Jesus Bugula Gu-jarlapuna Gurnal Mun-girra Mu-ni Minypa Wayin (Wine)
21Nuwurra waypa ngorrngurra abirri-jirrapa gu-ni, janara gu-ji gun-gaba rrawa Geyna (Cana) wana gu-bapala gu-rrawa Galali (Galilee), minypa an-ngardapa an-gugaliya jiny-ma barra jin-nigipa gochila gochila jin-gurra gama. Jesus mampa niya gata jinyu-ni, 2rrapa aburr-gonyjinga burrwa Jesus rrapa aburr-yigipa jawina yerrcha.
3Gun-gatiya waypa wayin (wine) mun-gata mu-wulebiyana, Jesus mampa niya jiny-yena nula, “A-lay, wayin gun-nyagara; mu-wulebiyana.”
4Jesus a-yinanga achila, “A-jay, ngaypa ngika nguna-barnja gata. Wurra gala burdak gun-mola gu-nirrarnapa apula.”
5Lika nipa jin-gata jiny-yena burrwa aburr-mujama, “A-lay, an-guna a-yinmiya barra a-wengga, ana-goyburrpa jama nyiburr-ji barra.”
6Rrapa japalana yi-gurrepa a-ji abirri-jirrapa an-ngardapa rrapa abirri-jirrapa an-ngardapa, nipa japalana jandarra gubi-jarlapuna bugula nula Ju yerrcha aburr-gurragiya aburr-workiya, japalana an-gata wana an-babalapa minypa duram (drum). 7Lika Jesus a-yinanga burrwa, “A-lay, bugula ana-werranga bubu-wemba, ana-guna bubi-jerrjerrja, gu-ngana bubu-ma.” Lika birripa aburr-garlmuna, bugula gubu-wembarra, gubi-jerrjerrjinga an-gata wana ana-bapala japalana.
8Lika Jesus a-wena burrwa mola, a-yinagata, “Gipa nyibi-jerrjerrjinga gun-delipa bubu-wemba, bubu-ga nula janara an-gurrimapa.” Lika gubu-wembarra, rrapa janara an-gurrimapa gubu-ganyja nula, abu-wuna. 9Lika nipa a-ngamngamjinga gu-barra, gugu wayin (wine) mu-ni, wurra gala marn'gi yina gaya wenga. Wurra aburr-mujama birripa jarra marn'gi, ngardawa minypa gubu-wembarra.
Rrapa minypa an-gata janara an-gurrimapa a-ngamngamjinga mun-molamola, lika a-gonyjinga nula an-gata gochila gochila an-gurra, nipa ana-bona, 10lika a-wena nula, a-yinanga, “A-lay, wolawola an-gugaliya jin-nigipa gochila gochila jin-gurra jiny-mangga a-workiya, nipa wayin m-barnjinga burrwa a-workiya. Minypa mu-ngoyurra m-barnjinga a-workiya mun-molamola, rrapa barrwa aburr-durtchinga, marr mu-yinanga mun-molamola m-barnjinga. Wurra jarra nginyipa, a-lay, ny-molamola. Minypa mu-ngoyurra ny-barnjinga mun-molamola, rrapa barrwa ny-barnjinga mun-molamola warrpam.” A-yinagata a-wena, ngardawa Jesus mu-jarlapuna mun-gata mun-molamola, wurpa lika an-gata gala marn'gi yina gaya wenga.
11Jesus a-yinagata ana-ngardapa ana-goma gu-negarra nipa burr-barlmarrk jama a-ji. Minypa gun-gatiya rrawa Geyna wana gu-bapala gu-rrawa Galali nipa gu-gegapa burr-barlmarrk jama a-ji. Rrapa gu-gunardiya wenga minypa nipa a-gurdagurdarriyana burrwa, minypa nipa wana an-babalapa. Rrapa gatiya gugu aburr-yigipa jawina marr aburr-balcha nula.
12Gu-gata wenga Jesus gatiya wugupa burrwa minypa jin-nigipa mampa niya rrapa aburr-yigipa worlapa niya yerrcha rrapa mola aburr-yigipa jawina yerrcha, birripa aburr-bupiyana gu-rrarnba rrawa Gap'arniyam (Capernaum). Lika gata aburr-ninya gu-yinmiyapa ngorrngurra.
Wangarr Gun-nika Bala Gun-nerra Gubi-negarra Jesus Burr-jobujobuna
(Metiyu 21:12-13; Mark 11:15-17; Luk 19:45-46)
13Gun-gatiya gugu aburr-gata Yichrayal (Israel) aburr-bapurr janara yi-gurrepa gu-ji burrwa gu-bona, minypa birripa gubu-borrwuja aburr-workiya wola waykin an-guyinda an-mujaruk burr-burndarna, wurra jarra burr-beybana. Gu-gata ngacha yi-gurrepa gu-ji burrwa janara, minypa birripa gubu-ngurrjinga aburr-workiya Bachoba (Passover), lika Jesus a-garlmuna, gu-bamawa ay-warrchinga ay-bamuna, lika Jir'uchalam (Jerusalem) a-bena. 14Rrapa gata waypa a-barrngumurra Wangarr gun-nika gu-japurra rrawa, lika nipa burr-nana gu-galiya yerrcha gatiya jalim aburr-ni minypa bulugi, jip (sheep), gu-lotok, rrapa minypa aburr-werranga gu-belabila aburr-ninya rrapa rrupiya mbi-ngukurdanyjinga burrwa aburr-ni wurra gama gorlk. 15Lika nipa Jesus murndurn mu-jarlapuna, lika burr-jurrburaykujamurrapa burr-yerrnyjinga, yarlanga aburr-bena bulugi, jip, gu-galiya yerrcha burr-guta. Minypa belabila gu-ngukurdanyjinga rrapa rrupiya mu-yerrnyjinga burrwa aburr-gata minypa mbi-ngukurdanyjinga aburr-ni. 16Rrapa aburr-gata minypa gu-lotok jalim aburr-ni nipa a-wena burrwa, “Jin-guna gu-lotok bubu-ga, buburr-boypa buburr-ni! Gun-guna Ngun-anya gun-nika rrawa gala nyiburr-yinmiya bayim nyiburr-ni rrapa jalim nyiburr-ni.”
17A-yinagata Jesus jama a-ji rrapa a-wena burrwa. Rrapa aburr-yigipa jawina gubu-borrwurra nula janguny gu-yurra, gu-yinaga gu-yurra, “Anya, ngaypa marr nula ngu-menga gun-guna gun-nginyipa bala, marrban ngaypa ngu-juwa.”
18Rrapa gu-gatiya wenga Ju (Jew) yerrcha aburr-gata aburr-garlmuna, aburr-wena nula Jesus, “A-lay, yama nyirr-gurdagurdarra ganyjarr, barra ngayburrpa marn'gi nyiburr-ni nggula gun-mola nggula geka burr-yerrnyjinga?”
19Lika Jesus a-yinanga a-wena burrwa, “Gun-guna Wangarr gun-nika bala ana-goyburrpa nyibu-rruma, rrapa ngaypa mola barra ngu-jarlapa ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa wupa.”
20Birripa Ju yerrcha aburr-yinagata, “A-lay, gun-guna bala gubu-gupuna jemberr gun-jaranga, minypa 46: Nginyipa jimarna mola ny-jupa barra ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa wupa, ya?” 21Aburr-yinagata aburr-wena nula Jesus, wurra jarra gun-gata nipa a-wena bala ngika; gun-burral jarra a-ngurrjiyana nipa an-burral. 22Rrapa nuwurra waypa jurdach a-juwuna rrapa Wangarr ana-nyala a-jarrkarrana, aburr-yigipa jawina gubu-borrwurra gu-gurda ngacha janguny nipa Jesus a-wena a-workiyana. Lika marr aburr-balcha janguny Wangarr gun-nika mu-jurra mu-guyinda rrapa barrwa gun-gata minypa Jesus a-wena a-workiyana.
23Jesus minypa gu-janara a-ni Bachoba gun-gata rrawa Jir'uchalam, aburr-jaranga wurra gama gorlk abi-nana burr-barlmarrk jama a-ji, lika marr aburr-balcha nula nipa an-nelangga. 24Wurra nipa Jesus gala marr a-balcharrarna burrwa birripa, ngardawa nipa marn'gi burrwa gu-galiya yerrcha. 25Gala jal a-nirrarna ana-nga marn'gi a-nengarna nipa, minypa an-gugaliya nula; jarra nipa marn'gi an-gugaliya gu-rrimanga.