Jon A-wukurrjinga
A-ngurrjinga Jesus Christ
1. Jesus Nipa Minypa Wengga Rrapa An-gujayanaya (1:1 - 1:18)
2. Minypa Jon An-gata Bama An-gugurraga Gu-ngurrjinga (1:19 - 1:28)
3. Wangarr An-nika Minypa Jip (Sheep) An-delipa (1:29 - 1:34)
4. Aburr-gata Minypa Birri Gugu Jawina Aburr-ni Nula Jesus (1:35 - 1:42)
5. Jesus A-gonyjinga Butula Bilip (Philip) Rrapa Nat'eniyal (Nathanael) (1:43 - 1:51)
6. Jesus Bugula Gu-jarlapuna Gurnal Mun-girra Mu-ni Minypa Wayin (Wine) (2:1 - 2:12)
7. Wangarr Gun-nika Bala Gun-nerra Gubi-negarra Jesus Burr-jobujobuna (2:13 - 2:25)
8. Jesus A-wena Nula Nikad'imach (Nicodemus) (3:1 - 3:21)
9. Jesus Rrapa Jon An-gata Bama An-gugurraga (3:22 - 3:30)
10. Jesus Nipa Waykin Wenga (3:31 - 3:36)
11. Jesus Rrapa Jin-gata Jim'eriya (Samaria) Jin-guyinda Gama (4:1 - 4:42)
12. Jesus Wanngu A-negarra Gapman (Government) An-nika An-walkurpa (4:43 - 4:54)
13. An-nyarlkuch Gu-rralala Gu-gera A-yu Jesus A-jarlapuna (5:1 - 5:18)
14. Jesus Ganyjarr Gu-rrimanga (5:19 - 5:30)
15. Jesus Aburr-nga Aburr-gata Minypa Abu-ngurrjinga Nipa An-walkurpa Wangarr (5:31 - 5:47)
16. Jesus Burr-wuna Mbi-barra 5,000 Gu-galiya Yerrcha (6:1 - 6:15)
17. Jesus Gu-bugula Gu-jonama A-bamuna (6:16 - 6:21)
18. Aburr-wechawecha Nula Jesus (6:22 - 6:24)
19. Jesus Nipa Minypa Mun-maywapa Balaja Wanngu Mun-gunega (6:25 - 6:59)
20. Aburr-jaranga Abu-bawuna Jesus (6:60 - 6:71)
21. Jesus Rrapa Aburr-yigipa Worlapa Niya Yerrcha (7:1 - 7:9)
22. Jesus Gu-janara A-warrchinga (7:10 - 7:13)
23. Janara Gu-bama Jesus Marn'gi Burr-negarra Janguny (7:14 - 7:36)
24. Man'garba Guna-werrwerrjinga Guna-yurra Gun-jimern (7:37 - 7:39)
25. Jesus Nula Aburr-ngorrkorndiyana (7:40 - 7:44)
26. Ju Aburr-bapurr Bunggawa Yerrcha Gala Marr Aburr-balcharna Nula Jesus (7:45 - 7:52)
27. [Gun-guna gu-yurra janguny, Jon 7:53 --- 8:11, gala gu-yu mu-werranga mu-jurra mun-gata burr-guya mun-maywa mun-guwarr mun-guyinda. Waygaji Jon a-wukurrjinga, waygaji ana-werranga a-wukurrjinga.] (7:53 - 8:11)
28. Jesus Arrburrwa An-gujayanaya (8:12 - 8:20)
29. Jesus Nipa Waykin Wenga (8:21 - 8:30)
30. Walkurpa Yerrcha Aburr-guyinmiya Ngacha (8:31 - 8:47)
31. Jesus Rrapa Aybriyam (8:48 - 8:59)
32. A-bambunggunapa An-gapula A-ji Jesus Ana-nyala A-jarlapuna (9:1 - 9:12)
33. Abu-wengganana An-gata Mu-ngoyurra An-gapula A-ni (9:13 - 9:34)
34. Aburr-gata Aburr-balangarta Minypa Gala Wangarr Gun-nika Gubi-na Aburr-ni (9:35 - 9:41)
35. Jesus Burr-ngurrjinga Aburr-yigipa Gu-galiya Yerrcha Minypa Jin-maywapa Jip (Sheep) (10:1 - 10:6)
36. Jesus Minypa An-maywapa An-molamola An-gugaliya Jip (Sheep) Jaga A-ganaja Achila A-workiya (10:7 - 10:18)
37. Wurra Gama Gorlk Aburr-ngorrkorndiyana (10:19 - 10:21)
38. Ju Yerrcha Gala Marr Aburr-balcharna Nula Jesus (10:22 - 10:42)
39. Lejarach (Lazarus) A-juwuna (11:1 - 11:16)
40. Jesus Nipa An-gujarrkarra Rrapa Wanngu An-gunega (11:17 - 11:27)
41. Jesus A-rruwujana (11:28 - 11:37)
42. Jesus Ana-nyala A-jarrkarrana Lejarach (Lazarus) (11:38 - 11:46)
43. Wengga Gubu-buna Minypa Jesus Abu-bu Barra (11:47 - 11:57)
44. Nipa Jin-gata Meri (Mary) Rrepara A-jirra A-gurragaja Jesus (12:1 - 12:8)
45. Wengga Gubu-buna Lejarach (Lazarus) Abu-bu Barra (12:9 - 12:11)
46. Jesus A-bena Jir'uchalam (Jerusalem) (12:12 - 12:19)
47. Grik (Greek) Aburr-guyinda Aburr-wechawecha Nula Jesus (12:20 - 12:26)
48. Jesus A-ngurrjiyana A-juwa Barra (12:27 - 12:36)
49. Minypa Wola Aych'aya (Isaiah) Burr-ngurrjinga Aburr-gurdiya Gala Marr Aburr-balcharrarna Nula Jesus (12:37 - 12:43)
50. Jesus Gun-nika Wengga Gun-mari Minypa Gu-ni Barra Nula An-gugaliya (12:44 - 12:50)
51. Jesus A-wepana A-bona An-nigipa Jawina Rrepara A-jirra (13:1 - 13:20)
52. Jesus A-ngurrjinga An-ngardapa An-gata A-malcha Barra Burrwa Aburr-bachirra (13:21 - 13:30)
53. Gun-geka Joborr (13:31 - 13:35)
54. Jesus Mu-ngoyurra Gu-ngurrjinga Minypa Nipa Birta A-jordajiya Barra (13:36 - 13:38)
55. Jesus Gochila An-dana Rrawa (14:1 - 14:11)
56. Gochila An-dana Burr-barlmarrk Jama Nguburr-ji (14:12 - 14:14)
57. Gochila An-dana Mern An-mawunga (14:15 - 14:31)
58. Jesus Minypa Mun-maywapa Gurnal Banda Mu-jirra (15:1 - 15:17)
59. Gu-gurdiya Burr-yika Gu-rrawa Aburr-bachirramiya Burrwa Jesus Burr-yika (15:18 - 16:4)
60. Mern An-mawunga Jama A-jirra (16:5 - 16:15)
61. Wargugu Gun-guni Gu-ngukurdanyjiya Barra Gun-guworlworlcha Gu-ni Barra (16:16 - 16:24)
62. Jesus A-buna Gu-guna A-yika Gu-rrawa Bunggawa (16:25 - 16:33)
63. Jesus Nipa Ana-murna A-wengganana Nula (17:1 - 17:5)
64. Jesus A-wengganana Burrwa Aburr-yigipa Jawina (17:6 - 17:19)
65. Jesus A-wengganana Burrwa Aburr-jaranga Marr Aburr-balcharra Nula (17:20 - 17:26)
66. Jesus Abi-rrimarra (18:1 - 18:11)
67. Jesus Abu-ganyja Nula Anach (Annas) (18:12 - 18:14)
68. Birta A-jordajiyana (18:15 - 18:18)
69. Junggay Wana An-babalapa Ana-nyala A-wengganana Jesus (18:19 - 18:24)
70. Birta (Peter) Mola A-jordajiyana (18:25 - 18:27)
71. Baylat (Pilate) An-gata Gapman An-guyinda Bunggawa A-galiyana Nula Jesus (18:28 - 18:38)
72. Baylat A-wena Jesus A-juwa Barra (18:39 - 19:16)
73. Jesus Burr-jong Abi-negarra Abi-rrana (19:17 - 19:27)
74. Jesus A-juwuna (19:28 - 19:30)
75. Jesus Abi-rrana Gerlk A-jirra (19:31 - 19:37)
76. Jesus An-burral Abu-barrbuna Wupa Gu-ngarnama Gu-gurrema Gu-guyinda (19:38 - 19:42)
77. Wupa Gu-gurrema Jesus Abu-barrbuna Barrwa Aburr-jekarra Gurda Gubi-nana Gun-nyagara (20:1 - 20:10)
78. Jesus A-bena Achila Meri Mektaliny (20:11 - 20:18)
79. Jesus A-bena Burrwa Aburr-yigipa Jawina (20:19 - 20:23)
80. Jesus Rrapa Domach (Thomas) (20:24 - 20:29)
81. Gun-guna Janguny Mu-guna Mu-jurra Nipa An-nga Nula (20:30 - 20:31)
82. Jesus A-bena Burrwa Gu-bugula Gu-rrarnba (21:1 - 21:14)
83. Jesus Rrapa Birta (21:15 - 21:19)
84. Jesus Rrapa An-guna An-nerranga An-nigipa Jawina (21:20 - 21:24)
85. Gun-gumungbuna (21:25 - 21:25)