Gun-gulijiwarriya
(Metiyu 18:6-7, 21-22; Mark 9:42)
171Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, a-yinanga burrwa, “Gun-gulijiwarriya gun-nardiya guy-bamburda, ngarla, wurra jurdach guna-bamburda burr-guya gun-nerra gu-ni barra nula ana-gata ngacha an-gugaliya minypa gun-gulijiwarriya guna-ganyja ana-workiyana! 2Wurra an-gata an-gugaliya jimarn jarra abu-bichingarna jawa a-jirra gu-jandarra, rrapa abi-yerrnyjingarna gu-bachirra, barra nyanma gala a-yinmiyarna burr-warganyjarna aburr-guna delipa yerrcha. Ngardawa burr-guya gun-nerra gu-ni barra nula an-gugaliya minypa delipa yerrcha burr-warganyja a-workiyana.
3“Buburr-jarlapiya nyiburr-yinmiya ana-goyburrpa nyiburr-bamburda. Minyja an-borrmunga nggula gun-nerra jama a-ji, gelama gelama bay, rrapa minyja gun-nerra gu-bawa, baywarra nega nula gun-gata nipa mu-ngoyurra gu-rrimarra. 4Minypa a-yinmiyapa ana-goma gu-nega nipa werra biy-nega, rrapa a-yinmiyapa ana-goma gu-nega mola nipa ana-jeka, a-yinda nggula, ‘A-lay, baywarra nega apula, ngardawa ngaypa ngu-werra,’ minyja a-yirda a-wengga nggula, nginyipa baywarra nyi-nega barra nula ny-yorkiya an-gata an-gugaliya.”
Minyja Marr Ny-balcha
5Jesus burr-yika aburr-mujama aburr-wena nula, “A-lay, Bunggawa, ganyjarr nyirr-wu barra ngayburrpa burr-guya marr nyiburr-balcha.”
6Lika nipa Bunggawa a-wena burrwa, “Minyja ana-goyburrpa marr nyiburr-balcha, wuriya gun-gata gun-delipa, minypa mun-maywapa mun-gata gun-jong machart (mustard) mipila mu-jirra mun-gata mun-delipa, wurra ngardawa nginyipa marr ny-balcharra, jal nyi-ni ny-yengga nula gun-guna gun-jong, ny-yinda, ‘Garlma, wurrkakiya! Boy, gu-bachirra garriya,’ lika nipa gu-galiya barra nggula.” Jesus a-yinagata a-wena burrwa, gu-ngurrjinga burrwa marr gun-gubalcha.
Jama An-mujama Gun-nika
7Lika mu-nguy Jesus a-wena burrwa, a-yinagata, “Ny-yinga ny-jata minyja an-mujama n-dima, minypa nipa jel a-garrmunga a-workiya, a-lamajinga a-workiya balaja nula, rrapa minypa jaga a-ganaja achila jip (sheep), wurra minypa ana-jeknga ana-workiya gu-jama wenga, nginyipa ny-yinmiya nula ny-yorkiya? Waygaji ny-yinaga nula ny-yorkiya, ‘Nyina-garlma nyina-jarl, balaja bay!’ 8Wurra gala ny-yinmiya ny-yirda. Wurra jarra ny-yinaga nula ny-yorkiya, ‘A-lay, mun-mola mirikal barrnguma barra balaja ny-yalpa rrapa nyina-ga barra ny-barnja apula. Rrapa marr ga jinyja, waypa barra ngaypa ngu-durtcha, lika nuwurra jurdach nginyipa ny-bay.’ Ny-yinagata ny-yeya nula ny-yorkiya an-nginyipa an-mujama. 9Minypa nginyipa gala ny-yinmiya ny-marrngoypiya nula minypa nipa a-galiyarra nggula a-workiya rrapa jama a-jirra. Ngika. Wurra gu-gata ngacha minypa jama gun-nigipa wupa an-mujama gun-nika. 10Rrapa nginyipa ny-yinagatiya minypa an-gata an-mujama. Minypa gun-gata nipa Wangarr a-wena nggula rrapa nginyipa jama ny-ji, gun-gata gala barra nginyipa ny-borrwa, jimarna Wangarr barra a-marrngoypiya nggula. Ngika. Wurra Wangarr a-wena nggula rrapa nginyipa jama ny-ji, gu-gurda ngacha minypa gun-nginyipa wupa jama.”
Jesus Wanngu Burr-negarra Gu-galiya Yerrcha Minypa Arr-jirrapa Arr-murna
11Jesus a-bamuna gu-jarlakarr Jir'uchalam (Jerusalem) an-ngoyurra, minypa rrawa Jim'eriya (Samaria) rrapa Galali (Galilee), wurra gojilapa ay-bamuna. 12Wurra gatiya gun-nerranga rrawa ay-bena ay-bamuna, gu-galiya yerrcha arr-jirrapa arr-murna, minypa 10, gatiya aburr-jinyja gurda, birripa minypa aburr-jeja aburr-ngolkuja, minypa gun-guburlububurluja gubi-rrimarra. 13Lika aburr-gonyjinga nula, aburr-yinanga, “Jesus, a-lay, Bunggawa! Gunggaja arrburrwa!”
14Lika Jesus a-mirrkwarriyana, burr-nana. Lika a-wena burrwa, “Buburr-boy barra junggay yerrcha nyirrbi-na, jimarn jarraka ana-goyburrpa nyiburr-molamiyan.” Ganapiya, lika birripa aburr-bona, lika gatiya aburr-bamuna, gojilapa aburr-molamiyana.
15Rrapa gun-gatiya waypa aburr-nayana aburr-molamiyana, an-ngardapiya wupa waykin a-wena, a-marrkapchinga nula Wangarr, ana-jekarra ana-jarl nula Jesus. 16Lika a-bunggunapa nipa ana-rrepara, rrapa minypa a-japurramayana nula. Wurra an-gata an-gugaliya, nipa jarra Jim'eriya an-guyinda.
17Wurra Jesus a-yinanga, “Arr-jirrapa arr-murna jarra aburr-molamiyana, wurra aburr-werranga yina aburr-gaya? 18Wurra ana-ngardapa wupa ana-jekarra, ya, a-marrkapchinga nula Wangarr? Wurra nipa an-guna gu-werranga gu-rrawa wenga.” 19Lika Jesus a-wena nula an-gata, a-yinagata, “Garlma, Boy. Ngardawa nginyipa marr ny-balcha, lika nginyipa ny-molamiyana.”
Gun-gata Minypa An-walkurpa Ana-jeka Barra
(Metiyu 24:23-28, 37-41)
20Aburr-werranga Berachi (Pharisee) yerrcha abu-wengganana Jesus, minypa gu-yinpa barra an-gata Bunggawa a-ni Wangarr gochila bin-dana. Wurra Jesus a-yinanga burrwa, “Wangarr gun-nika rum gun-narda gu-beya, wurra ngika minypa gun-nga gun-gata yarlanga nyibi-nacha nyiburr-workiya. 21Minyja gala ana-nga a-yinmiya a-yinda a-wengga, ‘A-lay, na, gun-guna!’ rrapa a-yinda, ‘Gun-gata!’. Wurra jarra gun-nardiya nyibi-rrimanga nyiburr-nirra.”
22Lika Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, mu-ngoyurra gu-ngurrjinga burrwa gu-yinmiya barra gu-ni. Minypa a-yinanga burrwa, “Gun-gata guna-boya, burraya ana-goyburrpa nyiburr-gana barra mipila, jimarn jarra barra nyibi-na an-guna An-walkurpa An-gugaliya, wurra gala nyiburr-yinmiya nyibi-na. 23Wurra aburr-werranga aburr-yinda barra ana-gorrburrwa, ‘An-gata ana-boya!’ rrapa ‘An-guna a-nirra!’ wurra gala barra nyiburr-galiya burrwa, wurra jarra aburr-yolkiya. 24Ngardawa an-guna An-walkurpa An-gugaliya nipa jarra ana-jeka barra gun-maywapa minypa an-gata maykarran a-mirlchinga a-workiya, rrapa minypa rrawa gu-nayarra gu-workiya yi-gata ay-ngunyuna rrapa yi-gaba. 25Wurra burdak mu-ngoyurra barra nipa an-guna An-walkurpa An-gugaliya burr-guya gun-nerra gu-ni barra nula, rrapa minypa aburr-gurdiya gorlk barra ngoyurra aburr-yerryerrmiya barra nula.
26“Gun-gata minypa yi-gurrepa gu-ni barra gu-bamba an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra, gun-gata minypa gun-maywapa yi-gurrepa gu-ji gu-bona Nowa (Noah) a-barrngumurra mu-michiyang. 27Minypa aburr-gata gu-galiya yerrcha balaja mbi-barra aburr-workiyana rrapa gama aburr-wuchichiyana burr-guta, wurpa lika gala abu-borrwujarna aburr-workiyana Wangarr. Aburr-yinagata aburr-workiyana gu-guna gu-yika gu-rrawa gubu-borrwurra aburr-workiyana, nuwurra waypa Nowa a-barrngumurra mu-michiyang. Lika gu-gatiya wenga yorr gu-bena, lika bugula wana gu-ni gu-bamuna, burr-werrwerrmarra. Gun-nardiya minypa gu-yinda barra.
28“Rrapa barrwa minypa gun-maywapa gun-gata Lot a-ni gu-galiya yerrcha aburr-yinagatiya, gala Wangarr abu-borrwujarna aburr-workiyarna, wurra minypa balaja rrapa wayin (wine) mbi-barra aburr-ni, rrapa minypa burrbu-wuna aburr-ni rrapa rrupiya mbi-menga aburr-ni, rrapa minypa rrawa gubi-jarlapuna burr-guta. 29Wurra gun-gata waypa Lot gu-bawuna gun-gata rrawa Jorram (Sodom), gatiya gugu waykin wenga mun-jangarrk rrapa jorlpur (sulphur) gu-bunggunapa gu-ji, burr-buna gu-ni wurra gama gorlk. 30Gu-yirda barra gu-ni, minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya a-bengga barra.
31“Minypa gun-gata gun-balmapa gu-ni barra, an-gugaliya yarlanga a-nirra gala barra gu-bala a-barrnguma, gorlk gu-ma nula; rrapa minypa an-gata jama a-jirra a-nirra balay marlgaway gala barra ana-jeka, jimarna gun-nga barra gu-ma, wurra ngika. 32Minyja bubu-borrwa Lot jin-gumarrbipa niya gu-yinmiyana achila. [Minypa jorlp (salt) jinyu-ni, jin-dimarra, ngardawa rrawa gu-borrwurra, jiny-mirrkwarriyana, gu-nana.] 33Ana-nga an-gata a-gopiya a-workiya, jimarna barra wanngu a-negiya, wurra a-juwa barra. Wurra an-gata ana-nga gala a-gopiya, nipa marrban a-juwa, wurra gun-gata minypa wanngu a-negiya barra.
34“Buburr-galiya apula ngu-weya: Gun-gata minypa ana-munya gu-ni barra, abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha gu-belabila abirri-yu barra, an-ngardapa a-ma barra rrapa an-nerranga a-bawa barra. 35-36Rrapa gu-werranga gu-rrawa abirriny-jirrapa mu-gama yerrcha mbirriny-yogaja barra abirrinyu-ni, jin-ngardapa jiny-ma barra rrapa jin-nerranga jiny-bawa barra. Gu-yirda barra gu-ni, minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra.” Jesus a-yinagata a-wena burrwa aburr-yigipa jawina.
37Lika birripa aburr-yinagata, “Nipa yina gaya barra, ya, Bunggawa?”
Nipa a-yinagata, “Ngika. Wurra an-gata a-juwuna a-ni, gatiya barra gu-ngardapa aburr-negiya an-gulol abu-numunga aburr-workiya.”