Jesus A-rrimarra An-gugaliya Rrarnba A-jirra Mernda A-jirra A-burlujarra A-jirra
141Nuwurra waypa Jarradi (Saturday) gu-ni, Jesus a-bona balaja barra mbi-bay ana-ngardapa Berachi (Pharisee) gun-nika rrawa an-gata wana an-bapala. Rrapa minypa aburr-werranga aburr-gata burr-guya abi-nana aburr-ni, nipa minypa Jesus a-yinmiya barra birripa minypa mari gubu-garra nula. 2Lika gatiya gugu an-ngardapa an-gugaliya ana-bona nula Jesus, nipa minypa rrarnba a-jirra rrapa mernda a-jirra a-burlujarra a-jirra. 3Lika Jesus a-wena burrwa aburr-gata minypa Berachi yerrcha rrapa joborr marn'gi aburr-gunega, a-yinanga burrwa, “Minyja bubu-borrwa: Gun-ngayburrpa joborr gu-yinmiya gu-yurra? Minypa Jarradi gu-nirra gu-workiya, nipa gun-mola arrburrwa barra wanngu arrbi-nega, wurra ngika, ya?”
4A-yinagata a-wena burrwa, wurra birripa gala gun-nga aburr-weyarna. Lika Jesus a-rrimarra an-gata an-gugaliya, lika wanngu a-ni, lika a-jerrmarra rrawa. 5Lika a-wena burrwa aburr-gata, a-yinagata burrwa, “Minyja ny-yinga ny-jata an-nginyipa walkur, waygaji jin-nginyipa bulugi, minypa Jarradi gu-ni jiny-jarlma, jiny-bungga gu-rralala, wurra nginyipa ny-bawa barra, ya? Ngika. Wurra ny-mapa. Marrban Jarradi.” 6Nipa a-yinagata a-wena burrwa, lika birripa aburr-jurnjinga, jimarna mari gubu-garrajarna nula minypa Jarradi gu-ni nipa a-jarlapuna an-gata an-gugaliya.
Janara Nula Joborr
7Gun-gatiya lika Jesus burr-nana aburr-werranga aburr-gata wana aburr-negiyana aburr-ni, minypa aburr-beybachichiyana, gu-molamola aburr-rakaja. Lika nipa gu-ngurrjinga burrwa gun-maywapa ranginy minypa gun-guna: 8“Minyja ny-yinga ny-jata wolawola janara an-gurrimapa a-gonyja nggula, wurra gatiya nginyipa gala barra wana nyi-negiya. Gala barra burr-beyba ny-boy, gu-molamola nyi-raka. Ngika. Wurra an-gata janara an-gurrimapa gipa waygaji a-gonyjinga nula an-nerranga an-gata wana an-bapala. 9Gala yapa minypa an-gatiya a-gonyjingapa ana-gotula nipa lika ana-jarl, a-yinda nggula, ‘Wu an-gunaga, barra nipa a-raka,’ rrapa minypa nginyipa lika gona nyi-ni, ny-jarl, gaba nyi-raka. 10Wurra minyja janara an-gurrimapa a-gonyja nggula, lika nginyipa nyina-boy, wurra gaba raka, nuwurra jarra an-gata janara an-gurrimapa barra ana-jarl, a-yinda nggula, ‘Guwa, a-lay, japurra ngapa ny-jirra. Gun-guna nggula; ay-ngunyuna raka.’ Gu-gurda ngacha minypa aburr-gata aburr-ninyarra marr aburr-balcha barra nggula. 11Ngardawa ana-nga an-gata wana a-negiya a-workiya, jarra Wangarr delipa a-nega barra an-gata an-gugaliya; rrapa ana-nga an-gata delipa a-negiya a-workiya, Wangarr nipa jarra wana a-nega barra.”
12Lika Jesus a-wena nula an-gata janara an-gurrimapa, a-yinanga nula, “Nginyipa wolawola ny-jonyjinga burrwa ny-yorkiya rrapa balaja burr-wucha, ganapa gonyja burrwa aburr-gata minypa aburr-nginyipa jawina yerrcha rrapa aburr-borrmunga nggula, rrapa minypa gorlk wana mbi-rrimanga. Gala yapa minypa birripa aburr-yirdiya aburr-gonyja nggula, gun-narda wupa gun-nginyipa rrapa gala barrwa gun-nga Wangarr biy-wu. 13Wurra aburr-werranga jarra nginyipa ny-jonyja barra burrwa rrapa balaja burr-wu, minypa aburr-gata gala mbi-rrima, rrapa minypa m-burdapuburda yerrcha rrapa aburr-nyarlkuch rrapa aburr-gapula. Aburr-gurdiya ngacha ny-jonyja barra burrwa ny-yorkiya, 14lika gu-gatiya wenga nginyipa ny-nyilja barra rrapa ny-molamola nyi-ni barra. Ngardawa birripa aburr-gata gala aburr-yinmiya gubu-gurdanyja nggula, wurra Wangarr nipa jarra gun-molamola guna-gurdanyja barra nggula. Minypa jurdach guna-bamburda nipa barra burr-jarrkarra gu-galiya yerrcha mu-ngoyurra gu-molamola aburr-ni, nginyipa ny-jatiya wugupa burrwa ny-ma barra minypa nginyipa jama ny-ji.”
Meyali Gun-gata Minypa Aburr-werranga Aburr-jekarra
(Metiyu 22:1-10)
15Gatiya minypa Jesus wugupa balaja mbi-barra aburr-ni, an-ngardapa an-gugaliya an-gata minypa a-galiyana a-ni gun-gata nipa a-wena, nipa a-yinanga nula Jesus, “A-lay, burr-guya aburr-marrkapchinga aburr-gata aburr-nga minypa gu-janara aburr-ni barra gata Wangarr ana-murna!”
16Wurra Jesus a-yinanga nula, “Galiya apula janguny. An-ngardapa an-gugaliya a-ni, nipa nawanawa a-ni, minypa balaja mun-jaranga m-barnja barra burrwa gipa mu-ngoyurra a-gonyjinga burrwa aburr-jaranga gu-galiya yerrcha. 17Ganapiya, lika an-nigipa an-mujama a-jerrmarra barra a-wengga burrwa a-boy, rrapa minypa a-yinda burrwa, ‘Guwa! Buburr-boy gurda! Gipa mun-gaba balaja mun-jaranga mu-jirra!’ 18Wurra birripa minypa aburr-garlmunapa ngardapa ngardapa aburr-wena, minypa an-nga nula aburr-jekarra. Minypa mu-ngoyurra an-ngardapa a-wena, ‘Ngaypa ngu-menga rrawa, lika ngaypa barra ngu-boy, ngu-na. Wurra wengga nula an-gata an-nginyipa bunggawa barra baywarra gu-nega apula.’ 19Rrapa minypa an-gata an-nerranga a-wena, ‘Ngaypa bulugi ngu-menga arr-jirrapa arr-murna, minypa 10, lika ngu-boy barra, ngu-ngunyangunyjiya nipa jin-gata jiny-yinmiya barra jama jiny-ji. Wurra wengga nula an-gata an-nginyipa bunggawa barra baywarra gu-nega apula.’ 20Rrapa an-nerranga a-wena, ‘Ngaypa gun-guna waya jin-ngaypa gochila jin-gurra ngu-menga rrapa gala ngu-yinmiya nguna-boy.’ Aburr-yinagata birripa aburr-wena.
21“Lika an-gata an-mujama a-jekarra a-bona, a-wena nula an-nigipa bunggawa. Lika an-gata bunggawa gochila a-rronga burrwa aburr-gata gala aburr-boyarna gurda. Lika a-wena nula an-gata an-nigipa an-mujama, ‘Yurtcha, burr-bamagutuwa boy aburr-gata aburr-nyagara gala mun-nga mbi-rrima, rrapa mola aburr-burdapuburda yerrcha rrapa aburr-gapula aburr-guyinda rrapa aburr-nyarlkuch aburr-guyinda. Minypa gun-guna rrawa gu-jirra gu-boya burr-bamagutuwa boy, minypa wana rrapa gun-delipa gu-jarlakarr aburr-nirra aburr-boya.’
22“Lika an-gata an-mujama a-bona, burr-bamagutuwurra a-bona, gun-baykarda ngika gu-ganyja, lika ana-jekarra, a-wena nula, ‘Gipa ngu-bona, nguburr-bamagutuwurra, a-la, Bunggawa, minypa nginyipa ny-yena, wurra nipa burdak gala gu-ngana aburr-mayarnapa.’
23“Lika bunggawa a-yinagata nula an-mujama, ‘Boy, aburr-gata gu-mugarla aburr-nirra aburr-boya burr-bamagutuwa rrapa burr-ga gurda ay-ngunyuna, barra gun-guna gun-ngaypa rrawa gu-ngana aburr-maya. 24Ngardawa ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Aburr-gata gu-galiya yerrcha mu-ngoyurra ng-gonyjinga burrwa, birripa gala aburr-yinmiya mun-ngaypa balaja mbi-bay.’”
Jesus An-nika Jawina
(Metiyu 10:37-38; 5:13; Mark 9:50)
25Ganapiya, lika gun-gatiya gugu Jesus gu-jarlakarr a-bamuna rrapa aburr-jaranga wurra gama gorlk wugupa nula. Aburr-bamuna, lika Jesus a-ngukurdanyjiyanapa a-wena burrwa, 26“Ana-nga an-gata jal a-ni barra jawina a-ni apula, nipa gala a-yinmiya, wurra minyja nipa burr-guya jal a-ni apula ngaypa, aburr-yigipa aburr-borrmunga jarra marr a-yinda jal a-ni burrwa, aburr-gata minypa nyanyapa niya rrapa mampa niya, rrapa aburr-yigipa burr-bapala burr-jawa rrapa worlapa niya yerrcha. Minyjiya. Rrapa nipa ngardapa niya burr-guta marr a-yinda barra jal a-ni nula, wurra burr-guya jal a-ni barra apula ngaypa. 27Ngardawa an-gata ana-nga gala jama a-ji minypa ngaypa ngu-wu, rrapa gala mu-nguy nguna-jurrjurrma, wurra minypa gu-borrwuja a-workiya gun-derta nipa gu-barripuna, an-gata an-gugaliya gala a-yinmiya an-ngaypa jawina a-ni.
28“Minypa gun-maywapa ana-nga an-gata minyja gu-borrwa, minypa nipa gu-jarlapa wana gun-bapala bala, wurra burdak mu-ngoyurra nipa barra gu-borrwa minypa mu-yinpa rrupiya nipa mu-rrimanga nipa barra murna a-rrimiya bala. 29Wurra minyja nipa gala a-yirda nawanawa a-ni, nipa a-garlmapa gu-jarlapa, wurra gala a-yinmiya murna a-rrimiya, ngardawa rrupiya mu-wulebiyan. Lika gu-galiya yerrcha gubi-na nipa a-yinmiyana gojilapa gu-bawuna, lika birripa aburr-gata aburr-gurdacha barra nula, 30aburr-yinda aburr-wengga, ‘An-gata an-gugaliya a-garlmunapa gu-rrana, wurra nipa gala gu-mungbungarna.’
31“Rrapa minypa barrwa gun-maywapa ranginy bunggawa an-gata marr aburr-yinanga aburr-jaranga an-dakal burr-ganyja a-workiya, minypa 10,000: Minyja nipa an-gata a-galiya, minypa an-nerranga bunggawa ana-bamburda rrapa an-dakal ana-ganyja aburr-jaranga aburr-gata minypa 20,000, wurra an-gata bunggawa mu-ngoyurra ngu-ngurrjinga ana-gorrburrwa, nipa a-yinmiya barra? Wurra nipa burdak gu-borrwa barra a-ni minyja nipiya waygaji wana an-babalapa barra nipa aburr-boy, aburr-bacha, wurra waygaji gun-nyagara. 32Rrapa minyja nipa gala a-yinmiya, lika nipa barra burr-jerrma aburr-mujaruk, an-gata bunggawa burdak nipa balay, birripa barra abu-wenggana minypa mun-nga an-birripa bunggawa a-wu nipa an-gata barra magaya gu-nega butula. [Wurra minypa gun-delipa ngika gu-ngurrja burrwa.] 33Rrapa minypa gun-burral, ny-yinga ny-jata, nginyipa gala ny-yinmiya ny-nyaypa jawina nyi-ni, wurra minyja ny-bawa gun-bulapalawa gun-gata nginyipa n-dimanga.
34“Minyja bubu-borrwa: Jorlp (salt) mun-molamola. Wurra minyja jorlp mu-ngukurdanyjiya rrapa mun-nerra mu-ni, gala ana-nga a-yinmiya mu-jarlapa, barrwa mun-bachirra mu-ni. Wurra mun-nerra wupa warrpam. 35Gala yina gaya barra ngubu-barnja, wurra ngubi-yerrnyja barra.
“Ny-yinga ny-jata minyja gelama ny-jirra ny-jaliyana, borrwa ngaypa ngu-wena, rrapa minypa ny-jarlapiya ny-bamba.”