Jesus Burr-yika Aburr-mujama Jama Aburr-ji
11Ny-junarda Jiy'apalach (Theophilus), a-lay, nginyipa ny-borrwuja mu-jurra gu-yurra janguny mu-ngoyurra ngu-wukurrjinga nggula,* 2aa nuwurra Wangarr a-ganyja waykin. Wurra gun-gatiya a-warrchinga, mu-ngoyurra Mern An-mawunga wugupa nula nipa Jesus gu-jarlapuna a-wena burrwa aburr-yigipa aburr-mujama. 3Birripiya nipa mu-ngoyurra a-juwuna, nuwurra a-bena burrwa a-workiyana ngorrngurra gun-jaranga, ngorrngurra minypa murna arr-jirra arr-jirrapa arr-jirrapa rrapa rrepara arr-jirra arr-jirrapa arr-jirrapa, minypa ngorrngurra 40 a-bena burrwa a-workiyana. Minypa abi-nana, an-jaranga ana-goma a-gurdagurdarriyana burrwa a-workiyana, minypa nipa gun-burral a-molamiyana; lika birripa marn'gi aburr-ni nula. Rrapa nipa janguny a-wena burrwa a-workiyana, minypa Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha nipiya Wangarr a-yinmiya burr-barlmarrk jama a-jirra burrwa a-nirra, rrapa minypa nipa ana-murna aburr-nipa barra aburr-workiya. 4Rrapa gun-gatiya gun-nerranga gu-ni, minypa nipa Jesus gatiya wugupa burrwa aburr-yigipa jawina balaja mbi-barra aburr-ni, nipa wengga gu-barnjinga burrwa minypa gun-guna: “Gala barra rrawa nyibu-bawa Jir'uchalam (Jerusalem); wurra burdak marr nyibu-ga barra, Ngun-anya nyirr-wu barra gipa mu-ngoyurra ngaypa ngu-ngurrjinga ana-gorrburrwa nipa gochila nyin-dana. 5Ngardawa Jon an-gata nipa bama burr-gurragaja a-workiyana gu-bugula gu-guyinda, wurra nuwurra ngorrngurra gun-jaranga ngika, ngaypa bama arr-gurraga barra Mern An-mawunga.”
Jesus Waykin A-warrchinga
6Rrapa gun-gatiya waypa gun-nerranga gu-ni rrapa birripa gu-ngardapa aburr-ni, lika Jesus burr-yika aburr-mujama abu-wengganana, “A-lay, Bunggawa, ngayburrpa Yichrayal (Israel) nguburr-bapurr, gun-guniya gugu nginyipa nyirr-wu barra mola bunggawa nguburr-ni barra rrawa, ya?”
7Jesus a-yinanga burrwa, “Gun-narda gun-goyburrpa ngika; ana-goyburrpa gala barra nyibu-borrwa gun-gata gu-yinpa barra. Wurra nipa wupa Ngun-anya gu-borrwurra rrapa marn'gi, ngardawa minypa nipiya wana an-babalapa. 8Wurra jarra ana-goyburrpa, nuwurra waypa Mern An-mawunga a-bengga ana-gorrburrwa, lika ana-goyburrpa burr-barlmarrk jama nyiburr-ji barra. Minypa ngunabu-ngurrja barra nyiburr-boy gun-murnangana rrawa Jir'uchalam, rrapa barrwa rrawa gu-jirra gu-boya gun-gunaga Jud'iya (Judea), rrapa barrwa Jim'eriya (Samaria) rrawa gu-jirra gu-boya, rrapa mola gun-nardiya wupa rrawa gu-jirra gu-boya.” 9Ganapiya, lika gun-narda waypa Jesus a-wena, lika abi-nana a-warrchinga waykin. Minypa nguparr a-yilkakaja burrwa rrapa gala mola abi-nacharna.
10Gun-gata burdak waykin aburr-ganana aburr-ji nipa a-warrchinga, warrika abirri-jirrapa abirri-balagarrgurrjiyana burrwa, mun-gungarlcha abirri-barrngumuna abirri-ji. 11Bitipa abirri-yinanga burrwa, “A-lay, nyiburr-gunardiya Galali (Galilee) nyiburr-guyinda, an-nga nula waykin nyiburr-ganaja nyiburr-jirra? Wurra an-narda Jesus nyirr-bawuna ay-warrchinga, nipa Wangarr ana-nyala a-menga, nuwurra nipa Jesus a-yirdiyapa barra ana-jeka, minypa gun-narda geka nyibi-nana ay-warrchinga.” Abirri-yinagata abirri-wena burrwa abirri-gata mun-gungarlcha abirri-barrngumuna abirri-ji.
An-nerranga Abu-menga Ngardawa Jurrach (Judas) Gu-bawuna
12Ganapiya, lika Jesus burr-yika aburr-mujama aburr-jekarra Jir'uchalam mu-mirk wenga balay ngika rrawa gun-nelangga Alip (Olive) Mu-jirrapa. 13Lika aburr-bena rrawa, lika aburr-warrchinga, gu-birripa gu-ngarnama aburr-barrngumurra -- birripa aburr-gata aburr-welangga Birta (Peter), rrapa Jon (John), rrapa Jeymch (James), rrapa Andru (Andrew), rrapa Bilip (Philip), rrapa Domach (Thomas), rrapa Bart'olamiyu (Bartholomew), rrapa Metiyu (Matthew), rrapa Jeymch an-gata Alpiyach (Alphaeus) an-nika an-walkurpa, rrapa Jayman (Simon) an-gata burr-guya gu-borrwurra rrawa, rrapa Jurrach (Judas) an-gata Jeymch an-nika an-walkurpa, aburr-gurdiya wupa. 14Gatiya gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-workiyana, rrapa minypa Nyanyapa arrku abu-wengganana aburr-ni aburr-workiyana, minypa aburr-werranga burr-guta. Minypa mu-gama yerrcha nipa Meri (Mary) burr-guta, jin-gata Jesus jin-nika mampa niya, rrapa minypa barrwa abirri-yigipa Jesus bijirri-yika worlapa niya yerrcha abirri-gata.
15Gun-gatiya lika nipa Birta a-garlmuna, a-wena burrwa Jesus burr-yika jawina aburr-gata aburr-murra 120: 16“A-lay, aburr-borrmunga, buburr-galiya apula. Gun-gata gun-guwarr gu-yurra janguny minypa Mern An-mawunga a-wuna arrburrwa Daybit (David), nipa janguny an-gata Jurrach nula, an-gata nipa a-guguyana burrwa barra birripa Jesus abi-rrima. 17Jurrach an-gata an-ngayburrpa ngayburrpa gu-ngardapa nyiburr-ni nyiburr-workiyana, minypa Jesus nyirr-menga nyiburr-yigipa nyiburr-mujama nipa burr-guta an-gata.”
18||(Ny-jurda mu-gurda jurra nyi-nacha nyi-nirra, nginyipa marn'gi janguny: Minypa nipa Jurrach rrupiya mu-menga, burr-rrupiya gun-nerra jama a-ji, mun-narda m-barnjinga, rrawa gu-menga; lika a-bona, gata jawa a-jirra a-bichiyana nipa an-murna; lika a-wolawoliyana a-yu, a-burluja a-bamuna, lika gochila a-jirra a-barrjinga, an-jirromba a-bena. 19Rrapa minypa gun-narda waypa aburr-galiyana wurra gama gorlk, lika aburr-gata Jir'uchalam aburr-guyinda gu-birripa gu-wengga gun-nelangga gubu-garrana gun-gata rrawa Ak'eldama, minypa ngayburrpa nguburr-yinaga nguburr-workiya, “Maningan Gu-maya.”)
20Minypa Jesus burr-yika jawina yerrcha aburr-gata, nipa Birta mu-nguy a-wena burrwa, a-yinagata, “Ngardawa mu-jurra gu-yurra, mu-manakay a-ngurrjinga an-gata Jurrach minypa gun-gunaga:
‘Gun-nigipa rrawa gun-nyagara gu-ji barra;
gala barra ana-nga a-yu.’
Rrapa minypa barrwa mu-werranga mu-manakay:
‘Gun-nigipa jama an-nerranga gu-ma barra.’
21-22Gu-yinagatiya gu-yurra janguny. Lika an-nerranga an-gugaliya ngayburrpa ngubu-ma barra wugupa ngubu-ngurrja nguburr-boy Bunggawa an-gata Jesus, minypa nipa jarra a-juwuna, wurra a-molamiyana. An-ngardapa ngubu-ma barra, ana-nga minypa Jesus mu-namangarta wugupa nguburr-rrigirrgarra nguburr-workiyana. Minypa gun-gatiya Jon a-gorkorijinga rrapa bama burr-gurragaja, gu-gatiya wenga Jesus arr-ganyja a-workiyana, aa gun-guniya ngubi-nacha a-warrchinga waykin, gu-gurda ngacha.”
23Gun-narda aburr-galiyana nula Birta a-wena burrwa, lika aburr-garlmuna, burrbu-ngurrjinga abirri-jirrapa abirri-gata Jochap (Joseph) rrapa Mat'ayach (Matthias). An-gata Jochap abu-ngurrjinga aburr-workiyana Bartchabach (Barsabbas), rrapa mola an-nerranga an-nelangga Jatach (Justus). 24Lika Nyanyapa arrku abu-wengganana, “A-lay, Bunggawa, ny-junardiya waykin nyi-nirra, nginyipa marn'gi arrburrwa ngayburrpa gu-galiya yerrcha nyiburr-yinmiya nyibu-borrwuja nyiburr-workiya ngardapa ngardapa wuparnana nyiburr-ngurrnga. Lika abirri-guna abirri-jirrapa nginyipa nyirr-guybuka yina an-gaya an-ngardapa ny-jerrjerrjiyana nula 25an-nginyipa an-mujama, jimarna Jurrach, wurra nipa gu-bawuna, a-bona gu-yigipa.” 26Aburr-yinagata abu-wengganana, ganapiya. Lika aburr-ngunyangunyjiyana ana-nga abu-ma barra, rrapa nipa Wangarr burr-gurdagurdarrana, Mat'ayach abu-menga. Lika aburr-balagarrgurrjiyana Jesus burr-yika aburr-mujama aburr-gata arr-jirrapa arr-murna rrapa mola abirri-jirrapa, 12 gu-galiya yerrcha.

*Gun-guna janguny nipa Luk a-wukurrjinga, an-gata nipa waygaji Jentayl (Gentile). Nipa an-buburda wolawola Paul wugupa abirri-digirrgarra.* gun-gata minypa Jesus a-yinmiyana jama a-ji a-workiyana rrapa a-yinmiyana a-wena,: