A-bambunggunapa An-gapula A-ji Jesus Ana-nyala A-jarlapuna
91Jesus a-bamuna, a-nana an-gugaliya a-bambunggunapa an-gapula. 2Lika nipa Jesus burr-yika jawina abu-wengganana, “Bunggawa, a-lay, an-guna an-nga nula a-bambunggunapa an-gapula? Waygaji nipa an-nerra, waygaji mampa niya rrapa nyanyapa niya gun-nerra gubirrin-dimarra, ya, rraka an-guna an-gapula a-ni?”
3Wurra Jesus a-yinanga, “Ngika minypa an-guna an-nerra, rrapa ngika minypa mampa niya rrapa nyanyapa niya gun-nerra gubirrin-dimarra. Jarra nuwurra gu-galiya yerrcha gubi-na barra minypa Wangarr burr-barlmarrk jama a-ji barra nula an-guna. 4Gun-guna waypa gun-gujayanaya gu-nirra arrburrwa, ngayburrpa jama nguburr-ji barra nipa nguna-jerrmarrapa gun-nigipa. Barrwa ana-munya guna-bamburda gala a-yinmiya ana-nga jama a-ji. 5Wurra ngaypa gu-guniya gu-rrawa ngu-nirra, ngaypa ng-gujayanaya ana-gorrburrwa wurra gama gorlk.”
6A-yinagata a-wena Jesus, lika mun-bordich gu-jel m-bochinga, minypa jilpirr gu-jarlapuna, lika gu-menga, mipila a-jirra a-balkaja an-gata an-gugaliya. 7Lika a-yinanga nula, “Boy, gun-gata rralala Jaylowm (Siloam) wepiya,” a-yinagata Jesus a-wena nula an-gapula. Gun-gata rralala gun-nelangga Jaylowm, minypa ngayburrpa nguburr-yinaga nguburr-weya nguburr-workiya “Bugula Gubi-jerrmarra Gurda.” Ganapiya lika nipa an-gapula a-bona, a-wepiyana, lika a-ganana, lika a-bona rrawa.
8Lika aburr-yigipa aburr-borrmunga rrapa aburr-werranga aburr-gata mu-ngoyurra abi-nana aburr-workiyana a-ngiwija a-ni a-workiyana, birripa aburr-yinanga, “An-gata a-ngiwijarra a-nirra a-workiya an-guniya, ya?”
9Aburr-werranga aburr-yinanga, “Ngaw, an-guniya,” rrapa aburr-werranga aburr-yinanga, “Ngika. Wurra jarra an-nerranga ngoyurra abirri-jirra gu-ngardapa.”
Wurra nipa a-yinanga, “Ngaypiya, a-lay!”
10Lika aburr-yinanga nula, “Wurra nginyipa ny-yinmiyana ny-janana?”
11Nipa a-yinagata, “An-gata Jesus an-nelangga, nipa jilpirr gu-jarlapuna, ngu-mipila gu-barnjinga, a-wena apula. Minypa a-yinanga, ‘Boy, gun-gata rralala Jaylowm wepiya.’ Lika ngu-bona, ngu-wepiyana, lika ng-ganana.”
12Aburr-yinagata nula, “Nipa yina an-gaya?”
A-yinagata, “Ngaw? Gala marn'gi.”
Abu-wengganana An-gata Mu-ngoyurra An-gapula A-ni
13Lika birripa abu-menga an-gugaliya mu-ngoyurra an-gapula a-ni, lika abu-ganyja burrwa aburr-gata Berachi (Pharisee) yerrcha. 14Ngardawa gun-gata minypa Jesus jilpirr ana-mipila gu-barnjinga, an-gugaliya a-jarlapuna, gun-gatiya minypa Jarradi (Saturday) gu-ni. 15Rrapa aburr-gata Berachi yerrcha birripa burr-guta abu-wengganana gun-maywapa, minypa nipa a-yinmiyana a-ganana. Lika nipa a-yinanga burrwa, “Jilpirr ngu-mipila gu-barnjinga, lika ngu-wepiyana, lika ng-ganana.”
16Lika aburr-werranga aburr-gata Berachi yerrcha, birripa aburr-yinanga, “An-gata Jesus nipa Wangarr nyanma ngika, ngardawa nipa gala gu-borrwa Jarradi nula joborr.” Wurra aburr-werranga aburr-gata, birripa aburr-yinanga, “An-gugaliya gun-nerra gu-rrimanga gala a-yirda jama a-ji rrapa an-gugaliya a-gunggaja nula.” Aburr-yinagata aburr-wena ngardapa ngardapa, minypa aburr-ngorrkorndiyana aburr-ni.
17Lika mola abu-wengganana an-gapula, “A-lay, an-gata biy-jarlapuna nginyipa ny-yinmiya ny-nyurrjinga?”
Nipa a-yinanga, “Minyja nipa Wangarr an-nika an-mujaruk.”
18Wurra aburr-gata Ju aburr-bapurr bunggawa yerrcha, birripa gala marr aburr-balcharrarna nula an-gata an-gugaliya minypa nipa mu-ngoyurra an-gapula a-ni, barrwa a-ganana. Wurra burdak mampa niya rrapa nyanyapa niya burrbu-galpuna, 19rrapa minypa burrbu-wengganana. Aburr-yinanga burrinyjula, “An-guna an-gorrinyjipa, ya, nipa a-bambunggunapa an-gapula? Wurra nipa a-yinmiyana a-ganana?”
20Wurra birrinyjipa mampa niya rrapa nyanyapa niya abirriny-yinanga, “An-guna ngarrinyjipa marn'gi nula nipa an-ngarrinyjipa delipa a-bambunggunapa an-gapula. 21Wurra nipa a-yinmiyana a-ganana ngarrinyjipa gala marn'gi rrapa ana-nga a-jarlapuna. Wurra nipa bubu-wenggana. Gipa nipa wana barra a-ngurrjiya.” 22Abirriny-yinagata abirriny-yena burrwa bunggawa yerrcha, ngardawa abirriny-jurkuja burrwa. Ngardawa birripa aburr-gata gipa wengga gubu-buna, minypa ana-nga an-gugaliya nipa ana-nyala a-ngurrja Jesus, minypa nipiya Christ an-gata Wangarr a-menga arrburrwa Wanngu An-gunega, wurra an-gata an-gugaliya birripa barra abi-yerrnyja mipila; gala mola a-yinmiya a-barrnguma gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn'gi aburr-negiya aburr-workiya. 23Gu-gurda ngacha minypa birrinyjipa marn'gi abirrinyu-ni rrapa gubirrinyu-nana burrwa, lika gun-gata abirriny-yena, “Nipa bubu-wenggana. Gipa nipa wana barra a-wengga.”
24Lika Berachi yerrcha aburr-jirrapa aburr-goma gubi-negarra abu-galpuna mu-ngoyurra an-gapula a-ni. Lika aburr-yinanga nula, “A-lay, ny-nyurrjiya barra arrburrwa gun-burral rrapa minypa Wangarr ny-marrkapcha nula. Jarra an-gata an-gugaliya ngayburrpa marn'gi nula nipa gun-nerra gu-rrimanga.”
25Wurra nipa a-yinanga, “Minyja nipa gun-nerra gu-rrimanga ngaypa gala marn'gi. Jarra gun-ngardapa ngaypa marn'gi minypa gun-guna: Mu-ngoyurra ng-gapula ngu-ni rrapa gun-narda gugu ng-ganana.”
26Birripa aburr-yinagata nula, “Nipa a-yinmiyana jama a-ji nggula? A-yinmiyana biy-jarlapuna?”
27Nipa an-gugaliya a-yinagata burrwa, “Gipa ngu-wena ana-gorrburrwa gala nyibu-borrwa. An-nga nula mola barra nyiburr-galiya gun-maywapa? Jal nyiburr-ni ana-goyburrpa burr-guta jawina nyiburr-ni nula, ya?” A-yinagata a-wena burrwa.
28Lika birripa gun-bachirra aburr-wena nula, aburr-yinagata, “Nginyipa burr-guta ana-gata biy-yika jawina, ya? Jarra ngayburrpa nyiburr-guna Mojich (Moses) nyiburr-yika. 29Ngayburrpa marn'gi Wangarr a-wena nula Mojich, wurra an-gata an-gugaliya ngayburrpa gala marn'gi yina gaya wenga ana-bona.”
30Nipa an-gugaliya a-yinagata, “A-lay, ngaypa gochila ngu-barrjinga ana-gorrburrwa gun-gata ana-goyburrpa gala marn'gi nula yina gaya wenga ana-bona, wuriya jarra ngaypa mipila ngu-jirra nguna-jarlapuna. 31Wurra ngayburrpa marn'gi minypa an-gugaliya an-gata gun-nerra gu-rrimanga, nipa Wangarr ana-nyala gala a-galiya nula a-workiya. Jarra Wangarr a-galiyarra nula a-workiya ana-nga an-gata minypa marr a-balcharra nula rrapa jama a-jirra nula a-workiya gun-nigipa Wangarr gun-nika. 32Gipa gun-guwarr gun-guwarr ngayburrpa gala ngubi-nacharna nguburr-workiyarna gu-gurda ngacha minypa an-gapula a-jarlapungarna. 33Minyja an-gata Wangarr nyanma ngika, nipa gala a-yinmiyarna nguna-jarlapungarna,” a-yinagata a-wena.
34Lika birripa aburr-yinagata nula, “Nginyipa ny-bambunggunapa ny-yerra warrpam. Nginyipa gala ny-yinmiya gelama gelama nyirr-bay ngayburrpa,” aburr-yinagata, lika abi-yerrnyjinga mipila.
Aburr-gata Aburr-balangarta Minypa Gala Wangarr Gun-nika Gubi-na Aburr-ni
35Gun-narda waypa Jesus a-galiyana, minypa an-gata nipa mipila a-jirra a-jarlapuna abi-yerrnyjinga mipila, lika nipa Jesus a-bona, a-barripuna an-gata an-gugaliya. Lika a-wena nula. “A-lay, nipa An-walkurpa An-gugaliya nginyipa marr ny-balcharra nula, ya?”
36Nipa an-gugaliya a-yinanga, “An-narda ana-nga, a-lay? Ngurrja apula, barra ngaypa marr ngu-balcha nula.”
37Jesus a-yinagata nula, “Minyja ngaypa ng-gurdiya ngu-weya nggula ngu-nirra; gipa nguna-nana.”
38Nipa an-gugaliya a-yinagata, “Bunggawa, a-lay, ngaypa marr ngu-balcharra nggula.” Rrapa minypa ana-menama gu-rrana nula rrapa a-marrngoypiyana nula a-ni.
39Lika Jesus a-wena, “Ngaypa nguna-bona gu-guna gu-rrawa barra nguburr-ngorrkornda, minypa barra an-balangarta an-guyinda gu-na barra, rrapa aburr-gata minypa aburr-ganaja aburr-nirra, birripa jarra aburr-gapula aburr-ni barra.”
40Rrapa Berachi yerrcha aburr-werranga gata yi-gurrepa aburr-ji, birripa aburr-galiyana gun-narda Jesus a-wena, lika aburr-yinanga nula, “Gun-narda ny-yena, jimarna ngayburrpa burr-guta nyiburr-gapula, ya?”
41Wurra Jesus a-yinanga burrwa, “Minyja ana-goyburrpa nyiburr-gapula, gala gun-nga mari ana-gorrburrwa. Wurra gun-gata minypa ana-goyburrpa nyiburr-ngurrjiya nyiburr-workiya, jimarna nyibi-nacha nyiburr-nirra, gun-narda minypa jimarna jarra marr nyiburr-balcharrarna; wurra ngika, gun-nyagara. Rrapa gun-nerra nyibi-rrimanga Wangarr gala baywarra gu-nengarna ana-gorrburrwa.”