Birta (Peter) Rrapa An-gata Gorn'iliyach (Cornelius)
101An-ngardapa an-gugaliya a-ni gun-nerranga rrawa gun-gata gun-nelangga Jechar'iya (Caesarea), nipa an-gugaliya an-nelangga Gorn'iliyach (Cornelius). Nipa jama a-ji a-workiyana, an-dakal burr-ganyja a-workiyana, aburr-gata minypa aburr-werranga burrbu-ngurrjinga aburr-workiyana “Yitali (Italy) wenga an-dakal”. 2Nipiya an-gata marr a-balcha nula Wangarr, minypa nipa rrapa aburr-yigipa aburr-borrmunga aburr-marrngoypiyana nula aburr-workiyana, marrban birripa gala Ju. Rrapa Ju yerrcha, nipa Gorn'iliyach an-mola burrwa rrapa aburr-birripa aburr-nyagara a-gunggajinga burrwa a-workiyana, rrapa mola minypa Wangarr a-wengganana a-workiyana. 3Gun-gata waypa gun-ngardapa balngga gu-ni, nipa Gorn'iliyach a-nana Wangarr an-nika waykin an-guyinda an-mujaruk, minypa a-bena nula rrapa a-yinanga nula, “Gorn'iliyach, a-lay.”
4Gun-narda lika Gorn'iliyach a-gurkuja rrapa burr-guya a-nana yi-gata an-mujaruk. Lika nipiya Gorn'iliyach ana-nyala a-yinanga, “An-nga, a-lay?”
Lika an-gata an-mujaruk a-wena nula, a-yinagata, “A-lay, gun-gata minypa Wangarr nginyipa ny-yengganacha ny-yorkiya, rrapa minypa aburr-nyagara ny-junggajinga burrwa ny-yorkiya, gun-narda nipa Wangarr a-japurramayana nggula. Lika gun-guniya gugu a-gunggaja barra nggula. 5Wurra nginyipa aburr-yinmiyapa gu-galiya yerrcha burr-jerrma gun-gata rrawa Jopa, an-nerranga an-gugaliya an-gata abu-ma barra, nipa an-nelangga Jayman Birta (Simon Peter). 6Nipa a-nirra ana-werranga ana-murna an-gata nipa rrapa an-nelangga Jayman, gun-nigipa rrawa gochilawa gu-jirra, nipa jama a-jirra a-workiya bulugi jin-maliyarra.”
7An-gata waykin an-guyinda an-mujaruk a-yinagata a-wena nula Gorn'iliyach, lika a-bona. Lika nipa Gorn'iliyach a-gonyjinga butula abirri-jirrapa abirri-yigipa jama abirri-ji nula abirri-workiyana rrawa. Rrapa mola a-gonyjinga nula an-ngardapa nipa Gorn'iliyach ana-nyala burr-ganyja a-workiyana, an-gata an-nigipa an-gugunggaja nipa burr-guta marr a-balcha nula Wangarr. Ganapiya, lika aburr-gurdiya wupa aburr-bona gurda nula, 8lika Gorn'iliyach a-wena burrwa minypa an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk a-wena nula, lika burr-jerrmarra gun-gata rrawa Jopa.
Wangarr A-gurdagurdarrana Birta Minypa Borrich
9Lika nuwurra gun-nerranga gu-ni, aburr-gata Gorn'iliyach burr-yika, birripa aburr-bena aburr-bona yi-gurrepa Jopa. Nipa Birta gala marn'gi burrwa birripa aburr-bona gurda nula, wurra marnnga waykin jiny-ji, nipa a-warrchinga gu-bala jonama gu-jirra, minypa gun-birripa gun-guwarr aburr-yinagata aburr-workiyana wolawola waykin gu-bala aburr-ni. Gata nipa Birta a-warrchinga, minypa a-wenggana barra a-ni Wangarr. 10Gu-gata wenga lika a-werrmiyana balaja, wurra burdak burr-malapuna wupa mbi-yalpuna aburr-ni, nipa gu-nana minypa borrich. 11Minypa gu-nana waykin gu-lapkujamiyana rrapa garrung muna-bupiyana. Minypa mun-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa ngoyurra mu-jirra mbi-rrimarra aburr-ji, warlwarl mbi-barnjinga aburr-bamuna, 12rrapa wuparnana minyjak jin-jaranga an-jaranga, minypa nguymbula, jarrka, burdacha burr-guta, ana-gata ngacha minypa gun-birripa gun-guwarr Ju yerrcha gala abu-bangarna aburr-workiyarna. 13Lika ana-manyjirda a-galiyana, waykin wenga ana-wena nula, a-yinanga, “Birta, a-lay, garlma, bu rrapa bay.”
14Wurra Birta a-yinanga, “Ngika, a-la, Bunggawa. Gala ngu-yinmiya. Gala yapa gun-ngayburrpa gun-guwarr ngu-rruma. Wurra ana-gurda ngacha an-nerra gala ngu-bangarna ngu-workiyarna.”
15Mola a-galiyana, ana-manyjirda a-wena nula, a-yinagata, “Ngika. Wurra minypa minyjak an-narda nipa Wangarr an-molamola a-negarra nggula, gala barra ny-borrwa, jimarna minyjak an-gaygata an-nerra jin-nerra. Gu-gurda ngacha nggula janguny -- minyja minyjak nula, rrapa an-gugaliya nula, rrapa gun-nga burr-guta.” 16Gun-narda abirri-jirrapa gun-ngardapa gubirri-negarra abirri-wena gu-gapa gu-guta, lika nipa Birta mu-nana mun-gata garrung waykin mu-warrchinga.
17Lika gun-gatiya waypa nipa Birta a-wechawecha a-ni gun-nga gu-nana borrich, aburr-gata Gorn'iliyach burr-jerrmarra gurda, birripa aburr-bena Jayman gun-nika rrawa. Lika gata aburr-jinyja ngana gu-jirra gu-guyinda jandarra gun-gata gu-jirra gu-gomarriya, 18rrapa minypa aburr-gonyjinga burrwa, “A-lay, nipa Jayman Birta an-guna a-nirra, ya?”
19Rrapa gun-gata minypa Birta burdak a-wechawecha a-ni gun-nga gu-nana borrich, barra minypa marn'gi a-ni, wurra nipa Mern An-mawunga a-wena nula, “A-lay, gu-galiya yerrcha aburr-guna aburr-bena abirri-jirrapa an-ngardapa aburr-wecharra nggula. 20Garlma, barra ny-bupiya ny-jarl wupa. Gala gun-nga barra ny-borrwa. Wurra nyiburr-boy barra wugupa, ngardawa ngaypa nguburr-jerrmarra gurda nggula.”
21Lika Birta a-bupiyana a-jarl, a-bena burrwa. Lika a-yinanga burrwa, “A-lay, ngaypiya nyiburr-wecharra apula, ya? Wurra nipa an-nga nula nyiburr-bona gurda?”
22“Ngika, wurra Gorn'iliyach nyirr-jerrmarra gurda nggula, an-gata nipa an-dakal a-ganyja a-workiya. Nipiya jechinuwa a-nirra nula Wangarr, minypa marr a-balcharra nula; rrapa wurra gama gorlk Ju yerrcha, birripa bama aburr-balcharra nula. Minyjiya. Rrapa Wangarr an-nika waykin an-guyinda an-mujaruk a-wena nula, lika nipa Gorn'iliyach nyirr-jerrmarra gurda nggula, lika bubi-rraykaja gurda. Nipa jal a-nirra a-galiya barra nggula gun-narda janguny nginyipa n-dimanga.” 23Aburr-yinagata aburr-wena nula Birta, lika nipa burr-menga, burr-ganyja wupa, lika gatiya aburr-yu.
Nuwurra guna-gepana, lika aburr-garlmuna, aburr-bona nipa Birta wugupa, rrapa minypa aburr-werranga worlapa arrburrwa yerrcha Jopa aburr-nirra, birripa burr-guta wugupa aburr-bona. 24Aburr-bamuna, gojilapa aburr-yu, guna-gepana, lika aburr-garlmuna, aburr-bena Jechar'iya gatiya minypa nipa Gorn'iliyach gipa nawanawa a-ni burrwa. Minypa aburr-yigipa aburr-borrmunga Gorn'iliyach burr-yika nipa gipa mu-ngoyurra burr-galpuna, lika gu-ngardapa aburr-negiyana, wugupa aburr-ni.
25Lika Birta birripa aburr-bena Gorn'iliyach gun-nika rrawa, lika Gorn'iliyach ana-garlmuna, galamurrpa gubu-garrana. Lika nipa Gorn'iliyach ana-nyala ana-menama gu-rrana, a-marrngoypiyana nula Birta. 26Wurra nipa Birta ana-nyala a-jarrkarrana, minypa a-yinanga nula, “Garlma, a-lay. Nginyipa ngaypa arr-gugaliya, wurra ngarripa an-ngardapa marr arr-balcharra nula.”
27Lika abirri-wena abirri-ni, rrapa minypa nipa Gorn'iliyach ana-nyala a-menga Birta, ay-ganyja, abirri-barrngumurra wupa, lika Birta burr-nana aburr-jaranga aburr-ni. 28Lika a-garlmuna, a-wena burrwa. Minypa a-yinanga burrwa, “Ana-goyburrpa marn'gi arrburrwa Ju yerrcha, minypa an-nerranga an-gugaliya gu-werranga gu-rrawa wenga ngayburrpa gala nyiburr-yinmiya balapala nyibi-rrenyja gun-nigipa rrawa. Ngardawa gun-ngayburrpa gun-guwarr. Wurra ngaypa jarra Wangarr nguna-gurdagurdarraja minypa gun-guna: Gala barra ana-nga an-gugaliya ngaypa ngu-borrwa nula, jimarna nipa an-nerra. 29Lika gun-gata yi-rrawa an-guna Gorn'iliyach nguna-galpurda, ngaypa ng-guna gugu ngu-bena. Gala ngu-dalaja, wurra nguna-boya ana-gorrburrwa. Wurra Gorn'iliyach, a-lay, an-nga nula wengga ny-jerrmanga apula?”
30Lika Gorn'iliyach a-yinanga nula, “Gun-gata abirri-jirrapa gun-ngardapa ngorrngurra gu-nirra, balngga gu-nirra, ngaypa gu-ngaypa gu-bala ngu-wengganacha ngu-nirra Wangarr, rrapa an-ngardapa an-gugaliya a-balangambiyana apula, ngunyuta ng-gochila a-jinyjarra, nipa mirikal mun-gungarlcha a-barrngumiya a-jirra mu-jayanayarra. 31A-yinaga apula, ‘Gorn'iliyach, a-lay, nipa Wangarr gipa a-galiyana nggula nginyipa ny-yengganana nyi-ni; gipa biy-nana aburr-nyagara ny-junggajinga burrwa ny-yorkiyana. 32Lika aburr-yinmiyapa gu-galiya yerrcha burr-jerrma, gun-gata rrawa Jopa an-nerranga an-gugaliya an-gata abu-ma barra an-nelangga Jayman Birta. Nipa ana-werranga ana-murna a-nirra an-gata nipa rrapa an-nelangga Jayman, gun-nigipa rrawa gochilawa gu-jirra, nipa jama a-jirra a-workiya bulugi jin-maliyarra.’ 33A-yinagata a-wena apula, lika warrika nguburr-jerrmanga nggula, bubu-mangga, minypa nginyipa ny-mola apula nyina-bona. Lika ngayburrpa nguburr-guna gugu Wangarr wugupa arrburrwa, rrapa minypa ngayburrpa marr nyibu-ganyja nggula, barra nyiburr-galiya nggula gun-nga nipa biy-wuna arrburrwa janguny.”
Birta A-wena Burrwa Gorn'iliyach Birripa
34Gorn'iliyach a-yinagata a-wena, lika nipa Birta a-garlmuna, a-wena burrwa minypa gun-guna: “Gun-guniya gugu marn'gi ngu-ni gun-burral Wangarr an-mola arrburrwa arr-gurdiya gorlk. 35Gala ana-nga an-bapurr nipa Wangarr a-dalaja a-workiya, wurra warlaman arr-gurdiya gorlk ana-nga minypa marr a-balcharra nula rrapa jechinuwa a-nirra nula, an-gata an-gugaliya nipa Wangarr ana-nyala jal a-nirra nula. 36Gu-gurda ngacha janguny Wangarr nyirr-wuna ngayburrpa Yichrayal (Israel) nyiburr-bapurr -- janguny gun-molamola gun-gata minypa nipiya Wangarr an-molamola arrkula arr-gugaliya arr-gurdiya gorlk. Minypa nipa Wangarr ana-jerrmarra arrburrwa Jesus Christ, nipiya gu-ngurrjinga arrburrwa janguny, rrapa minypa gun-burral gu-negarra -- Jesus Christ an-guniya nipa an-gata Wangarr a-gurrmurra arrkula Bunggawa wana an-babalapa. 37Minypa ana-goyburrpa marn'gi gu-yinmiyana gu-ni arrburrwa gatiya wupa Jud'iya (Judea) rrawa gu-jirra gu-boya. Minypa mu-ngoyurra Jon a-wena burrwa rrapa bama burr-gurragaja, jurdach lika janguny gu-garlmuna gun-gata rrawa Galali (Galilee). 38Janguny gun-gata minypa Wangarr a-menga Jesus an-gata Nejarach (Nazareth) an-guyinda, rrapa minypa a-wuna nipa Jesus Mern An-mawunga rrapa barlmarrk. Rrapa minypa nipa Jesus a-garlmuna, gata rrawa gu-jirra gu-boya gun-molamola jama a-ji a-bona; rrapa minypa walkwalk burr-bichinga a-ni, nipa jarra Jesus wanngu burr-negarra aburr-bulapalawa; ngardawa minypa Wangarr wugupa nula.
39“Rrapa ngayburrpa nyiburr-yigipa nyiburr-mujama nyibi-nana nipa Jesus a-yinmiyana jama a-ji a-workiyana rrawa gu-jirra gu-boya Ju yerrcha gun-burriya, minypa gun-gata Jir'uchalam burr-guta. Wurra birripa aburr-bachirra burr-jong abi-negarra abi-rrana, nipa a-juwuna. 40Wurra nuwurra waypa abirri-jirrapa gun-ngardapa gu-ni, nipa Wangarr ana-nyala a-jarrkarrana, rrapa minypa barrwa nyirr-gurdagurdarrana, ngayburrpa nyibi-nana. 41Minypa aburr-werranga aburr-jaranga gala jurdach a-beyarna burrwa rraka abi-nacharna, wurra jarra ngayburrpa wupa minypa Wangarr gipa mu-ngoyurra nyirr-menga barra nyibi-na rrapa nyibu-ngurrja -- ngayburrpa nyiburr-gata minypa nipa a-juwuna rrapa a-molamiyana, rrapa minypa jurdach wugupa nula nyibu-barra nyiburr-ni balaja rrapa bugula. 42Minyjiya. Rrapa nipa a-wena arrburrwa ngayburrpa barra nyibu-ngurrja burrwa nyiburr-workiya wurra gama gorlk gun-nigipa janguny, rrapa nyiburr-wengga barra burrwa nyiburr-workiya minypa Jesus nipa an-nardiya Wangarr a-gurrmurra, burr-mari a-wengga barra arrkula arr-gurdiya gorlk aburr-werranga aburr-gata mu-ngoyurra aburr-juwuna birripa burr-guta. 43Nipa an-nardiya birripa aburr-gata mu-ngoyurra aburr-guyinda aburr-mujaruk abu-ngurrjinga gurda aburr-bamuna, gu-yinaga gu-yunyarra gun-guwarr: ana-nga an-jaranga minyja marr abirriny-balcha nula, nipa a-gunggaja barra burrwa rrapa gun-nerra gu-yerrnyja barra burrwa, ngardawa nipiya an-nelangga wana an-babalapa.”
Jentayl Yerrcha Abu-menga Mern An-mawunga
44Gun-narda burdak Birta a-wena burrwa a-ji, nipa Mern An-mawunga ana-bupiyana burrwa aburr-jaranga aburr-gata Birta aburr-galiyana nula aburr-ni. 45Rrapa Ju yerrcha aburr-gata Jesus burr-yika marr aburr-balcharra nula, aburr-gatiya minypa Birta wugupa aburr-bona gurda, birripa gochila aburr-barrjinga gun-gata nula minypa Wangarr burr-wuna Mern An-mawunga aburr-gata Jentayl yerrcha. 46Minyja gun-narda Birta birripa marn'gi aburr-ni burrwa Mern An-mawunga abu-menga, ngardawa aburr-galiyana burrwa wengga gun-nerranga aburr-wena, minypa Wangarr aburr-marrngoypiyana nula aburr-ni.
Lika nipa Birta a-wena, 47“A-lay, aburr-gunaga Mern An-mawunga abu-menga minypa ngayburrpa nguburr-yinagatiya. Lika gala nguburr-yinmiya arrbu-jobujoba, wurra jarra gu-bugula barra bama arrbu-gurraga.” 48Ganapiya, lika minypa nipa Birta a-wena, bama burrbu-gurragaja aburr-ni nipa an-nelangga Jesus Christ. Lika birripa abi-rrimarra Birta, gata barra a-ni gu-yinmiyapa ngorrngurra.