An-nyarlkuch Gu-rralala Gu-gera A-yu Jesus A-jarlapuna
51Gu-gata wenga lika Jesus a-garlmuna, a-bona Jir'uchalam (Jerusalem), minypa janara gu-ji burrwa Ju yerrcha gun-gata rrawa. 2Rrapa gatiya Jir'uchalam rralala gu-yurra yi-gurrepa jip (sheep) jibu-ganyja aburr-workiya, gun-gata minypa Ju yerrcha gun-birripa gu-jingarliya gubu-ngurrjinga aburr-workiya Bach'eta (Bethzatha) rralala. Rrapa minypa bala gubu-gupuna, gu-rralala gu-gera gu-jirra gu-gomarriya minypa birlapirla abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa, 3gatiya minypa an-jaranga a-yu a-workiyana -- an-gapula, an-burda, an-nyarlkuch burr-guta. 4-5Rrapa gatiya waypa Jesus a-bena, an-ngardapa gipa gun-guwarr an-nyarlchinga jemberr gun-jaranga, minypa 38: 6Lika nipa Jesus a-nana an-gata an-nyarlkuch a-yu, rrapa gu-borrwurra nula gipa gun-baykarda a-yu. Lika a-yinanga nula, “Jal nyi-ni barra nginyipa ny-molamiya, ya?”
7Nipa ana-nyarlkuch a-yinanga nula Jesus, “A-lay, wolawola bugula gu-gomarriya gu-yurra gu-workiya, gala ana-nga nguna-barnja rraka ngu-molamiya. Jarra ngaypa jimarna ngu-jarl ngu-bupiya, wurra ana-werranga a-bupiya a-workiya, a-banyjarra.”
8Jesus a-yinagata nula, “Garlma, mun-nginyipa garrung ma, rrigirrga.” 9Gun-narda a-wenapa, nipa an-gugaliya a-molamiyanapa, lika mun-nigipa garrung mu-menga, mu-ganyja a-bona.
Wurra gun-nardiya ngardawa Jarradi (Saturday) gu-ni, 10Ju yerrcha aburr-wena nula an-gata an-gugaliya, “A-lay, geka Jarradi, minypa bamawa nguburr-nirra nguburr-workiya. Ganapa gorlk bamiya; gala yapa joborr n-dumurda.” Aburr-yinagata aburr-wena nula.
11Wurra nipa a-yinanga, “A-lay, an-gata nguna-jarlapuna, nipa a-wena apula, ‘Mun-nginyipa garrung ma, garlma, rrigirrga.’”
12Aburr-yinagata nula, “An-narda ana-nga a-yinagata nggula ‘Mun-nginyipa garrung ma, garlma, rrigirrga’?”
13Aburr-yinagata abu-wengganana, wurra nipa an-gugaliya gala marn'gi ana-nga a-jarlapuna, ngardawa gata wurra an-jaranga a-rrigirrgarra, rrapa minypa Jesus a-garlmunapa a-lijiwarriyana nula.
14Waypa gun-gata nuwurra jurdach nipa Jesus a-barripuna an-gata an-gugaliya, gata Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa a-ni. Lika a-yinanga nula, “Aya, nginyipa ny-molamiyana, ya? Wurra gala barra mola gun-nerra jama ny-ji. Gala yapa barrwa gun-nerra gu-ni nggula wana.”
15Gu-gata wenga nipa an-gugaliya a-bona, Ju yerrcha a-wena burrwa an-gata a-jarlapunapa nipa Jesus. 16Lika gun-gata nula birripa aburr-garlmuna, aburr-bachirramiyana nula Jesus, ngardawa Jarradi gu-ni nipa a-jarlapuna. 17Wurra Jesus a-yinanga a-wena burrwa, “Ngun-anya mu-nguy jama a-jirrapa a-workiya, rrapa ngaypa ngu-yinagatiya.”
18Wurra gun-narda ngardawa a-wena nipa Jesus, birripa Ju yerrcha mari wana gubi-negarra nula aburr-bamuna, barra abu-bu, a-juwa. Ngardawa minypa Jarradi nula joborr nipa gala gu-borrwujarna burrwa. Wurra gun-narda wupa ngardapa ngika; wurra minypa Wangarr a-ngurrjinga an-nigipa Nyanyapa niya, minypa meyali gu-yurra abirri-ngardapa.
Jesus Ganyjarr Gu-rrimanga
19Jesus a-yinanga a-wena burrwa Ju yerrcha aburr-gata, “A-lay, buburr-galiya apula; gun-guna gun-burral. An-guna An-walkurpa gala gun-nga jama a-ji nipa wupa ngardapa, jarra gun-nga nipa gu-nacha Nyanyapa arrku jama a-jirra, gu-gurda ngacha. Ngardawa a-yinmiya Nyanyapa arrku jama a-jirra a-workiya, nipa rrapa An-walkurpa a-yinagata jama a-jirra. 20Ngardawa Nyanyapa arrku jal a-nirra nula An-walkurpa rrapa a-gurdagurdarraja a-workiya a-yinmiya jama a-jirra. Rrapa mola barra a-gurdagurdarra wana, minypa an-guna An-walkurpa jama a-ji barra gun-gatiya minypa ana-goyburrpa gochila nyiburr-barrja. 21Minypa an-gata an-gugaliya a-juwiya a-workiya nipa Nyanyapa arrku ana-nyala a-jarrkarraja rrapa a-wucha a-workiya wanngu gun-guni, rrapa an-guna An-walkurpa a-yinagatiya; nipa a-wucha a-workiya an-gugaliya wanngu gun-guni, abirriny-nya abirriny-jata minypa nipa jal a-nirra barra wanngu burr-nega. 22Rrapa mola nipa Nyanyapa arrku gala burr-mari a-wengga nula an-gugaliya, wurra jarra murna a-wuna an-guna An-walkurpa, nipiya an-guna burr-mari a-wengga barra, 23aburr-bulapalawa barra marr aburr-balcha nula An-walkurpa, minypa Nyanyapa arrku marr aburr-balcharra nula. Minypa ana-nga gala marr a-balcha nula An-walkurpa, an-gata an-gugaliya ngardawa gala marr a-balcha nula Nyanyapa arrku an-gata nipa ana-jerrmarra.
24“Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Ana-nga a-galiyarra apula gun-ngaypa janguny rrapa marr a-balcharra nula nipa nguna-jerrmarra, an-gata an-gugaliya wanngu a-nirrapa a-workiya. Minypa gala barra mari gu-ma jurdach; jarra gipa gu-beybana, an-mola a-nipa barra a-workiya.
25“Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Yi-gurrepa gu-jirra gu-boya, gun-nardiya gugu jarra, aburr-gata minypa aburr-juwuna, birripa aburr-galiya barra nula manyjirda a-jirra an-guna Wangarr an-nika An-walkurpa, rrapa aburr-gatiya minypa aburr-galiya nula, birripa minypa wanngu aburr-ni barra. 26Ngardawa minypa Nyanyapa arrku wanngu gun-guni nipiya nyanma rrapa mola nipiya murna a-wuna an-guniya An-walkurpa, nipiya an-guna burr-guta gu-rrimanga wanngu gun-guni. 27Rrapa barrwa a-wuna, an-guna nipiya burr-mari a-wengga barra gun-nardiya rrawa, ngardawa An-walkurpa An-gugaliya.
28“Gun-narda ngu-wena, gala barra gochila ny-barrja. Wurra gun-gapa guna-bamburda aburr-bulapalawa aburr-gata minypa mu-ngoyurra aburr-juwuna, burrbu-jurnumbuna, birripa aburr-galiya barra An-walkurpa manyjirda a-jirra, 29lika aburr-bengga barra yarlanga. Minypa an-nerranga a-garlma barra wanngu a-ni, mu-ngoyurra gun-molamola jama a-ji a-workiyana; an-nerranga a-garlma barra mari gu-ma, mu-ngoyurra mari jama a-ji a-workiyana. 30Wurra gala ngaypa borijipa jama ngu-ji ngaypa wupa ngardapa. Jarra gun-gata minypa ngaypa burr-mari ngu-weya, ngardawa Ngun-anya ng-galiyarra nula ngu-workiya nipa a-weya, rrapa ngaypa gun-jechinuwa ngu-weya ngu-workiya mari. Ngardawa gala gun-nga ngu-borrwa gun-ngaypa, jarra nipa an-gata nguna-jerrmarrapa gun-nika, gun-nga jal a-nirra.
Jesus Aburr-nga Aburr-gata Minypa Abu-ngurrjinga Nipa An-walkurpa Wangarr
31“Minyja ngaypa ngu-ngurrjiya ana-gorrburrwa ngaypa ngardapa ngapa, gun-narda minypa ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya marr ny-balcha apula, wurra ngika. 32Jarra an-nerranga nguna-ngurrjinga ganyjarr ngu-rrimanga, rrapa ngaypa marn'gi gun-gata nipa nguna-ngurrjinga gun-burral.
33“Minypa ana-goyburrpa aburr-mujaruk nyirrbi-jerrmarra nula Jon, birripa aburr-galiyana nula janguny, nipa an-gatiya a-wena gun-burral. 34Wurpa lika ngaypa gala jal ngu-ni an-gugaliya nguna-ngurrja, jarra gun-gata ngu-yinagata ana-gorrburrwa, ‘Jon a-wena gun-burral’, gun-narda ngu-wena minypa barra ana-goyburrpa nyibu-borrwa nula janguny rrapa wanngu nyiburr-ni. 35Nipa an-gatiya minypa gun-maywapa ranginy lam (lamp) gu-rronga rrapa gu-jayanayana gu-ji, rrapa minypa ana-goyburrpa nawanawa nyiburr-ni, yarta minypa nyiburr-worlworlchinga nula.
36“Wurra gu-werranga nguna-ngurrjinga, gun-gata jarra wana; Jon gun-nika gun-delipa. Minypa jama Ngun-anya nguna-wuna barra ngu-mungba rrapa ngaypa minypa jama ngu-jirra, gu-gurda ngacha minypa yarlanga gu-nenga nipa Ngun-anya nguna-jerrmarra.
37“Rrapa Ngun-anya nguna-jerrmarra, nipa burr-guta nguna-ngurrjinga, wurra nipa manyjirda a-jirra ana-goyburrpa gala nyiburr-galiyarrarna nula nyiburr-workiyarna, rrapa nipa an-burral gala nyibi-nacharna, 38rrapa minypa gun-nigipa wengga ana-goyburrpa gala nyibi-rrima nyiburr-ni. Minyjiya. Ngardawa gala marr nyiburr-balcha nula nipa an-gunaga nipa an-gata ana-jerrmarra. 39Jarra Wangarr gun-nika mu-jurra ana-goyburrpa galginy nyiburr-derichinga nyibi-nacha nyiburr-workiya, jimarna bama nyiburr-yinaga gun-gatiya wupa wanngu gun-gunega nyibi-rrimarrapa ganapiya. Jarra mu-gata nguna-ngurrjinga ngaypa. 40Wurra ana-goyburrpa gala jal nyiburr-ni nyiburr-malcha apula rraka wanngu nyiburr-ni.
41“Ngaypa gala jal ngu-ni ana-gugaliya ngu-molamola nguna-nega. 42Wurra ngaypa marn'gi ana-gorrburrwa nyiburr-guyinmiya ngacha. Ngaypa marn'gi minypa ana-goyburrpa gala jal nyiburr-ni nula Wangarr. 43Ngaypa nguna-bona, Ngun-anya nguna-jerrmarra, wurra gala marr nyiburr-balcha apula. Wurra minypa an-nerranga nipa ngardapa niya ana-boy, an-gata jarra an-guripa ana-goyburrpa barra marr nyiburr-balcha nula. 44Ana-goyburrpa jal nyiburr-nirra ana-goyburrpa wupa nyiburr-molamola nyiburr-ngurrjiya nyiburr-workiya, wurra an-gata an-ngardapiya Wangarr, ana-goyburrpa gala jal nyiburr-ni nipa barra nyiburr-molamola nyirr-nega. Ganapiya, Wurra ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya marr nyiburr-balcha apula.
45“Wurra gala barra nyibu-borrwa, jimarna ngaypa arr-ngurrja barra nula Ngun-anya, minypa ana-goyburrpa nyiburr-werra. Jarra Mojich (Moses) nipa an-gata nyirr-ngurrja barra, an-gatiya ana-goyburrpa nyibu-borrwurra, jimarna nipa nyanma nyiburr-mola nyiburr-ni. 46Wurra minyja ana-goyburrpa gun-burral marr nyiburr-balcha nula Mojich, jimarna rrapa ngaypa marr nyiburr-balcha apula. Ngardawa nipa a-wukurrjinga, nguna-ngurrjinga ngaypa. 47Wurra minypa nipa a-wukurrjinga gun-gata gala ana-goyburrpa marr nyiburr-balcha, gun-narda minypa ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya marr nyiburr-balcha ngaypa ngu-weya ngu-workiya.” Jesus a-yinagata a-wena burrwa Ju yerrcha aburr-gata.