Lejarach (Lazarus) A-juwuna
111An-ngardapa an-gugaliya a-yorrpuna a-yu, an-nelangga Lejarach (Lazarus). Nipa Bechini (Bethany) an-guyinda gun-gatiya rrawa birrinyjipa Meri rrapa lamurrpa ngacha Marta (Martha) abirrinyu-ni abirriny-yorkiyana. 2Jin-gata Meri nipa jin-maywapa nuwurra jurdach mu-jerrjerrjinga mun-molamola mun-gungolkuja Jesus ana-rrepara rrapa barrwa japarna a-negarra rrepara a-jirra mu-yigipa mu-mejimija mu-guyinda. Ji-gatiya an-nika worlapa ngacha a-yorrpuna. 3Lika abirriny-jata lamurrpa niya yerrcha janguny gubirriny-jerrmarra nula Jesus, abirriny-yinanga, “A-lay, Bunggawa, nipa an-guna an-nginyipa nginyipa jal nyi-nirra nula, nipa a-yorrpurda.”
4Gun-narda waypa Jesus a-galiyana, nipa a-yinanga a-wena, “Gun-gata gu-derda guya gun-derta ngika. Jarra gu-gatiya wenga barra wurra gama gorlk an-nelangga warrpam an-molamola abi-nega barra Wangarr, rrapa Wangarr an-nika An-walkurpa an-nelangga an-molamola abi-nega barra, gu-gurdiya ngacha.” A-yinagata a-wena.
5Jesus jal a-ni burrwa Marta rrapa jin-gata lamurrpa ngacha rrapa Lejarach. 6Wurra gun-gata waypa nipa a-galiyana Lejarach a-yorrpuna, burdak nipa gapa a-ni ngorrngurra abirri-jirrapa, 7lika nuwurra a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, a-yinanga burrwa, “Nguburr-jeka barra yi-gapa Jud'iya (Judea).”
8Wurra aburr-yigipa jawina aburr-yinanga nula, “Bunggawa, a-lay, yi-rrawa gun-guna waya Ju yerrcha jal aburr-nirra, jimarn jarra gu-jandarra bubu-bu. Wurra nginyipa ny-jeka barra yi-gata birripa aburr-nirrapa, ya?”
9Lika Jesus a-yinanga a-wena burrwa, “Rrengarrenga gu-nirra gu-workiya, minypa ngulamgaba gu-gatiya wenga nuwurra ana-munya gu-nirra. Rrapa ana-nga minypa a-bamburda rrengarrenga gu-nirra, nipa an-gata gala a-yinmiya gu-jong rrapa gu-jandarra a-yerrnyja, a-bungga; jarra gu-nacha a-nirra gun-gujayanaya gu-bena gun-guniya rrawa. 10Wurra jarra an-gata minypa an-munya gu-maya a-bamburda a-workiya, nipa minypa gu-jong rrapa gu-jandarra a-yerrnyjinga gu-workiya, a-bunggiya; ngardawa gala gu-gujayanaya a-ni.” 11Jesus a-yinagata a-wena. Rrapa barrwa a-wena burrwa, a-yinanga, “An-ngayburrpa an-borrmunga Lejarach a-yurra, wurra ngu-boy barra ngu-jortka.”
12Aburr-yigipa jawina aburr-yinanga nula, “Bunggawa, a-lay, minyja nipa an-gata a-yurra, nipa a-molamiya barra.” 13Aburr-yinagata aburr-wena, jimarn jarra borijipa a-yupa birripa gubu-borrwurra, wurra jarra gun-gata Jesus a-wena minypa nipa Lejarach gipa mu-ngoyurra a-juwuna.
14Lika Jesus yarlanga gu-negarra burrwa, a-yinanga, “Nipa a-juwuna. 15Rrapa ngaypa ngu-worlworlchinga nipa a-juwuna minypa ngaypa gala nyirri-nirrarna, ngardawa gun-narda gun-mola ana-gorrburrwa barra marn'gi nyiburr-ni rrapa marr nyiburr-balcha. Wurra nguburr-boya,” a-yinagata a-wena.
16Rrapa Domach (Thomas) an-gata gu-ngardapa abirri-bambungguna, nipa a-wena burrwa aburr-gata wugupa jawina aburr-ni nula Jesus, a-yinanga burrwa, “Nguburr-boya. Barra ngayburrpa wugupa nula nguburr-juwa.”
Jesus Nipa An-gujarrkarra Rrapa Wanngu An-gunega
17Nuwurra waypa Jesus a-bena, wurra Lejarach gipa mu-ngoyurra gu-gurrema abu-gurrmurra wupa, minypa ngorrngurra abirri-jirrapa abirri-jirrapa. 18Gun-gata rrawa Bechini (Bethany), nipa Jir'uchalam (Jerusalem) yi-gurrepa, minypa 3 gil'amita (kilometre), 19rrapa aburr-jaranga Ju gipa aburr-bona gurda burrinyjula Marta rrapa Meri, barra aburr-gunggaja burrinyjula gun-gata minypa worlapa burrinyja gun-nyagara gu-ni.
20Rrapa gun-gatiya waypa Marta jiny-jaliyana Jesus ana-bamuna, lika jiny-bona, galamurrpa gubirriny-jarrana, wurra Meri burdak gapa gu-bala jinyu-ni. 21Marta jiny-yinanga nula Jesus, “Bunggawa, a-lay, minyja nginyipa wugupa nguburr-nirrarna, an-ngaypa worlapa apa gala a-yinmiyarna a-juwiyarna. 22Wurra gun-guniya gun-nga nginyipa ny-nyiwija barra nula Wangarr, ngaypa marn'gi nipa biy-wu barra.”
23Jesus a-yinanga achila, “Burraya worlapa nggu a-molamiya barra rrapa a-garlma.”
24Marta jiny-yinanga nula, “A-lay, ngaypa marn'gi jurdach gu-jirra ngorrngurra nipa barra a-garlma ngayburrpa burr-guta.”
25Jesus a-yinagata achila, “Ngaypa ng-guniya ng-gujarrkarra rrapa wanngu ng-gunega, rrapa ana-nga marr a-balcharra apula, an-gata an-gugaliya marrban a-juwa, wurra wanngu a-ni barra. 26Rrapa ana-nga wanngu a-nirra minypa nipa marr a-balcharra apula, an-gata an-gugaliya gala a-yinmiya a-juwa. Gun-narda nginyipa marr ny-balcharra janguny, ya?”
27Jiny-yinagata nula, “Ngaw, Bunggawa. Gipa marr ngu-balcharra ngguluwa nginyipa Christ, ngarla, Wangarr biy-yika Walkur nyina-bona rrawa.”
Jesus A-rruwujana
28Nipa Marta (Martha) jiny-yinagata jiny-yena, lika jiny-bona, jelapa ngacha jin-daykaja Meri (Mary). Yongun jiny-yena achila, “A-jay, Bunggawa an-gaba a-bena rrapa jal a-ni ngguluwa.” 29Meri gun-narda waypa jiny-jaliyana, lika jiny-jarlmuna, jiny-bona nula, 30Jesus burdak gala gu-murna gu-rrawa ana-boyarna, jarra gata a-ni gun-gata minypa Marta rrapa Jesus galamurrpa gubirriny-jarrana. 31Rrapa aburr-gata Ju yerrcha gu-bala aburr-ni, Meri aburr-gunggajinga achila, birripa jibi-nana jiny-jarlmuna, jiny-bena jiny-jarl yarlanga, lika birripa aburr-garlmuna, jibu-jurrjurrmurra, jimarn jarra birripa bama aburr-yinanga nipa jiny-boy barra gu-gurrema gun-gata abu-barnjinga worlapa acha, rrapa minypa gatiya barra jin-duwuja jinyu-ni.
32Wurra Meri jiny-bona, jiny-bena nula Jesus, rrapa gatiya waypa a-nana, lika ana-rrepara jiny-bungguna, jiny-yinanga nula, “Bunggawa, a-lay, minyja nginyipa wugupa nguburr-nirrarna, an-ngaypa worlapa apa gala a-yinmiyarna a-juwiyarna.”
33Jesus jinyu-nana jin-gata jin-duwujana rrapa aburr-gata Ju yerrcha wugupa achila birripa burr-guta aburr-rruwujana, lika burr-guya wargugu a-ni Jesus. 34A-yinanga, “Yina gaya nyibu-barnjinga?”
Aburr-yinanga nula, “Bunggawa, a-lay, guwa barra nyi-na.”
35Lika Jesus a-rruwujana.
36Rrapa aburr-werranga aburr-gata Ju yerrcha, birripa aburr-yinanga, “Awa! Nipa burr-guya jal a-ni nula.”
37Wurra aburr-werranga aburr-yinanga, “Minyja nipa a-jarlapuna an-gapula an-guyinda, wurra yama rrapa an-guna a-jarlapa?”
Jesus Ana-nyala A-jarrkarrana Lejarach (Lazarus)
38Jesus barrwa wargugu a-ni burr-guya, minypa a-bena gatiya gipa mu-ngoyurra abu-barnjinga wupa gu-gurrema nipa Lejarach (Lazarus), rrapa minypa ngana gu-jirra gubu-jakabuna gu-jandarra. 39Lika a-yinanga, “Gun-gata jandarra bubu-gaka.”
Marta jin-gata lamurrpa niya Lejarach nipa jiny-yinanga nula Jesus, “Bunggawa, a-lay, galapa an-gulol ngubu-numurda! Ngardawa gipa mu-ngoyurra nyibu-barnjinga, ngorrngurra abirri-jirrapa abirri-jirrapa gu-nirra.”
40Jesus a-yinanga achila, “Geka ngu-wena gala ny-borrwa, ya? Wurra minyja nginyipa marr ny-balcha barra nyi-na minypa Wangarr nipa wana an-babalapa.” 41Lika gubu-gakaja jandarra gun-gata mu-ngoyurra gubu-jakabunapa. Lika Jesus waykin a-ganana, a-yinanga, “Anya, ngaypa ngu-japurramaya ngu-nirra nggula gipa mu-ngoyurra ny-jaliyana apula. 42Ngaypa marn'gi nggula nginyipa ny-jaliyarra apula ny-yorkiya, wurra gun-narda ngu-wena, ngardawa aburr-guna aburr-jinyjarra, birripa barra minypa marn'gi aburr-ni minypa nginyipa nguna-jerrmarra.”
43Lika waykin a-wena, a-yinanga, “Lejarach, nyina-bengga!” 44Lika nipa ana-bena ana-bamuna yarlanga, murna a-jirra rrapa rrepara a-jirra, bama a-jirra burr-guta a-bichiyanapa a-ji mirikal mu-guyinda. Lika Jesus a-yinanga burrwa, “Bubi-yarlayarlawa nula barra a-boy.”
45Ju yerrcha aburr-gata minypa Meri aburr-bona gurda achila, birripa abi-nana Jesus a-yinagata jama a-ji, lika aburr-jaranga aburr-gata marr aburr-balcha nula. 46Wurra aburr-werranga aburr-gata aburr-garlmunapa aburr-bona burrwa Berachi (Pharisee) yerrcha, lika aburr-wena burrwa nipa Jesus a-yinmiyana jama a-ji.
Wengga Gubu-buna Minypa Jesus Abu-bu Barra
(Metiyu 26:1-5; Mark 14:1-2; Luk 22:1-2)
47Rrapa wana junggay yerrcha gun-narda waypa aburr-galiyana janguny, lika birripa rrapa aburr-gata Berachi yerrcha gu-ngardapa aburr-negiyana, burrbu-bamagutuwurra aburr-werranga aburr-gata Gawnchila (Councillor) yerrcha. Lika aburr-yinanga aburr-wena burrwa, “Marrka bubu-borrwa: Ngayburrpa nguburr-yinmiya barra nula an-gata? Wurra nipa burr-barlmarrk jama a-jirra a-workiya, 48rrapa minyja ngayburrpa ngubu-bawa, nipa mu-nguy a-yirdiyanpa jama a-jingin, rrapa aburr-bulapalawa marr aburr-balchin nula. Lika gu-gata wenga minypa gapman (government) yerrcha aburr-gata Rowm aburr-guyinda birripa aburr-galiyan, lika gubu-borrwurda, jimarna nipa bunggawa ngubi-negarda. Wurra gala yapa aburr-garlmurda, ngayburrpa Yichrayal (Israel) nguburr-bapurr gun-ngayburrpa gun-japurra bala gubu-rrumurda arrburrwa, rrapa minypa arrbu-bun,” aburr-yinagata aburr-wena.
49Rrapa minypa junggay wana an-babalapa a-ni an-gata Gayapach (Caiaphas), nipa a-garlmuna, burr-guya a-wena burrwa, a-yinanga, “Ana-goyburrpa gala gun-nga marn'gi nyiburr-ni, ngarla! 50Wurra yama nyibu-borrwa minypa gun-mola an-ngardapa an-gugaliya barra a-juwa wurra gama gorlk aburr-marr; gala yapa ngayburrpa nguburr-bapurr nguburr-wulebiyan.” 51A-yinagata a-wena, wurra gun-narda nipa nyanma ngika; jarra gun-gata jemberr gu-ni, nipiya a-ni wana an-babalapa junggay, rrapa nipa gala marn'gi wurra Wangarr a-wuna gun-gata janguny, barra minypa nipa mu-ngoyurra a-wengga, minypa Jesus a-juwa barra burrwa aburr-gata Yichrayal aburr-bapurr; 52wurra birripa ngardapa burrwa ngika, wurra jarra aburr-werranga Wangarr burr-yika gu-ngarda yerrcha gu-werranga gu-werranga gu-rrawa aburr-nirra birripa burr-guta, minypa nipa burr-bamagutuwa barra gu-ngardapa burr-nega.
53Ganapiya, wurra gun-narda waypa nipa Gayapach a-wena, lika wengga gubu-buna aburr-ni birripa aburr-yinmiya barra Jesus abu-bu. 54Lika gu-gata wenga Jesus gala mola yarlanga a-rrigirrgngarna gun-gata Ju yerrcha aburr-ni aburr-workiyana. Wurra gu-bawuna gun-gata rrawa, a-bona gu-werrpa, wurra gu-guta gu-gera rrawa gu-jirra gun-nelangga Yiprayim (Ephraim). Lika gata aburr-ninya Jesus rrapa aburr-yigipa jawina.
55Gun-gatiya gugu janara yi-gurrepa gu-ji burrwa gu-bona Yichrayal aburr-bapurr, minypa birripa gubu-borrwuja aburr-workiya wola waykin an-guyinda an-mujaruk burr-burndarna, wurra jarra burr-beybana. Rrapa gun-gata nula janara ngardawa yi-gurrepa gu-ji, aburr-jaranga gu-galiya yerrcha gu-mugarla wenga aburr-warrchinga Jir'uchalam, gatiya barra minypa gu-guwurlurrbiya gun-mola gubi-nega barra burrwa janara nula. 56Rrapa birripa aburr-wechawecha nula Jesus, minypa wupa gu-japurra aburr-bamagutuwiyana. Rrapa minypa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, aburr-yinanga, “A-lay, nginyipa ny-yinmiya ny-borrwuja? Minyja nipa waygaji gala a-yinmiya ana-boy gu-janara, ya?” 57Aburr-yinagata aburr-wena wurra gama gorlk. Ngardawa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa Berachi yerrcha birripa gipa mu-ngoyurra aburr-wena ana-nga marn'gi Jesus yina an-gaya, an-gata a-ngurrja barra burrwa barra abi-rrima.