Wurra Gama Gorlk Nejarach (Nazareth) Aburr-nirra Ngoyurra Aburr-yerryerrmiyana Nula Jesus
(Metiyu 13:53-58; Luk 4:16-30)
61Jesus gu-bawuna gun-gata rrawa, lika a-jekarra a-bona gu-yigipa gu-rrawa, rrapa aburr-yigipa jawina wugupa. 2Lika gun-gatiya Jarradi (Saturday) gu-ni, a-bona, a-barrngumurra gun-gata bala Ju yerrcha gun-burriya marn'gi aburr-negiya aburr-workiya. Lika gatiya marn'gi burr-negarra a-ni janguny wurra gama gorlk, minypa aburr-gata aburr-galiyana nula birripa gochila aburr-barrjinga.
Lika aburr-wengganachichiyana aburr-bona, “An-guna yina gaya wenga gu-menga janguny?” birripa aburr-yinagata, “Gun-guna gun-nga janguny? Nipa burr-barlmarrk jama a-jirra a-workiya gun-nga gun-gata ganyjarr? 3Wurra jarra ngayburrpa marn'gi nula nipa gapunda (carpenter). Minyja nipa mampa niya Meri (Mary), rrapa aburr-yigipa worlapa niya yerrcha aburr-gata Jeymch (James) rrapa Jochap (Joseph) rrapa Jurrach (Judas) rrapa Jayman (Simon), ya? Minyjiya, ngarla! Rrapa aburr-yigipa jelapa niya yerrcha aburr-guniya.” Birripa wurra gama gorlk aburr-yinagata aburr-wena, rrapa gala marr aburr-balcharrarna nula Jesus gun-gata janguny nipa gu-rrimarra Wangarr gun-nika.
4Lika Jesus a-yinagata burrwa, “Ana-nga an-gugaliya an-gata Wangarr an-nika an-mujaruk, nipa wurra gama gorlk marr abirriny-balcharra nula abirriny-yorkiya, wurra aburr-yigipa aburr-borrmunga gata gu-yigipa gu-rrawa ngika.” 5Ganapiya, wurra Jesus gala a-yinmiyarna burr-barlmarrk jama a-jirrarna gun-gata, wurra jarra aburr-gurderda bin-dimarra rrapa wanngu burr-negarra aburr-jaranga ngika. 6Wurra nipa gochila a-barrjinga burrwa aburr-gata, ngardawa gala marr aburr-balcharrarna nula.
Jesus Burr-jerrmarra Aburr-yigipa 12 Gu-galiya Yerrcha
(Metiyu 10:5-15; Luk 9:1-6)
Lika Jesus a-bona, rrawa gu-ji gu-bona janguny marn'gi burr-negarra a-bona wurra gama gorlk. 7Lika a-gonyjinga burrwa aburr-yigipa 12 gu-galiya yerrcha, lika aburr-mulpiyana nula aburr-bamuna. Lika a-wena burrwa barra burr-jerrma aburr-bulawa, minypa abirri-jirrapa aburr-maya barra wugupa abirri-boy abirri-ji. Rrapa nipa burr-wuna ganyjarr barra walkwalk abi-yerrnyja burrwa aburr-boy. 8Lika gu-jarlapuna a-wena burrwa gala barra gubu-ga gorlk, rrapa gala barra burlupurr aburr-birringgiya, rrapa gala barra mbi-ga balaja rrapa rrupiya. 9Wurra jarra aburr-barrnguma barra rrepara aburr-jirra, rrapa mun-nga mirikal mun-ngardapa wupa aburr-barrnguma barra. 10A-yinagata a-wena burrwa, “Minyja nyiburr-yinmiya nyiburr-bengga burrwa gu-gata gu-rrawa, minyja ana-nga a-gonyja ana-gorrburrwa, lika gu-yigipa gu-rrawa barra nyiburr-ni, nuwurra nyibu-bawa gun-gata gu-murna rrawa. 11Wurra minyja yina gun-gaya rrawa gala aburr-gonyja ana-gorrburrwa rrapa gala aburr-galiya ana-gorrburrwa janguny, lika bubu-bawa gun-gata rrawa, rrapa gatiya rrawa gu-gera buburr-wepiya rrepara nyiburr-jirra baluk gu-gata gu-yika gu-rrawa. Barra gu-galiya yerrcha aburr-gata nyirrbi-na rrapa aburr-borrwiya, minypa birripa aburr-yinmiyana werra aburr-negiyana gun-gata birripa gala aburr-galiyarna ana-gorrburrwa.”
12Ganapiya, lika Jesus burr-yika jawina aburr-bona, wurra gama gorlk aburr-wena burrwa gun-nerra barra gubu-bawa rrapa aburr-ngurkurdanyjiya nula Wangarr. 13Rrapa Jesus burr-yika abi-yerrnyjinga burrwa an-jaranga walkwalk, rrapa aburr-gurderda burrbu-ngimarra mun-girra alip (olive) mu-guyinda rrapa minypa wanngu burrbi-negarra.
Jon A-juwuna An-gata Bama Burr-gurragaja A-workiyana
(Metiyu 14:1-12; Luk 9:7-9)
14Lika gun-gatiya rrawa Galali (Galilee) nipa an-gata bunggawa an-nelangga Ayrat (Herod), nipa a-galiyana nula a-workiyana Jesus, minypa janguny gu-barrjekarra nula. Minypa aburr-werranga gu-galiya yerrcha abu-ngurrjinga Jesus, aburr-yinanga, “An-guna an-gugaliya nipiya an-gata Jon bama burr-gurragaja a-workiyana, a-juwuna, wurra minypa gun-gujuwa gu-beybana, ana-jekarra gugu. Gu-gurdiya ngacha minypa nipa an-guna burr-barlmarrk jama a-jirra a-workiya.”
15Wurra aburr-werranga aburr-yinanga, “An-guna waygaji Yil'ayja (Elijah).”
Rrapa aburr-werranga aburr-yinanga, “An-guna Wangarr an-nika an-mujaruk, minypa aburr-werranga aburr-gata wola gun-guwarr gubu-ngurrjinga aburr-workiyana Wangarr gun-nika.”
16Wurra Ayrat a-galiyana janguny gu-barrjekarra nula Jesus, nipa a-yinanga, “An-narda Jon ngaypa ngu-jaygorndanga, barrwa rrapa a-molamiyana, ngarla!”
17A-yinagata nipa Ayrat a-wena, ngardawa gipa mu-ngoyurra nipa a-wena burrwa aburr-yigipa aburr-mujama, Jon abi-rrimarra, abu-bichinga, abu-jolartchinga wupa, ngardawa jin-gata nyanma Yir'orriyach (Herodias), Bilip jin-nika jin-gumarrbipa niya nipa Ayrat jiny-menga, worlapa niya a-gaypuna. 18Ngardawa minypa Jon a-yinanga a-wena nula a-workiyana Ayrat, “Gun-narda gala gun-mola nginyipa n-dimanga jin-guna worlapa nggu jin-nika jin-gumarrbipa niya,” 19gu-gurdiya nula nipa jin-gata Yir'orriyach jiny-jarlmuna, jiny-bachirramiyana nula Jon, jimarna a-burndarna. 20Wurra Ayrat nipa jarra jaga a-ganana nula Jon, ngardawa a-gurkuja nula, minypa gu-borrwurra nula nipa jechinuwa a-ni a-workiyana Wangarr an-nika jawina. Ngardawa wolawola Ayrat jal a-ni a-galiyana nula a-workiyana Jon, wuriya gu-gata wenga jurdach a-limurrmorriyana a-ni a-workiyana.
21Aburr-bamuna, lika gu-gata wenga Ayrat a-buna Jon minypa gu-guna ngacha: Minypa Ayrat gatiya janara gu-ji nula, minypa nipa gu-borrwurra gu-yinmiyapa jemberr gu-ni nula, lika a-gonyjinga burrwa aburr-yigipa jawina gata gu-yigipa gu-rrawa rrapa aburr-yigipa aburr-gata minypa an-dakal abu-ganyja aburr-workiyana, rrapa aburr-werranga burr-guta aburr-welangga wana gun-gata Galali aburr-guyinda. Lika birripa gu-ngardapa aburr-negiyana, rrapa minypa balaja mbi-barra aburr-ni rrapa aburr-worlworlcha aburr-ni. 22Rrapa gun-gatiya waypa Yir'orriyach jin-nika jin-jawapa jina-bona, jiny-yalagiyana burrwa, nipa Ayrat rrapa aburr-gata wugupa nula, birripa aburr-marrkapchinga achila.
Lika Ayrat a-yinanga achila, “A-jay, wengga apula nginyipa gun-nga jal nyi-nirra barra ngaypa ngiy-wu.” 23A-yinagata a-wena achila burr-guya, “Minyja ngaypa gochila ngiy-rrana gun-nga nginyipa ny-yengga apula barra ngaypa ngiy-wu. Minyja gun-guna rrawa ngaypa bunggawa ngu-nirra ngaypa ngu-ngorrkornda, ngiy-wu, minyja gun-nga ngaypa ngiy-wu.”
24Lika jin-gata gama jiny-bona, lika jiny-yena achila mampa acha. “Ngaypa an-nga nula ngu-wengga barra?”
Wurra mampa acha jiny-yinanga, “Minyja bama a-jirra Jon an-gata bama burr-gurragaja a-workiyana.”
25Lika jechinuwa jiny-yurtchinga jin-gata jin-ngamangama, lika jiny-yena nula bunggawa, jiny-yinanga, “Ngaypa jal ngu-nirra nggula gun-narda geka barra bama a-jirra nguna-wu an-martparra japalana ana-guyinda, nipa Jon an-gata wolawola bama burr-gurragaja a-workiyana.”
26Lika an-gata bunggawa burr-guya wargugu a-ni, ngardawa aburr-gata aburr-jaranga gu-galiya yerrcha aburr-galiyana nula nipa burr-guya a-wena, rrapa gala a-yinmiyarna gu-rrumungarna gun-gata nipa gochila jin-dana. 27Wurra gun-gata warrika lika a-jerrmarra an-nigipa an-mujama barra a-ma an-gata bama a-jirra Jon. Nipa an-mujama a-bona, a-barrngumurra wupa gata nipa Jon a-ninya, lika a-jaygorndanga, 28bama a-jirra a-menga, lika ana-ganyja an-martparra japalana ana-guyinda, lika jiny-yuna jin-gata jin-ngamangama. Lika nipa ana-ganyja, jin-nigipa mampa acha jiny-yuna. 29Wurra aburr-gata Jon burr-yika jawina aburr-galiyana nula birripa aburr-gata aburr-yinmiyana nula, lika aburr-bona gurda, abu-menga, abu-ganyja, abu-gurrmurra gun-gata wuparnana gu-gurrema gu-ngarnama. Gu-gurda ngacha minypa Jon a-juwuna, rrapa gurda nula nuwurra waypa janguny gu-barrjekarra nula Jesus, Ayrat nipa gu-borrwurra, jimarna bama a-yinanga nipa Jon a-molamiyana. Ngardawa nipa Ayrat gala marn'gi nula Jesus.
Jesus Balaja Burr-wuna 5,000 Gu-galiya Yerrcha
(Metiyu 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)
30Nuwurra waypa Jesus burr-yika jawina aburr-jekarra gurda nula, lika aburr-wena nula birripa aburr-yinmiyana burr-barlmarrk jama aburr-ji, rrapa minypa janguny gubu-ngurrjinga aburr-bona. 31Wurra aburr-jaranga gu-galiya yerrcha aburr-bona gurda aburr-ji, wurra Jesus rrapa aburr-yigipa jawina gala marnnga jiny-jirrarna burrwa rraka balaja mbi-bangarna. Lika nipa a-yinanga burrwa, “Guwa, nguburr-boy gu-werrpa, barra ngardapa nguburr-ni rrapa ana-goyburrpa nyiburr-ngeka.” 32Lika mu-michiyang aburr-warrchinga birripa wupa barra aburr-boy, ngardapa aburr-ni. 33Wurra aburr-jaranga wurra gama gorlk burrbi-nana birripa aburr-bona, wurra jarra burrbu-malawurra, lika gubu-bawuna rrawa, aburr-bona, gu-rrepara aburr-gomarriyana aburr-bamuna, aburr-bena birri gugu, lika nuwurra jurdach Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-bena.
34Gun-gatiya Jesus a-bena, lika burr-nana wurra gama gorlk, lika a-worijinga burrwa a-ni, ngardawa burr-nana birripa minypa jin-maywapa jip (sheep) jin-guyinda jin-gata gala ana-nga jaga a-gana achila a-workiya. Lika gu-gata wenga janguny marn'gi burr-negarra a-ni.
35Lika balngga gu-ni, lika Jesus burr-yika jawina aburr-garlmuna, aburr-wena nula. Aburr-yinanga, “A-lay, gun-guna yi-rrana gu-ni gugu, ngardawa gun-guna gu-werrpa nguburr-nirra, ngardawa aburr-guna gun-birripa rrawa balay. 36Wurra yama nginyipa burr-jerrma barra aburr-boy, rrawa gu-jirra gu-boya balaja mbi-ma barra mbi-bay?”
37“Ngika. Wurra jarra ana-goyburrpa nyirrbu-wu barra mbi-bay,” Jesus a-yinagata a-wena.
Birripa aburr-yinagata, “A-lay, rrupiya wana mun-gata minypa an-gugaliya mu-mangga a-workiya, jama a-jirra a-workiya ran'gu abirri-jirrapa abirri-jirrapa rrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa, mu-gurda ngacha ngayburrpa gala nyibi-rrima rraka nyibu-ga, rakaraka nyibu-ma burrwa aburr-guna aburr-jaranga.”
38Lika Jesus burr-wenggana, “Wurra mu-yinmiyapa rakaraka mun-guyinda nyibi-rrimanga? Buburr-boy, bubi-na.”
Lika aburr-bona, mbi-nana, lika aburr-jekarra gurda, aburr-wena nula, “Minyja rakaraka mun-delipa mun-guyinda arr-ngardapa arr-murna, minypa 5, rrapa abirri-jirrapa wupa an-delipa jichicha.”
39Jesus lika a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, barra wurra gama gorlk aburr-ngorrkorndiya aburr-boy, gata aburr-raka, mu-molamola mu-gorrngunya aburr-ni. 40Lika wurra gama gorlk gun-bama gubu-rrumurra aburr-ni, minypa 100 aburr-ni, rrapa minypa aburr-werranga 50 aburr-ni, rrapa aburr-werranga 50 aburr-ni, rrapa aburr-werranga 100 aburr-ni, gu-gurda ngacha. 41Lika Jesus mu-menga mun-gata rakaraka arr-ngardapa arr-murna rrapa an-gata abirri-jirrapa jichicha, lika waykin a-ganana, lika a-japurramayana nula Wangarr. Lika mu-rrumurra rakaraka, lika burr-wuna aburr-yigipa jawina barra burrbu-wu aburr-boy wurra gama gorlk, minypa burr-jichicha burr-guta burrbu-wuna aburr-bona. 42Lika aburr-bulapalawa aburr-gata wurra gama gorlk mbi-barra balaja, rrapa jichicha abu-barra, lika aburr-durtchinga. 43Rrapa mun-nerranga mbi-bawuna rakaraka rrapa jichicha Jesus burr-yika jawina mbi-menga, wana burlupurr gu-guyinda mbi-jolartchinga, gu-ngana mu-mayana gun-gata minypa arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 12:
44Gun-nardiya minypa janguny aburr-gata rakaraka mbi-barra aburr-ni wurra gama gorlk, wurpa lika mu-wurra yerrcha wupa 5,000:
Jesus Gu-bugula Gu-jonama A-bamuna
(Metiyu 14:22-33; Jon 6:15-21)
45Gu-gatiya wenga Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, birripa mu-michiyang aburr-gortkurrchinga, mu-ngoyurra aburr-bona gu-gapa gu-rrarnba gun-nelangga Bach'eyda (Bethsaida), minypa nipa burdak Jesus burr-jerrmarra a-ni wurra gama gorlk rrawa. 46Burr-jerrmarra a-bona, ganapiya, lika nipa gu-bulgapulga gu-guyinda a-bona, rrapa minypa Nyanyapa arrku a-wengganana a-ni.
47Lika ana-munya gu-ni gu-bamuna, Jesus burr-yika jawina gochilawa aburr-bamuna mu-michiyang, wurra Jesus gatiya ngardapa a-ni jorrnyjurra. 48Lika nipa burr-nana barlmarrk mirrka derta burr-negarra gu-ni, minypa birripa aburr-garlajinga gun-nyagara, wurra barlmarrk wana gu-bena burrwa. Lika gu-gata wenga ngana guna-ngarlcha, lika Jesus a-bena burrwa, gu-bugula gu-jonama ana-jarl ana-bamuna. Nipa jimarna barra burr-beyba ay-bamba, 49wurra birripa abi-nana gu-bugula waykin ana-bamuna, jimarna bama aburr-yinanga walkwalk. Aburr-gonyjinga, “Waw!” 50Ngardawa aburr-bulawa abi-nana rrapa aburr-gurkuja.
Wurra warrika waya nipa Jesus ana-wena burrwa. “Nyiburr-molamola buburr-ni. Ngaypa, ngarla! Ganapa buburr-gurkuja.” 51Lika nipa mu-michiyang a-warrchinga burrwa, lika barlmarrk gu-ngochinga. Wurra aburr-yigipa jawina burr-guya gochila aburr-barrjinga, 52ngardawa birripa gala gubu-borrwujarna nula burr-barlmarrk jama a-ji gun-gata nipa rakaraka burr-wuna aburr-bulapalawa; gala meyali gubi-nacharna.
Aburr-gurderdakurderda Rrawa Gun'echarat (Gennesaret) Aburr-nirra Jesus Wanngu Burr-negarra
(Metiyu 14:34-36)
53Ganapiya, lika gu-gata wenga birripa aburr-bena gu-gapa gu-rrarnba rrawa gun-gata gun-nelangga Gan'echarat (Gennesaret). Lika gatiya mbi-bandawurra, 54mbi-bawuna michiyang, warrika wurra gama gorlk abi-nana, abu-malawurra Jesus. 55Lika aburr-yurtchinga, gun-gata rrawa gu-ji gu-bona gu-derdakurderda yerrcha burrbu-menga, garrung mu-guyinda burrbu-ganyja gurda nula yina gaya birripa aburr-galiyana nipa yina an-gaya. 56Rrapa Jesus ay-yinda a-bona rrawa gu-jirra gu-boya, birripa wurra gama gorlk burrbu-ganyja gurda nula gu-derda aburr-yorrpuna. Lika gatiya burrbu-barnjinga gun-gatiya rrawa burr-yika gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-workiyana, lika aburr-ngiwija nula Jesus barra birripa aburr-gurderdakurderda mbi-rrima murna mu-jirra mun-nigipa mirikal, minypa ganyjarr abu-gaypa, aburr-molamiya. Ganapiya, lika aburr-gata mbi-rrimarra aburr-bulapalawa aburr-molamiyana.