Jesus Burr-wuna Mbi-barra 5,000 Gu-galiya Yerrcha
(Metiyu 14:13-21; Mark 6:30-44; Luk 9:10-17)
61Gu-gata wenga nuwurra waypa Jesus a-ni Galali (Galilee), nipa a-jurrwurra gu-gapa gu-rrarnba bugula wana gun-gata gubu-ngurrjinga aburr-workiya Galali gochilawa ana-jola rrapa Dayb'iriyach (Tiberias) gochilawa ana-jola, wurra gun-ngardapa ana-jola wana gun-bapala. 2Rrapa aburr-jaranga aburr-gata wurra gama gorlk abu-jurrjurrmurra Jesus, minypa abi-nana burr-barlmarrk jama a-ji, wanngu burr-nenga aburr-gurderdakurderda yerrcha.
3Lika Jesus a-garlmuna, gu-bulgapulga a-warrchinga, a-rakaja burrwa aburr-yigipa jawina. 4-5Lika a-ganana, burr-nana aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-bona gurda nula aburr-ni. Ngardawa gu-janara aburr-garlmuna, yi-gurrepa gu-ji burrwa gu-bona janara gun-gata minypa wolawola gubu-borrwuja aburr-workiya wola waykin an-guyinda an-mujaruk burr-burndarna, jarra burr-beybana. Rrapa gun-gatiya waypa Jesus burr-nana aburr-gata wurra gama gorlk, nipa a-yinanga nula Bilip (Philip), “A-lay, arr-yinmiya barra balaja ay-ma, aburr-guna aburr-jaranga arrbu-wu barra mbi-bay?” 6Jesus a-yinagata a-wena, a-wengganana Bilip, minypa a-ngamngamjinga nula nipa a-yinmiya gu-borrwuja; jarra Jesus gipa gu-borrwurra a-yinmiya barra jama a-ji.
7Nipa Bilip a-yinanga, “A-lay, minyja rrupiya mun-jaranga ngubi-rrimangarna mun-gata minypa an-gugaliya mu-mangga a-workiya, jama a-jirra a-workiya ran'gu abirri-jirrapa abirri-jirrapa rrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa, mu-gurda ngacha minyja ngubi-rrimangarna, manymak, ngubu-ganyjarna, rakaraka ngubu-manggarna. Wurpa lika mun-gata mun-delipa mu-nirrarna burrwa, minypa an-nerranga m-bangarna, an-nerranga a-ngukiyarna; ngardawa aburr-jaranga aburr-gunaga.” Bilip a-yinagata a-wena.
8Rrapa Andru (Andrew) an-gata an-nerranga Jesus an-nika jawina, an-gatiya Jayman (Simon) a-guymurra, nipa a-yinanga a-wena nula Jesus, 9“A-lay, an-gata an-ngardapa an-delipa nipa rakaraka barli (barley) mun-guyinda muna-ganyja abirri-jirrapa abirri-jirrapa mun-ngardapa, rrapa an-delipa jichicha abirri-jirrapa, wurra gala mun-jaranga rraka arrbu-wu.”
10Lika Jesus a-yinanga burrwa, “Ganapiya. Buburr-wengga burrwa aburr-raka.” Minypa gorrngunya mun-molamola mu-yunya gatiya lika wurra gama gorlk aburr-rakaja -- mu-wurra yerrcha wupa aburr-gata minypa 5,000, rrapa barrwa burr-gungarda burr-gama burr-guta.
11Lika Jesus a-garlmuna, rakaraka mu-menga, a-japurramayana nula Wangarr, lika burr-wuna aburr-gata aburr-ninya, rrapa jichicha burr-wuna; abu-menga, mbi-menga jichicha rrapa balaja mu-yinmiyapa birripa jal aburr-ni.
12Lika mbi-barra aburr-bona, aburr-durtchinga, lika Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, “A-lay, mun-nerranga mu-ngukiyana bubu-ma. Gala barra ngubu-bawa, mu-gulolmiyan.” 13Lika aburr-garlmuna, an-jaranga m-barra mun-nerranga mu-ngukiyana aburr-yigipa Jesus burr-yika mbi-menga, wana burlupurr gu-guyinda mbi-jolartchinga, gu-ngana mu-mayana gun-gata minypa arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 12:
14Rrapa wurra gama gorlk gun-gata waypa abi-nana Jesus jama a-ji burr-barlmarrk, birripa aburr-yinanga, “A-lay, wola Wangarr gochila gochila an-dana an-nigipa An-mujaruk ana-jerrma barra gun-guniya rrawa, ngaw minyja an-guniya, ya?” 15Lika Jesus gu-borrwurra burrwa birripa aburr-garlmurda, abi-rrimarda, bunggawa abi-negarda, lika nipa burr-bawuna, a-garlmuna, a-bona gu-bulgapulga gu-guyinda ngardapa.
Jesus Gu-bugula Gu-jonama A-bamuna
(Metiyu 14:22-33; Mark 6:45-52)
16Rrapa nuwurra waypa balngga gu-ni, Jesus burr-yika jawina aburr-bupiyana gu-rrarnba. 17Lika michiyang mbi-menga, aburr-gortkurrchinga, aburr-bona gu-gapa gu-rrarnba Gap'arniyam (Capernaum) rrawa. Aburr-bamuna gochilawa, ana-munya gu-ni, Jesus gala burdak a-beyarnapa burrwa. 18Rrapa gun-gatiya gugu barlmarrk wana gu-bena burrwa rrapa bartpa gu-garlmuna.
19Aburr-garlajinga aburr-bona gu-baykarda, waygaji arr-ngardapa arr-murna, 5 gil'amita (kilometre), waygaji arr-ngardapa arr-murna rrapa gun-ngardapa, 6 gil'amita, lika gatiya gochilawa aburr-bamuna, abi-nana Jesus ana-jarl ana-bamuna gu-bugula gu-jonama, lika yi-gurrepa a-ni. Rrapa birripa gochila aburr-barrjinga, aburr-gurkuja burr-guya. 20Wurra Jesus a-yinanga burrwa, “Ganapa buburr-gurkuja. Ngaypa, ngarla!” 21Ganapiya, lika birripa jal aburr-ni abu-wenyagarra mu-michiyang, lika yibirrich michiyang m-bena rrawa.
Aburr-wechawecha Nula Jesus
22Aburr-yu, guna-gepana, rrapa aburr-werranga gu-gapa gu-rrarnba burrbu-bawuna burdak gata aburr-ni, birripa jimarna Jesus rrapa a-ni. Ngardawa Jesus aburr-yigipa jawina michiyang mun-ngardapa burrwa gala abu-ganyjarna, jarra ngardapa aburr-bona. 23-24Wurra aburr-gata wurra gama gorlk gala burrbi-nacharna Jesus rrapa aburr-yigipa jawina, lika aburr-gortkurrchinga mu-michiyang mu-guyinda mun-gata Dayb'iriyach wenga muna-bona yi-gurrepa Jesus balaja burr-wunapa. Lika Jesus abi-jenarra aburr-bona Gap'arniyam.
Jesus Nipa Minypa Mun-maywapa Balaja Wanngu Mun-gunega
25Lika gatiya waypa aburr-bena gu-gapa gu-rrarnba, Jesus abu-barripuna, rrapa minypa aburr-yinanga nula, “Bunggawa, a-lay, nginyipa gu-yinpa nyina-bona ay-ngunyuna?”
26Jesus a-yinanga burrwa, “Ngaypa marn'gi ana-gorrburrwa. Ana-goyburrpa nyiburr-wecha apula, gun-narda ngika minypa jimarna jarra marr nyiburr-balcha apula ngaypa burr-barlmarrk jama ngu-jirra; wurra jarra minypa arr-wucha balaja nyibu-banga rrapa nyiburr-durtchinga, gu-gurda nula. 27Wurra balaja mun-gata minypa mu-wulebiya mu-workiya, mun-narda ganapa jama buburr-ji. Wurra jarra jama buburr-ji balaja mun-gata mu-yurrapa mu-workiya, mu-gatiya minypa ana-goyburrpa wanngu nyiburr-nipa barra nyiburr-workiya, balaja mun-gata minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya nyirr-wu barra. An-guniya An-walkurpa An-gugaliya nipa an-gata Nyanyapa arrku ana-nyala a-wuna ganyjarr rrapa yarlanga gu-negarra ngardawa an-nigipa.” Jesus a-yinagata a-wena burrwa.
28Lika abu-wengganana, “A-lay, nipa Wangarr gun-nga gu-gurrmurra arrburrwa barra ngayburrpa jama nyiburr-ji, ya?”
29Nipa Jesus a-yinagata burrwa, “Jama buburr-ji Wangarr gu-gurrmurra minypa gun-guna: Marr buburr-balcha nula an-guna nipa ana-jerrmarra.”
30Birripa aburr-yinagata, “Wurra nginyipa gun-guyinmiya barlmarrk jama ny-ji, barra ngayburrpa bubi-na rrapa marr nyiburr-balcha nggula? Ya? Ny-yinmiya barra burr-barlmarrk jama ny-ji? 31Minypa wola gu-bugula gu-gorla aburr-bamuna, nyanyapa arrburra yerrcha mun-nerranga mbi-barra, minypa mu-jurra gu-yurra, gu-yinaga janguny, ‘Balaja burr-wuna, waykin mun-guyinda mbi-barra.’”
32Wurra Jesus a-yinagata burrwa, “Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Mun-gata Mojich (Moses) nyirr-wuna waykin mun-guyinda ngika. Wurra Ngun-anya nipa jarra nyirr-wucha a-nirra mun-gata mun-burral balaja waykin wenga. 33Ngardawa balaja mun-gata Wangarr nyirr-wucha, gun-burral nipa an-guna waykin wenga ana-bupiyana rrapa wanngu a-nenga an-gugaliya.”
34Aburr-yinagata nula, “A-lay, Bunggawa, mun-narda nyirr-wu workiya.”
35Lika Jesus a-wena burrwa, “Ngaypa ng-guna balaja mun-gata wanngu a-nenga mu-workiya an-gugaliya. Ana-nga minypa nguna-jurrjurrmunga, nipa an-gata gala a-yinmiya a-werrmiya, rrapa minypa an-gata ana-nga marr a-balcharra apula, gala a-yinmiya a-jaygacha. 36Wurra minypa geka arr-ngurrjinga, ana-goyburrpa ngunabi-nana, wurra gala marr nyiburr-balcha apula. 37Wurra an-jaranga an-gata minypa Ngun-anya murna nguna-wucha a-nirra, an-gata jarra nguna-jurrjurrma barra. Rrapa ana-nga minypa nguna-jurrjurrmunga, ngaypa gala ngu-yinmiya ngu-yerrnyja mipila. 38Ngardawa waykin wenga nguna-bupiyana, gun-narda ngika barra jama ngu-ji gun-ngaypa wupa jal gun-guni, jarra nipa nguna-jerrmarrapa gun-nga minypa nipa jal a-nirra. 39Minypa nipa jal a-nirra aburr-ngaypa nipa murna nguna-wuna gala barra ana-nga a-lijiwarriya, jarra jurdach gu-jirra ngorrngurra ngaypa barra nguburr-jarrkarra barra wanngu aburr-ni. 40Gu-gurda ngacha minypa Ngun-anya jal a-nirra. Minypa aburr-yinmiyapa aburr-jaranga abi-na an-guna An-walkurpa rrapa marr aburr-balcha nula, birripa minypa wanngu aburr-nipa barra aburr-workiya, minypa jurdach gu-jirra ngorrngurra ngaypa nguburr-jarrkarra barra.” Jesus a-yinagata a-wena.
41Lika aburr-gata Ju yerrcha aburr-garlmunapa abu-yopuna aburr-ni, ngardawa nipa a-yinagata a-wena, “Balaja waykin wenga ngaypa ng-gunaga.” 42Minypa birripa aburr-yinanga, “Yina, ngarla, an-guna Jochap (Joseph) an-nika an-walkurpa an-nelangga Jesus, ya? Minyja ngayburrpa marn'gi nyanyapa niya rrapa mampa niya. Wurra gala a-yinmiya a-yinda a-wengga, ‘Waykin wenga nguna-bupiyana.’”
43Wurra Jesus a-yinagata burrwa, “Ganapa ngunabu-yopa buburr-ni. 44Wurra gala ana-nga a-yinmiya nguna-jurrjurrma, wurra minyja Nyanyapa arrku nguna-jerrmarrapa nipa a-gonyja nula rrapa a-wu ganyjarr, rrapa gun-gata barra jurdach gu-jirra ngorrngurra ngaypa ngu-jarrkarra barra. 45Minypa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda aburr-wukurrjinga aburr-workiyana, gu-yinaga gu-yurra janguny, ‘Aburr-bulapalawa nipa Wangarr marn'gi burr-nega barra,’ gu-gurda ngacha janguny. Wurra ana-nga minypa a-galiyarra nula Nyanyapa arrku rrapa janguny gu-borrwuja nula, an-gata an-gugaliya rrapa minypa ngaypa nguna-jurrjurrmunga. 46Wurra gala ngu-yinangarna ngu-weyarna an-nerranga a-nana Nyanyapa arrku. Gun-nyagara. Jarra an-guna Wangarr nyanma, nipa wupa an-ngardapiya a-nana Nyanyapa arrku an-gata. 47Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Ana-nga minypa marr a-balcharra apula, nipa gugu wanngu gun-guni gu-rrimanga. 48Ngaypa ng-guna balaja mun-gata wanngu a-nenga mu-workiya an-gugaliya. 49Aburr-goyburrpa nyanyapa ana-gorrburra yerrcha mun-nerranga mbi-barra gata gu-bugula gu-gorla, wurra wuriya mun-gata, wurra barrwa aburr-juwuna. 50Wurra jarra waykin wenga muna-bupiya an-gugaliya m-bay, gala a-yinmiya a-juwa. 51Mun-narda ngaypa ana-gorrburrwa balaja wanngu gun-guni mu-rrimanga waykin wenga muna-bupiyana. Ana-nga minyja m-bay mun-guna, nipa minypa wanngu a-nipa barra a-workiya. Balaja mun-guna minypa ngaypa ng-garla ngaypa ngu-barnjiya barra wurra gama gorlk wanngu aburr-ni.” A-yinagata Jesus a-wena.
52Lika Ju yerrcha ngardarrk ngarndarrk aburr-negiyana aburr-ni, aburr-yinanga, “A-lay, an-guna a-yinmiya barra nipa an-garla arr-wu, ngubu-bay?”
53Lika Jesus a-yinagata burrwa, “Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya wanngu nyiburr-ni, wurra minyja nyibu-bay an-garla rrapa an-maningan an-guna An-walkurpa An-gugaliya. 54Ana-nga minypa ngaypa ng-garla rrapa ngaypa ngu-maningan nguna-banga, nipa an-gata gu-rrimanga wanngu gun-guni, rrapa jurdach gu-jirra ngorrngurra ngaypa ngu-jarrkarra barra. 55Ngardawa ngaypa ng-garla minypa mun-burral balaja, rrapa ngaypa ngu-maningan minypa gun-burral bugula.
56“Ana-nga nguna-banga ngaypa ng-garla rrapa ngaypa ngu-maningan, an-gata ngardawa a-nirra apula ngaypa rrapa ngaypa minypa ngu-nirra nula nipa. 57Minypa Nyanyapa arrku an-gata a-nirrapa a-workiya nipa nguna-jerrmarra, rrapa ngaypa ngu-nirra ngardawa nipa nyanma, gu-gurda ngacha minypa ana-nga nguna-banga ngaypa ng-garla rrapa ngaypa ngu-maningan, nipa rrapa wanngu a-ni barra ngardawa ngaypa nyanma. 58An-guna nipa, ngarla, balaja waykin wenga muna-bupiyana. Aburr-goyburrpa nyanyapa ana-gorrburra yerrcha mun-nerranga mbi-barra, rrapa aburr-juwuna, jarra mun-guna ana-nga m-bay, wanngu a-nipa barra a-workiya.” 59Jesus Gap'arniyam a-ni, a-yinagata a-wena, marn'gi burr-negarra a-ni gata gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn'gi aburr-negiya aburr-workiya.
Aburr-jaranga Abu-bawuna Jesus
60Aburr-jaranga aburr-gata Jesus abu-jurrjurrmurra aburr-workiyana, gun-gata birripa waypa aburr-galiyana nipa a-wena, birripa wupa aburr-wena aburr-ni, “Janguny gun-derta gun-gorla, ngarla! Gala nguburr-yinmiya nguburr-galiya.”
61Wurra Jesus gu-borrwurra burrwa birripa abu-yopuna aburr-ni, lika a-yinanga burrwa, “A-lay, gun-gata ngaypa ngu-wena ana-goyburrpa nyiburr-bachirramiyana apula, ya? 62Wurra waygaji nyibi-na an-guna An-walkurpa An-gugaliya a-warrcha waykin mu-ngoyurra a-ni, lika ana-goyburrpa nyiburr-yinmiya? 63Wurra bubu-borrwa: Wangarr An-mawunga nipiya nyanma wanngu gun-guni; ngarripa arr-garla jarra borijipa. Rrapa janguny gun-gata ngaypa ngu-wena nipa waykin wenga rrapa minypa wanngu gun-guni. 64-65Wurra nyiburr-werranga gala marr nyiburr-balcha apula, gun-narda nula ngaypa ngu-wena, ‘Gala ana-nga a-yinmiya nguna-jurrjurrma, wurra minyja Nyanyapa arrku a-gunggaja nula.’” Nipa Jesus a-yinagata a-wena burrwa aburr-gata aburr-jaranga. Ngardawa gipa mu-ngoyurra nipa marn'gi a-ni burrwa aburr-nga aburr-gata gala marr aburr-balcha nula, rrapa minypa aburr-werranga aburr-bachirra ana-nga murna burr-wu barra nipa.
66Ganapiya lika gu-gatiya wenga aburr-jaranga aburr-jekarra, mu-ngoyurra Jesus abu-jurrjurrmurra; gala mola aburr-garlmiyarna nula. 67Lika Jesus burr-wengganana aburr-yigipa 12 gu-galiya yerrcha, “A-lay, ana-goyburrpa burr-guta jal nyiburr-ni barra ngunabu-bawa, ya?”
68Wurra Jayman Birta a-yinanga nula, “Bunggawa, a-lay, an-nerranga gala ana-nga jawina nyiburr-ni nula, jarra nginyipa janguny n-dimanga wanngu gun-guni. 69Ngayburrpa marr nyiburr-balcharra nggula rrapa marn'gi nyiburr-nirra nginyipa ny-jurda Wangarr biy-yika ny-molamola warrpam.”
70Jesus a-yinanga, “Aya. Wurra ngaypa arr-menga nyiburr-gurdiya 12 gu-galiya yerrcha, wurra ny-yerranga ny-nyardapa walkwalk!” 71Gun-narda Jesus a-wena Jurrach (Judas) nula an-gata Jayman Yichk'eriyat (Simon Iscariot) an-nika an-walkurpa. Ngardawa Jesus burr-yika 12 gu-galiya yerrcha Jurrach an-ngardapa, wurra barrwa nipa murna burr-wu barra aburr-gata aburr-bachirra.