gata rrapa birripa aburr-jaranga wurra gama gorlk jal aburr-ni bulugi jibu-bu barra butula, minypa aburr-marrngoypiyana butula, jimarna wangarr.
14Lika Paul rrapa Barnabach gun-narda waypa bitipa abirri-galiyana, lika mbirri-gorndanga mun-bitipa mirikal, minypa gun-bitipa gun-guwarr mbi-gorndanga aburr-workiyana, wolawola wargugu aburr-ni aburr-workiyana. Lika abirri-gonyjinga abirri-yurtchinga gojilapa aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-ji. 15Minypa abirri-yinanga, “A-lay, ganapa bulugi bubu-bu atila! Ngatipa nyirri-gunaga wangarr ngika. Wurra nyirri-gugaliya minypa ana-goyburrpa. Wurra jarra gun-molamola janguny nyirri-ganyja gurda ana-gorrburrwa, barra gu-gata ngacha gun-nerra ana-goyburrpa nyibu-bawa rrapa nyiburr-ngukurdanyjiya nula Wangarr an-gata ay-ninyarrapa ay-workiya. Ngardawa nipiya an-gata gurdiya rrawa gu-jarlapuna -- nguparr, jel, gun-bachirra burr-guta gun-gata gu-burnda gu-yurra. 16Mu-ngoyurra aburr-ni aburr-workiyana gu-werranga gu-werranga gu-rrawa aburr-jaranga aburr-bapurr, nipa burr-bawuna, minypa gun-birripa wupa jal gun-guni gubu-bitimarra aburr-workiyana. 17Wurpa lika nipa mu-nguy burr-guybukaja a-workiyana minypa nipiya an-gata. Minypa nyiburr-gurdiya nyiburr-nirra, nipa gun-molamola jama a-jirra ana-gorrburrwa a-workiya, yorr nyirr-wucha a-workiya waykin wenga, rrapa ana-goyburrpa marn'gi minypa gu-gatiya wenga nipa gun-jong balaja mu-rrimanga mu-workiya. Minypa balaja nyirr-wucha a-workiya, ana-goyburrpa nyibu-banga nyiburr-workiya rrapa nyiburr-worlworlchinga nipiya nyanma an-gata.”
18Paul rrapa Barnabach abirri-yinagata abirri-wena burrwa, burrbu-jobujobuna aburr-gata Litra aburr-guyinda, birripa jimarna jarra bulugi jibu-burndarna butula, aburr-marrngoypiyarna butula, jimarna gubu-borrwurra bitipa Paul rrapa Barnabach waykin abirri-guyinda.
19Wurra Ju yerrcha gu-gata wenga rrawa Antiyak rrapa Ayk'oniyam, birripa aburr-garlmuna, aburr-bona gurda Litra. Lika aburr-wena burrwa wurra gama gorlk, minypa burrbu-jurnajuchuwuna, gu-ngardapa aburr-negiyana, Paul abu-buna gu-jandarra, rrapa minypa abu-rurrgakaja rrawa yarlanga, lika gata abu-bawuna, jimarna a-juwuna. 20Wurra nuwurra waypa Jesus burr-yika jawina yerrcha aburr-ji aburr-gomarriyana nula Paul, lika nipa a-garlmuna, lika wugupa aburr-jekarra rrawa.
Aburr-yu, guna-gepana, lika Paul rrapa Barnabach abirri-garlmuna, rrawa gubirri-bawuna, lika abirri-bona Derbi.
Derbi (Derbe) Wenga Abirri-jekarra Antiyak Gun-gata Wana Gu-bapala Gu-rrawa Jiriya (Syria)
21Rrapa gun-gata rrawa Derbi bitipa Paul rrapa Barnabach abirri-bena, lika gubirri-ngurrjinga burrwa gun-molamola janguny, rrapa minypa burrbu-menga nula Jesus aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-yigipa jawina. Lika mola abirri-garlmuna, rrawa gubirri-bawuna abirri-bona, abirri-jekarra Litra rrapa Ayk'oniyam rrapa barrwa Antiyak gun-gata yi-gurrepa Bich'irriya (Pisidia) rrawa. 22Minypa Jesus burr-yika marr aburr-balcharra nula, bitipa derta burrbi-negarra abirri-bamuna, minypa gelama gelama burrbu-barra, mu-nguy aburr-jinyjapa barra nula Jesus. Minypa abirri-yinanga abirri-wena burrwa, “Gun-guniya gojilapa burdak arr-bamburda, wolawola gun-derta gu-ni barra arrkula gu-workiya. Wurra ngarripa jarra jechinuwa arr-bamba barra nula Wangarr, lika nuwurra jurdach gun-molamola gu-ni barra arrkula gun-gata nipa ana-murna.” Abirri-yinagata Paul rrapa Barnabach abirri-wena burrwa abirri-bona. 23Rrapa minypa burrbu-menga burrwa abirri-bona aburr-birripa mu-murna yerrcha, jaga aburr-gugana burrwa gatiya gu-yinmiyapa gu-rrawa Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-workiyana. Lika minypa balaja mbirri-bawuna, bitipa burr-guya abirri-wengganana burrwa abirri-workiyana, nipa Wangarr barra wugupa burrwa gu-galiya yerrcha, ngardawa birripa marr aburr-balcha nula.
24Gun-gata gubirri-wulebana, lika abirri-bamuna, lika abirri-bena rrawa wana gun-bapala Bemp'iliya gun-gata gipa mu-ngoyurra mu-michiyang abirri-benapa. 25Lika gatiya gu-murnangana gu-rrawa Berga (Perga) bitipa gubirri-ngurrjinga Wangarr gun-nika janguny. Ganapiya, lika abirri-bona gu-werranga rrapa gu-murnangana gu-rrawa gun-nelangga At'aliya (Attalia), nipa jarra gun-gatiya gun-ngardapiya gugu jonama gu-jirra. 26Lika michiyang mbirri-menga, abirri-jekarra abirri-bona Antiyak gun-gata bitipa abirri-garlmunapa gurda. Minypa Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha Antiyak aburr-nirra, birripa gipa mu-ngoyurra abu-wengganana butula, lika burrbi-jerrmarra, Wangarr gun-nika janguny gubirri-ngurrjinga abirri-bona. Ganapiya, lika gubirri-wulebana, lika abirri-jekarra.
27Lika gata waypa abirri-bena, lika bitipa Paul rrapa Barnabach burrbu-bamagutuwurra aburr-gata Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha, lika gu-ngardapa aburr-negiyana, aburr-galiyana butula, bitipa gubirri-ngurrjinga burrwa minypa abirri-yinmiyana jama abirri-ji nipa Wangarr wugupa butula, rrapa minypa Jentayl yerrcha nipa Wangarr a-yinmiyana a-gunggajinga burrwa, birripa marr aburr-balcha nula; gu-gurda ngacha janguny. 28Ganapiya, lika gata abirri-ni gun-baykarda Jesus burr-yika aburr-murna.