Luk A-wukurrjinga
A-ngurrjinga Jesus Christ
1. (1:1 - 1:4)
2. Janguny Minypa Yil'ichabat (Elizabeth) A-ma Barra Yokuyoka Jon (1:5 - 1:25)
3. Janguny Minypa Meri A-ma Barra Yokuyoka Jesus (1:26 - 1:38)
4. Meri (Mary) Rrapa Yil'ichabat (Elizabeth) Balpura Abirrinyu-ni (1:39 - 1:45)
5. Meri Mun-nika Manakay (1:46 - 1:56)
6. Jon A-bambungguna (1:57 - 1:66)
7. Jekar'aya Mun-nika Manakay (1:67 - 1:80)
8. Jesus A-bambungguna (2:1 - 2:7)
9. Janguny Gu-bena Burrwa Aburr-gata Jip (Sheep) Jaga Aburr-ganaja Aburr-workiya (2:8 - 2:20)
10. An-nelangga Abu-garrana Jesus (2:21 - 2:21)
11. Jesus Abirriny-janyja Gurda Wangarr Gun-nika Gun-japurra Rrawa (2:22 - 2:40)
12. Jemberr 12 Gu-ni Nula Nipa Jesus A-bona Wangarr Gun-nika Gun-japurra Rrawa (2:41 - 2:52)
13. Jon Gu-ngurrjinga Burrwa Wurra Gama Gorlk (3:1 - 3:20)
14. Jon Ana-nyala Jesus Bama A-gurragaja (3:21 - 3:22)
15. Jesus Burr-yika Mu-ngoyurra Aburr-guyinda (3:23 - 3:38)
16. Jesus Ana-walkwalk Gelama Werra A-negarra (4:1 - 4:13)
17. Jesus A-garlmuna Jama A-ji (4:14 - 4:15)
18. Wurra Gama Gorlk Nejarach (Nazareth) Aburr-nirra Ngoyurra Aburr-yerryerrmiyana Nula Jesus (4:16 - 4:30)
19. An-gugaliya Walkwalk A-rrimarra (4:31 - 4:37)
20. Jesus Wanngu Burr-negarra Aburr-jaranga Gu-galiya Yerrcha (4:38 - 4:41)
21. Jesus Gu-ngurrjinga A-bona Gun-molamola Janguny (4:42 - 4:44)
22. Aburr-gata Jesus Mu-ngoyurra A-gonyjinga Burrwa (5:1 - 5:11)
23. Jesus Wanngu A-negarra An-gugaliya Gun-guburlububurluja Gu-rrimarra (5:12 - 5:16)
24. Jesus Wanngu A-negarra An-nyarlkuch (5:17 - 5:26)
25. Jesus A-gonyjinga Nula Libay (Levi) (5:27 - 5:32)
26. Minypa Balaja Mbi-bawuja Aburr-workiya Rrapa Wangarr Abu-wengganacha (5:33 - 5:39)
27. Jarradi (Saturday) Nula (6:1 - 6:5)
28. An-ngardapa An-gugaliya Murna An-nerra (6:6 - 6:11)
29. Jesus Burr-menga 12 Gu-galiya Yerrcha (6:12 - 6:16)
30. Jesus Marn'gi Burr-negarra Janguny Rrapa Bin-dimarra Aburr-molamiyana (6:17 - 6:19)
31. Gun-gunyilja Rrapa Gun-nerra (6:20 - 6:26)
32. Gurrurta Rrima Burrwa Aburr-gata Aburr-bachirra Nggula (6:27 - 6:36)
33. Gala Barra Burr-yopa Aburr-werranga (6:37 - 6:42)
34. Gun-jong Gun-guyinda Rrapa Balaja Nipa Mu-rrimanga (6:43 - 6:45)
35. Meyali Gun-gata Minypa Bala Gubirri-gupuna Ngardapa Ngardapa (6:46 - 6:49)
36. An-gata Burr-ganyja A-workiya Rowm (Rome) An-guyinda An-dakal (7:1 - 7:10)
37. Jesus A-jarrkarrana Jin-miliyak An-nika Mu-lopa Acha Mu-ngoyurra Gun-nyagara Gu-ni (7:11 - 7:17)
38. Jon Bijirri-jerrmarra Gurda Nula Jesus Abirri-jirrapa Abirri-mujaruk (7:18 - 7:35)
39. Jin-ngardapa Gama Jin-gata Jin-nerra Nipa A-ngimarra Jesus Rrepara A-jirra (7:36 - 7:50)
40. Mu-gama Yerrcha Aburr-gata Minypa Aburr-gunggajinga Nula Jesus (8:1 - 8:3)
41. Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya A-lamajinga A-bona Balaja Nula (8:4 - 8:8)
42. Jesus Gu-ngurrjinga Gun-gata An-nga Nula Nipa Minypa Meyali Gu-murna A-wena Burrwa A-workiyana (8:9 - 8:10)
43. Jesus Gu-ngurrjinga Burrwa Gun-burral Minypa Meyali Gun-gata An-gugaliya A-lamajinga A-bona Balaja Nula (8:11 - 8:15)
44. Minypa Gun-maywapa Ranginy Lam (Lamp) (8:16 - 8:18)
45. Jesus Mampa Niya Rrapa Worlapa Niya Yerrcha (8:19 - 8:21)
46. Jesus Gu-jobujobuna Barlmarrk Rrapa Bartpa (8:22 - 8:25)
47. Jesus Wanngu A-negarra An-gugaliya Walkwalk An-jaranga A-rrimarra (8:26 - 8:39)
48. Jesus Wanngu Bijirrinyu-negarra Jayrach (Jairus) Jin-nika Jin-walkurpa Rrapa Jin-nerranga Jin-gata Gipa Jemberr Gun-jaranga Jiny-yorrpuna Jiny-yu (8:40 - 8:56)
49. Jesus Burr-jerrmarra Aburr-yigipa 12 Gu-galiya Yerrcha (9:1 - 9:6)
50. Ayrat (Herod) Bambulabulawa A-ni (9:7 - 9:9)
51. Jesus Balaja Burr-wuna 5,000 Gu-galiya Yerrcha (9:10 - 9:17)
52. Birta (Peter) A-ngurrjinga Jesus Nipa Christ (9:18 - 9:21)
53. Jesus A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra (9:22 - 9:27)
54. Jesus A-ngukurdanyjiyana Rrapa A-jayanayana A-ji (9:28 - 9:36)
55. Jesus Wanngu A-negarra An-delipa An-gata Minypa Walkwalk A-rrimarra (9:37 - 9:43)
56. Jesus Barrwa A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra (9:44 - 9:45)
57. Ana-nga Barra Wana A-ni (9:46 - 9:48)
58. Ana-nga Gala An-bachirra Ana-gorrburrwa Nipa Jarra A-gunggajinga Ana-gorrburrwa (9:49 - 9:50)
59. Jim'eriya (Samaria) Aburr-guyinda Abu-dalajinga Jesus (9:51 - 9:56)
60. Jimarna Abu-jurrjurrmurna Jesus (9:57 - 9:62)
61. Jesus Burr-jerrmarra Aburr-jaranga Gu-galiya Yerrcha Minypa 72 (10:1 - 10:12)
62. Rrawa Gun-gata Gala Gun-nerra Gubu-bawujarna (10:13 - 10:16)
63. Jesus Burr-yika 72 Gu-galiya Yerrcha Aburr-jekarra Gurda Nula (10:17 - 10:20)
64. Jesus A-marrkapchinga A-ni (10:21 - 10:24)
65. Meyali Gun-gata Minypa An-molamola An-gugaliya An-gata Jim'eriya (Samaria) An-guyinda (10:25 - 10:37)
66. Jesus Balapala Bijirrin-denyjinga Marta Rrapa Meri (10:38 - 10:41)
67. Jesus Marn'gi Burr-negarra Gun-guwenggana Nula (11:1 - 11:13)
68. Walkwalk Gun-nika Ganyjarr Ngardapa -- Jesus Gun-nika Ngardapa (11:14 - 11:23)
69. Minypa Walkwalk An-guyinda Ana-jeknga Nula Mu-ngoyurra A-bawuna (11:24 - 11:26)
70. Aburr-gata Minypa Gun-burral Aburr-marrkapchinga Aburr-nirra (11:27 - 11:28)
71. Gu-galiya Yerrcha Gubi-nacharna Ganyjarr (11:29 - 11:32)
72. Wuparnana Nguburr-ngurrnga Barra Nguburr-naya Nguburr-ni (11:33 - 11:36)
73. Jesus Burr-jonga A-ni Berachi (Pharisee) Yerrcha (11:37 - 11:54)
74. Jesus Gelama Gelama Burr-barra Aburr-yigipa Jawina (12:1 - 12:3)
75. Ana-nga Barra Arr-gurkuja Nula (12:4 - 12:7)
76. Arr-malcha Nula Christ Rrapa Ngika Ay-romyerrnyja (12:8 - 12:12)
77. Minypa Gun-maywapa Ranginy An-gorlkpalawa An-gerna (12:13 - 12:21)
78. Gala Barra Ny-yorija Ngguluwa Nginyipa (12:22 - 12:31)
79. Gorlk Ny-ma Barra Gun-gaba Waykin (12:32 - 12:34)
80. Nawanawa Buburr-ni (12:35 - 12:40)
81. An-mujama An-guyinda Bama An-gubalcha Rrapa An-nerra (12:41 - 12:48)
82. Jesus Guna-ganyja Gun-gungorrkorndiya (12:49 - 12:53)
83. Minypa Marn'gi Nyiburr-nirra Nyiburr-workiya Gun-nga Yorr Rrapa Gun-nga Warlirr (12:54 - 12:56)
84. Mari Marrka Gun-delipa Nega Ngguluwa (12:57 - 12:59)
85. Minyja Gala Gun-nerra Ny-bawa -- Ny-juwa Barra (13:1 - 13:5)
86. Meyali Gun-gata Minypa Gun-jong Wagarrich Gala Balaja Mu-rrima (13:6 - 13:9)
87. Jesus Wanngu Jinyu-negarra Mu-ngoyurra Jiny-jonamurrmiyana (13:10 - 13:17)
88. Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya A-lamajinga Mipila Mu-jirra Gun-jong Machart (Mustard) (13:18 - 13:19)
89. Minypa Gun-maywapa Ranginy Rakaraka Mu-durtchinga Mu-workiya (13:20 - 13:21)
90. Barrnguma Minypa Gu-rruwurdola Ngana Gu-jirra (13:22 - 13:30)
91. Jesus Wargugu A-ni Burrwa Jir'uchalam (Jerusalem) Aburr-nirra (13:31 - 13:35)
92. Jesus A-rrimarra An-gugaliya Rrarnba A-jirra Mernda A-jirra A-burlujarra A-jirra (14:1 - 14:6)
93. Janara Nula Joborr (14:7 - 14:14)
94. Meyali Gun-gata Minypa Aburr-werranga Aburr-jekarra (14:15 - 14:24)
95. Jesus An-nika Jawina (14:25 - 14:35)
96. Minypa Gun-maywapa Ranginy Jin-gata Jip (Sheep) Jinyu-lijiwarriyana (15:1 - 15:7)
97. Minypa Gun-maywapa Ranginy Jilpa (Silver) Mun-guyinda Rrupiya Mu-lijiwarriya Mu-workiya (15:8 - 15:10)
98. Meyali Gun-gata Minypa An-walkurpa A-lijiwarriyana (15:11 - 15:32)
99. An-guyolkiya An-mujama Wurra Minypa A-jarlapiyana A-bamuna (16:1 - 16:13)
100. Jesus A-wena (16:14 - 16:18)
101. An-gorlkpalawa Rrapa An-gata Lejarach (Lazarus) (16:19 - 16:31)
102. Gun-gulijiwarriya (17:1 - 17:4)
103. Minyja Marr Ny-balcha (17:5 - 17:6)
104. Jama An-mujama Gun-nika (17:7 - 17:10)
105. Jesus Wanngu Burr-negarra Gu-galiya Yerrcha Minypa Arr-jirrapa Arr-murna (17:11 - 17:19)
106. Gun-gata Minypa An-walkurpa Ana-jeka Barra (17:20 - 17:37)
107. Meyali Gun-gata Minypa Jin-miliyak Rrapa Joborr Jaga An-gugana (18:1 - 18:8)
108. Meyali Gun-gata Minypa Abirri-gata Berachi (Pharisee) Rrapa An-mujama Nula Gapman (18:9 - 18:14)
109. Jesus Burr-jalkakaja Gu-ngarda Yerrcha (18:15 - 18:17)
110. An-ngardapa An-gugaliya Gorlk Wana Nula (18:18 - 18:30)
111. Jesus Ana-jirrapa Ana-ngardapa Ana-goma Gu-negarra A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra (18:31 - 18:34)
112. Jesus Wanngu A-negarra An-gapula (18:35 - 18:43)
113. Jesus Rrapa An-gata Jek'iyach (Zacchaeus) (19:1 - 19:10)
114. Meyali Gun-gata Minypa Arr-jirrapa Arr-murna Rrupiya Goldan Mu-maya (19:11 - 19:27)
115. Jesus A-bena Jir'uchalam (19:28 - 19:40)
116. Jesus A-rruwujana Nula Gun-gata Rrawa Jir'uchalam (19:41 - 19:44)
117. Wangarr Gun-nika Bala Gun-nerra Gubi-negarra Jesus Burr-jobujobuna (19:45 - 19:48)
118. Abu-wengganana Jesus Ana-nga A-wuna Ganyjarr (20:1 - 20:8)
119. Meyali Gun-gata Minypa Gu-galiya Yerrcha Jaga Aburr-ganana Gurnal Mun-murra Mu-jinyja (20:9 - 20:18)
120. Rrupiya Mun-gata Gapman Burr-gaypurda A-workiya Gu-galiya Yerrcha (20:19 - 20:26)
121. Minypa An-gugaliya A-juwiya A-workiya Barrwa Gu-yinmiya Barra Gu-ni Nula (20:27 - 20:40)
122. Christ Nipa Ana-nga Nyanma (20:41 - 20:44)
123. Gun-nerra Gun-gata Minypa Aburr-gata Joborr Marn'gi Aburr-gunega Gubi-rrimanga (20:45 - 20:47)
124. Jin-miliyak Rrupiya M-barnjinga Nula Wangarr (21:1 - 21:4)
125. Jesus Gu-ngurrjinga Minypa Bala Wangarr Gun-nika Gu-rrumiya Barra (21:5 - 21:6)
126. Mari Guna-bamburda Rrapa Gun-nerra Gu-ni Barra (21:7 - 21:19)
127. Minypa Gubu-rruma Barra Rrawa Jir'uchalam (Jerusalem) (21:20 - 21:24)
128. Gun-gata Minypa An-walkurpa An-gugaliya Ana-jeka Barra (21:25 - 21:28)
129. Minypa Gun-maywapa Ranginy Mun-jawanyja Gun-jong M-burnda Niya (21:29 - 21:33)
130. Minypa Ny-jartchin (21:34 - 21:38)
131. Wengga Gubu-buna Aburr-ni Jesus Abu-bu Barra (22:1 - 22:2)
132. Jurrach (Judas) A-malchinga Burrwa Jesus Abu-bu Barra (22:3 - 22:6)
133. Jesus Bijirri-jerrmarra Janara Nawanawa Abirri-ni (22:7 - 22:13)
134. Minypa Jesus An-munyjurr Mbi-barra (22:14 - 22:23)
135. Ngarndarrk Ngarndarrk Aburr-negiyana Minypa Ana-nga Wana (22:24 - 22:30)
136. Jesus Mu-ngoyurra Gu-ngurrjinga Minypa Nipa Birta (Peter) A-jordajiya Barra (22:31 - 22:34)
137. Rrupiya Rrapa Gorlk Rrapa Barrang (22:35 - 22:38)
138. Jesus A-wengganana A-ni Gata Mu-mirk Alip (Olive) Mu-jirrapa (22:39 - 22:46)
139. Jesus Abi-rrimarra (22:47 - 22:53)
140. Birta A-jordajiyana (22:54 - 22:62)
141. Jesus Abu-borrkpuna Rrapa Abu-buna (22:63 - 22:65)
142. Gawnchila (Councillor) Yerrcha Gojilapa Abi-negarra Jesus (22:66 - 22:71)
143. Jesus Abu-ganyja Nula Baylat (Pilate) (23:1 - 23:5)
144. Baylat A-jerrmarra Jesus Nula Ayrat (Herod) (23:6 - 23:12)
145. Baylat A-wena Jesus A-juwa Barra (23:13 - 23:25)
146. Jesus Burr-jong Abi-negarra Abi-rrana (23:26 - 23:43)
147. Jesus A-juwuna (23:44 - 23:49)
148. Jesus An-burral Abu-gurrmurra Wupa Gu-ngarnama Gu-gurrema Gu-guyinda (23:50 - 23:56)
149. Jesus A-molamiyana (24:1 - 24:12)
150. Jesus A-bena Butula Abirri-jirrapa (24:13 - 24:35)
151. Jesus A-bena Burrwa Aburr-yigipa Jawina (24:36 - 24:49)
152. Jesus A-warrchinga Waykin (24:50 - 24:53)