Jesus Abi-rrimarra
(Metiyu 26:47-56; Mark 14:43-50; Luk 22:47-53)
181Gun-gata waypa Jesus a-wengganana a-ni, gu-mungbuna, lika a-garlmuna, aburr-yigipa jawina burr-ganyja a-bona, mu-gochila aburr-bupiyana gun-nelangga Gidron (Kidron), lika gu-gapa gu-rrarnba aburr-warrchinga, balaja mun-murra mu-jinyjarrapa mun-nelangga alip (olive) gatiya aburr-barrngumurra.
2Rrapa Jurrach (Judas) an-gata a-bawuna Jesus rrapa a-malchinga burrwa aburr-bachirra, nipa marn'gi gun-gata rrawa, ngardawa Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-bona aburr-workiyana gu-maywapa. 3Lika nipa Jurrach ana-garlmuna, a-guguyana burrwa ana-bona an-dakal an-guyinda rrapa aburr-mujama aburr-gata minypa birripa wana junggay yerrcha rrapa Berachi (Pharisee) yerrcha abu-wuna. Minypa lam (lamp) rrapa jarlk gubi-rrimanga rrapa garlpi mbi-rrimanga aburr-bona gurda aburr-ni, lika aburr-bena.
4Jesus, ngardawa nipa gu-borrwurra gu-yinmiya barra gu-ni nula, lika ana-gakiyana, yi-gurrepa a-wena burrwa, “A-lay, ana-nga nyibi-jenanga?”
5Birripa aburr-yinanga, “Minyja Jesus an-gata Nejarach (Nazareth) an-guyinda.”
Lika nipa a-yinagata, “Minyja ngaypa.” A-yinagata burrwa, rrapa Jurrach an-gata mu-ngoyurra a-bawuna Jesus, nipa gatiya wugupa burrwa aburr-jinyja. 6Gun-gata waypa Jesus a-yinagata burrwa, “Minyja ngaypa”, lika aburr-barrjekarra rrapa aburr-bungguna.
7Lika mola nipa burr-wengganana gun-maywapa, “A-lay, ana-nga nyibi-jenanga?”
Rrapa birripa aburr-yinagata, “Minyja Jesus an-gata Nejarach an-guyinda.”
8Lika nipa a-yinagata, “Minyja gipa ngu-wena ana-gorrburrwa ngaypiya. Minyja ngaypa nyiburr-wechawecharra apula, ngaypa wupa ngunabu-ma, ngunabu-ga, wurra aburr-guna burrbu-bawa.” 9Gun-narda a-wena burrwa, ngardawa gipa mu-ngoyurra a-wena gun-burral janguny gun-gata minypa a-yinagata a-wena, “Anya, nginyipa nguna-wuna gala ana-nga a-lijiwarriyarna.”
10Wurra Jayman Birta (Simon Peter) nipa barrang a-rrimarra. Lika nipa a-garlmunapa a-warrkarrapa a-jarrchinga an-munganaguwa gelama a-jirra junggay an-nika an-mujama an-gata an-nelangga Melkach (Malchus). 11Wurra Jesus a-wena nula Birta, “An-narda barnja barrang! Wurra nginyipa ny-borrwurra, jimarna gun-guna mari Nyanyapa arrku nguna-wuna gala barra ngu-ma, ya?”
Jesus Abu-ganyja Nula Anach (Annas)
12Gu-gata wenga lika Jesus abi-rrimarra aburr-gata Rowm (Rome) aburr-guyinda an-dakal rrapa an-birripa mu-ngoyurra a-jirra burrwa, rrapa mola an-mujama an-guyinda Ju yerrcha an-burriya. Lika abu-bichinga, 13lika Anach (Annas) mu-ngoyurra abu-ganyja nula. Nipa an-gata Anach minypa mu-lopa niya mu-ngoyurra gama a-wuna an-gata Gayapach (Caiaphas) junggay wana an-babalapa. 14Gayapach nipa an-gatiya gipa mu-ngoyurra a-wena burrwa Ju yerrcha, minypa gun-gata gun-molamola an-ngardapa barra a-juwa wurra gama gorlk aburr-marr.
Birta A-jordajiyana
(Metiyu 26:69-70; Mark 14:66-68; Luk 22:55-57)
15Gun-gatiya minypa Jesus abu-ganyja nula Anach (Annas), wurra bitipa Jayman Birta rrapa an-nerranga an-guna Jesus an-nika jawina abirri-jurrjurrmurra. An-guna an-nerranga Jesus an-nika jawina nipa junggay wana an-babalapa marn'gi nula, lika gun-mola nula wupa a-barrngumurra gochila gu-jirra rrawa gun-gatiya minypa Jesus abu-ganyja aburr-barrngumurra. 16Wurra nipa Birta burdak gu-ngana a-ji yarlanga. Lika an-gata an-nerranga Jesus an-nika jawina junggay wana an-babalapa ana-nyala marn'gi nula, nipa a-garlmunapa jin-mujama a-wena achila, jin-gata wolawola ngana gu-jirra jaga jiny-janana jin-yorkiyana; lika ji-gata gu-yagurrmurra nula, lika nipa ana-gata a-menga, ana-ganyja wupa nipa Birta. 17Wurra jin-gata jin-mujama ngana gu-jirra jaga jiny-janana jiny-ji, nipa jiny-yinanga nula Birta. “A-lay, an-gaba wupa a-nirra, nginyipa ny-junarda rrapa ny-yigipa jawina nula, ya?”
Nipa a-yinanga, “Ngaypa ngika, a-jay.”
18Rrapa aburr-mujama aburr-guyinda aburr-gata gipa ngana gubu-wuna, lika aburr-ngarnbuna aburr-ji, ngardawa mern mu-yurtchinga. Rrapa nipa Birta ana-bona, gatiya bol gu-ngardapa aburr-ngarnbuna aburr-ji.
Junggay Wana An-babalapa Ana-nyala A-wengganana Jesus
(Metiyu 26:59-66; Mark 14:55-64; Luk 22:66-71)
19Rrapa nipa Jesus a-ni wupa, minypa junggay wana an-babalapa murna a-wunapa nipa ana-nyala a-wengganana a-ni janguny, minypa Jesus aburr-nga aburr-yigipa jawina rrapa nipa a-yinmiyana a-wena a-workiyana. 20Wurra Jesus a-yinanga, “A-lay, gipa yarlanga ngu-wena burrwa ngu-workiyana wurra gama gorlk gatiya minypa aburr-bamagutuwiya aburr-workiya gu-bala gu-guyinda Ju yerrcha marn'gi aburr-negiya aburr-workiya, rrapa mola gatiya Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa burr-guta. Gala an-ngardapa ngu-weyarna nula ngu-workiyarna; jarra an-jaranga ngu-wena nula. 21Wurra an-nga nula ngaypa nguna-wengganacha nyi-nirra? Jarra burr-wenggana aburr-gata minypa aburr-galiyana apula aburr-workiyana. Ngaypa ngu-wena birripa aburr-gatiya marn'gi.”
22Gun-narda waypa Jesus a-wena, lika aburr-mujama abu-malapuna aburr-ni, an-ngardapa ana-garlmunapa ana-murna a-buna Jesus japurra a-jirra. Minypa a-yinanga nula, “Nginyipa ny-yinagata ny-yena nula junggay wana an-babalapa, ya?”
23Nipa Jesus a-yinanga, “Minyja an-nga nula nguna-buna? Niya gun-nerra ngu-wena, ya? Yama nguna-ngurrja? Jarra gun-jechinuwa ngu-wena.”
24Ganapiya, lika Anach a-garlmuna, Jesus burdak a-bichiyana a-ji a-jerrmarra nula Gayapach an-gata junggay wana an-babalapa.
Birta (Peter) Mola A-jordajiyana
(Metiyu 26:71-75; Mark 14:69-72; Luk 22:58-62)
25Wurra nipa Jayman Birta burdak a-ngarnbuna aburr-ji yarlanga. Rrapa birripa aburr-gata abu-wengganana, “A-lay, nginyipa ny-junarda an-gata an-gugaliya nyirri-digirrgnga nyirri-workiya, ya?”
Aburr-yinagata nula, wurra nipa a-jordajiyana, a-yinanga, “Ngaypa ngika, a-la.”
26Wurra an-ngardapa junggay wana an-babalapa an-nika an-mujama nipa ana-nyala a-malawurra Birta, ngardawa marn'gi nula gelama a-jirra a-gorndanga an-nigipa an-borrmunga. Lika a-garlmuna, a-yinanga nula Birta, “A-lay, gata ngiy-nana, ngarla, alip (olive) mu-jirra mu-nirra nyirri-ni wugupa!” 27Lika Birta mola a-jordajiyana, lika yibirrich bawul (fowl) jiny-yena.
Baylat (Pilate) An-gata Gapman An-guyinda Bunggawa A-galiyana Nula Jesus
(Metiyu 27:1-2, 11-14; Mark 15:1-5; Luk 23:1-5)
28Gun-gatiya, lika Gayapach gun-nika gu-rrawa wenga Jesus abu-ganyja aburr-bona bunggawa gun-nika rrawa an-gata gapman an-guyinda. Wurra gata waypa aburr-bena, ngana guna-ngarlcha guna-bamuna, lika birripa Ju yerrcha gala aburr-yinmiyarna aburr-barrngumiyarna gu-bala gun-gata gapman gun-nika. Jarra gun-gatiya waypa janara gu-ji burrwa Ju yerrcha, minypa ana-werranga gun-nika bala aburr-barrngumurda, gala yapa werra aburr-negiyan, minypa an-gata Ju ngika. Gala yapa aburr-ngukiyan mun-mujanara balaja. 29Lika Baylat (Pilate) an-gata bunggawa nipa yarlanga a-bena burrwa. Lika a-yinanga burrwa, “An-guna a-yinmiyana jama a-ji rraka mari nyibu-garraja nula? Bubu-ngurrja apula.”
30Birripa aburr-yinanga, “Minyja an-nerra; mari ana-bama, ngarla. Minyja an-mola a-nirrarna, gapa nyibu-bawujarna; wurra an-guna an-nerra nyibu-ganyja gurda nggula.”
31Wurra Baylat a-yinagata burrwa, “Ngika, wurra ana-goyburrpa bubu-ga, ana-goyburrpa nyiburr-yinmiya barra nula; waygaji nyibu-bu waygaji nyibu-bawa. Ngardawa gun-goyburrpa.”
Wurra birripa Ju yerrcha aburr-yinagata, “Ngika, a-la. Wurra ngayburrpa jarra gala gun-mola arrburrwa an-gugaliya nyibu-bu, a-juwa; jarra nginyipa gapman nyi-guyinda ny-bu.” 32Gu-yinagata gu-ni gu-bona, ngardawa gun-burral janguny Jesus mu-ngoyurra a-wena, a-ngurrjiyana nipa a-yinmiya barra a-juwa. [Minypa an-gata gapman burr-jong a-negarra a-rrana a-workiyana an-gugaliya gun-nerra jama a-ji.]
33Lika Baylat mola a-barrngumurra, lika a-wena burrwa aburr-yigipa aburr-mujama, Jesus abu-ganyja gurda nula, abu-barnjinga nipa ana-gochila. Lika nipa Baylat ana-nyala a-yinanga, “A-lay, aburr-gaba nginyipa bunggawa burrwa Ju yerrcha, ya?”
34Nipa Jesus a-yinanga, “Gun-narda nginyipa ny-borrwurrapa, ya? Yinda? Aburr-werranga aburr-wena nggula, ya?”
35Wurra Baylat a-yinagata, “A-lay, ngaypa Ju ngika, a-la. Wurra aburr-nginyipa aburr-borrmunga rrapa an-nginyipa wana junggay an-guyinda jarra bubi-jerrmarra gurda apula. Wurra nginyipa ny-yinmiyana werra nyi-negiyana?”
36Nipa Jesus a-yinagata, “Minyja gun-guna rrawa ngika ngaypa bunggawa. Wurra jimarna gun-guna rrawa ngaypa bunggawa ngu-ni, aburr-ngaypa aburr-mujama ngunabu-burdimangarna aburr-jirrarna, rraka Ju yerrcha aburr-barparpungarna ngunabi-rrimangarna. Wurra jarra gun-guna rrawa ngika ngaypa bunggawa.”
37A-yinagata a-wena Jesus, lika nipa Baylat a-yinagata, “Aya. Jarra nipa nginyipa bunggawa, ya?”
Lika nipa Jesus a-yinagata, “Gun-narda ny-yena gun-burral: ngaypa bunggawa. Wurra jarra gun-guna nula ngaypa ngu-bambungguna rrapa nguna-bona rrawa: minyja gun-burral barra ngu-ngurrja. Rrapa ana-nga gu-rrimanga gun-burral, nipa an-gata a-galiyarra apula gun-ngaypa janguny.”
38Lika Baylat a-yinagata, “Ngaw? Gun-nga waygaji gun-burral?”
Baylat A-wena Jesus A-juwa Barra
(Metiyu 27:15-31; Mark 15:6-20; Luk 23:13-25)
Lika nipa Baylat a-bona, Ju yerrcha yarlanga a-bena burrwa, a-yinanga, “A-lay, an-guna ngaypa ngu-nana, nipa gala gun-nga gun-nerra gu-rrima rraka mari ng-garra nula. 39Wurra jarra gun-guna ngu-wengga barra: Minypa gun-guna janara gipa gu-jirra ana-gorrburrwa Bachoba (Passover), gun-narda wolawola gu-jirra ana-gorrburrwa gu-workiya, ngaypa ngu-jerrmanga ana-gorrburrwa ngu-workiya an-ngardapa an-goyburrpa an-borrmunga mu-ngoyurra ngu-barrbuna. Minyja nyiburr-gurda Ju yerrcha, an-gaba an-goyburrpa bunggawa ngu-jerrma barra ana-gorrburrwa, ya?”
40A-yinagata nipa Baylat a-wena burrwa, wurra birripa aburr-garlmunapa aburr-jabarrchinga, “An-narda ngika, a-la! Wurra an-gata Bur'ebach (Barabbas)!” aburr-yinagata aburr-wena. Nipa Bur'ebach an-gata an-bachirra.