Jesus Abu-ganyja Nula Baylat (Pilate)
(Metiyu 27:1-2, 11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38)
151Ana-munyagaba, aburr-gata wana junggay yerrcha, rrapa mola mu-murna yerrcha rrapa joborr marn'gi aburr-gunega, gawnchila (councillor) yerrcha aburr-gata aburr-bulapalawa, birripa wengga gubu-buna aburr-ni, ganapiya, lika gubi-yagurrmurra. Jesus lika abu-bichinga an-gubandawiya jirn (chain), lika abu-ganyja, abu-wuna Baylat (Pilate) an-gata Rowm wenga gapman an-guyinda bunggawa.
2Lika nipa Baylat a-garlmuna, a-wengganana Jesus, minypa a-yinanga nula, “A-lay, aburr-gaba nginyipa bunggawa burrwa Ju yerrcha, ya?”
Nipa Jesus a-wena, “Ngaw. Gun-narda ny-yena gun-burral.”
3Wurra aburr-gata wana junggay yerrcha jonama abu-ngurrjingapa aburr-ni gun-jaranga nipa Jesus, minypa mari gubu-garrana nula. 4Lika barrwa Baylat a-wengganana, “A-lay, yama ny-yengga? Wurra ny-jaliyarra burrwa nyi-nirra birripa gun-jaranga bubu-ngurrjinga aburr-nirra.”
5Wurra Jesus gala barrwa gun-nga a-weyarna, wurra bamawa a-jinyja. Lika Baylat gochila a-barrjinga nula.
Baylat A-wena Jesus A-juwa Barra
(Metiyu 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39--19:16)
6Gun-gata janara gu-ji burrwa gu-workiyana Yichrayal (Israel) yerrcha, nipa an-gata Baylat gu-lapkujamurra burrwa a-workiyana, an-ngardapa brichina (prisoner) a-jerrmarra burrwa a-workiyana, ana-nga birripa jal aburr-ni. 7Rrapa an-ngardapa an-gugaliya an-nelangga Bur'ebach (Barabbas) nipa wugupa burrwa aburr-jaranga wupa aburr-ni brichina, minypa gipa mu-ngoyurra aburr-garlmuna, gapman yerrcha burrbu-buna, jimarna barra gubu-ngukurdanyja. 8Ganapiya, lika wurra gama gorlk aburr-garlmuna, abu-wengganana Baylat, minypa nipa wolawola an-ngardapa a-jerrmarra burrwa a-workiyana.
9Lika Baylat a-garlmuna, a-wena burrwa, “Ana-goyburrpa jal nyiburr-nirra barra ngaypa arr-wu an-gaba ana-goyburrpa Ju yerrcha nyibu-ngurrjinga bunggawa, ya?” 10A-yinagata burr-wengganana, ngardawa nipa marn'gi minypa aburr-gata wana junggay yerrcha mu-werrmbarra abi-nana Jesus, rrapa minypa gu-gurda nula birripa abu-ganyja gurda lika abu-wuna. 11Wurra aburr-gata wana junggay yerrcha burrbu-jurnajuchuwurra wurra gama gorlk, barra Baylat aburr-ngiwija nula, barra burr-wu an-gata Bur'ebach.
12Baylat barrwa a-wena burrwa wurra gama gorlk, a-yinagata, “Wurra ngu-yinmiya barra nula an-gaba ana-goyburrpa Ju yerrcha nyibu-ngurrjinga nyiburr-workiya bunggawa?”
13Wurra birripa abu-marawarrbuna, “An-narda bupa! Burr-jong nega rra!”
14Wurra nipa a-yinagata, “An-nga nula? Nipa a-yinmiyana jama a-ji gun-nerra?”
Wurra birripa burr-guya aburr-gonyjinga, “Burr-jong negapa rra!”
15Lika nipa Baylat, ngardawa jal a-ni aburr-gata wurra gama gorlk barra aburr-japurramaya nula, lika nipa gu-lapkujamurra burrwa, ana-jerrmarra burrwa an-gata Bur'ebach. Lika aburr-yigipa an-dakal Baylat burr-yika, nipa burr-wuna Jesus, barra abu-jurrburaykujama, abu-ga, burr-jong abi-nega abi-rra, abu-wenyaga.
An-dakal Abu-borrkpuna Aburr-ni Jesus
(Metiyu 27:27-31; Jon 19:2-3)
16Lika aburr-gata an-dakal abu-menga Jesus, abu-ganyja wupa gun-gata gu-bala bunggawa gun-nika, lika aburr-gonyjinga burrwa, warrpam aburr-gata an-dakal aburr-mulpiyana gurda. 17Lika Jesus abu-barrbuna mirikal maningan mu-maya mun-gata minypa bunggawa an-guyinda a-barrngumiya a-workiya. Rrapa barrwa bornangguna jibi-jarlapuna nula bama a-jirra, minypa gun-maywapa an-mumurna an-guyinda bunggawa gun-nika ana-bama gu-garraja a-workiya, wurpa jin-darrartka, lika jibu-barnjinga nula ana-jawurrga. 18Rrapa abu-borrkpuna aburr-ni, minypa aburr-merndagarlmuna nula, aburr-yinanga nula, “Awa! Ny-junarda ny-molamola, ya, ny-junardiya Bunggawa Ju yerrcha ny-burriya?” 19Lika aburr-garlmuna, abu-buna bama a-jirra gu-jong gu-guyinda, rrapa m-bordich abu-balkaja rrapa aburr-menama gubi-rrana nula, gu-wakal abu-buna, jimarn jarra aburr-marrngoypiyarna nula. 20Ganapiya gun-gata minypa abu-borrkpuna aburr-ni, lika mbi-yerrkujamurra nula mun-gata mirikal maningan mu-maya, lika mun-nigipa wupa Jesus mun-nika abu-jolartchinga. Lika abu-ganyja aburr-bena, gugu barra burr-jong abi-negapa abi-rra.
Jesus Burr-jong Abi-negarra Abi-rrana
(Metiyu 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
21Gu-gata wenga aburr-bamuna gurda, abi-nana an-gugaliya an-nelangga Jayman (Simon), nipa an-gata an-jirrpungapa butula Alikch'enda (Alexander) rrapa Rupach (Rufus). Nipa jimarn jarra bama a-yinanga yi-gata a-boyarna rrawa gu-jirra gu-boya, nipa gu-gata ana-garlmuna gu-mugarla wenga, wurra aburr-gata an-dakal abi-rrimarra Jayman, barra nipa gun-gata a-bamiya gun-jong Jesus gun-nika. Nipa an-gata Jayman, nipa Jayr'iny (Cyrene) an-guyinda. 22Lika aburr-gata an-dakal, birripa abu-ganyja gurda aburr-bamuna nipa an-gata Jesus gun-gata rrawa gun-nelangga Golg'ocha (Golgotha), minypa ngayburrpa ngubu-ngurrjinga nguburr-workiya, nguburr-yinaga, “An-mama bama a-jirra a-yurrapa.”
23Gatiya lika birripa jimarn jarra abu-wucharna wayin (wine) mu-ngoyurra mbi-barnjinga jirrkilja mun-gurrimiya mun-nelangga mur (myrrh), wurra nipa Jesus gala mu-manggarna, m-bangarna. 24Lika burr-jong abi-negarra abi-rrana, lika mbi-menga mun-nigipa mirikal, lika aburr-dawurrjinga aburr-ni mun-nga mun-gata ana-nga mu-ma barra.
25Nipa gugu marnnga jina-darrjinga, ngulamgaba burr-jong abi-rrana, abu-garrana, 26rrapa mun-gata jurra gatiya m-balcha mu-yu, minypa mu-yinagata, “An-guna Bunggawa Ju yerrcha an-burriya.” 27-28Rrapa gatiya burr-jong burrbi-negarrapa burrbi-rrana abirri-jirrapa abirri-ngumurda, wugupa nula Jesus gata aburr-balcha aburr-yu ngardapa ngardapa, an-ngardapa ana-munganaguwa rrapa an-nerranga ana-weyka.
29Aburr-jaranga gu-galiya yerrcha abu-beybeybana aburr-ji Jesus, minypa rreymarreyma aburr-ngorrkiyana rrapa gun-bachirra aburr-wena nula, “Awa! Ny-jurdiya nginyipa jimarna barra n-duma gun-gata bala Wangarr gun-nika gun-japurra, rrapa minypa nuwurra ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa wupa mola ny-jarlapa! 30Wurra marrka nyina-bupiya gu-gata wenga gu-jong rrapa jarlapiya nginyipa wupa!”
31Rrapa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa joborr marn'gi aburr-gunega, birripa aburr-yinagatiya, abu-borrkpuna aburr-ni Jesus. Minypa aburr-wena aburr-ni gu-gapa gu-guta, aburr-yinanga, “An-guna wanngu burr-negarra aburr-werranga, wurra nipa gala a-yinmiya wanngu a-negiya an-nardiya, ya? 32Marrka yama ngayburrpa ngubi-na an-guna Christ, nipa Bunggawa Yichrayal an-guyinda gun-guniya geka barra ana-bupiya gu-gata wenga gu-jong gu-guyinda, barra ngayburrpa marr nguburr-balcha nula.” Aburr-yinagata aburr-wena. Rrapa abirri-gata abirri-jirrapa abirri-balcha abirri-yu wugupa nula Jesus, bitipa abirri-yinagatiya rrapa abirri-borrkpuna.
Jesus A-juwuna
(Metiyu 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
33Gun-gatiya lika marnnga waykin jiny-ji, minypa gojilapa nguburr-bama jiny-jirra jiny-yorkiya, wurra gun-gata rrawa gu-yurra gu-boya gu-garlmunapa, an-munya gu-mayana, nuwurra marnnga jiny-jakiyana minypa jarlawurr mula gu-jirra gu-jinyjarra jiny-jinyja. 34Gun-gatiya _3 o'clock_ gu-ni, lika Jesus waykin a-gonyjinga, minypa gun-birripa wengga a-yinanga, “Yiluway, Yiluway, lama jabakt'ani?” minypa ngayburrpa nguburr-yinaga, “Ny-jurda ny-nyaypa Wangarr, ngaypa an-nga nula nguna-bawuna?”
35Gatiya gu-galiya yerrcha aburr-jinyja, aburr-galiyana nula a-gonyjinga, lika aburr-yinanga, “Aaa, marrka nguburr-galiya nula, nipa a-gonyjinga nula Yil'ayja (Elijah)!”
36Lika an-ngardapa an-gugaliya ana-yurtchinga, a-menga an-nyarlkuch an-guyinda ana-wargara an-gata minypa gu-balanda _sponge_, lika a-gurragaja wayin (wine) mun-guralba mun-gata minypa biniga (vinegar), lika gu-jong gu-guyinda a-jarrkarrana, lika ngana a-wuna Jesus. Rrapa minypa a-yinanga burrwa aburr-gata, “Marrka burdak ngubi-na, jimarn jarrapa Yil'ayja ana-bupiyan, an-guna a-man gu-gata wenga gu-jong.”
37Barrwa Jesus burr-guya a-gonyjinga, lika a-juwuna.
38Rrapa wupa gu-bala Wangarr gun-nika gun-japurra, mun-gata mirikal m-balcha mu-yu mu-garlmunapa mu-yerayeragujamiyana mu-yurtchingapa waykin wenga gu-jel. 39Rrapa an-gata minypa an-dakal a-ganyja a-workiyana, nipa gatiya ana-gochila a-jinyja Jesus a-balcha a-yu. Rrapa nipa waypa a-galiyana Jesus a-gonyjinga, rrapa a-nana a-yinmiyana a-juwuna, lika a-yinanga, “Gun-burral an-guna Wangarr an-nika An-walkurpa!”
40Rrapa mu-gama yerrcha gatiya gu-balay wenga gubi-nana gurda aburr-ji, jin-ngardapa jin-gata Meri Mektaliny (Mary Magdalene), rrapa jin-nerranga jin-gata Meri nipa mampa buta Jeymch (James) an-delipa rrapa Jochach (Joses) an-murnangana, rrapa barrwa jin-nerranga jin-gata jin-nelangga Jal'omi (Salome), 41aburr-gurdiya minypa mu-ngoyurra abu-jurrjurrmurra aburr-workiyana Jesus rrapa aburr-gunggajinga nula aburr-workiyana, nipa gata a-rrigirrgarra a-workiyana Galali. Rrapa aburr-werranga mu-gama yerrcha burr-guta minypa mu-ngoyurra Jesus wugupa aburr-bona gurda Jir'uchalam, birripa gata gu-balay wenga abi-nana gurda aburr-ji, Jesus a-juwuna.
Jesus An-burral Abu-gurrmurra Wupa Gu-ngarnama Gu-gurrema Gu-guyinda
(Metiyu 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
42Gu-gatiya wenga minypa marnnga jiy-bungguna jiy-bamuna, rrapa minypa nawanawa aburr-ni gun-gata minypa ngulam barra Jarradi gu-ni aburr-ngeka barra aburr-ni, 43lika Jochap (Joseph) an-gata Aramat'iya (Arimathea) an-guyinda, nipa a-garlmuna, derta a-negiyana, lika a-jarl a-bamuna, a-wengganana Baylat an-gata nula Jesus an-burral mu-ngoyurra a-juwuna. Birripa Ju yerrcha gawnchila, nipa Jochap an-ngardapa mu-ngoyurra a-jirra burrwa, nipa a-ganana a-ni Wangarr ana-jerrmarrapa gu-yinpa barra Bunggawa a-ni.
44Gun-gatiya Jochap a-wengganana Baylat, wurra Baylat gochila a-barrjinga gun-gata nipa a-galiyana Jesus gipa gugu a-juwuna. Lika nipa a-gonyjinga nula an-nigipa an-gata minypa an-dakal a-ganyja a-workiyana, jimarn jarrapa gun-burral gipa mu-ngoyurra Jesus a-juwuna. 45Gun-gatiya a-galiyana an-gata an-dakal a-ganyja a-workiyana a-wena nula gun-burral Jesus gipa mu-ngoyurra a-juwuna, lika Baylat a-wena nula Jochap barra a-ma.
46Lika gu-gata wenga Jochap muna-ganyja mirikal linan (linen) mu-maya mun-gungarlcha, lika a-menga, ana-ganyja ana-bupiyana, Jesus an-burral a-bichinga mirikal mu-guyinda, lika a-ganyja, a-gurrmurra gata wupa gu-ngarnama gu-gurrema gipa mu-ngoyurra aburr-gapajinga. Lika jandarra gubu-gakaja gurda, ngana gubu-jakabuna, 47wurra Meri Mektaliny rrapa Meri mampa niya Jochach burrbi-nana abirriny-ji Jesus yina gaya abu-gurrmurra.