Jesus Rrapa Jin-gata Jim'eriya (Samaria) Jin-guyinda Gama
41Aburr-gata Berachi (Pharisee) yerrcha, birripa aburr-galiyana minypa Jesus burr-yika rrapa mola bama burr-gurragaja, mu-nguy aburr-jaranga aburr-ni aburr-bamuna; Jon an-gata nipa burr-ganyja marr aburr-yinanga aburr-jaranga. 2Wurpa lika gun-burral nipa Jesus ana-nyala gala bama burr-gurragajarna a-workiyarna, jarra aburr-yigipa jawina. 3Gun-gata Jesus gu-borrwurra burrwa Berachi yerrcha, minypa birripa gubu-borrwurra nula nipa an-nelangga wana a-ni a-bamuna, lika nipa a-garlmuna, Jud'iya (Judea) wenga a-bona Galali (Galilee); gala yapa mari gubu-garran nula.
4A-bamuna, gojilapa a-bena rrawa wana gu-bapala Jim'eriya (Samaria). 5Lika gatiya gun-delipa a-bena gun-nelangga Jaykar (Sychar), yi-gurrepa rrawa gun-gata wola Jeykap (Jacob) murna a-wuna an-nigipa an-walkurpa an-gata Jochap (Joseph). 6Rrapa gun-gata rralala gu-jirra wola Jeykap a-garrmurra. Lika Jesus ngardawa gu-baykarda ana-bona, nipa an-nerra a-ni, a-rakaja gu-rralala gu-rrarnba marnnga waykin jiny-ji.
7Rrapa gatiya gugu jin-ngardapa gama jina-bona Jim'eriya jin-guyinda, minypa bugula gu-wemba barra. Jesus lika a-wena achila, “A-jay, ngaw minyja bugula nguna, ngu-bay.” 8A-yinagata a-wena, ngardawa aburr-yigipa jawina gala aburr-nirrarna rraka gubu-wembangarna nula; jarra rrawa aburr-bona, rrupiya mbi-ganyja, balaja mbi-ma barra.
9Nipa jin-gata Jim'eriya jin-guyinda jiny-yinanga nula, “A-lay, nginyipa Ju (Jew) ny-bapurr bugula ny-nyiwija apula ngaypa ng-guna Jim'eriya ng-guyinda, ya?” Jiny-yinagata jiny-yena nula, ngardawa Ju aburr-bapurr ngardapa aburr-negiya aburr-workiya, rraka Ju an-bapurr gala a-yinmiya ana-ngardapa japalana mbirri-bay nipa rrapa Jim'eriya an-guyinda.
10Wurra Jesus a-yinagata achila, “Nginyipa gala marn'gi gun-nga Wangarr jal a-nirra barra biy-wu rrapa minypa ngaypa ngu-ngiya, ngaypa ng-guna minypa bugula ngu-ngiwija nggula. Wurra marn'gi nyi-nirrarna, nginyipa bugula ny-nyiwijarrarna apula, ngiy-wucharna gun-jimern.”
11Nipa jin-gata jiny-yena nula, “A-lay, nginyipa gala japalana n-dima rraka ny-yemba. Jarra gun-guna bugula wupa gu-jirra. Yina gun-gaya barra ny-yemba gun-jimern? 12An-ngayburrpa Nyanyapa arrburrwa Jeykap nginyipa wana nyi-nirra nula, ya? Jarra nipa gun-guna rralala wola nyirr-wuna, wola gu-barra nipa rrapa an-nigipa an-walkurpa rrapa jin-nigipa jip (sheep) burr-guta.”
13Jesus a-yinagata achila, “A-jay, gun-narda bugula ana-nga gu-bay, mola rrapa a-jaygacha. 14Wurra bugula ngaypa ngu-wu, gu-bay, gala a-yinmiya mola a-jaygacha. Wurra wupa gu-barrnguma barra nula, a-jalkaka gu-ji, an-gugaliya an-mola a-nipa barra a-workiya.”
15Nipa jiny-yinagata nula, “A-lay, gu-gurda ngacha bugula nguna-wu, ngu-bay, gala mola ngu-yinmiya ngu-jaygacha. Nguna-wu barra gala mola nguna-boy, ngu-wemba.”
16Lika Jesus a-yinagata achila, “Boy, an-gumarrbipa nggu wengga nula barra nyirri-boy gurda.”
17Jiny-yinagata nula, “Gala ana-nga an-gumarrbipa ngapa ngu-rrima.”
Jesus a-yinagata achila, “Gun-burral ny-yena gala ana-nga an-gumarrbipa nggu. 18Ngardawa an-gumarrbipa gipa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa nyirri-ni, rrapa an-gata nyirri-ninyarra gala gun-burral an-gumarrbipa nggu. Gun-gata ny-yena gun-burral.” A-yinagata a-wena achila nipa Jesus.
19Lika jiny-yena nula, “A-lay, gun-narda ny-yena ngaypa marn'gi nggula nginyipa Wangarr biy-yika nyi-mujaruk. 20Wurra aburr-ngayburrpa nyanyapa arrburrwa yerrcha mun-guna yi-gurrepa mu-jirra mu-mirk aburr-bona aburr-workiyana, Wangarr aburr-marrngoypiyana nula aburr-workiyana. Wurra ana-goyburrpa nyiburr-weya nyiburr-workiya, jimarna gun-gaba Jir'uchalam gun-japurra gu-jirra, gatiya barra an-gugaliya a-marrngoypiya nula a-workiya Wangarr, ya?”
21Jesus a-wena achila, “A-jay, galiya apula. Gun-gapa guna-bamburda Nyanyapa arrku nyiburr-marrngoypiya barra nula, wurra ngika minypa mu-guna mu-mirk, rrapa ngika minypa gun-gaba Jir'uchalam. 22Ana-goyburrpa Jim'eriya nyiburr-guyinda nyiburr-marrngoypiya nula nyiburr-workiya an-gata ana-goyburrpa gala marn'gi nula. Ngayburrpa Ju yerrcha jarra marn'gi nula an-gata ngayburrpa nyiburr-marrngoypiya nula nyiburr-workiya. Ngardawa Ju aburr-bapurr gu-gatiya wenga guna-bamburda wanngu gun-guni. 23Rrapa gun-nardiya gugu yi-gurrepa gu-jirra gu-boya ana-nga ana-nyala minypa Nyanyapa arrku a-marrngoypiya barra nula, gun-nigipa gun-burral Nyanyapa arrku gun-nika nipa gu-borrwa barra nula a-ni rrapa gun-burral a-marrjerrmiya barra nula, minypa ana-ngurrnga wenga. Gu-gurdiya ngacha minypa nipa Wangarr jal a-nirra. 24Ngardawa Wangarr nipa an-gata An-mawunga, rrapa ana-nga jal a-nirra barra a-marrngoypiya nula, nipa gu-borrwa barra nula gun-nigipa wupa Wangarr gun-nika rrapa gun-burral barra a-marrngoypiya nula, minypa ana-ngurrnga wenga.” A-yinagata a-wena.
25Lika nipa jin-gata gama jiny-yinanga, “A-lay, ngaypa marn'gi an-gata Mach'aya (Messiah) ana-boya, nipa an-nelangga abu-ngurrjinga Christ, rrapa minypa nuwurra waypa nipa a-bengga, nipa marn'gi arr-nega barra gun-bulapalawa.”
26Jesus a-yinagata achila, “A-jay, wuriya jarra ngaypa ng-guniya ngu-weya nggula ngu-nirra.”
27Gun-narda waypa Jesus a-wena achila, gun-gatiya gugu aburr-yigipa Jesus burr-yika jawina aburr-bena nula, rrapa gochila aburr-barrjinga nula, gama a-wena achila a-ni. Wurra gala ana-nga a-yinangarna a-weyarna, “A-jay, gun-nga jal nyi-ni?” rrapa “A-lay, an-nga nula ny-yeya achila nyi-nirra?”
28Lika nipa jin-gata jiny-jarlmuna, japalana an-nigipa a-bawuna, rrawa jiny-bona, 29jiny-yena burrwa wurra gama gorlk, “Buburr-garlma, nguburr-boy, an-gata nyibi-na barra, geka a-wena apula, nguna-ngurrjinga ngu-yinmiyana ngu-workiyana. An-gatiya waygaji Christ nipa Wangarr a-menga arrburrwa Wanngu An-gunega, ya?” 30Jiny-yinagata jiny-yena burrwa, lika aburr-garlmuna, rrawa gubu-bawuna, yi-gata aburr-bona nula.
31Wurra Jesus nipa rrapa aburr-yigipa jawina gatiya wugupa, minypa aburr-wena nula aburr-ni, “Bunggawa, a-lay, yama balaja ny-bay?”
32Wurra nipa a-yinanga burrwa, “Ngaypa balaja ngu-rrimanga ana-goyburrpa gala marn'gi.”
33Lika aburr-yigipa jawina birripa wupa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, minypa aburr-yinanga, “Ana-nga balaja a-wuna, ya?”
34Wurra Jesus a-yinanga burrwa, “Mun-ngiya mun-ngaypa balaja? Wurra minypa nipa nguna-jerrmarrapa gun-nga nipa jal a-nirra barra ngaypa jama ngu-ji, ngu-mungba, gu-gurdiya ngacha minypa balaja apula. 35Minypa gun-gata ana-goyburrpa nyiburr-weya nyiburr-workiya, nyiburr-yinaga, ‘Burdak arr-ninya, nuwurra waypa ran'gu abirri-jirrapa abirri-jirrapa balaja mu-molamiya barra, lika jama arr-ji, ay-ma’; wurra jarra ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa minypa gun-guna: Buburr-gana, burrbi-na wurra gama gorlk aburr-boya gurda aburr-nirra, aburr-gatiya minypa mun-maywapa balaja gipa mu-molamiyana barra ngubu-ma. 36Gun-guniya gugu minypa ana-nga jama a-jirra nula Wangarr, nipa minypa wurra gama gorlk burr-mangga nula, birripa minypa wanngu aburr-nipa barra aburr-workiya. Rrapa minypa nipa jama a-jirra rrapa an-gata gipa mu-ngoyurra jama a-ji, Wangarr gun-nika gu-ngurrjinga burrwa a-workiyana, bitipa wugupa abirri-worlworlchinga. 37Gun-narda nula janguny minypa aburr-weya aburr-workiya, minypa gu-yinaga, ‘Ana-gunaga mu-garraja a-workiya balaja, rrapa nuwurra mu-rrimanga, ana-werranga an-gata mu-mangga a-workiya.’ Gun-narda gun-burral, ngarla. 38Minypa ngaypa arr-jerrmarra, ana-goyburrpa nyirrbu-ma barra wurra gama gorlk ana-goyburrpa gala mu-ngoyurra jama nyiburr-jirrarna, jarra aburr-werranga. Minypa birripa aburr-gata mu-ngoyurra jama aburr-ji, wurra ana-goyburrpa nyirrbu-ma barra.” Jesus a-yinagata a-wena burrwa aburr-yigipa jawina.
39Rrapa Jim'eriya aburr-guyinda gun-gata rrawa aburr-ni, aburr-jaranga aburr-gata birripa marr aburr-balcha nula Jesus, minypa nipa jin-gata jiny-yinagata, “Nipa a-wena apula, nguna-ngurrjinga ngu-yinmiyana ngu-workiyana.” 40Rrapa gata waypa aburr-bena nula, burr-guya aburr-wena nula gu-birripa gu-rrawa a-ni barra.
Ganapiya, lika a-bona, gata aburr-ni ngorrngurra abirri-jirrapa. 41Rrapa ngardawa gun-nigipa wengga, mola aburr-jaranga aburr-gata marr aburr-balcha nula. 42Minypa jin-gata gama birripa aburr-yinagata achila, “A-jay, an-guna ngardawa nginyipa ny-yena arrburrwa, ngayburrpa marr nyiburr-balcharra nula. Wurpa lika minypa nginyipa ny-yena ngika, wurra jarra ngayburrpa nyibi-nana rrapa nyiburr-galiyana nula nipa a-wena, lika marn'gi nyiburr-ni nula gun-burral nipa Wanngu An-gunega arrkula arr-gurdiya gorlk gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya.”
Jesus Wanngu A-negarra Gapman (Government) An-nika An-walkurpa
43Gun-gata ngorrngurra abirri-jirrapa, lika Jesus a-garlmuna, mu-nguy ay-bona Galali. 44Ngardawa gun-gata Jir'uchalam nipa jarra Jesus gipa mu-ngoyurra gu-ngurrjinga, a-yinanga, “Wolawola an-gugaliya gu-ngurrjinga a-workiya Wangarr gun-nika, nipa an-gata gu-yigipa gu-rrawa aburr-nirra gala aburr-galiya nula aburr-workiya, wurra jarra jal aburr-nirra ana-werranga a-wengga barra burrwa.” 45Lika gata waypa Jesus a-bena Galali, birripa aburr-gonyjinga nula, ngardawa gipa abi-nana gata Jir'uchalam nipa jama a-ji, minypa janara gu-ji birripa aburr-bona.
46Lika gatiya wana gu-bapala gu-rrawa Galali, Jesus barrwa a-jekarra gun-delipa rrawa Geyna (Cana), rrawa gun-gata minypa gipa mu-ngoyurra bugula gu-jarlapuna, minypa wayin (wine) mu-ni. Rrapa an-ngardapa an-gugaliya an-gata gapman (government), nipa an-nigipa an-walkurpa a-yorrpuna a-yu, minypa marr gu-yinanga balay rrawa Gap'arniyam (Capernaum). 47Nipa waypa an-jirrpungapa gu-borrwurra nula Jesus, minypa Jud'iya wenga nipa ana-bona Galali, lika nipa an-jirrpungapa a-garlmuna, a-bona, a-bena nula Jesus. Lika a-ngiwija nula nipa barra ana-boy, a-jarlapa an-walkurpa, ngardawa gu-derda a-yorrpurda guya gun-mirdi; gala yapa a-juwun.
48Rrapa Jesus a-yinanga, “Aya. Ana-goyburrpa nyiburr-gurdiya gorlk gala marr nyiburr-balcha apula, ya? Wurra minyja ganyjarr nyibi-na barra, ya?” 49Wurra an-gata gapman jama a-ji nipa a-yinanga a-wena, “Guwa, a-lay, Bunggawa. Arr-boypa. Gala yapa an-ngaypa delipa a-juwun.” 50Nipa Jesus a-yinanga nula, “Garlma, a-lay. Boy. An-nginyipa walkur burraya an-mola a-ni.”
Gun-narda Jesus a-wena, nipa an-gugaliya gu-yagurrmurra nula, lika a-garlmuna, a-bona rrawa. 51Rrapa gatiya waypa gojilapa a-yurtchinga a-bamuna, aburr-yigipa aburr-mujama galamurrpa gubu-garrana, aburr-wena nula minypa an-nigipa an-walkurpa wanngu a-ni gugu. 52Lika nipa burr-wengganana gu-yinpa a-molamiyana, rrapa birripa aburr-yinanga, “Yi-rrawa marnnga waykin jiny-jirra a-molamiya. Gala mola an-garla a-rro a-ji; an-mola wupa.”
53Lika nipa an-jirrpungapa gu-borrwurra gun-gatiya gu-ngardapa minypa Jesus a-yinagata a-wena, “An-nginyipa walkur burraya an-mola a-ni.” Lika nipa an-gata rrapa aburr-yigipa gu-yigipa rrawa aburr-ni, birripa marr aburr-balcha nula Wangarr.
54Gu-gata ngacha minypa Jesus ana-jirrapa ana-goma gu-negarra nipa burr-barlmarrk jama a-ji, minypa gu-gatiya wenga Jud'iya nipa ana-bona Galali.