Jesus Rrapa An-gata Jek'iyach (Zacchaeus)
191Gu-gata wenga lika Jesus a-bena Jerikow (Jericho), lika ay-barrngumurra ay-bamuna. 2Rrapa gatiya a-ni a-workiyana an-ngardapa an-gugaliya an-nelangga Jek'iyach (Zacchaeus), nipa bunggawa burrwa aburr-gata aburr-mujama nula gapman rrupiya mbi-mangga nula aburr-workiya, wurra gama gorlk burrbu-gaypurda, rrapa nipiya Jek'iyach gorlk gun-jaranga gu-rrimarra. 3Nipa jal a-ni a-nacharna an-an'gaya Jesus, wurra gu-galiya yerrcha aburr-gorlkakaja nula aburr-ji rraka gala a-yinmiyarna a-nacharna; ngardawa nipa an-balmbarra. 4Lika mu-ngoyurra burr-beybana a-yurtchinga, lika a-warrchinga gu-jong gun-gata gun-nelangga jikamor (sycamore), barra waykin wenga a-na Jesus, ngardawa nipa ana-bamburda.
5Gatiya waypa Jesus ana-bamuna, a-bena, lika a-ganana waykin, a-nana Jek'iyach. Lika a-wena nula, “A-lay, nyina-bupiya nyina-jarl! Ngardawa gun-nginyipa rrawa ngaypa geka barra ngu-ninya barra.”
6Lika Jek'iyach ana-bupiyana ana-jarl, lika a-gonyjinga nula gu-yigipa gu-rrawa, minypa nipa burr-guya a-worlworlcha. 7Wurra gun-gata aburr-werranga gubi-nana, lika abu-yopuna aburr-ni Jesus, minypa aburr-yinanga, “A-lay, nipa a-bona, balapala a-rrenyjinga an-gata an-nerra an-gugaliya, ngarla!”
8Wurra Jek'iyach nipa a-garlmuna, a-wena nula Jesus, “Minyja nguna-na ng-guna, a-lay, Bunggawa. Gun-nga ngaypa ngu-rrimanga ngu-nirra, ngaypa ngu-ngorrkornda barra rrapa mun-nerranga nguburr-wu barra aburr-gata aburr-nyagara aburr-nirra. Rrapa ana-nga an-gata ng-gaypuna, ngaypa barra ng-gurdanyja nula, wurpa mun-gata ng-gaypuna ngaypa ng-gurdanyja barra nula minypa abirri-jirrapa abirri-jirrapa.”
9Lika Jesus a-wena nula, aburr-werranga minypa aburr-galiyana, a-yinanga, “Geka gun-guniya wanngu gun-guni gugu gu-bena ana-guna gun-nika rrawa. Ngardawa nipiya an-guna Jek'iyach burr-guta Aybriyam (Abraham) an-bapurr, minypa ngardapa buta marr abirri-balcharra. 10Ngardawa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-bona, a-wechawecharra burrwa, wanngu barra burr-nega aburr-gata aburr-lijiwarriyana.”
Meyali Gun-gata Minypa Arr-jirrapa Arr-murna Rrupiya Goldan Mu-maya
(Metiyu 25:14-30)
11Gun-gata janguny gu-galiya yerrcha aburr-galiyana aburr-ni, lika Jesus mu-nguy a-wena, meyali gu-ngurrjinga burrwa a-ni gun-maywapa ranginy, ngardawa yi-gurrepa aburr-bena aburr-bamuna rrawa Jir'uchalam (Jerusalem), rrapa birripa gubu-borrwurra, jimarna jarra gun-guniya barra Wangarr gu-ngukurdanyja rrapa gun-molamola gu-nega. 12Gu-gurda nula nipa marn'gi burr-negarra a-ni rrapa janguny gu-ngurrjinga burrwa, minypa a-yinanga a-wena, “An-ngardapa an-gugaliya a-ni a-workiyana, nipa an-nelangga wana. Nipa a-garlmuna, nawanawa a-ni barra a-boy, balay rrawa gatiya barra nipa minypa bunggawa a-ni, lika ana-jeka, rrawa gu-rrima a-ni. 13Minypa nipa a-gonyjinga burrwa aburr-yigipa aburr-mujama arr-jirrapa arr-murna, lika nipa burr-wuna rrupiya goldan mu-maya, a-yinanga burrwa, ‘Mun-narda arr-wuna ana-goyburrpa barra jaga nyiburr-gana, nuwurra ngaypa nguna-jeka. Minypa bayim nyiburr-ni barra rrapa jalim nyiburr-ni barra, minyja rraka wana nyibu-man apula.’
14“Wurra gu-galiya yerrcha gun-gata rrawa birripa gala jal aburr-nirrarna nula an-gata. Wurra jurdach burrbi-jerrmarra aburr-mujaruk, aburr-wena nula an-nerranga an-gata wana an-babalapa, aburr-yinanga nula, ‘An-guna ngayburrpa gala jal nyiburr-ni nula bunggawa a-ni barra gun-ngayburrpa rrawa.’
15“Wurra wuriya. Wurra nipa gugu bunggawa a-ni, lika ana-jekarra, a-bena. Lika a-gonyjinga burrwa aburr-yigipa aburr-mujama aburr-gata mu-ngoyurra rrupiya burr-wuna, minypa a-birripiyana mu-yinmiyapa barrwa mbi-menga nula.
16“An-gata mu-ngoyurra ana-bona, nipa a-yinanga, ‘Bunggawa, mun-nginyipa rrupiya nginyipa nguna-wuna mun-ngardapa, ngaypa barrwa ngu-menga nggula minypa arr-jirrapa arr-murna.’
17“Lika bunggawa a-wena nula, ‘Ganapiya. Murna ny-maranga. Ny-molamola apula nyi-mujama. Rrapa ngardawa gun-mola jama nyi-ni mun-gata nula mun-delipa ngaypa ngiy-wuna, ngaypa ngiy-gurrma barra nginyipa bunggawa nyi-ni barra rrawa gun-guna gu-jirra gu-boya arr-jirrapa arr-murna.’
18“Lika an-nerranga an-gata ana-bona, a-yinanga nula, ‘Bunggawa, mun-nginyipa rrupiya nginyipa nguna-wuna mun-ngardapa, ngaypa barrwa ngu-menga nggula minypa arr-ngardapa arr-murna.’
19“Lika bunggawa a-wena nula, ‘Ngaypa ngiy-gurrma barra nginyipa bunggawa nyi-ni barra rrawa gun-guna gu-jirra gu-boya arr-ngardapa arr-murna.’
20“Rrapa mola an-nerranga ana-bona, a-yinanga nula, ‘Bunggawa, mun-guna mun-nginyipa mun-ngardapiya rrupiya ngaypa ngu-ngurrngbichinga, ngu-yilkakaja, mu-yunya nggula. 21Ngardawa ngaypa ng-gurkuja nggula, ngardawa nginyipa n-derta ny-jorla. Minypa nginyipa ny-mangga ny-yorkiya nginyipa gala ny-jurrma rrapa gala jama ny-ji.’
22-23“Lika bunggawa a-wena nula, ‘Minyjiya. Rrapa gu-gurda ngacha minypa ngaypa burr-mari ngu-wengga barra nggula. Ngardawa nginyipa marn'gi apula ngaypa ngu-derta ng-gorla, minypa ngaypa ngu-mangga ngu-workiya gala ng-gurrma rrapa gala jama ngu-ji. Wurra yama ny-jurrmungarna mun-ngaypa rrupiya bengk (bank) mu-guyinda, minypa birripa jama aburr-jirrarna, mola mbi-manggarna apula, ngunabu-wucharna? Wurra ny-jurda nginyipa ny-yerra nyi-mujama, ngarla!’
24“Lika nipa a-wena burrwa gu-galiya yerrcha aburr-gata aburr-jinyja, ‘A-lay, an-guna bubu-murnamagaypa mun-gata rrupiya ngaypa ngu-wuna, rrapa bubu-wu an-gata arr-jirrapa arr-murna mu-rrimanga.’
25“Aburr-yinanga, ‘Wurra Bunggawa, a-lay, gipa an-gata mu-rrimanga minypa arr-jirrapa arr-murna!’
26“Wurra nipa a-yinagata, ‘Buburr-galiya apula; gun-guna gun-burral: Ana-nga an-gata gu-rrimanga gun-nga rrapa jama a-jirra, burraya mola gu-ma barra. Wurra an-nerranga ana-nga nipa minypa gala gu-rrima, burraya bunggawa a-gaypa barra an-gata an-gugaliya gun-gata gun-delipa jimarn jarra nipa gu-rrimangarna a-nirrarna. 27Ganapiya. Ngu-mungbuna. Wurra aburr-gata aburr-bachirra apula, aburr-gatiya minypa gala jal aburr-nirrarna apula bunggawa ngu-nirrarna, buburr-boy, burrbi-rrima, burrbu-ga gurda, burrbu-bu. Barra ngu-mibilipa aburr-juwa.’”
Jesus A-bena Jir'uchalam
(Metiyu 21:1-11; Mark 11:1-11; Jon 12:12-19)
28Gun-gata janguny Jesus a-wena a-ni, lika nipa mu-ngoyurra a-guguyana burrwa a-bona Jir'uchalam. 29Aburr-bamuna, aburr-bena mu-mirk mun-gata mun-nelangga Alip (Olive) Mu-jirrapa rrapa gun-murna rrawa gu-jirra gun-gata Betpey (Bethphage) rrapa Bechini (Bethany). Lika Jesus bijirri-jerrmarra gata abirri-yigipa jawina abirri-jirrapa, 30minypa gu-jarlapuna a-wena, a-yinanga butula, “Birri-boy gun-gata rrawa mu-ngoyurra guna-jinyjarra, gun-nardiya gugu nyirri-barripa barra dongki (donkey) an-delipa a-bandawiya a-jirra, gala ana-nga mu-ngoyurra a-warrchingarna a-workiyarna. Lika ana-gotipa birri-yarlayarlawa nula, lika birri-ga gurda ay-ngunyunaga. 31Rrapa minyja ana-nga nyjirri-wenggana, a-yinda, ‘An-narda an-nga nula nyirri-yarlayarlawuja nula?’ wurra ana-gotipa nyirri-wengga barra nula, ‘Bunggawa jal a-nirra nula an-guna.’”
32Ganapiya. Lika abirri-bona, abirri-barripuna dongki an-gata minypa Jesus a-ngurrjinga. 33Lika gata waypa bitipa mbirri-yarlayarlawurra abirri-ni murndurn, aburr-gata dongki aburr-gurrimapa aburr-garlmuna, burrbu-wengganana, “An-nga nula nyirri-yarlayarlawuja nula nyirri-nirra an-narda dongki?”
34Wurra bitipa abirri-yinanga, “Bunggawa jal a-nirra.”
35Lika bitipa an-gata dongki abirri-ganyja gurda nula Jesus. Lika mun-bitipa molma mun-gunegiya mirikal ana-jonama dongki mbirri-gurrmurra, lika abirri-gunggajinga nula Jesus, nipa a-warrchinga. 36Lika gu-jarlakarr a-bamuna waykin dongki ana-jonama, rrapa wurra gama gorlk mun-birripa molma mun-gunegiya mirikal mbi-yarlanggaja nula aburr-bona gu-jarlakarr, minypa an-gata dongki mu-rrenyjinga a-bamuna rrapa nipa Jesus waykin ana-jonama.
37Lika yi-gurrepa aburr-bena aburr-bamuna jarlakarr gun-gata guy-yurra guy-bupiya guy-jarl mun-mirk Alip Mu-jirrapa, lika aburr-jaranga aburr-gata abu-jurrjurrmurra aburr-bamuna Jesus, birripa aburr-marrkapchinga, aburr-gonyjinga, aburr-marrjerrmiyana nula Wangarr, minypa gipa abi-nana nipa burr-barlmarrk jama a-ji a-workiyana. 38Aburr-yinanga,
“Japurra ngapa a-jirra!
An-guna nipa Bunggawa,
Wangarr barra gun-molamola gu-nega nula,
ngardawa nipiya Wangarr ana-jerrmarra!
Rrapa yi-gaba waykin magaya gu-ji barra,
rrapa Wangarr abu-ngurrja barra an-molamola!”
Aburr-yinagata Jesus burr-yika jawina yerrcha aburr-gata aburr-jaranga aburr-marrjerrmiyana nula aburr-bamuna Wangarr.
39Wurra aburr-werranga aburr-gata Berachi (Pharisee) yerrcha, birripa jarra aburr-garlmunapa aburr-wena nula Jesus, “A-lay, Bunggawa, wengga burrwa aburr-guna aburr-nginyipa jawina barra aburr-nganangurtcha!”
40Wurra Jesus a-yinanga a-wena burrwa aburr-gata Berachi yerrcha, “Ngika. Wurra minyja aburr-guna gu-galiya yerrcha nguburr-jobujoba, gun-guna jandarra gun-guyinda gu-yurra gu-nirra gu-gonyja barra gu-ni, ngarla!”
Jesus A-rruwujana Nula Gun-gata Rrawa Jir'uchalam
41Lika gatiya waypa marr yi-gurrepa aburr-bena, Jesus gu-nana gun-gata gun-murnangana rrawa Jir'uchalam, lika a-rruwujana burrwa gu-galiya yerrcha gu-gata burr-yika gu-rrawa. 42Lika nipa a-wena, “Yama ana-goyburrpa burr-guta geka nyibu-borrwujarna gun-guna magaya gun-guni? Wurra jarra gala nyiburr-yinmiya nyibi-na! 43Wurra gu-balmapa guna-boya guna-jirra, minypa aburr-goyburrpa aburr-bachirra ana-gorrburrwa birripa aburr-gomarriya barra, lika derta aburr-negiya barra, lika nyirrbi-rrenyjapa aburr-bengga. 44Lika rrawa gubu-rruma barra ana-gorrburrwa rrapa nyirrbu-bu barra. Minypa gun-gata jandarra gun-guyinda ana-goyburrpa nyibi-jarlapuna gun-guna rrawa, birripa gala barra gubu-bawa abirri-jirrapa gu-yu. Wurra gubu-rruma barra, laka gubu-ga, gun-jinachina gu-yu barra gu-ni. Gu-yirda barra gu-ni ana-gorrburrwa, ngardawa gala nyibu-malawujarna Wangarr yi-gurrepa a-ni ana-gorrburrwa.”
Wangarr Gun-nika Bala Gun-nerra Gubi-negarra Jesus Burr-jobujobuna
(Metiyu 21:12-17; Mark 11:15-19; Jon 2:13-22)
45Gu-gata wenga Jesus a-bona, a-barrngumurra Wangarr gun-nika gu-japurra rrawa. Lika a-garlmunapa burr-yerrnyjinga a-ni aburr-gata minypa jalim aburr-ni gatiya. 46Minypa a-yinanga burrwa, “Janguny mu-jurra gu-yurra, Wangarr a-wena, a-yinagata, ‘Gu-ngaypa gu-bala gu-galiya yerrcha ngunabu-wenggana barra aburr-workiya.’ Wurra jarra ana-goyburrpa werra nyibi-negarra nula Wangarr gun-nigipa bala, minypa wurra gama gorlk ngunyuna nyirrbu-gaypurda nyiburr-workiya, jalim nyiburr-nirra burrwa nyiburr-workiya.”
47Lika Jesus mu-nguy janguny marn'gi burr-negarra a-ni a-workiyana wurra gama gorlk gatiya Wangarr gun-nika gu-japurra rrawa. Wurra aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa joborr marn'gi aburr-gunega rrapa barrwa ngoyurra aburr-jirra burrwa wurra gama gorlk, birripa jarra jal aburr-ni abu-bu barra. 48Wurpa lika aburr-jurnjinga, ngardawa wurra gama gorlk gatiya burr-guya aburr-galiyana nula aburr-ni janguny nipa a-yinmiyana a-wena a-bamuna.