An-guyolkiya An-mujama Wurra Minypa A-jarlapiyana A-bamuna
161Jesus mu-nguy a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, minypa gun-guna janguny: “An-ngardapa an-gugaliya gorlk gun-jaranga nula, nipa an-gata an-nigipa an-mujama jaga a-ganana gun-nigipa rrawa. Wurra aburr-werranga abu-ngurrjinga nula bunggawa, minypa an-gata an-nigipa an-mujama mun-nga mun-gata mu-yerpana nula a-ni. 2Lika nipa bunggawa a-gonyjinga nula an-nigipa an-mujama, lika a-wena nula a-ni, ‘Gun-gata gun-nga ngaypa ng-galiyarra nggula, minypa janguny aburr-weya, bubu-ngurrjinga, ngarla? Wurra mun-gata jurra nyina-ma nginyipa ny-yukurrjinga ny-yorkiya, minypa wurra gama gorlk aburr-nirra gu-ngaypa gu-rrawa mu-yinmiyapa birripa mbi-gurdanyja barra gurda apula, rrapa mu-yinmiyapa gipa mbi-gurdanyjinga. Barra minypa ngaypa marn'gi ngu-ni. Wurra ganapiya gugu, nginyipa gala ny-yinmiya jaga ny-jana apula gun-ngaypa rrawa, ngarla!’
3“Lika an-gata an-mujama gu-borrwurra a-ni, nipa an-ngurrnga a-wena a-ni, ‘Ngaypa ngu-yinmiya barra, ya? Ngardawa an-ngaypa bunggawa gipa a-garlmunapa nguna-yerrnyjinga mipila a-nirra, gala barrwa ngu-yinmiya jaga ng-gana nula gun-nigipa rrawa. Wurra ngaypa gala ngu-derta rraka burr-rrupiya minypa jel ng-garrma ngu-workiya, rrapa ngaypa gala ngu-yinmiya ngu-ngiwija burrwa wurra gama gorlk, minypa mu-yinmiyapa ngunabu-wu; gala yapa jonama ng-gurkujin. 4Aaa, gipa ngu-borrwurra! Minypa ngaypa ngu-yinda barra jama ngu-ji, rrapa minypa wurra gama gorlk aburr-gonyja gurda apula gu-birripa gu-rrawa, wuriya bunggawa nguna-yerrnyjinga mipila.’
5“Gu-gata wenga a-gonyjinga burrwa ngardapa ngardapa aburr-gata minypa burraya mbi-gurdanyja barra nula bunggawa. Minypa an-ngardapa a-wengganana, ‘A-lay, mun-gata mu-yinmiyapa nginyipa barra ny-jurdanyja nula bunggawa?’
6“Nipa a-yinanga, ‘Burraya ngaypa ng-gurdanyja nula mun-girra alip (olive) mun-guyinda ana-duram ana-guyinda, minypa 100:’
“Lika nipa an-mujama a-wena nula, ‘Ma. Warrika wukurrja mu-guna mu-jurra, barra ny-jurdanyja nula minypa 50 wupa jarra.’
7“Rrapa an-nerranga nipa an-gata an-mujama a-wengganana, ‘A-lay, mun-gata mu-yinmiyapa nginyipa ny-jurdanyja barra nula bunggawa?’
“Nipa a-yinanga, ‘Minyja borichel m-balachi mu-guyinda, minypa 1,000:’
“Lika an-mujama a-wena nula, ‘Ma. Warrika wukurrja mu-guna mu-jurra, barra ny-jurdanyja nula marr wana jarra, minypa 800:’ A-yinagata an-mujama a-wena burrwa a-bona, mun-delipa mu-negarra burrwa a-bona, rrapa minypa birripa aburr-marrkapchinga nula.
8“Gu-gata wenga nipa bunggawa ana-nyala gochila a-barrjinga, wurpa lika a-ngurrjinga an-gata an-mujama an-guralcha, wuriya nipa an-guyolkiya. Ngardawa nipa an-mujama a-jarlapiyana a-bamuna. Ngardawa wurra gama gorlk gu-gurdiya burr-yika gu-rrawa birripa marn'gi aburr-jarlapiya aburr-workiya gu-guna gu-rrawa. Jarra wurra gama gorlk gu-bardayala burr-yika, gun-gata nula birripa gala burr-guya marn'gi.
9“Wurra ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa, burrbu-ma jawina aburr-ni ana-gorrburrwa. Minypa ny-yinga ny-jata ny-yinmiya ny-yorkiya rrupiya rrapa gorlk gu-guna gu-yika gu-rrawa, wurra minypa gu-galiya yerrcha ny-junggaja barra burrwa ny-yorkiya, barra minypa nuwurra waypa gu-boy, birripa aburr-gonyja barra gurda nggula yi-gaba waykin rrawa gu-jirrapa gu-workiya.
10“Ana-nga an-gata an-molamola an-mujama, minypa gun-ngiya gun-gata gun-delipa nipa jama a-jirra, ana-gata ngacha an-gugaliya gun-molamola jama a-jirra a-workiya gun-ngiya gun-gata wana burr-guta. Wurra ana-nga an-gata an-guyolkiya, minypa gun-ngiya gun-gata gun-delipa nipa jama a-jirra, ana-gata ngacha an-gugaliya a-yolkiya a-workiya gun-ngiya gun-gata wana burr-guta nipa jama a-jirra. 11Ganapiya. Minyja nginyipa gala gun-mola jama ny-ji, minypa rrupiya rrapa gorlk gu-guna gu-yika gu-rrawa, nipa Wangarr gala a-yinmiya bama a-balcha nggula rraka nginyipa jaga ny-jana nula gun-molamola gun-guyinda gala gu-boy. 12Rrapa minyja nginyipa gala gun-mola jama ny-jirrarna ana-werranga gun-nika, gala ana-nga biy-wu gun-nginyipa wupa.
13“Gala ana-nga an-mujama a-ni butula abirri-jirrapa bunggawa ngardapa ngardapa, minypa burr-bama burr-rrepara. Gala a-yinmiya. Jarra an-ngardapa bunggawa an-gata nipa an-mujama ngoyurra a-yerryerrmiya nula, rrapa an-nerranga nipa jal a-ni nula. Minypa an-molamola a-ni nula an-ngardapa, rrapa an-nerranga nipa a-dalaja a-ni. Gu-gurda ngacha minypa nginyipa gala ny-yinmiya gu-jirrapa jama ny-ji, minypa Wangarr gun-nika rrapa rrupiya nula.”
Jesus A-wena
(Metiyu 11:12-13, 5:31-32; Mark 10:11-12)
14Gun-narda waypa Berachi yerrcha aburr-galiyana Jesus a-wena, lika birripa ngoyurra aburr-yerryerrmiyana nula, ngardawa birripa rrupiya aburr-mipila. 15Wurra Jesus a-yinanga a-wena burrwa, “Ana-goyburrpa nyiburr-gurdiya, ana-goyburrpa nyiburr-molamola nyiburr-negiya nyiburr-workiya yarlanga, barra gu-galiya yerrcha nyirrbi-na, jimarn jarrapa bama aburr-yindin nyiburr-mola. Wurra jarra nipa Wangarr nyirr-nacha ana-goyburrpa, minypa wupa nyiburr-ngurrnga nyiburr-werra. Minypa gun-gata gun-nga burr-guta an-gugaliya gu-borrwuja a-workiya, jimarna gun-japurra, wurra jarra Wangarr ana-ngoyurra gu-yerrnyjinga a-workiya gu-gata ngacha.
16“Mojich gun-nika joborr rrapa gun-gata minypa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda aburr-wukurrjinga aburr-workiyana, gu-gurda ngacha ana-gorrburrwa jarlakarr, nuwurra Jon a-bena, an-gata bama burr-gurragaja a-workiyana. Lika gu-gatiya wenga gugu wurra gama gorlk aburr-galiyarra aburr-workiya gun-guna gun-molamola janguny Wangarr gun-nika rum, rrapa minypa gubu-borrwuja aburr-workiya, jimarn jarra barra birripa wupa aburr-murna aburr-yinmiya gubi-rrima. 17Wurpa lika joborr guy-jirrapa guy-workiya. Gun-nardiya rrawa waykin rrapa wupa, nipa jarra gun-mola Wangarr jal a-ni gu-werrwerrma, wurra jarra joborr gun-guyinda, marrban gun-gata gun-nga gun-delipa, wurra gala gu-yinmiya gu-werrpiya.
18“Ana-nga minyja jiny-bawa jin-nigipa jin-gumarrbipa niya rrapa jin-nerranga jiny-ma, an-gata an-gugaliya gun-nerra minypa jama a-jirra. Rrapa an-nerranga minyja jiny-ma jin-gata an-gumarrbipa ngacha abirriny-bapawuchichiyana, nipa burr-guta gun-nerra jama a-jirra.
An-gorlkpalawa Rrapa An-gata Lejarach (Lazarus)
19“An-ngardapa an-gugaliya a-ni a-workiyana, gorlk gun-jaranga gu-rrimarra. Rrapa nipa a-barrngumurra a-workiyana mun-molamola mirikal, rrapa balaja mun-jaranga m-barra a-workiyana. 20Rrapa gatiya abu-ganyja gurda aburr-workiyana, abu-barnjinga gun-nigipa rrawa yarlanga an-ngardapa an-gugaliya an-ngorrma, nipa an-nelangga Lejarach (Lazarus). Nipa an-jeja an-jaranga. 21Nipa m-barra a-workiyana mun-jinachina mun-guyinda an-gata an-gorlkpalawa mu-yerrnyjinga a-ji. Rrapa gulukula aburr-bona gurda aburr-workiyana, abu-bunyjinga an-jeja.
22“Gu-gata wenga an-gata an-ngorrma a-juwuna, lika waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk aburr-bona gurda, abu-menga, abu-ganyja gatiya Aybriyam (Abraham) ana-murna, an-gata mu-ngoyurra a-ni rrapa marr a-balcha nula Wangarr. Rrapa an-gorlkpalawa rrapa a-juwunapa, lika abu-jurnumbuna. 23Lika gun-gata bol gu-rrongga gu-jirra gu-workiya gun-nelangga Aydich (Hades) nipa an-gorlkpalawa an-ngurrnga gatiya a-wurkurichinga a-ni. Lika a-ganana waykin, a-nana Aybriyam rrapa Lejarach wugupa nula gatiya balay abirri-ji gurda. 24Lika a-gonyjinga nula Aybriyam, a-yinanga, ‘Aybriyam, a-lay, Anya, gunggaja apula! Lejarach nyina-jerrma barra bugula ana-murna guna-ga gun-jimern rrapa nguna-gurraga ngarl ngu-jirra. Ngardawa ngaypa ngu-jaygachinga, burr-guya ngu-wurkurichinga rrapa ngu-rrongga ngu-jirra gu-guna gu-bol.’
25“Wurra Aybriyam a-yinanga nula, ‘A-lay, walkur, borrwa gun-gata nginyipa gipa gun-molamola gun-guyinda n-dimarra ny-yorkiyana, rrawa nyi-ni, wurra an-guna Lejarach nipa jarra gun-nerra gu-ni nula gu-workiyana. Wurra gun-guniya gugu nipa a-nyiljinga an-molamola rrapa nginyipa ny-jarda ny-yurkurichinga nyi-nirra. 26Rrapa gun-narda wupa ngardapa ngika, wurra gojilapa nginyipa rrapa ngatipa, gun-narda rralala wana gun-babalapa guy-jirrapa guy-workiya, minypa gala ana-nga gu-guna wenga a-jurrwa nggula yi-garda, rrapa gu-garda wenga gala ana-nga ana-jurrwa atila ngunyuna.’
27-28“Wurra nipa a-yinagata, ‘Ganapiya, Anya. Wurra ngu-ngiwijarra nggula ngu-nirra, ny-jerrma barra Lejarach, a-boy barra nyanyapa ngapa gun-nika rrawa, barra ngana ngu-jirra nguna-ngurrja barra burrwa. Ngardawa aburr-gatiya worlapa ngapa yerrcha minypa arr-ngardapa arr-murna gala yapa aburr-boy gurda gun-guna gun-guwurkuricha rrawa.’
29“Wurra Aybriyam a-yinagata, ‘Ngika. Jarra birripa burrbi-rrimanga aburr-birripa mu-ngoyurra aburr-guyinda, Mojich rrapa aburr-werranga burr-guta Wangarr burr-yika aburr-mujaruk. Yama aburr-galiya burrwa birripa?’
30“Nipa a-yinagata, ‘Ngika, a-lay, Anya. Wurra minypa an-gugaliya mu-ngoyurra a-juwuna, an-gatiya minyja a-jeka burrwa a-jarl, birripa aburr-galiya barra nula rrapa gun-nerra gubu-bawa.’
31“Wurra Aybriyam a-yinagata, ‘Ngika. Wurra minyja birripa gala aburr-yinmiya aburr-galiya janguny gu-gata ngacha minypa Mojich a-wena rrapa aburr-werranga Wangarr burr-yika aburr-mujaruk aburr-wena, gun-narda minypa gala aburr-yinmiya birripa marr aburr-balcha, marrban mu-ngoyurra a-juwuna an-gata a-jeka, a-wengga burrwa.’”