Jesus Abu-ganyja Nula Baylat (Pilate)
(Metiyu 27:1-2, 11-14; Mark 15:1-5; Jon 18:28-38)
231Lika gu-gata wenga aburr-gata warrpam aburr-garlmuna, Jesus abu-ganyja, abu-wuna Baylat (Pilate) an-gata Rowm (Rome) wenga gapman an-guyinda bunggawa. 2Lika bima abu-ngurrjinga nula aburr-ni, aburr-yinanga, “An-guna ngayburrpa nyibi-nacha, nipa gun-bachirra ngana burr-wucha aburr-ngayburrpa gu-galiya yerrcha. Minypa nipa a-weya burrwa a-workiya, jimarna gala barra abu-wu Bunggawa Rowm a-nirra rrupiya dek (tax). Rrapa minypa a-ngurrjiya a-workiya, jimarna nipiya Christ nipa Wangarr ana-jerrmarra arrburrwa bunggawa.”
3Lika Baylat a-garlmuna, a-wengganana, “A-lay, aburr-gaba nginyipa bunggawa burrwa Ju yerrcha, ya?”
Nipa Jesus a-yinanga, “Nginyipa ny-yena, gun-nardiya.”
4Lika Baylat a-wena burrwa wana junggay yerrcha rrapa gu-galiya yerrcha aburr-gata aburr-galiyana aburr-jinyja, a-yinagata burrwa, “An-guna ngaypa ngu-nana, nipa gala gun-nerra gu-rrima rraka mari ng-garra nula.”
5Wurra birripa mu-nguy burr-guya aburr-wena, “Ngika. Wurra an-nardiya nipa minypa gu-yigipa gu-janguny gu-mari ngana burr-wucha a-boya gurdiya rrawa gu-jirra gu-boya Jud'iya (Judea). Minypa Galali wenga, lika an-guna gugu.”
Baylat A-jerrmarra Jesus Nula Ayrat (Herod)
6Gun-gata waypa Baylat a-galiyana aburr-wena, lika burr-wengganana minyja Jesus nipa Galali an-guyinda. 7Lika gun-narda waypa nipa gu-borrwurra, minypa an-guna Jesus nipa Galali (Galilee) an-guyinda, lika nipa Baylat a-wena burrwa aburr-yigipa an-dakal, lika birripa abu-ganyja nula Ayrat (Herod) bunggawa an-gata gu-gata a-yika gu-rrawa Galali, ngardawa nipa Ayrat yarta ana-bona Jir'uchalam (Jerusalem).
8Rrapa gun-gatiya waypa Ayrat a-nana Jesus, nipa burr-guya marrnguwa a-ni, ngardawa marr gu-ganyja gun-baykarda. Minypa janguny gu-barrjekarra nula, a-galiyana a-workiyana, rrapa jal a-ni a-nacharna burr-barlmarrk jama a-jirrarna. 9Lika a-wengganana Jesus gun-jaranga wengga, wurra Jesus gala nipa a-weyarna nula. 10Rrapa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa joborr marn'gi aburr-gunega, birripa aburr-jinyja gatiya rrapa burr-guya aburr-wena, bima abu-ngurrjinga aburr-ni Jesus. 11Ganapiya, lika Ayrat rrapa aburr-yigipa an-dakal, birripa an-nerra abi-negarra, abu-borrkpuna. Rrapa minypa abu-jolartchinga mirikal mun-gata wolawola bunggawa an-guyinda a-barrngumiya a-workiya, lika Ayrat a-wena burrwa, lika abu-ganyja aburr-jekarra nula Baylat. 12Bitipa Baylat rrapa Ayrat mu-ngoyurra abirri-bachirramiyana butula abirri-workiyana gu-gapa gu-guta, wurra gun-gatiya gugu abirri-ngukurdanyjiyana, lika abirri-borrmunga abirri-negiyana.
Baylat A-wena Jesus A-juwa Barra
(Metiyu 27:15-26; Mark 15:6-15; Jon 18:39--19:16)
13Gu-gata wenga Baylat a-gonyjinga burrwa aburr-gata wana yerrcha junggay rrapa Ju yerrcha bunggawa rrapa gu-galiya yerrcha. 14Lika a-wena burrwa, “Ana-goyburrpa nyibu-ganyja gurda an-guna, rrapa nyibu-ngurrjinga, jimarna gun-nerra ngana burr-wucha a-workiya wurra gama gorlk, wurra jarra ngaypa ng-galiyana nula, ana-goyburrpa nyiburr-jinyja, wurra ngu-nana gala gun-nerra gu-rrima, wuriya gun-gata ana-goyburrpa bima nyibu-ngurrjinga. 15Rrapa Ayrat, nipa burr-guta a-nana an-guna an-mola, ngardawa ana-gurdanyjinga, gala burr-mari a-weyarna nula. Minyja bubi-na, an-guna gala gun-nga gun-nerra jama a-jirrarna a-workiyarna rraka nipa a-juwa, wurra gun-nyagara. 16-17Wurra ngaypa jarra ngu-wengga barra burrwa aburr-ngaypa an-dakal, birripa abu-jurrburaykujama barra, lika ngu-jerrma barra.”
18Wurra warrpam aburr-gonyjinga, “Bupa an-narda! Wurra nyirr-wu an-gata Bar'ebach (Barabbas)!” 19||(Nipa an-gata Bar'ebach wugupa burrwa aburr-gata aburr-werranga gipa mu-ngoyurra aburr-garlmunapa burrbu-buna gapman yerrcha, jimarna barra gubu-ngukurdanyja, wurra nipa gugu gatiya brichina a-ni.)
20Baylat barrwa a-wena burrwa, ngardawa nipa jal a-ni Jesus a-jerrma barra. 21Wurra birripa mu-nguy aburr-gonyjinga, “An-narda bupa! Burr-jong negapa rra!”
22Lika Baylat ana-jirrapa ana-ngardapa ana-goma gu-negarra a-wena burrwa. Minypa a-yinagata, “Wurra an-nga nula? An-guna a-yinmiyana jama a-ji gun-nerra? Wurra ngaypa ngu-nana gala gun-nga gun-nerra gu-rrima rraka a-juwa. Jarra ngu-wengga barra burrwa aburr-ngaypa an-dakal, birripa barra abu-jurrburaykujama barra, lika ngaypa ngu-jerrma barra.”
23Wurra birripa burr-guya aburr-jabarrchinga, barra minypa burr-jong a-negapa a-rra. Minypa mu-nguy aburr-yinagata aburr-jabarrchinga, nuwurra Baylat gu-yagurrmurra burrwa. 24A-yinagata, “Ganapiya, ngardawa gun-goyburrpa jal rrapa wengga.” 25Lika nipa ana-jerrmarra burrwa an-gata Bar'ebach birripa jal aburr-ni nula, an-gatiya an-gubu an-bachirra nula gapman. Wurra Jesus nula Baylat a-wena burrwa aburr-yigipa an-dakal, birripa barra abu-ga, burr-jong abi-negapa abi-rra, ngardawa birripa gu-galiya yerrcha gun-birripa jal.
Jesus Burr-jong Abi-negarra Abi-rrana
(Metiyu 27:32-44; Mark 15:21-32; Jon 19:17-27)
26Ganapiya, lika Jesus abu-menga, lika aburr-bona. Aburr-bamuna, lika galamurrpa gubu-garrana an-ngardapa an-gata an-gugaliya an-nelangga Jayman (Simon), nipa Jayr'iny (Cyrene) an-guyinda. Nipa ana-bamuna gu-murnangana rrawa, minypa gu-werranga rrawa wenga, wurra birripa abi-rrimarrapa, gun-jong Jesus gun-nika murna abu-wuna, lika a-bamiyana a-bamuna jurdach.
27Aburr-jaranga gu-galiya yerrcha, birripa abu-jurrjurrmurra Jesus, rrapa aburr-werranga mu-gama yerrcha aburr-rruwujana nula aburr-bamuna. Wurra nipa a-ngukurdanyjiyana, lika a-wena burrwa, 28“Nyiburr-gurda mu-gama yerrcha Jir'uchalam nyiburr-guyinda, ganapa buburr-rruwuja apula. Wurra jarra buburr-rruwuja ana-gorrburrwa ana-goyburrpa rrapa aburr-goyburrpa gu-ngarda yerrcha. 29Ngardawa minypa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya ana-goyburrpa Yichrayal nyiburr-bapurr burr-guya gun-nerra gu-ni barra ana-gorrburrwa, rrapa minypa ana-goyburrpa nyiburr-wengga barra, nyiburr-yinda, ‘Ya? Mu-gama yerrcha aburr-gata gala delipa abi-rrima, gu-gurda nula birripa jarra aburr-worlworlchinga, aburr-gatiya minypa gala delipa ngamangama abu-wucharna aburr-workiyarna, ngaja, ngarla!’ nyiburr-yirda barra nyiburr-wengga. 30Minypa gun-gatiya gugu ngardawa gun-gata mari wana,
‘gu-galiya yerrcha aburr-wengga barra nula mun-mirk mun-guyinda,
minypa aburr-yinda barra nula, “Nyin-denyja!”,
rrapa aburr-yinda barra nula bulgapulga gun-guyinda,
“Nyirr-gonyinyja!’”
31Ngardawa minypa gu-galiya yerrcha aburr-yinagatiya apula burr-jong ngunabi-nega barra ngunabi-rra, gun-guna gun-jong gun-jurrkurda burdak, wurra nuwurra waypa barra gu-gorlapa, birripa burr-guya barra aburr-bachirramiya.”
32Rrapa abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha abirri-gata mu-ngoyurra gun-nerra jama abirri-ji, bitipa burr-guta burrbu-ganyja, gu-ngardapa barra burrbu-bu wugupa nula Jesus. 33Lika gatiya waypa aburr-bena rrawa gun-gata gun-nelangga An-mama Bama A-jirra A-yurrapa, gatiya burr-jong abi-negarra abi-rrana Jesus, lika abi-jarrkarrana, a-balcha a-yu. Rrapa abirri-gata abirri-werra, bitipa burr-guta burr-jong burrbi-negarra burrbi-rrana, lika burrbi-jarrkarrana ana-gera Jesus, an-ngardapa ana-munganaguwa rrapa an-nerranga ana-weyka. 34Lika Jesus a-wena, “Anya, baywarra nega burrwa aburr-guna. Ngardawa birripa gala marn'gi aburr-yinmiya aburr-nirra.”
Rrapa aburr-gata an-dakal, birripa mirikal mbi-menga Jesus mun-nika, lika aburr-dawurrjinga aburr-ni mun-nga mun-gata ana-nga mu-ma barra. 35Rrapa gu-galiya yerrcha gata aburr-wordajarra aburr-jirra, rrapa minypa aburr-birripa mu-ngoyurra aburr-jirra ngoyurra aburr-yerryerrmiyana aburr-ni nula Jesus, minypa waykin aburr-wena, aburr-wengganachichiyana aburr-ni, nipa a-galiyana. Minypa aburr-yinagata, “An-guna wanngu burr-negarra aburr-werranga, ya? Wurra yama wanngu a-negiya an-narda? Minypa nipa a-ngurrjiyana Christ, ngaja, ngarla, an-gatiya Wangarr nyanma An-gujerrjerrjiya.”
36Rrapa aburr-gata an-dakal, birripa aburr-yinagatiya abu-borrkpuna aburr-ni Jesus. Minypa yi-gurrepa aburr-negiyana nula, aburr-wena nula nipa yama ana-bupiyarna, m-bangarna wayin (wine) mun-guralba mun-gata birripa mbi-rrimarra minypa biniga (vinegar). 37Aburr-yinagata, “Wanngu negiya nggula, minyja nginyipa bunggawa Ju ny-burriya!”
38Rrapa gatiya m-balcha mu-yu jurra, minypa mu-yinanga, “An-guna Bunggawa Ju An-burriya.”
39Rrapa abirri-gata abirri-werra abirri-balcha abirri-yu, an-ngardapa gun-bachirra a-wena nula Jesus. Minypa a-yinanga nula, “Ny-jurda nginyipa Christ, ya? Wurra yama wanngu nyi-negiya rrapa ngatipa wanngu nyjirri-nega?”
40Wurra an-gata ana-werranga a-jobujobuna, a-yinanga nula, “A-lay, yama ny-jurkuja nula Wangarr? Ngardawa nginyipa burr-guta mari ny-menga gun-ganawa, 41wurpa lika nginyipa ngaypa arr-werra, minypa gun-nerra jama arr-ji. Wurra jarra an-guna nipa gala gun-nerra jama a-jirrarna.” 42Lika a-wena nula Jesus, “A-lay, Jesus, nuwurra waypa barra Bunggawa nyina-jeka, nguna-borrwa.”
43Lika Jesus a-wena nula, “Gun-guna ngaypa ngu-weya nggula gun-burral: Gun-guniya gugu nginyipa barra wugupa apula waykin arr-ninya barra.”
Jesus A-juwuna
(Metiyu 27:45-56; Mark 15:33-41; Jon 19:28-30)
44Gun-gatiya gugu marnnga waykin jiny-ji, minypa gojilapa nguburr-bama jiny-jirra jiny-yorkiya, wurra gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya gu-garlmunapa an-munya gu-mayana, nuwurra waypa marnnga jiny-jakiyana minypa jarlawurr mula gu-jirra jiny-jinyja, _3 o'clock_ balngga. 45Ngardawa marnnga an-munya jiny-mayana. Rrapa gata wupa gu-bala Wangarr gun-nika gun-japurra, mun-gata mirikal m-balcha mu-yu mu-yerayeragujamiyanapa abirri-jirrapa gugu. 46Lika Jesus burr-guya a-gonyjinga, “Anya, ngaypa ngu-ngurrnga ngiy-wucha ngu-nirra nginyipa ny-murna!” Ganapiya. Gun-narda nipa a-wena, lika a-juwuna.
47Rrapa an-gata an-dakal a-ganyja a-workiya, gatiya waypa nipa gu-nana gu-yinmiyana, lika nipa a-wena rrapa minypa Wangarr an-nelangga an-molamola a-negarra, a-yinagata, “An-gunaga an-gugaliya gun-burral an-jechinuwa!”
48Rrapa aburr-gata gu-galiya yerrcha gu-ngardapa aburr-negiyana, aburr-wordaja aburr-ji, birripa gubi-nana gu-yinmiyana, lika aburr-buyana aburr-ni mirrka aburr-jirra, minypa wargugu aburr-ni aburr-bamuna, rrawa aburr-jekarra. 49Rrapa Jesus burr-yika aburr-borrmunga aburr-gata minypa marn'gi aburr-ni nula, mu-gama yerrcha burr-guta aburr-gata mu-ngoyurra abu-jurrjurrmurra gurda minypa Galali wenga, birripa balay aburr-ji gurda, gubi-nana aburr-ji gu-yinmiyana.
Jesus An-burral Abu-gurrmurra Wupa Gu-ngarnama Gu-gurrema Gu-guyinda
(Metiyu 27:57-61; Mark 15:42-47; Jon 19:38-42)
50-51Rrapa an-ngardapa an-gugaliya an-gata an-nelangga Jochap (Joseph), nipa Aramat'iya (Arimathea) an-guyinda, gun-gata wana gu-bapala gu-rrawa Jud'iya. Nipa an-molamola an-gugaliya. Minypa jechinuwa a-ni a-workiyana, rrapa a-ganana a-ni Wangarr ana-jerrmarrapa gu-yinpa barra Bunggawa a-ni. Aburr-gata Ju yerrcha gawnchila (councillor), nipa rrapa an-nardiya an-ngardapa, wurra nipa gala gu-yagurrmungarna burrwa gun-gata minypa birripa aburr-yinmiyana nula Jesus. 52Ganapiya, lika nipa a-garlmuna, a-jarl a-bamuna, a-wengganana Baylat an-gata nula Jesus an-burral mu-ngoyurra a-juwuna. 53Lika gu-gata wenga ana-bona, a-menga, ana-ganyja ana-bupiyana, a-bichinga mirikal mu-guyinda linan (linen) mu-maya mun-gungarlcha; lika a-ganyja, a-gurrmurra wupa gu-ngarnama gu-gurrema gu-guyinda gipa mu-ngoyurra aburr-gapajinga, wurra gala ana-nga abu-barnjingarna aburr-workiyarna. 54Gun-gata minypa balngga gu-ni Braydi (Friday) a-jolartchinga, rrapa marnnga jiy-bungguna jiy-bamuna, gun-gatiya gugu minypa barra Jarradi (Saturday) gu-ni barra.
55Rrapa aburr-gata mu-gama yerrcha mu-ngoyurra abu-jurrjurrmurra gurda Jesus, minypa Galali wenga ay-ngunyuna Jir'uchalam, birripa aburr-bona wugupa nula Jochap rrapa gubi-nana gun-gata gun-gurrema, minypa aburr-yinmiyana Jesus an-burral abu-gurrmurra wupa gu-ngarnama. 56Lika aburr-jekarra rrawa. Lika nawanawa aburr-ni mun-gata mun-molamola mun-gungolkuja barra mbi-barnja nula ana-burral. Wurra burdak Jarradi gu-ni, aburr-ngekarra, minypa gun-birripa joborr gu-yinagatiya.