Wupa Gu-gurrema Jesus Abu-barrbuna Barrwa Aburr-jekarra Gurda Gubi-nana Gun-nyagara
(Metiyu 28:1-8; Mark 16:1-8; Luk 24:1-12)
201Nuwurra waypa Jandi (Sunday) ana-munyagaba ngana guna-ngarlcha Meri Mektaliny (Mary Magdalene) jina-bona, gu-nana gun-gurrema gun-gata Jesus abu-barrbuna rrapa minypa lika ngana gu-jirra gubu-jakabuna, wurra mola gu-nana, ngana gu-jirra gu-lapkujamiyana gu-ji. 2Lika jiny-yurtchingapa jiny-bena butula Jayman Birta (Simon Peter) rrapa an-nerranga Jesus an-nika jawina an-guna an-nigipa gu-day butula. Lika jiny-yinanga butula, “A-lay, gu-gurrema wenga abu-menga Bunggawa, rrapa ngayburrpa gala marn'gi yina gaya abu-barnjinga!”
3Jiny-yinagata jiny-yena, lika Birta rrapa an-guna an-nerranga Jesus an-nika jawina bitipa abirri-garlmuna, lika abirri-boy barra yi-gata gu-gurrema. 4Abirri-yurtchinga abirri-ni, an-guna an-nerranga Jesus an-nika jawina a-bawuna a-yurtchinga, a-bena gu-gurrema mu-ngoyurra. 5Lika a-gurduwuja, a-jawawiyana a-bona wupa; mu-nana mirikal mun-guyinda mu-yunya, wurra gala wupa a-barrngumiyarna. 6Lika Jayman Birta a-benapa ay-barrngumurra wupa. Lika mirikal mun-guyinda mu-nana, mu-yunya, 7rrapa minypa bama a-jirra abu-bichinga ngardapa mu-yunya, m-bichiyana mu-yu. 8Lika an-guna an-nerranga Jesus an-nika jawina mu-ngoyurra a-benapa, nipa rrapa a-barrngumurra. Lika mu-nana mun-gata rrapa marr a-balcha. 9||(Ngardawa gun-guwarr janguny bitipa gala meyali gubi-nacharna burdak, gun-gata minypa Jesus nipa barra a-juwa lika a-molamiya, minypa gun-nardiya nula jarlakarr barra gu-mungba.) 10Ganapiya, lika abirri-jekarra gu-bitipa gu-rrawa ngardapa ngardapa.
Jesus A-bena Achila Meri Mektaliny
(Metiyu 28:9-10; Mark 16:9-11)
11Wurra nipa Meri burdak mu-nguy jiny-jinyja gu-gurrema yarlanga, rrapa minypa jin-duwujana jiny-ji. Lika jiny-jurduwuja, jiny-jawawiyana wupa gu-gurrema, 12lika bijirri-nana abirri-jirrapa waykin abirri-guyinda abirri-mujaruk mun-gungarlcha abirri-barrngumuna abirri-ji, minypa abirri-ninya Jesus an-burral mu-ngoyurra a-yu -- an-ngardapa bama a-jirra ana-guyinda, an-nerranga rrepara a-jirra ana-guyinda. 13Bitipa lika abirri-wena achila, “A-jay, an-nga nula n-duwuja?”
Jiny-yinanga butula, “Ngika, wurra an-ngaypa Bunggawa abu-ganyja apula aburr-bona; gala ngaypa marn'gi yina gaya abu-barnjinga.”
14Lika jiny-nyukurdanyjiyana, a-nana Jesus a-jinyja, wurpa lika gala a-malawujarna nipiya. 15Lika a-wena achila Jesus, “A-jay, wurriya n-duwuja? Ana-nga ny-jenanga?”
Wurra Meri gu-borrwurra, jimarna an-mujama gun-gata gun-birlapirla rrawa jama a-ji a-workiyana, lika jiny-yinanga nula, “A-lay, minyja nginyipa ny-janyja, wengga apula yina gaya ny-barnjinga, lika ngu-ma barra ng-ga.”
16Jesus a-yinagata achila, “Meri.”
Lika nipa jina-ngukurdanyjiyanapa jiny-yena nula, minypa gu-birripa wengga jiny-yinanga, “Reb'onay!” minypa ngayburrpa nguburr-yinaga ngu-weya nguburr-workiya, “Bunggawa.”
17Nipa Jesus a-yinagata achila, “Gala barra nguna-rrima; gala burdak ngu-boyarna nula Nyanyapa arrku waykin. Wurra nginyipa boy burrwa aburr-ngaypa jawina minypa worlapa apa yerrcha, rrapa wengga burrwa minypa ngu-boya nula an-ngaypa Nyanyapa apa waykin an-gatiya minypa an-goyburrpa Nyanyapa ana-gorrburra -- an-ngaypa Wangarr an-gatiya minypa an-goyburrpa Wangarr.”
18Lika Meri Mektaliny jiny-jarlmuna, jiny-bona, Jesus burr-yika jawina jiny-yena burrwa, “A-lay, ngu-nana Bunggawa!” jiny-yinagata jiny-yena. Rrapa gun-nga minypa Jesus a-wena achila, nipa jin-gata gu-ngurrjinga burrwa.
Jesus A-bena Burrwa Aburr-yigipa Jawina
(Metiyu 28:16-20; Mark 16:14-18; Luk 24:36-49)
19Gun-gatiya gun-maywapa ngorrngurra Jandi gu-ni balngga, Jesus burr-yika jawina aburr-ni wupa gu-bala, ngana gu-jirra gipa gubu-jakabuna rrapa derta gubi-negarra, minypa aburr-gurkuja burrwa Ju yerrcha bunggawa. Wurra Jesus a-benapa wugupa aburr-ji, rrapa minypa a-yinanga burrwa, “Nyiburr-molamola nyiburr-ni barra; gala barra gun-nga nyibu-borrwa.” 20Lika a-gurdagurdarriyana burrwa minypa murna a-jirra rrapa gerlk a-jirra. Rrapa aburr-yigipa jawina aburr-worlworlcha aburr-ni nipa Bunggawa abi-nana.
21Lika a-wena burrwa barrwa gun-maywapa, “Nyiburr-molamola nyiburr-ni barra; gala barra gun-nga nyibu-borrwa. Minypa Nyanyapa arrku nguna-jerrmarra ngaypa, ngaypa rrapa arr-jerrmanga ngu-nirra ana-goyburrpa.” 22Lika burr-bipijinga, lika a-wena burrwa, “Bubu-ma Mern An-mawunga. 23Rrapa an-gugaliya werra a-negiya a-workiya, an-gata ana-nga minypa ana-goyburrpa baywarra nyibi-nega nula, an-narda ngardawa Nyanyapa arrku gipa baywarra gu-negarra nula. Rrapa an-nerranga ana-nga ana-goyburrpa gala baywarra nyibi-nega nula, an-narda ngardawa Nyanyapa arrku gala a-yinmiya baywarra gu-nega nula.”
Jesus Rrapa Domach (Thomas)
24Jesus a-yinagata a-wena burrwa a-ni, wurra Domach (Thomas) gala gata aburr-nirrarna wugupa, nipa Jesus a-bena burrwa. Minypa Domach an-gatiya abu-ngurrjinga aburr-workiya “gu-ngardapa abirri-bambungguna,” nipiya burr-guta aburr-gata Jesus burr-yika 12 gu-galiya yerrcha, wurra nipa jarra gala aburr-nirrarna wugupa gun-gata minypa Jesus a-bena burrwa. 25Lika gu-gata wenga aburr-wena nula, “A-lay, ngayburrpa nyibi-nana Bunggawa!”
Wurra nipa a-yinanga burrwa, “Ngaypa gala ngu-yinmiya marr ngu-balcha gun-narda ana-goyburrpa nyiburr-weya, wurra minyja ngaypa ngu-na murna a-jirra ana-jitabata abi-rrana, rrapa minypa ngaypa ngu-rrima murna a-jirra rrapa gerlk a-jirra an-jeja,” a-yinagata Domach a-wena.
26Gu-gata wenga Jandi gun-ngardapa, lika Jesus burr-yika jawina barrwa aburr-ni Domach wugupa. Wupa gu-bala aburr-ni, ngana gu-jirra gipa gubu-jakabuna rrapa derta gubi-negarra, wurra Jesus a-benapa gatiya wugupa burrwa a-jinyja, rrapa minypa a-yinanga burrwa, “Nyiburr-molamola nyiburr-ni barra; gala barra gun-nga nyiburr-borrwa.” 27Lika a-wena nula Domach, “A-lay, murna ngu-jirra nguna-rrima, nguna-na ngu-jeja. Rrapa nginyipa mernda ny-jirra jerrjangardawiya, nguna-rrima gerlk ngu-jirra ngu-jeja. Ganapa barrjejiga. Wurra marr balcha apula.”
28Nipa Domach a-yinanga, “Aya, ny-jurdiya Bunggawa apula, ng-guna waypa marn'gi ngu-ni nggula nginyipa Wangarr!”
29Lika Jesus a-yinagata nula, “Nginyipa marr ny-balcha apula, ya, minypa geka nguna-nana? Wurra aburr-werranga marr aburr-balcha barra apula minypa gala mu-ngoyurra ngunabi-nacharna, birripa aburr-gatiya jarra burr-guya aburr-nyilja barra.”
Gun-guna Janguny Mu-guna Mu-jurra Nipa An-nga Nula
30Mola gun-jaranga Jesus burr-barlmarrk jama a-ji, aburr-yigipa jawina abi-nana, wurra mu-guna mu-jurra gala ngu-wukurrjingarna. 31Wurra gun-gata ngu-wukurrjinga, barra nyanma ana-goyburrpa marr nyiburr-balcha nula Jesus, minypa nipiya Christ an-gata Wangarr an-nika An-walkurpa, rrapa minypa wanngu nyiburr-nipa barra nyiburr-workiya ngardawa nipiya an-nelangga. Gu-gurda ngacha.